Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens mulighed for at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Afskæring fra TastSelv
  • Afgørelse og klage
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SKL § 71 og KSL § 53 A.

Regel

Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv til ændring af oplysninger i årsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv. Afskæring kan ske med virkning for det aktuelle indkomstår. Se SKL § 71, stk. 1.

Finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan forvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår. Se SKL § 71, stk. 2.

Bestemmelsen er ny og lovfæster den tidligere administrative fastsatte ordning (karantæneordningen) i SKM2010.638.SKAT.

KSL § 53 a, indeholder tilsvarende regler om afskæring fra TastSelv vedrørende ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen. 

Bemærk

Se afsnit A.C.2.1.2.1.7 Feltlåsning.

Oversigt over ændringer

Tidligere SKL

Gældende SKL

Indholdet af ændringer

Bestemmelsen er ny

§ 71, stk. 1.

Det følger af bestemmelsen, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i årsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv.
Bestemmelsen har baggrund i en administrativ fastsat ordning, som blev etableret i 2010. SKM2010.638.SKAT.

Bestemmelsen er ny

§ 71, stk. 2

Det følger af bestemmelsen, at finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan Skatteforvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår.
Bestemmelsen er ny, men følger af administrativ fastsat praksis, jf. SKM2010.638.SKAT.

Bestemmelsen er ny

§ 71, stk. 3

Det følger af bestemmelsen, at skattepligtige, som efter stk. 1 eller 2 er afskåret fra at anvende TastSelv, ikke er fritaget for på anden måde inden oplysningsfristens udløb at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2. Bestemmelsen er ny og er en pendant til § 5, stk. 3, om personer, som ikke modtager et oplysningsskema, og § 9 om personer, som ikke modtager en årsopgørelse eller et servicebrev. De pågældende personer er heller ikke fritaget for at give Skatteforvaltningen oplysninger efter § 2, selv om de ikke har modtaget det materiale, som er omtalt i de nævnte bestemmelser og dermed umiddelbart er forhindret i at give oplysninger efter § 2.
Oplysningerne til Skatteforvaltningen vil f.eks. kunne gives ved fremsendelse af en e-mail eller et brev. Den skattepligtige vil også kunne rekvirere en blanket fra Skatteforvaltningen til brug for afgivelsen af oplysningerne og indsende den udfyldte blanket til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen er ny

§ 71, stk. 4

Det følger af bestemmelsens stk. 1, at en afgørelse efter stk. 1 og 2 skal angive det eller de indkomstår afskæringen vedrører. Det følger af bestemmelsens stk. 2, at afgørelsen efter stk. 1 og 2 kan påklages til Landsskatteretten. Bestemmelsen er ny, men lovfæster tidligere praksis, jf. SKM2010.638.SKAT.

Det følger af bestemmelsen, at bestemmelserne i skatteforvaltningsloven også gælder ved påklage af en afgørelse efter stk. 1 og 2.

Afskæring fra TastSelv

Efter SKL § 71, stk. 1, 1. pkt., kan Skatteforvaltningen træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende Skatteforvaltningens digitale selvbetjeningsløsning TastSelv til ændring af oplysninger i årsopgørelsen, hvis forvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv. Tilsvarende gør sig gældende vedrørende ændring i forskudsopgørelsen - se KSL § 53 a.

Bestemmelsen har virkning fra den 1. januar 2019 og finder dermed første gang anvendelse for årsopgørelsen for 2018.

SKL § 71 lovfæster den tidligere administrative fastsatte praksis som fastsat i SKM2010.638.SKAT. SKM2010.638.SKAT er ophævet ved SKM2018.357.SKTST.

SKM2010.638.SKAT vil, uanset at denne ophæves med SKM2018.357.SKTST, fortsat finde anvendelse for årsopgørelsen for 2017 og tidligere frem til ikrafttrædelsen af SKL § 71 den 1. januar 2019.

Bestemmelsen i SKL § 71 omfatter såvel skattepligtige, som modtager en årsopgørelse inden oplysningsfristens udløb uden at have givet oplysninger, som skattepligtige, som modtager et oplysningsskema.

Nærliggende risiko for væsentlig fejl

En afskæring af den skattepligtige fra at anvende TastSelv kan ske, når Skatteforvaltningen konkret skønner, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.

