Indhold

Dette afsnit handler om den nye skatteindberetningslovs formål, samt den overordnede struktur i loven.

Afsnittet indeholder

 • Opdeling af skattekontrolloven i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov
 • Senere ændringer til skatteindberetningsloven
 • Skatteindberetningslovens formål og baggrund
 • Videreførelse af gældende ret
 • Strukturen i loven
 • Ikrafttrædelse
 • Overgangsbestemmelser
 • De materielle reglers betydning for indberetningspligten

Opdeling af skattekontrolloven i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov

Den tidligere skattekontrollov er blevet opdelt i:

 • Skattekontrolloven (Lov nr. 1535 af 19. december 2017)

  Indeholder Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser, bestemmelser om skatteyders oplysningspligt og tredjemands oplysningspligter på myndighedens anmodning.

 • Skatteindberetningsloven (Lov nr. 1536 af 19. december 2017)

Indeholder bestemmelser om tredjemands pligt til uden opfordring at indberette oplysninger til Skatteforvaltningen, herunder til Indkomstregisteret om tredjemand - fx arbejdsgiveres indberetning af løn og bankers indberetning af renter mv.

De nævnte love trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lov nr. 1536 af 19. december 2017, er ændret ved:

Senere ændringer til skatteindberetningsloven

Ændringslov

Indhold

Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

 

1. I SIL § 9, stk. 1, indsættes som nr. 13:

»13) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

2. I SIL § 11, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.«

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Lov nr. 396 af 2. maj 2018 om Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

 

1. I SIL § 50, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 51« til: »§ 51 A«.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Lov nr. 1130 af 11. september 2018 Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)

 

1.      I SIL § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden« til: »gebyrloven«.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

2. Efter SIL § 15 indsættes:

»§ 15 a. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Indberetningen skal omfatte:

1) Oplysninger om den, der foretager indberetningen.

2) Oplysninger om kunden.

3) Størrelsen af det videregivne beløb.

4) Om beløbet vedrører investering i en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 eller 22 eller af aktieavancebeskatningslovens § 21, hvis kunden er en fysisk person.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 2.«

3. I SIL § 50, stk. 1, ændres »16-19« til: »15 a-19«.

4. I SIL  § 52, stk. 2, nr. 9, ændres »§ 16,« til: »§§ 15 a eller 16,«.

5. I SIL § 54, stk. 1, indsættes efter »12-14«: », 15 a«.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 13, nr. 2-5.

Lov nr. 1429 af 5. december 2018 om Aktiesparekontolov

1. Efter SIL § 11 indsættes:

»§ 11 a. Pengeinstitutter m.v., der forvalter konti omfattet af aktiesparekontoloven, skal hvert år indberette følgende oplysninger om aktiesparekontoen til told- og skatteforvaltningen:

1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.

2) Identifikation af ejeren af aktiesparekontoen.

3) Størrelsen af kalenderårets skat og beskatningsgrundlag. Har ejeren af aktiesparekontoen i løbet af et kalenderår været fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig i forskellige perioder, oplyses størrelsen af skatten og beskatningsgrundlaget i hver af disse perioder.

4) Størrelsen af kalenderårets afgift og grundlaget for afgiften, jf. aktiesparekontolovens § 9, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Overføres en aktiesparekonto mellem to pengeinstitutter m.v., skal begge pengeinstitutter m.v. oplyse overførelsesdato og identifikation af det pengeinstitut m.v., som aktiesparekontoen er afgivet til og modtaget fra.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.«

2. I SIL § 17, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det samme gælder den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.«

3. I SIL § 19, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for overførsel af de i 1. pkt. nævnte værdipapirer mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.«

4. I SIL § 19, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2.« til: »stk. 2 eller medvirker til overførsler omfattet af stk. 1, 2. pkt.«

5. I SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., § 48, stk. 1, § 54, stk. 5, og § 59, stk. 1, nr. 3, ændres »12-19« til: »11 a-19«.

6. I SIL § 50, stk. 1, ændres », jf. dog stk. 3« til: », jf. dog stk. 4«.

7. I SIL § 50 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Indberetningspligten efter § 12, stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, § 16, § 17, stk. 3, § 18 stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, § 18, stk. 2, for så vidt angår udbytter, og § 19 omfatter ikke aktiesparekonti omfattet af aktiesparekontoloven, jf. dog stk. 4.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

8. I SIL § 50, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Stk. 1 gælder ikke« til: »Stk. 1 og 3 gælder ikke«.

9. I SIL § 52, stk. 2, nr. 5, ændres »§ 12« til: »§§ 11 a eller 12«.

10. I SIL § 52, stk. 2, nr. 9, ændres »§§ 15 a« til: »§§ 11 a, 15 a«.

11. I SIL § 54, stk. 1, ændres »§§ 8, 12-14« til: »§ 8, § 11 a, stk. 1 og 2, §§ 12-14«.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Lov nr. 1707 af 27. december 2018 om Investorfradragslov

1. Efter SIL § 29 indsættes:

»§ 29 a. Selskaber skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og som selskabet har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3, og om investeringer foretaget af investorfradragsfonde.

Stk. 2. Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor, der har foretaget en investering, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, omfatte følgende oplysninger:

1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.

2) Identifikation af investor.

3) Oplysning om de aktier, der danner grundlag for investorfradrag, og om aktiernes anskaffelsestidspunkt og -sum.

4) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.

Stk. 3. Indberetninger efter stk. 1 skal desuden omfatte oplysninger om det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af stk. 1, når dette beløb overstiger 500.000 euro.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1-3, om offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 3 og om offentliggørelse af oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype og cvr-nummer og størrelse og dato for investeringen.

§ 29 b. Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3.

Stk. 2. Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor omfatte følgende oplysninger:

1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.

2) Identifikation af investor.

3) Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt og -sum.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2.«

2. I SIL § 54, stk. 1, ændres »30-32« til: »29 a-32«.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. februar 2019.

Lov nr. 1727 af 27. december 2018 om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven

(Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)

1. SIL § 43 affattes således:

»§ 43. En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, skal hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

Stk. 2. En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R, skal, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden. Indberetningen efter stk. 1 skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af boligen. Sker identifikationen af boligen ikke ved brug af ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummer), skal der tillige oplyses om identiteten af den skattepligtige. Indberetning efter stk. 2 skal tillige indeholde oplysning om identifikation af den skattepligtige.

Stk. 4. Den, der har indgået en aftale om udlejning eller fremleje efter stk. 1 eller 2 med en virksomhed, skal give virksomheden oplysninger til identifikation af den pågældende bolig.

Stk. 5. Virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2, kan foretage indberetning af de oplysninger, som ville have været omfattet af indberetningen efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2 og om oplysninger til brug for identifikation af boliger omfatter af stk. 3 og 4.«

2. I SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 43, stk. 1,« til: »§ 43, stk. 1 og 2,«.

3. I SIL § 48, stk. 1, ændres »§ 43, stk. 1,« til: »§ 43, stk. 1 og 2,«, og »§ 43, stk. 2« ændres til: »§ 43, stk. 5«.

4. I SIL § 54, stk. 1, udgår »og § 43, stk. 1,«.

5. I SIL § 54, stk. 5, udgår »eller § 43, stk. 1,«.

6. I SIL § 54, stk. 6, 3. pkt., ændres »44-46« til: »43-46«.

7. I SIL § 59, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 43, stk. 1,« til: »§ 43, stk. 1 og 2,«.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2021. 

Lov nr. 84 af 30. januar 2019 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

(Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)

1. I SIL § 18, stk. 2, nr. 1 og 7, og § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19« til: »§§ 19 A, 19 B eller 19 C«.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2019. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2020.

Lov nr. 1573 af 27. december 2019 om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger)

1. Efter SIL § 46 indsættes i kapitel 7:

»§ 46 a. Skatteministeren fastsætter regler om, at mellemmænd og relevante skatteydere skal indberette oplysninger, som de er bekendt med eller i besiddelse af eller kontrollerer, om grænseoverskridende ordninger til told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren fastsætter derudover regler om, at en mellemmand, som påberåber sig en fritagelse fra indberetningspligt efter regler udstedt i medfør af 1. pkt., skal notificere andre mellemmænd eller relevante skatteydere herom.

