En skattepligtig, som ikke modtager en årsopgørelse, jf. SKL § 8, stk. 1, eller en servicemeddelelse, jf. SKL § 8, stk. 2, er ikke af denne grund fritaget for at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2. Se SKL § 9.

SKL § 9 er en videreførelse af den tidligere SKL § 1, stk. 4, 2. pkt. ►◄

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 1, stk. 4, 2. pkt., med den ændring, som afskaffelsen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til. Dog er det for fuldstændighedens skyld tilføjet, at heller ikke den manglende modtagelse af en servicemeddelelse fritager den skattepligtige for at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

Efter SKL § 2 er udgangspunktet, at enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt har pligt til at opfylde sin oplysningspligt over for Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen vil kunne have betydning for det tilfælde, at der bliver rejst tvivl om, hvorvidt den skattepligtige har modtaget en årsopgørelse fra Skatteforvaltningen, og den skattepligtige burde have foretaget tilføjelser om skattepligtig indkomst m.v., som Skatteforvaltningen ikke kender til. Bestemmelsen vil betyde, at den skattepligtige i sådanne situationer ikke vil kunne unddrage sig et strafferetligt ansvar, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Det samme gælder, hvis en skattepligtig ikke har modtaget en servicemeddelelse, og Skatteforvaltningen ikke har alle oplysninger til fastsættelse af en korrekt ansættelse. I den situation vil den skattepligtige kunne gøre Skatteforvaltningen opmærksom herpå bl.a. i TastSelv på Skatteforvaltningens digitale platforme.