Indhold

Dette afsnit handler om, at de skattepligtige, som der indberettes oplysninger om, har pligt til at give identifikationsoplysninger. Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over ændringer
 • Identifikationsoplysninger
 • Skattepersonnumre og indberetning

Se SIL § 52.

Regel

Den, der skal indberettes om efter skatteindberetningsloven eller regler udstedt i medfør heraf, skal oplyse den indberetningspligtige om sine identifikationsoplysninger, herunder sit cpr-nummer. Se SIL § 52, stk. 1, 1. pkt.

Den, som opretter en finansiel konto omfattet af SIL § 22, skal oplyse det finansielle institut, hvori den finansielle konto oprettes, om sin identitet, herunder om sit cpr-nummer. Se SIL § 52, stk. 1, 2. pkt.

SIL § 52, stk. 1 og 3 indeholder en ny fælles bestemmelse, hvor de forskellige bestemmelser i den tidligere SKL om identifikationsoplysninger nu er samlet i en bestemmelse.

For så vidt angår SIL § 52, stk. 3 henvises der til afsnit A.B.1.3.5.2 Konsekvenser ved manglende identifikationsoplysninger.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

Fælles bestemmelse om afgivelse af identitetsoplysninger.

Bestemmelsen er ny/ videreførelse af en række bestemmelser:

§ 7 G, stk. 2, 1. pkt.

§ 8 B, stk. 5

§ 8 F, stk. 3

§ 8 J, stk. 1 og 2

§ 8 Q, stk. 3. 3. pkt.

§ 8 R, stk. 1 og 2.

§ 8 Æ, stk. 2

§ 9 B, stk. 4

§ 9 B, stk. 5, 1. pkt.

§ 10, stk. 7

§ 10 A, stk. 5, 1. pkt.

§ 10 A, stk. 6

§ 52, stk. 1 og 3

Bestemmelserne er en videreførelse af tidligere lovgivning.

Den tidligere skattekontrollov indeholdt i en lang række af indberetningsreglerne regler om, at den, der skal indberettes om, skal give den indberetningspligtige oplysninger til identifikation af den pågældende. Bestemmelserne var ikke enslydende.

I § 4, stk. 1-5, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven har der imidlertid været fastsat nogle fælles regler for de identifikationsoplysninger, der skal afgives af den, der skal indberettes om, efter de tidligere bestemmelser i SKL § 7 E, § 7 G, § 7 H, § 8 B, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 8 V, § 8 Æ, § 8 Ø, § 9 B, § 10, § 10 A eller § 10 B.

Tilsvarende er der fastsat regler om identifikation af den, der skal indberettes om, i § 65 i bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA og § 106 i bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet.

Endvidere indeholder nogle af disse bestemmelser om afgivelse af identifikationsoplysninger regler om, at visse handlinger ikke må foretages, før den indberetningspligtige har modtaget de nødvendige oplysninger til at opfylde indberetningspligten.

Med § 52 samles bestemmelser om pligt til identifikation i én bestemmelse.

Efter § 52, stk. 1, skal den, der skal indberettes om efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør heraf, oplyse den indberetningspligtige om sin identitet.

Den, som opretter en finansiel konto omfattet af § 22, skal oplyse det finansielle institut, hvori den finansielle konto oprettes, om sin identitet, herunder om sin identitet.

1. pkt. finder ikke anvendelse i det omfang, der gælder en tilsvarende pligt efter § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, eller hvis indberetningen skal ske efter § 41 eller regler udstedt i medfør af § 46 a. For at undgå dobbelt hjemmel til denne oplysningspligt gælder oplysningspligten ikke, når indberetningen skal ske til indkomstregisteret. Dette skyldes, at der i § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, er en hjemmel til, at den, der skal indberettes om, skal give den indberetningspligtige oplysninger om sin identitet.

Efter bestemmelsens stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om afgivelse af identifikationsoplysninger efter stk. 1, herunder om afgivelse af identifikationsoplysninger ved ændringer i tidligere afgivne oplysninger, og om forevisning af legitimation i forbindelse hermed.

Ved Lov nr 1573 af 27/12/2019 ændres SIL § 52, stk. 1, 3. pkt, således at der efter "§ 41" tilføjes "eller regler udstedt i medfør af § 46 a". Denne lov træder i kraft den 1. juli 2020.

§ 52, stk. 2

Se afsnit A.B.1.3.5.2 Konsekvenser ved manglende identifikationsoplysninger.

Identifikationsoplysninger

I SIL § 52 indeholder en samlet fælles bestemmelse om pligt til identifikation i forbindelse med indberetningspligtsbestemmelserne. Der er hermed fastsat en generel pligt for den, der skal indberettes om, til at give den indberetningspligtige oplysninger om sin identitet. Kravet om identifikation hænger sammen med, at identifikationsoplysningerne er nødvendige for, at den indberetningspligtige kan indberette korrekte og fyldestgørende oplysninger.

Krav til den, der indberettes om, om afgivelse af identifikationsoplysninger finder ikke anvendelse, i det omfang der gælder en tilsvarende pligt efter § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, eller hvis indberetningen skal ske efter SIL § 41 eller regler udstedt i medfør af § 46 a. Se SIL § 52, stk. 1, 3. pkt.

For at undgå dobbelt hjemmel til denne oplysningspligt er det således fastsat, at pligten til at afgive identifikationsoplysninger ikke gælder, når indberetningen skal ske til indkomstregisteret. Dette skyldes, at der i § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, også er fastsat en hjemmel til, at den, der skal indberettes om, skal give den indberetningspligtige oplysninger om sin identitet.

Endvidere gælder oplysningspligten ikke, når indberetningen skal ske efter SIL § 41 om indberetning af private renter samt underholds- og børnebidrag. Begrundelsen for dette er, at den indberetningspligtige efter denne regel er en privatperson, og at det ikke skønnes datasikkerhedsmæssigt forsvarligt at pålægge pligt til at meddele privatpersoner identifikationsoplysninger, herunder oplysninger om cpr-numre.

Se afsnit A.B.1.2.9 om reglerne i SIL § 46 a.

Bemærk

Det bemærkes, at der efter bestemmelsen i SIL § 52 ikke er noget til hinder for, at identifikationsoplysningerne afgives af en anden end den, der skal indberettes oplysninger om. Der er således f.eks. intet til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med oprettelse af en pensionsordning i ansættelsesforhold afgiver oplysninger om den ansattes identitet ved oprettelsen af ordningen. I den forbindelse er den ansatte forpligtet til at give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger, da arbejdsgivers afgivelse af oplysninger sker på vegne af den ansatte.

Bemyndigelse til fastsættelse af identifikationsoplysninger

Efter SIL § 52, stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om afgivelse af identifikationsoplysninger efter SIL § 52, stk. 1, herunder om afgivelse af identifikationsoplysninger ved ændringer i tidligere afgivne oplysninger, og om forevisning af legitimation i forbindelse hermed.

Sådanne regler er i dag fastsat i

Bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 914 af 26. juni 2018.

Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Det følger af SIB § 3, at den, der skal indberettes om, skal oplyse den indberetningspligtige om:

 • navn,

 • adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og

 • personnummer (cpr-nr.).

Hvis den skattepligtige:

 • ikke har cpr-nr., men cvr-nr., oplyses cvr-nr.,

 • hverken har cpr-nr. eller cvr-nr., oplyses SE-nr.,

 • heller ikke har SE-nr., oplyses i stedet fødselsdato.

Undtaget fra pligten til at give identifikationsoplysninger er den:

 • der modtager udbytte fra en aktie m.v. som nævnt i SIL § 29, og

 • som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening m.v.

I stedet skal identiteten af den, udbetalingen sker til, oplyses. SIL § 29 omhandler indberetningspligt om udbytte fra en aktie m.v., som ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller er registreret i en værdipapircentral.

Den, hvorom der skal indberettes efter regler om værdipapirer, indskud og lån, skal, ud over oplysningerne som nævnt ovenfor, oplyse den indberetningspligtige om sit identifikationsnummer efter reglerne i den pågældendes bopælsstat eller oplysning om den pågældendes fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, hvis den pågældende ikke har et sådant.

Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation. Se SIB § 3, stk. 6.

Særregel for selskabers m.v. identifikation af skattepligtige af hensyn til indberetning

 • For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer eller eventuelt udenlandsk identifikationsnummer efter SIB § 3, stk. 2,

 • afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

Se SIB § 3, stk. 3.

Afklaring af retsforhold, der bestemmer, hvem indberetningen skal foretages om

Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem der skal indberettes om

 • afgives identifikationsoplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med.

Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, indberettes identifikationsoplysningerne om denne.

Se SIB § 3, stk. 4.

Ændringer af identifikationsoplysninger  

Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden for 1 måned efter, at ændringen er sket.

Se SIB § 3, stk. 5.

Finansielle konti med tilknytning til udlandet eller USA

Efter SIL § 22, kan skatteministeren fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning til Skatteforvaltningen om finansielle konti med tilknytning til Færøerne, Grønland eller udlandet med angivelse af en række oplysninger, herunder bl.a. navn, adresse, cpr-nummer, udenlandske identifikationsnumre vedrørende kontohavere, oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til, navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, den finansielle kontos saldo eller værdi m.v.

I medfør af SIL § 22 og SIL § 52, stk. 3, er udstedt

I § 65 i bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA og § 106 i bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, er der fastsat tilsvarende regler som i skatteindberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr 888 af 15/06/2020) om skatteindberetning m.v.) om afgivelse af identifikationsoplysninger i forbindelse med indberetningen.

De to bekendtgørelser om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA henholdsvis udlandet indeholder således tilsvarende regler om identifikationsoplysninger, idet de dog er tilpasset den sammenhæng, reglerne indgår i, herunder de internationale standarder, som de to bekendtgørelser implementerer.

Efter § 67 i bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA, og efter § 102 i bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet skal finansielle institutter indberette oplysninger om kundernes navne, adresser, kontonumre samt kontienes saldo og værdi, afkast m.v. til Skatteforvaltningen, hvorefter oplysningerne videresendes til de kompetente myndigheder i de lande, hvor den person, hvorom der er indberettet om, er skattemæssig hjemmehørende.

Ophævelse af muligheden fra Skatteforvaltningen til at få identifikationsoplysninger

Efter den tidligere SKL § 8 K var det fastsat, at hvis de indberetningspligtige ansøgte om det, kunne Skatteforvaltningen give oplysninger, herunder cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr., der var nødvendige for at opfylde indberetningspligten efter en række tidligere gældende bestemmelser i skattekontrolloven (SKL §§ 8 B, 8 F, 8 H, § 8 O, 8 P, 8 Q, 8 S, 8 T, 8 U og regler udstedt i medfør af § 8 Å).

Tilsvarende gjaldt efter den tidligere SKL § 10 D i forhold til indberetning efter den tidligere gældende SKL §§ 10, 10 A og 10 B.

Skatteforvaltningen kunne således meddele den indberetningspligtige identifikationsoplysninger til brug for indberetningspligten.

Der var herved fastsat gebyr for meddelelse af oplysningerne efter den tidligere gældende indberetningsbekendtgørelses § 4, stk. 6, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Denne mulighed for at få oplysninger fra Skatteforvaltningen til brug for indberetningspligten er ophævet. Da Skatteforvaltningen ikke har den direkte kontakt til den, der skal indberettes om, vil der være en risiko for fejlidentifikation eller for, at Skatteforvaltningen ikke kan identificere den pågældende.

I forbindelse med skatteindberetningsloven er det vurderet, at den indberetningspligtige må være den nærmeste til at fremskaffe de nødvendige identifikationsoplysninger i forhold til at kunne opfylde sin indberetningspligt. Det er derfor ikke længere muligt at anmode Skatteforvaltningen om identifikationsoplysninger.

Skattepersonnumre og indberetning

I det følgende beskrives reglerne om skattepersonnummer, og hvorvidt der i forbindelse med en indberetning efter skatteindberetningsloven og regler udstedt med hjemmel heri kan tildeles et skattepersonnummer til en udenlandsk person.
 

