Indhold

Dette afsnit handler om mulighederne for at spærre konti og depoter i forbindelse med manglende identifikation af indehaveren heraf. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Spærring af konto eller depot

Se SIL § 53.

Regel

Efter SIL § 53, stk. 1, kan Skatteforvaltningen bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.

Bestemmelsen i SIL § 53 er en videreførelse af den tidligere SKL § 8 J, stk. 5, om inddragelse af uidentificerede konti. Bestemmelsen er dog udvidet til også at omfatte inddragelse af uidentificerede depoter.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 J, stk. 5, 1. pkt.

§ 53, stk. 1

Efter bestemmelsen kan Skatteforvaltningen bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende lovgivning, om inddragelse af uidentificerede konti. Bestemmelsen er dog udvidet til også at omfatte inddragelse af uidentificerede depoter. Denne udvidelse skyldes, at det ikke er muligt at have et depot uden at have en konto, hvor renter og udbytter m.v. vedrørende depotet kan indsættes. Derfor er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at der også bør være mulighed for at inddrage uidentificerede depoter, da et pengeinstitut kan føre både en konto og et depot for samme uidentificerede kunde, men alene kan inddrage kontoen efter gældende ret, hvorefter pengeinstituttet i givet fald må oprette en ny konto med henblik på placering af renter og udbytter m.v.

§ 8 J, stk. 5, 2. pkt.

§ 53, stk. 2

Efter bestemmelsen kan konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter stk. 1, efter Skatteforvaltningens nærmere bestemmelse spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter Skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, såfremt ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb.

Efter den tidligere SKL § 8 J, stk. 5, kunne kontoen spærres i et antal år. En kortere spærringsperiode er vurderet tilstrækkeligt, da den samlede tid, processen vedrørende inddragelse af en konto eller et depot kan tage, er to år.

Spærringen af konto og depot

Efter SIL § 53, stk. 1, kan Skatteforvaltningen bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.

Bestemmelsen omfatter de situationer, hvor den indberetningspligtige ikke har sikker viden om konto- eller depothaverens identitet og bopælsadresse, f.eks. hvor kontohaveren er flyttet uden at oplyse sin nye adresse til den indberetningspligtige, eller hvor der er afgivet urigtige oplysninger om navn og dansk identifikationsnummer over for den indberetningspligtige.

Konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter SIL § 53, stk. 1, kan efter Skatteforvaltningens nærmere bestemmelse spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter Skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, hvis ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Se SIL § 53, stk. 2.

Efter den tidligere SKL § 8 J, stk. 5, skulle kontoen spærres i et antal år. I SIL § 53, stk. 2, det nu fastsat en kortere spærringsperiode, idet dette er fundet tilstrækkeligt. Den samlede tid, processen vedrørende inddragelse af en konto eller et depot efter bestemmelsen i SIL § 53 kan tage, er dermed to år.

Skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb. Se SIL § 53, stk. 2, sidste punkt.

Af bemærkninger til lovbestemmelsen, jf. lovforslag nr. 14 af 5. oktober 2017, fremgår det, at der ikke under de gældende regler er udviklet en praksis for, hvad disse særlige omstændigheder er. Særlige omstændigheder kan imidlertid være situationer, hvor kontohaveren har været afskåret fra at reagere f.eks. pga. sygdom.