Der stilles således krav om, at der skal være tale om væsentlige fejl. I forhold til den administrative ordning, som den er beskrevet i  meddelelsen i SKM2010.638.SKAT, er det med SKL § 71 skærpet med hensyn til kravet til karakteren af mulige fejl, som der er risiko for, at den skattepligtige vil begå. Ved "væsentlighed" forstås ikke ubetydelige fejl, som på grund af deres antal eller størrelse kan udgøre en risiko for, at et skatteprovenu af en vis størrelse går tabt.

Som eksempler på væsentlige fejl kan nævnes:

- En skattepligtig deltager i et skattearrangement, som Skatteforvaltningen ved en afgørelse finder er uden realitet. Den skattepligtige har forskudsansat sig med fiktive renteudgifter vedrørende skattearrangementet.

- En skattepligtig har gennem nogle år taget store fradrag, som Skatteforvaltningen mener er uberettigede.

- En skattepligtig har forsøgt at tage store fradrag i ikke låste felter uden, at der er grundlag herfor, f.eks. en kontanthjælpsmodtager, der tager fradrag for indbetalinger til en privat pensionsordning, kontingent til fagforening, A-kasse og øvrige lønmodtagerudgifter.

- En skattepligtig har forsøgt at tage et stort fradrag i et ikke låst felt for renteudgifter, selv om der ikke er gæld.

- En skattepligtig fratrækker underholdsbidrag til fiktive børn.

Med væsentlige fejl forstås også egentlige misbrug af TastSelv-ordningen.

Med "nærliggende risiko" forstås, at Skatteforvaltningen på grund af kvaliteten af den skattepligtiges seneste afgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen, har grund til at antage, at kvaliteten af den skattepligtiges oplysninger til årsopgørelsen (eller forskudsopgørelsen) ikke vil være forbedret. Hvis oplysningerne fra den skattepligtige til årsopgørelsen eksempelvis indeholder væsentlige fejl, og der er nærliggende risiko for at fejlene vil gå igen i den kommende forskudsopgørelse og årsopgørelse, vil der kunne være grundlag for afskæring af TastSelv.

Afskæringen for det aktuelle indkomstår

Efter SKL § 71, stk. 1, 2. pkt., kan afskæringen ske med virkning for det aktuelle indkomstår.

Afskæringen af den skattepligtiges TastSelv-mulighed omfatter hele det berørte indkomstår, dvs. den tilhørende årsopgørelse og muligheden for at foretage ændringer i TastSelv for det pågældende indkomstår efter oplysningspligtsfristens udløb (digital genoptagelse).

At man afskærer en skattepligtig fra at anvende TastSelv betyder, at oplysningerne i de pågældende felter i årsopgørelsen ikke kan ændres ved TastSelv, men er låst. Ved afskæringen vil indtægter og fradrag fra den skattepligtiges forskudsopgørelse automatisk blive overført til årsopgørelsen, medmindre oplysninger om disse indtægter og fradrag tilgår Skatteforvaltningen fra indberetningspligtige. Oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter loven har indberettet til Skatteforvaltningen, kan således ikke ændres af den skattepligtige, og oplysningerne anvendes i årsopgørelsen og i oplysningsskemaet m.v. for selvstændigt erhvervsdrivende.

Virkningen af afskæringen for den skattepligtige er, at denne ved forsøg på at anvende TastSelv automatisk vil blive henvist til at kontakte Skatteforvaltningen for at få gennemført ændringen. En ændring kan eventuelt gennemføres på baggrund af en telefonisk eller personlig henvendelse til Skatteforvaltningen, eller ved e-mail eller brev til Skatteforvaltningen.

Bestemmelsen berører ikke den skattepligtiges mulighed for at kunne påklage en forskudsopgørelse eller en årsopgørelse efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven.

Sker der afskæring i oplysningspligtsperioden eller i genoptagelsesperioden (det vil sige i den periode, hvori den skattepligtige har adgang til at genoptage sin ansættelse i TastSelv) vil afskæringen have virkning for den resterende del af oplysningspligts-/genoptagelsesperioden. Således vil det ikke - efter at afskæringen er effektueret - være muligt for den skattepligtige på noget tidspunkt at gennemføre ændringer for det pågældende indkomstår digitalt.

Det skal herudover konkret vurderes, om afskæringen også skal gælde det kommende indkomstår.

Konstaterer Skatteforvaltningen eksempelvis i sommeren 2019, at den skattepligtige uberettiget har taget fradrag i årsopgørelsen for indkomståret 2018 (dvs. det aktuelle indkomstår), kan Skatteforvaltningen samtidig med, at fradragene tilbageføres i overensstemmelse med de almindelige regler i skatteforvaltningsloven for ændring af skatteansættelser, afskære den skattepligtige fra at gennemføre digital genoptagelse i TastSelv vedrørende indkomståret 2018, hvis betingelserne herfor i øvrigt skønnes at være opfyldt.