CPR-loven

Hovedformålet med CPR-loven, (lovbekendtgørelse nr. 646 af 02/06/2017 med senere ændringer), er at sikre, at der tildeles alle, som bor i Danmark, og som opfylder kriterierne for at blive folkeregistret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1, et personnummer med henblik på en sikker identifikation af disse.

Endvidere er det et formål, at der i relation til personnummeret registreres grundlæggende personoplysninger, herunder bopælsadresse, om de pågældende, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri.

CPR er dermed et centralt, landsdækkende grundregister. Denne funktion som et grundregister for de offentlige myndigheder indebærer, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration.

Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer CPR sammen med kommunerne. Ministeriet fastsætter nærmere regler for kommunernes medvirken ved vedligeholdelsen af CPR.

Ministeriets administration af CPR varetages af CPR-kontoret. Der henvises til CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk.

Tildeling af personnummer og "skattepersonnummer"

Det er fastlagt i CPR-loven, hvem der kan få tildelt et personnummer. Regler for tildeling af personnummer findes i CPR-lovens kapitel 2 og i kapitel 2 i vejledning om folkeregistrering, jf. VEJ nr. 9273 af 14/06/2013.

En person får tildelt et personnummer, når dennes bopælskommune har vurderet, at personen opfylder kravene til at blive registreret som indrejst i CPR (bopælsregistreret).

Hvis en person ikke skal bopælsregistreres i CPR, kan personen herudover f.eks. få tildelt et såkaldt administrativt personnummer til brug for:

 • betaling af skat

Der kan ifølge CPR-lovens § 3, stk. 1, således tildeles personnummer, når der ifølge Skatteforvaltningen skal tildeles et personnummer i forbindelse med skattesagsbehandling her i landet (såkaldt skattepersonnummer).

Hvis en person ikke skal registreres som indrejst i CPR (bopælsregistreres), men skal betale skat i Danmark, skal personen henvende sig til Skatteforvaltningen og bede om at få tildelt et såkaldt skattepersonnummer.

Dette kan eksempelvis være, hvis en svensk statsborger med fast bopæl i Sverige bliver ansat hos en arbejdsgiver i Danmark. Personen skal have et dansk skattepersonnummer og en forskudsopgørelse med eSkattekort, som arbejdsgiveren derefter skal hente elektronisk hos Skatteforvaltningen. Der kan også være tale om en udenlandsk person, der ønsker at drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og i den forbindelse skal have et dansk skattepersonnummer med henblik på forskudsopgørelse og beregning af personlig indkomstskat.

Et skattepersonnummer er et rigtigt personnummer, så hvis personen senere flytter til Danmark, vil denne blive bopælsregistreret i CPR med det allerede tildelte personnummer.

Tildeling af skattepersonnummer skal være til brug for skattesagsbehandling her i landet. Der kan derimod ikke tildeles et personnummer til en person bosat i udlandet, alene fordi denne f.eks. skal oprette en bankkonto i Danmark, eller fordi personen er dansk statsborger.

Skattepersonnummer og indberetningspligt

I skatteindberetningsloven er der fastsat en række indberetningspligter for bl.a. arbejdsgivere, banker, forsikringsselskaber, kreditinstitutter, fonde, foreninger etc.

Eksempelvis er det i SIL § 9, § 10 og § 11 fastsat, at forsikringsselskaber, pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler forsikrings- og pensionsydelser, hvert år skal indberette en række oplysninger til Skatteforvaltningen vedrørende disse pensions- og forsikringsordninger, og i den forbindelse skal der gives oplysninger til identifikation af forsikringstageren, den pensionsberettigede etc.

I SIL § 12 er det fastsat, at pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, hvert år skal give en række oplysninger om renter, indestående mv. til Skatteforvaltningen.

I SIL § 13, er det ligeledes fastsat, at den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal foretage årlige indberetninger til Skatteforvaltningen herom, herunder om renter, konto- og låneforholdet m.v.

