Indhold

Dette afsnit handler om begrænsninger i forhold til at ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige har indberettet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • Låste felter i årsopgørelse og oplysningsskemaet (A.C.2.1.2.1.7.1)
  • Indvendinger imod en oplysning kan anses som en anmodning om genoptagelse (A.C.2.1.2.1.7.2)
  • Indvendinger imod hindring af en angivelse (digitale kontroller) kan anses som en anmodning om genoptagelse (A.C.2.1.2.1.7.3)
  • Mulighed for henstand efter ansøgning (A.C.2.1.2.1.7.4)

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Har den skattepligtige indvendinger imod en oplysning i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet omfattet af de regler, som ministeren har fastsat efter stk. 1, og er Skatteforvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Har den skattepligtige indvendinger imod, at Skatteforvaltningens digitale kontroller hindrer afgivelsen af en oplysning i årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet, og er forvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med betaling af restskatten ifølge en årsopgørelse, som den skattepligtige har indvendinger imod, jf. stk. 2 og 3. SFL § 51 om henstand med skattebetalingen finder tilsvarende anvendelse ved henstand efter 1. pkt.

Se SKL § 15.

SKL § 15 er i hovedsagen ny, men § 15, stk. 1, er en videreførelse af den tidligere SKL. Se nærmere nedenfor.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SKL

Indholdet af ændringer

§ 1 A, stk. 1

§ 15, stk. 1

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 1 A, stk. 1, med de ændringer, som overflytningen af indberetningsbestemmelserne til skatteindberetningsloven giver anledning til.

Bestemmelsen er ny

§ 15, stk. 2

Det følger af bestemmelsen i § 15, stk. 2, at har den skattepligtige indvendinger imod en oplysning i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet omfattet af de regler, som ministeren har fastsat efter stk. 1, og er Skatteforvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Bestemmelsen er ny, men lovfæster administrativ praksis.

Har en skattepligtig i dag en indvending til en oplysning i et låst felt, opfordrer Skatteforvaltningen normalt den skattepligtige til at kontakte den indberetningspligtige med henblik på, at formå denne til at sende en ny, korrigeret indberetning til Skatteforvaltningen.

En ny indberetning vil som udgangspunkt automatisk generere en ny årsopgørelse til den skattepligtige med den korrigerede ændring. Hvis den indberetningspligtige ikke mener, at der er grundlag for en ny indberetning, kan den skattepligtige blive nødt til at underrette Skatteforvaltningen, hvis den skattepligtige fastholder, at de indberettede oplysninger er forkerte. Det kan f.eks. ske via mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse til Skatteforvaltningen.

Modtager Skatteforvaltningen således en indvending til et låst felt, vil det ikke i alle tilfælde være muligt for Skatteforvaltningen at nå at kunne tage stilling hertil inden udløbet af selvangivelsesfristen. For ikke at den skattepligtige efter udløbet af selvangivelsesfristen formelt skal anmode Skatteforvaltningen om genoptagelse af ansættelsen, anser Skatteforvaltningen i dag den skattepligtiges indvendinger som en anmodning fra den skattepligtige om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2. Dette er således nu kodificeret.

Bestemmelsen er ny

§ 15, stk. 3

Det følger af bestemmelsen, at har den skattepligtige indvendinger imod, at Skatteforvaltningens digitale kontroller hindrer afgivelsen af en oplysning i årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet, og er Skatteforvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Bestemmelsen i § 15, stk. 3, er ny og har sin baggrund i indførelsen af digitale kontroller i årsopgørelsen i TastSelv.

Bestemmelsen er ny

§ 15, stk. 4, 1. pkt.

Efter bestemmelsen i § 15, stk. 4,1. pkt., kan Skatteforvaltningen efter ansøgning give henstand med betaling af restskatten ifølge en årsopgørelse, som den skattepligtige har indvendinger til, jf. stk. 2 og 3.

Bestemmelsen er ny

§ 15, stk. 4, 2. pkt.

Efter bestemmelsen finder SFL § 51 om henstand med skattebetalingen tilsvarende anvendelse ved henstand efter 1. pkt. Formålet med bestemmelsen er at gøre det muligt for en skattepligtig at opnå henstand med betaling af en restskat ifølge en årsopgørelse, så længe den skattepligtiges indvending imod et låst felt eller et felt, som ikke kan ændres på grund af Skatteforvaltningens digitale kontroller, er under behandling i Skatteforvaltningen.

Skal den skattepligtige eksempelvis betale restskat ifølge årsopgørelsen, og har den skattepligtige en indvending imod et låst felt heri, vil ansættelsen ved udløbet af oplysningsfristen ligge fast, og betalingen af restskatten aktualiseres.

Når bestemmelsen i SFL § 51 finder tilsvarende anvendelse, betyder det, at selv om der ikke er tale om en klage over årsopgørelse, dvs. en egentlig klage indgivet til Skatteankestyrelsen efter reglerne i SFL kapitel 13 a, vil muligheden for at opnå henstand efter § 51 være tilsvarende til stede, når Skatteforvaltningen ikke inden oplysningsfristens udløb har afsluttet behandlingen af den skattepligtiges indvendinger til oplysninger i et felt, som enten er låst, eller som Skatteforvaltningens digitale kontroller afskærer den skattepligtige fra at foretage ændringer i.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2019.468.LSR

Sagen omhandler genoptagelse af indkomstårene 2012-2016, hvor Landsskatteretten fandt, at der ikke for årene 2012-2014 kunne ske fristgennembrud jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5. 

Landsskatteretten anførte bl.a., at anvendelse af reglen forudsætter, at Skatteforvaltningen har foretaget en forkert ansættelse, og at dette skyldes den skattepligtige eller nogens på denne vegnes forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

Da det forkerte fradrag for ratepensionen skyldes en forkert indberetning fra pensionsselskabet, og da oplysningen stod i et låst felt, som klager ikke kan rette i, fandt Landsskatteretten det betænkeligt at fastslå, at der foreligger grov uagtsomhed ved den manglende reaktion fra klagers side jf. princippet i den tidligere skattekontrollovs § 1 A (nuværende § 15) og den nuværende skattekontrollovs § 82, stk. 2.