Hvis den skattepligtige har indvendinger imod en oplysning i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet omfattet af de regler, som ministeren har fastsat efter stk. 1, og er Skatteforvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Se SKL § 15, stk. 2.

Det følger af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i § 15, stk. 2, er nyt, men lovfæster administrativ praksis. 

Bemærk

Efter SFL § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst eller ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.