Efter skatteindberetningsloven er en række indberetningspligtige således forpligtet til at foretage indberetning om en række oplysninger, som nævnt i loven, eksempelvis oplysninger om en indkomst, en pensionsordning, forsikringsydelser, om indbetalinger, udbetalinger, bidrag, renter, indestående på bankkonti etc.

I forbindelse med indberetningen skal den indberetningspligtige give identitetsoplysninger om den person, som en konto, pensionsordning, ydelse etc. vedrører.

Indberetningsregler om identifikation af den, hvorom indberetnings skal ske

Med henblik på nærmere identifikation af den, om hvem en indberetning omhandler, er det i § 3 i SIB, fastsat, at den hvorom den indberetningspligtige skal indberette om, skal oplyse om sit navn, adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og personnummer (cpr-nr.). Har den pågældende ikke cpr-nr., men cvr-nr., oplyses cvr-nr. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nr., oplyses SE-nr. Har den pågældende heller ikke SE-nr., oplyses i stedet fødselsdato.

Det er imidlertid ikke i sig selv nødvendigt for indberetningspligten efter skatteindberetningsloven og de i medfør heraf fastsatte indberetningsregler, at vedkommende person, som den indberetningspligtige skal foretage indberetning om, har et skattepersonnummer/cpr-nr. Men hvis vedkommende imidlertid har et sådant skattepersonnummer/cpr-nr., skal dette oplyses.

Når en person ikke har bopæl i Danmark og skattemæssigt er hjemmehørende i udlandet, og ikke i øvrigt skal have et skattepersonnummer i forbindelse med skattesagsbehandling her til landet, kan der ikke tildeles et skattepersonnummer efter CPR-loven. Det forhold, at der påhviler en indberetningspligtig at foretage indberetning til Skatteforvaltningen om eksempelvis en dansk bankkonto, gældsforhold mv., som vedkommende person har her i landet, kan ikke danne grundlag for tildeling af skattepersonnummer.

En person, der f.eks. er bosiddende i Norge, og som ikke i øvrigt er skattepligtig her til landet, og derfor ikke efter CPR-loven skal have et skattepersonnummer, har dermed ikke ret til et skattepersonnummer alene fordi vedkommende har en konto i en dansk bank.  

Efterfølgende tildeling af skattepersonnummer til tidligere ansatte

Undertiden henvender en arbejdsgiver sig til Skatteforvaltningen i forbindelse med en efterfølgende (for sen eller manglende) lønindberetning, afregning af A-skatter mv., og hvorefter arbejdsgiveren ønsker at få oprettet skattepersonnumre til tidligere ansatte.

Eksempelvis ønsker en dansk arbejdsgiver i forbindelse med arbejdsgivervirksomhedens egen skatteansættelse for indkomståret 2016 at foretage indberetning til Skatteforvaltningen i 2019 om lønoplysninger for en række tidligere ansatte, som skulle have været ansat i virksomheden i 2016, men hvor arbejdsgiveren imidlertid ikke oprindeligt har foretaget indberetning herom. Til brug for den efterfølgende lønindberetning for 2016 anmoder arbejdsgiveren om, at de tidligere ansatte kan oprettes og registreres med et skattepersonnummer.

I denne situation kan der ikke efterfølgende i 2019 ske tildeling af skattepersonnummer og oprettelse af disse personer i Skatteforvaltningens systemer med henblik på lønindberetning.

Det bemærkes, at der skal sondres mellem arbejdsgiverens forpligtelse til i forbindelse med udbetaling af løn til dens ansatte at indberette og afregne A-skatter mv., herunder at sikre at skatteindeholdelse sker, korrekt afregning, frister m.v., og på den anden side retsstillingen for den udenlandske arbejdstager, som udfører arbejde her i landet, og som i den forbindelse kan være skattepligtig af løn, godtgørelser etc. ved personligt arbejde i Danmark. Disse ansatte er skattepligtige i overensstemmelse med de skatteregler, der gælder for den enkelte, og som hhv. fuld eller begrænset skattepligtig efter KSL § 1, § 2 etc.