§ 46 b. Reagerer told- og skatteforvaltningen ikke på en grænseoverskridende ordning, der er indberettet efter regler udstedt i medfør af § 46 a, eller som told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om fra en udenlandsk myndighed, jf. skattekontrollovens § 66, indebærer dette ikke en accept af gyldigheden eller den skattemæssige behandling af denne ordning.«

2. I SIL § 48, stk. 1, indsættes efter »§ 11«: »eller § 46 a«.

3. I SIL § 52, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 41«: »eller regler udstedt i medfør af § 46 a«.

4. I SIL § 56, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »denne lov«: »eller regler udstedt i medfør heraf«.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. juli 2020.

Bestemmelser udstedt i medfør af SIL § 46, kan have virkning for grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført den 29. oktober 2014 eller senere.

Lov nr. 1574  af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.)

1. I SIL § 35 ændres »Beskæftigelsesministeriet« til: »Udbetaling Danmark«.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Lov nr. 1575 af 27. december 2019 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven

(Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse)

1. I SIL § 13, stk. 5, udgår », og om indberetning af renter efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Lov nr. 810 af 9. juni 2020 om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil

1. I SIL § 2, nr. 4, ændres »§ 10 i lov om inddrivelse« til: »§§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse«

(Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bestemmelsen træder i kraft den 30. juni 2020.

Lov nr. 813 af 9. juni 2020 om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven 1. I SIL § 15 a, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 19« til: »§ 19 C«, og »§ 21« ændres til: »§§ 19 B eller 21«.
(Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.) Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Lov nr. 1521 af 27. oktober 2020 om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love 1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, EU-Tidende 2011, nr. L 64, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2014, nr. L 359, side 1, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2015, nr. L 332, side 1, Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2016, nr. L 146, side 8, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, EU-Tidende 2016, nr. L 342, side 1, Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, EU-Tidende 2018, nr. L 139, side 1, og Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien, EU-Tidende 2020, L 204, side 46.«

(Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.)  Bestemmelsen træder i kraft den 31. oktober 2020.
Lov nr. 1835 af 8. december 2020 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 1. I SIL § 56, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af § 22, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig, skal dog opbevares i 5 år regnet fra udløbet af indberetningsfristen efter regler udstedt i medfør af § 22.«

(Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.) Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Lov nr. 2197 af 29. december 2020 om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love 1. I SIL § 4, stk. 1, indsættes efter »der er B-indkomst,«: »og som er udbetalt som led i virksomhed,«.

2. I SIL § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er et vederlag efter stk. 1 afhængigt af medarbejderens køb af andre aktier i samme selskab, skal selskabet indberette dette køb. Indberetningen skal indeholde oplysninger om identiteten af aktien, antallet af købte aktier og anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.«

SIL Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I SIL § 9, stk. 1, indsættes som nr. 14:

»14) Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.«

4. I SIL § 11, stk. 1, indsættes som nr. 12:

»12) Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.«

5. I SIL § 13, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »hver enkelt låntager«: »eller en eventuel kautionist«, og i 2. pkt. ændres »de enkelte låntagere« til: »den enkelte låntager eller eventuelle kautionister«.

6. SIL § 13, stk. 2, nr. 3, ændres »vedrørende det kalenderår« til: »vedrørende kalenderår«.

7. I SIL § 14, stk. 2, indsættes efter »låntagere«: »eller eventuelle kautionister«.

8. Efter SIL § 19 indsættes:

»§ 19 a. Finansielle virksomheder skal hvert år indberette skattepligtige beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende generelle ordninger til de enkelte kunder i det forudgående kalenderår, når det skattepligtige beløb ikke er omfattet af andre indberetningspligter i dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.«

9. I  SIL § 37, stk. 1 og 2, indsættes efter »tilskud«: », refusioner og andre lignende ydelser«.

10. I SIL § 44, stk. 2, udgår »regler udstedt i medfør af«.

11. I SIL § 47, stk. 1, 1. pkt., § 48, stk. 1, § 54, stk. 5, og § 59, stk. 1, nr. 3, ændres »11 a-19« til: »11 a-19 a«.

12. I SIL § 50, stk. 1, ændres »15 a-19« til: »15 a-19 a«, og »jf. dog stk. 4« ændres til: »jf. dog stk. 5«.

13. I SIL § 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indberetningspligten efter §§ 12, 14, 15 a og 17, efter § 18 bortset fra indberetningspligten vedrørende udbytter og efter §§ 19 og 28 omfatter ikke livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, bortset fra de forsikringer, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

14. I SIL § 50, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »§ 16« til: »§§ 15 a og 16«, efter »§ 19« indsættes: »og § 19 a«, og »jf. dog stk. 4« ændres til: »jf. dog stk. 5«.

