Har den skattepligtige indvendinger imod, at Skatteforvaltningens digitale kontroller hindrer afgivelsen af en oplysning i årsopgørelsen eller i oplysningsskemaet, og er forvaltningens behandling af den skattepligtiges indvendinger ikke afsluttet ved udløbet af oplysningsfristen, anses indvendingerne som en anmodning om genoptagelse af ansættelsen efter SFL § 26, stk. 2.

Se SKL § 15, stk. 3.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i § 15, stk. 3, er ny og har sin baggrund i indførelsen af digitale kontroller i årsopgørelsen i TastSelv.

Det fremgår videre af forarbejderne, at bestemmelsen har til formål at give en skattepligtig, der ønsker at ændre sin årsopgørelse eller føje en oplysning til oplysningsskemaet, men som forhindres heri på grund af Skatteforvaltningens digitale kontroller, samme mulighed for at gøre sine indvendinger gældende over for Skatteforvaltningen med de konsekvenser det har for den skattepligtiges retsstilling, hvis Skatteforvaltningen ikke når at afslutte behandlingen af indvendingerne inden udløbet af oplysningsfristen.