En skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af SKL § 8, stk. 1, eller som er omfattet af SKL § 8, stk. 2, kan - senest den 1. maj i året efter indkomståret - meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5.

Se SKL § 8, stk. 3.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en omskrivning og videreførelse af indholdet af den tidligere SKL § 4, stk. 1, nr. 2. Dog er kravet om, at meddelelsen skal tilgå Skatteforvaltningen skriftligt ikke gentaget. En skattepligtig vil således efter bestemmelsen også kunne give meddelelsen til Skatteforvaltningen mundtligt enten telefonisk eller i forbindelse med et personligt fremmøde.

Bestemmelsen kan få betydning, hvis den skattepligtige f.eks. ikke har fået forskudsansat sig med udenlandsk indkomst eller ikke inden udløbet af indkomståret har fået sig registreret med erhvervsvirksomhed. I den situation kan den skattepligtige have behov for at give sine oplysninger i et oplysningsskema. Nogle skattepligtige kan også ønske at have længere frist til at tage stilling til oplysningerne i årsopgørelsen.

Fristen for at give Skatteforvaltningen oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. er i disse situationer den 1. juli i året efter indkomståret.

Meddelelsen om fravalg af årsopgørelsen kan efter bestemmelsen alene ske for det aktuelle indkomstår og således ikke for flere indkomstår ad gangen. Det skyldes, at den skattepligtiges indkomstforhold for det efterfølgende indkomstår kan have ændret sig i en sådan grad, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis den skattepligtige også for dette indkomstår modtager et oplysningsskema.

Hvis eksempelvis en skattepligtig med en mindre virksomhed (under den udvidede årsopgørelsesordning) for det aktuelle indkomstår fravælger årsopgørelsen for i stedet at indgive et oplysningsskema, kan en opgivelse af virksomheden det efterfølgende indkomstår, betyde, at Skatteforvaltningen må iværksætte skridt til at få skatteansættelsen bragt på plads. Det vil være tilfældet, hvis den skattepligtige ikke reagerer på det tilsendte oplysningsskema for dette indkomstår. Skatteforvaltningen må således rykke den skattepligtige for indgivelse af oplysningerne i oplysningsskemaet og eventuelt fastsætte den skattepligtiges indkomst skønsmæssigt.