Indhold

Dette afsnit handler om at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen
  • Mailordning

Regel

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skatteindberetningsloven har indberettet til Skatteforvaltningen.

Se SKL § 15, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i SKL § 15, stk. 1, er en videreførelse af den tidligere SKL § 1 A, stk. 1, med de ændringer, som overflytningen af indberetningsbestemmelserne til skatteindberetningsloven giver anledning til.

Bemyndigelsen i SKL § 15, stk. 2 er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1300 af 14. november 2018 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2018.

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

(BEK nr. 1300 af 14. november 2018)

Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2018.

Hovedregel - ikke adgang til at ændre oplysninger for visse personer

Det følger af § 1 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018, at en skattepligtig som nævnt i bekendtgørelsens § 2 ikke - ved anvendelse af TastSelv på Skatteforvaltningens hjemmeside (www.skat.dk) eller ved at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. på anden måde - kan ændre oplysninger, som en indberetningspligtig har indberettet til Skatteforvaltningen eller har undladt at indberette om de indkomster og fradrag, som er nævnt i bekendtgørelsens § 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Se § 1, stk. 1, i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Undtagelse - visse oplysninger kan ændres

Uanset bekendtgørelsens § 1, stk. 1.  gælder dog

1) at skattepligtige kan henføre indberettet lønindkomst til udenlandsk lønindkomst,

2) at skattepligtige kan henføre indberettede renteudgifter til udenlandsk kapitalindkomst,

3) at ægtefæller kan fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig, og

4) at selvstændigt erhvervsdrivende kan ændre placeringen i den skattepligtiges økonomi af oplysninger omfattet af § 3, nr. 10, 11, 13 og 15-19.

For skattepligtige, som anvender forskudt indkomstår, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

Se § 1, stk. 2, i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Følgende fysiske personer, der for indkomståret har været fuldt skattepligtige uden samtidig at have været begrænset skattepligtige her til landet, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige:

1) Personer, som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af SKL § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

2) Personer, som alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen efter SKL § 8, stk. 2.

3) Selvstændigt erhvervsdrivende.

4) Hovedaktionærer med indkomst fra udlandet eller ejerbolig i udlandet.

Fysiske personer, som for indkomståret har været begrænset skattepligtige til landet, og som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af SKL § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige.

Se § 3 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Oplysninger, der ikke kan ændres (låste felter)

De indkomster og fradrag, som er omfattet af bekendtgørelsens § 1, er:

1) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse m.v. før fradrag af AM-bidrag.

2) Hædersgaver.

3) Pensioner, SU og dagpenge m.v.

4) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.

5) Fagligt kontingent, højst 6.000 kr.

6) Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse.

7) Gaver til godkendte foreninger.

8) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner.

9) Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri telefon, fri bil m.v. før fradrag af AM-bidrag.

10) Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag m.v.

11) Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.

12) Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension (højst 50.000 kr.).

13) Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.

14) Renteudgifter af studielån.

15) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.

16) Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.

17) Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

18) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.

19) Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.

20) Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.v. fratrukket i lønindkomst.

21) Standardfradrag for børnedagplejere.

Se § 3 i BEK nr. 1300 af 14. november 2018.

Mailordning

Hvis en skattepligtig bliver mødt af et låst felt, hvor den skattepligtige ikke er enig i indholdet, vil der være mulighed for - direkte fra det låste felt - at sende en mail til Skatteforvaltningen med bemærkninger til det låste felt. Der er endvidere mulighed for at vedhæfte materiale til mailen.