Fysiske personer, der er omfattet af SKL § 5, skal give Skatteforvaltningen oplysninger, som nævnt i SKL § 2 senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Se SKL § 11.

Det fremgår af afsnit A.C.2.1.2.1.4, hvilke fysiske personer, der er omfattet af SKL § 5.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en omskrivning og videreførelse af indholdet af den tidligere SKL § 4, stk. 1, 1. pkt.

Dog er reglen om, at fysiske personer, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, udskilt til en særskilt bestemmelse, jf. SKL § 10, stk. 2, nr. 2, idet disse personer modtager en servicemeddelelse.

Oplysningerne kan eller skal afgives i TastSelv afhængig af, om den skattepligtige ifølge lovgivningen har pligt til at afgive oplysningerne digitalt. Påhviler der ikke den skattepligtige pligt til at afgive oplysningerne digitalt, kan oplysningerne også afgives på anden måde. Se afsnit A.C.2.1.2.1.4 omkring SKL § 5.

Se nærmere om fristen for indsendelse af oplysninger, der er præciseret i SKL § 13, under afsnit A.C.2.1.2.1.6.3.

Har den skattepligtige ændringer til den årsopgørelse, som dannes på baggrund af de afgivne oplysninger efter udløbet af oplysningsfristen, vil genoptagelse af ansættelsen kunne ske efter de almindelige regler i SFL §§ 26 eller 27.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretten    

SKM2021.654.LSR

Efter skattekontrollovens § 11 skal fysiske personer, som er omfattet af § 5, give told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Af skattekontrollovens § 73, stk. 1, følger det, at hvis en skattepligtig ikke rettidigt har givet told- og skatteforvaltningen oplysningerne, skal told- og skatteforvaltningen pålægge den skattepligtige at betale et skattetillæg på 200 kr., for hver dag oplysningsfristen overskrides. Skattetillægget kan dog højst udgøre 5.000 kr. i alt, jf. dog skattekontrollovens § 73, stk. 2-4.

Det fremgår af skattekontrollovens § 73, stk. 2, at for fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter personskattelovens § 7, udgør skattetillægget 100 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst 2.500 kr. i alt.

Efter fast praksis er det den skattepligtige, der skal godtgøre, at oplysningerne er indgivet rettidigt, jf. blandt andet Landsskatterettens afgørelser af 11. januar 2006, 25. oktober 2012 og 26 oktober 2012, offentliggjort som henholdsvis SKM2006.221.LSRSKM2013.46.LSR og SKM2013.47.LSR.

Dokumentation for rettidig indberetning af oplysninger kan eksempelvis bestå i kvittering for rettidig indberetning i TastSelv-systemet, i kvittering for overgivelse af det pågældende oplysningsskema til forsendelse med postvæsenet på et tidspunkt, hvor oplysningerne med normal postgang ville komme rettidigt frem, eller kvittering fra told- og skatteforvaltningen for modtagelse af oplysningsskema.

I indkomståret 2018 har klageren haft skattepligtig indkomst og har som følge heraf været omfattet af oplysningspligten i skattekontrollovens § 2, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Det forhold, at den beregnede skat på grund af indkomstens størrelse kan modregnes i klagerens personfradrag, ændrer ikke ved, at klageren har pligt til at oplyse om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Dette fremgår direkte af skattekontrollovens § 2.

Klagerens oplysninger for indkomståret 2018 skulle derfor have været indberettet til Skattestyrelsen senest den 1. juli 2019, men blev først indberettet via TastSelv den 4. november 2019.

Landsskatteretten fandt, at klagerens far ikke har godtgjort, at oplysningerne for indkomståret 2018 er indsendt til Skattestyrelsen før den 1. juli 2019. Der er i den sammenhæng ikke fremlagt dokumentation for, at der få dage efter modtagelsen af oplysningsskemaet er sket overgivelse af oplysningerne til forsendelse med PostNord til Skattestyrelsen.

I og med at Skattestyrelsen først har modtaget klagerens oplysninger mere end 25 dage efter oplysningsfristens udløb, og da klagerens skattepligtige indkomst i indkomståret 2018 ikke oversteg bundfradraget for topskatten efter § 7 i personskatteloven, er det derfor med rette, at Skattestyrelsen har pålagt klageren et skattetillæg på i alt 2.500 kr. på årsopgørelsen for indkomståret 2018.