15. I SIL § 50, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »Stk. 1 og 3« til: »Stk. 1 og 4«.

16. I SIL § 51, stk. 1, ændres »§ 18« til: »§§ 18 og 19 a«.

17. I SIL § 54, stk. 1, ændres »og 17,« til: », § 16, jf. dog stk. 3, § 17,«, og »26-28« ændres til: »19 a, 26, 28«.

18. I SIL § 54, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 1, 4. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 7. pkt.«

19. I SIL § 54 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Indberetning efter § 27 skal ske, senest den 15. i måneden efter at Bygnings Frednings Foreningen har opgjort fradraget efter ligningslovens § 15 K, stk. 4.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

20. I SIL § 54, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

21. To steder i SIL § 54, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3 og 5«.

22. I SIL § 54, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

23. I SIL § 59, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 54, stk. 1-4,« til: »§ 54, stk. 1-5,«.

24. I SIL § 59, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 54, stk. 5,« til: »§ 54, stk. 6,«.

(Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2021.

Bestemmelserne i nr. 1, 9 og 10, har ikke virkning for indberetninger for december 2020 og tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse

Ligeledes gælder det for nr. 2, 5-8 og 11-16, nr. 17, for så vidt angår indberetninger efter skatteindberetningslovens § 19 a, jf. lovændringens nr. 8, og skatteindberetningslovens § 27, og nr. 18-24, at disse ikke har virkning for indberetninger for kalenderåret 2020 og tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Regler fastsat i medfør af skatteindberetningslovens § 8, stk. 3, og § 54, stk. 7, jf. lov nr. 1536 af 19. december 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lovs affattelse, jf. lov nr. 2197 af 29. december 2020, af skatteindberetningslovens § 8, stk. 4, og skatteindberetningslovens § 54, stk. 
Lov nr. 1179 af 8. juni 2021 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.◄

►Bestemmelserne trådte i kraft den 1. juli 2021. 

1. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

Stk. 3. Hvis en virksomhed, som er omhandlet i stk. 1, ikke er indberetningspligtig som følge af § 47, stk. 1, 1. pkt., men er et kontoførende institut i en værdipapircentral, påhviler indberetningspligten værdipapircentralen, for så vidt angår udbytte af aktier m.v. registreret i denne.

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 18, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

Hvis en virksomhed, som er omfattet af 1. pkt., ikke er indberetningspligtig som følge af § 47, stk. 1, 1. pkt., men er et kontoførende institut i en værdipapircentral, påhviler indberetningspligten værdipapircentralen, for så vidt angår udbytte af aktier m.v. registreret i denne.◄

x

Skatteindberetningslovens formål og baggrund

Indberetningerne fra tredjemand, er med til at sikre datagrundlaget til brug for dannelsen af borgerens årsopgørelser og oplysningsskemaer. Indberetninger fra tredjemand er således væsentlige for den service, Skatteforvaltningen ønsker at yde borgerne, når borgerens årsopgørelser dannes på baggrund af de - i nogle tilfælde - komplicerede skatteregler. Skatteindberetningsloven har til formål at skabe et mere overskueligt og anvendeligt redskab for de indberetningspligtige.

Alle bestemmelser om tredjemands automatiske indberetningspligter i den tidligere skattekontrollov er således udskilt til en selvstændig lov nemlig skatteindberetningsloven.

En opdeling i en skattekontrollov og en skatteindberetningslov tydeliggør også, at lovene har forskellige formål. Skattekontrolloven handler, som navnet tilsiger, om kontrol, mens de automatiske indberetningspligter primært handler om at kunne anvende oplysningerne ved dannelsen af borgernes årsopgørelser og oplysningsskemaer, ligesom indberetninger til indkomstregisteret i øvrigt indgår i et fællesoffentligt samarbejde om at indhente oplysninger, således at borgerne ikke skal meddele de samme oplysninger til forskellige myndigheder.

Videreførelse af gældende ret

Skatteindberetningsloven viderefører indberetningsreglerne i den tidligere skattekontrollovs afsnit II. Loven indeholder kun enkelte nye indberetningspligter som led i en modernisering og med henblik på at skabe større ensartethed. Enkelte indberetningspligter er ikke videreføres. 

Der er i forbindelse med beskrivelsen af hver enkelt bestemmelse i skatteindberetningsloven angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Strukturen i loven

Skatteindberetningslovens struktur er systematiseres efter pligtsubjektet - altså hvem der er indberetningspligtig. Dette primært af hensyn til netop pligtsubjektet, der i forbindelse med indberetning til Skatteforvaltningen i høj grad har brug for et overskueligt og anvendeligt redskab.

De første 7 kapitler indeholder lovens indberetningsbestemmelser fordelt efter pligtsubjekt:

 • Kapitel 1 - Arbejds- og hvervgivere m.v.

 • Kapitel 2 - Finansielle virksomheder m.v.

 • Kapitel 3 - Fonde og foreninger m.v.

 • Kapitel 4 - Selskaber m.v.

 • Kapitel 5 - Fagforeninger og A-kasser

 • Kapitel 6 - Offentlige myndigheder

 • Kapitel 7 - Andre indberetninger

Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser om bl.a. territorial afgrænsning af indberetningspligten, registrering af indberetningspligtige, visse fælles undtagelser, indhentelse af identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, indberetningsfrister, opbevaring af grundlaget for indberetningen og tvangsbøder.

Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser.

Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttrædelse og territorial gyldighed.

Ikrafttrædelse

Det fremgår af SIL § 64, stk. 1, at skatteindberetningsloven træder i kraft den 1. januar 2019.

I henhold til SIL § 65 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland.

Overgangsbestemmelser

Det fremgår af SIL § 64, stk. 2, at skatteindberetningsloven ikke finder anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere, jf. dog SIL § 64, stk. 3. For sådanne indberetninger finder de bestemmelserne i den tidligere skattekontrollov anvendelse.

Kalenderår

Hvilke bestemmelser finder anvendelse

2018

De tidligere gældende regler om indberetning i den tidligere skattekontrollov

 

2019

Skatteindberetningsloven

Månedlig indberetning: SIL finder anvendelse første gang for januar 2019

Kvartalvis indberetning: SIL finder anvendelse første gang for 1. kvartal 2019

Årlig indberetning: SIL finder anvendelse første gang vedrørende kalenderåret 2019.

 

Dette betyder for de indberetninger, der 

 • skal ske månedligt, vil indberetningen efter skatteindberetningsloven ske første gang for januar måned 2019.

 • skal ske kvartalsvist, vil indberetningen efter skatteindberetningsloven  ske første gang for 1. kvartal 2019.

 • skal ske årligt, vil indberetningen efter skatteindberetningsloven ske første gang vedrørende kalenderåret 2019.

For indberetning vedrørende tidligere perioder finder de tidligere gældende regler om indberetning i den tidligere skattekontrollov anvendelse.

Det fremgår af SIL § 64, stk. 3, at indberetning efter SIL § 41 ikke finder anvendelse på indberetninger vedrørende indkomståret 2018 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler i den tidligere SKL § 7 L anvendelse.

De materielle reglers betydning for indberetningspligten

Bestemmelserne i SIL hviler på de materielle skatteretlige regler. Hvorvidt den indberetningspligtige skal indberette en oplysning til Skatteforvaltningen afhænger af, hvordan oplysningen kvalificeres efter dets materielle skatteretlige definition. Som udgangspunkt gennemgås de materielle skatteretlige regler ikke i forbindelse med gennemgangen af indberetningsreglerne, idet de materielle skatteretlige regler er gennemgået i andre afsnit i Den juridiske vejledning. Der henvises til indholdsfortegnelsen for den samlede vejledning.