Arbejdsgiveren har i forbindelse med lønudbetalingerne og i kontraktforholdet med de ansatte en egen interesse i at sikre sig korrekte identitetsoplysninger på de ansatte, evt. via udfyldte arbejdssedler og -kontrakter med disse etc., så de ansatte senere kan identificeres, herunder navn, adresse, personnummer mv. Arbejdsgiveren skal i sin bogføring og registrering sikre sig dokumentation for, til hvem og hvad lønudgifter dækker, præcis ansættelsesperiode for hver enkelt medarbejder, arbejdstimer de enkelte datoer, lønudbetalinger mv.

Efter kildeskatteloven skal arbejdsgiveren indeholde A-skat og AM-bidrag, jf. bl.a. KSL § 46, § 49 B, § 49 C etc. Indeholdelsen af A-skat og AM-bidrag skal ske ved udbetalingen af A-indkomsten, og indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag forfalder og opkræves i henhold til opkrævningslovens regler.

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette oplysninger om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, B-indkomst, personalegoder, gaver, godtgørelser mv. efter SIL § § 1-8.

Oplysninger om indkomster, herunder løn, ansættelsesforhold mv. skal indberettes digitalt til eIndkomst (Indkomstregisteret). Se lov om indkomstregistret, jf. lovbekendtgørelse nr. 49, af 12. januar 2015 om et indkomstregister, (IKR).

Den, der skal foretages indberetning om, skal give den indberetningspligtige de nødvendige identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, herunder cpr-nr., cvr-nr. eller SE-nr. Se IKR § 4, stk. 4.

Arbejdsgiveren kan via den ansattes personnummer herefter fra e-indkomstregistreret hente oplysninger om den ansattes skattekort.

I IKR § 4, stk. 4, er det videre fastsat, at hvis den, indberetningen vedrører, nægter at give identitetsoplysninger, kan Skatteforvaltningen meddele den indberetningspligtige oplysningerne.

Skatteforvaltningen kan imidlertid ikke give den indberetningspligtige identitetsoplysninger om personer, som slet ikke er registrerede i Skatteforvaltningens systemer. Når personen er udlænding og ikke selv har anmodet om et skattepersonnummer, er Skatteforvaltningen ikke i stand til at give oplysningerne, og Skatteforvaltningen kan ikke efterfølgende tildele en person et skattepersonnummer.

Det er den pågældende person selv, der skal anmode om et personnummer, herunder om et skattepersonnummer. Dette skal den ansatte gøre i forbindelse med opholdet og arbejdets udførelse i Danmark, og personen skulle i det ovenfor anførte eksempel således allerede dengang i 2016 have været registreret her i landet i en opholdskommune, og skulle have bedt om at få udstedt et skattepersonnummer, skattekort mv.

En arbejdsgiver kan ikke anmode om skattepersonnummer på vegne af den tidligere ansatte. Det forhold, at en arbejdsgiver flere år efter ønsker at indberette løn for en række ansatte, indebærer ikke, at arbejdsgiveren på vegne af en række ansatte har ret til, at disse tidligere medarbejdere skal tildeles et skattepersonnummer.

Det er arbejdsgiverens risiko, at det ikke er muligt at indberette lønoplysninger mv. og indeholde og betale A-skat og AM-bidrag. En arbejdsgiver, der udtaler løn, må sikre sig - allerede i forbindelse med lønudbetalinger - identiteten af sine ansatte, og at der sker korrekt skatteindeholdelse, indberetning etc. Dette er arbejdsgivers ansvar.

Klageadgang

Når Skatteforvaltningen træffer afgørelse om, at der ikke er grundlag for at udstede et skattepersonnummer til en person, der anmoder herom, er dette en afgørelse - en forvaltningsakt - rettet mod denne person.

Afgørelsen skal begrundes, og der skal ydes klagevejledning.

Klage over en afgørelse fra Skatteforvaltningen om, at der ikke kan udstedes skattepersonnummer, skal indgives til Skatteankestyrelsen, jf. SFL § 35 a.