Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med betaling af restskatten ifølge en årsopgørelse, som den skattepligtige har indvendinger imod, jf. SKL § 15, stk. 2 og 3.

Se SKL § 15, stk. 4, 1. pkt.

Bestemmelsen i SKL § 15, stk. 4, henholdsvis 1. pkt. og 2. pkt., er ny.

Det følger af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at formålet med bestemmelsen er at gøre det muligt for en skattepligtig at opnå henstand med betaling af en restskat ifølge en årsopgørelse, så længe den skattepligtiges indvending imod et låst felt eller et felt, som ikke kan ændres på grund af Skatteforvaltningens digitale kontroller, er under behandling i Skatteforvaltningen.

Eksempel

Skal den skattepligtige eksempelvis betale restskat ifølge årsopgørelsen, og har den skattepligtige en indvending imod et låst felt heri, vil ansættelsen ved udløbet af oplysningsfristen ligge fast, og betalingen af restskatten aktualiseres. For at den skattepligtige ikke bliver tvunget til at betale en restskat, som den skattepligtige mener, er forkert, kan den skattepligtige søge Skatteforvaltningen om henstand med betalingen af restskatten på samme måde, som hvis den skattepligtige i stedet klagede formelt over årsopgørelsen.

Efter tidligere administrativ praksis er det i dag muligt for en skattepligtig, som har indvendinger imod et låst felt i årsopgørelsen at søge om og opnå henstand med betaling af restskat, men ikke for en skattepligtig, som bliver afskåret fra at ændre felter i årsopgørelsen på grund af Skatteforvaltningens digitale kontroller.

SFL § 51 om henstand finder anvendelse

SFL § 51 om henstand med skattebetalingen finder tilsvarende anvendelse ved henstand efter 1. pkt.

Se SKL § 15, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at når det foreslås, at bestemmelsen i SFL § 51 finder tilsvarende anvendelse, betyder det, at selv om der ikke er tale om en klage over årsopgørelse, dvs. en egentlig klage indgivet til Skatteankestyrelsen efter reglerne i SFL kapitel 13 a, vil muligheden for at opnå henstand efter SFL § 51 være tilsvarende til stede, når Skatteforvaltningen ikke inden oplysningsfristens udløb har afsluttet behandlingen af den skattepligtiges indvendinger til oplysninger i et felt, som enten er låst, eller som Skatteforvaltningens digitale kontroller afskærer den skattepligtige fra at foretage ændringer i.

SFL § 51, som bestemmelsen henviser til, går ud på, at Skatteforvaltningen efter ansøgning kan give henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører. Det er en betingelse for henstand, at det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt. Der gives ikke henstand med beløb, der overføres som tilsvar for et efterfølgende år (indregnet restskat). Henstand kan gøres betinget af sikkerhedsstillelse for henstandsbeløbet, hvis det skønnes, at meddelelse af henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes.