Indhold 

Dette afsnit handler om skattepligtige fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, når der skal opgøres indkomst mv., og der på dette grundlag beregnes en slutskat for det foregående indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse (A.C.2.1.2.1.5.1)
  • Selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse (A.C.2.1.2.1.5.2)
  • Ægtefæller (A.C.2.1.2.1.5.3)
  • Tilvalg af oplysningsskema (A.C.2.1.2.1.5.4)
  • Ikke fritaget for pligt til at indgive oplysninger (A.C.2.1.2.1.5.5)

 Regel

Skatteministeren fastsætter regler om,

  1. hvilke skattepligtige der forud for oplysningsfristens udløb, jf. SKL § 10, fra Skatteforvaltningen modtager en opgørelse af den skattepligtige indkomst og ejendomsværdi for det afsluttede indkomstår (årsopgørelse) i stedet for et oplysningsskema, jf. SKL § 5, og
  2. at visse skattepligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 i et oplysningsskema, jf. SKL § 5, i stedet modtager en årsopgørelse.

Er en skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, samlevende med en ægtefælle, jf. KSL § 4, der skal give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5, modtager den skattepligtige dog forud for oplysningsfristens udløb alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse). Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har givet Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

En skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, eller som er omfattet af stk. 2, kan senest den 1. maj i året efter indkomståret meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5.

Se SKL § 8.

SKL er en videreførelse omskrivning og videreførelse af den tidligere SKL. Se nærmere nedenfor.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SKL

Indholdet af ændringer

§ 1, stk. 5

§ 8, stk. 1, nr. 1

Efter bestemmelsen fastsætter skatteministeren nærmere regler om, hvilke skattepligtige, der forud for oplysningsfristens udløb, jf. § 10, fra Skatteforvaltningen modtager en opgørelse af den skattepligtige indkomst og ejendomsværdi for det afsluttede indkomstår (årsopgørelse) i stedet for et oplysningsskema, jf. § 5. Bestemmelsen er en omskrivning og videreførelse af indholdet af den gældende bestemmelse, hvorefter skatteministeren bl.a. kan fastsætte regler om, at visse selvangivelsespligtige modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

§ 1, stk. 5

§ 8, stk. 1, nr. 2

Efter bestemmelsen fastsætter skatteministeren nærmere regler om, at visse skattepligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at give oplysningerne som nævnt i § 2 i et oplysningsskema, i stedet modtager en årsopgørelse. Bestemmelsen viderefører indholdet af den gældende bestemmelse på det pågældende punkt. Det muliggør, at bl.a. visse mindre erhvervsdrivende kan anvende årsopgørelsesordningen, selv om lovgivningen - navnlig skattelovgivningen -forudsætter, at de pågældende personer giver oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. i oplysningsskemaet.

§ 1, stk. 6, 1. pkt.

§ 8, stk. 2. 1. pkt.

Det følger af bestemmelsen at er en skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, samlevende med en ægtefælle, jf. KSL § 4, der skal give oplysningerne som nævnt i § 2 efter § 5, modtager den skattepligtige dog forud for oplysningsfristens udløb alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse). Forslaget er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 1, stk. 6, med de ændringer, som afskaffelsen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til. Dog er det redaktionelt tilføjet, at der med oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen forstås en servicemeddelelse. Med henvisningen i stk. 2 til KSL § 4 præciseres det, at det er de almindelige bestemmelser om beskatning af ægtefæller, herunder samlivsbetingelserne, som vil finde anvendelse.

§ 1, stk. 6, 2. pkt.

§ 8, stk. 2, 2. pkt.

Efter bestemmelsen udarbejder Skatteforvaltningen årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har givet Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 1, stk. 6, 2. pkt., med den ændring, som afskaffelsen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til.