Nærliggende risiko for efterfølgende år

Det følger af SKL § 71, stk. 2, at finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl ved anvendelse af TastSelv for det efterfølgende indkomstår, kan Skatteforvaltningen tillige afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for dette indkomstår.

Skatteforvaltningen har i eksemplet nævnt ovenfor efter omstændighederne også adgang til at afskære den skattepligtige fra at foretage ændringer i TastSelv for det efterfølgende indkomstår (indkomståret 2019), hvis der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige også vil begå væsentlige fejl i TastSelv for det efterfølgende indkomstår.

Det beror imidlertid på en ny selvstændig vurdering og afgørelse, om den skattepligtige skal afskæres fra anvendelsen af TastSelv for yderligere ét indkomstår.

Bemærk

Efter SKL § 71, stk. 3, er skattepligtige, som efter SKL § 71, stk. 1 eller 2 er afskåret fra at anvende TastSelv, ikke fritaget for på anden måde inden oplysningsfristens udløb at give Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv, er dog undtaget fra (afskåret fra) at skulle afgive disse oplysninger digitalt.

Henvendelse til Skatteforvaltningen vil kunne ske telefonisk, via www.skat.dk, ved brev eller ved personlig henvendelse. Se BEK nr. 1197 af 25. november 2019, § 4, bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område. Oplysningerne til Skatteforvaltningen vil f.eks. kunne gives ved fremsendelse af en e-mail eller et brev.

Se også

Der er i kildeskatteloven fastsat tilsvarende bestemmelser om afskæring fra at anvende TastSelv for så vidt angår afskæring af ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen, jf. KSL § 53 a.

Afgørelse og klage

Skatteforvaltningen træffer en særskilt afgørelse om afskæringen af den skattepligtiges adgang til at anvende TastSelv. Der skal udarbejdes sagsfremstilling og foretages høring efter SFL § 19 i forbindelse med forslag til afgørelse.

Skattepligtige, som afskæres fra at anvende TastSelv får således en afgørelse med angivelse af det eller de indkomstår, afskæringen vedrører. Se SKL § 71, stk. 4, fsv. angår årsopgørelse og KSL § 53 a, stk. 4, fsv. angår forskudsopgørelse.

Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven gælder også ved påklage af en afgørelse efter SKL § 71, stk. 1 og 2. Se SKL § 71, stk. 4, henholdsvis KSL § 53 a, stk. 4.

Skatteforvaltningens afgørelse skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Kravet om en begrundelse og en klagevejledning følger af reglerne i forvaltningsloven. Det skal således være muligt for den skattepligtige at forstå, hvad der har været årsag til afskæringen, herunder hvori den konkrete risiko for fejl eller misbrug består.

Afgørelse om afskæring af TastSelv kan herefter påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, afgør Landsskatteretten som udgangspunkt klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det gælder dog ikke, hvis klagen afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 a skal klagen indgives til Skatteankestyrelsen. Den skal være skriftlig, begrundet og modtaget af Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af Skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteankestyrelsen kan indhente en udtalelse fra Skatteforvaltningen i anledning af klagen, og Skatteforvaltningen kan eventuelt genoptage og ændre sin afgørelse. Endvidere indeholder § 35 a bestemmelser om Skatteankestyrelsens mulighed for at afvise klagen.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan den ledende retsformand i Landsskatteretten, efter inddragelse af Skatteankestyrelsen, fastsætte regler om, at klager over visse nærmere angivne typer af afgørelser, som Landsskatteretten har kompetence til at behandle, skal afgøres af Skatteankestyrelsen. En klage over afskæring fra anvendelse af TastSelv kunne være en sådan afgørelsestype. Dette forudsætter dog, at KSL § 53a og SKL § 71 medtages i bekendtgørelsen om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.

Se også

Afsnit A.A.7.4.7, der indeholder en uddybet vejledning om begrundelsespligten.

Ombudsmandens udtalelse FOB 2020-28 om resultatet af Ombudsmandens egen-driftsundersøgelse af afskæring fra TastSelv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKM2018.357.SKTST

Der er i KSL § 53 a og SKL § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som ophæves med denne meddelelse.

SKM2010.638.SKAT ophæves.

Udtalelser fra Folketingets

Ombudsmand

FOB 2020-28

I sin udtalelse henstillede Ombudsmanden til Skattestyrelsen, at afgørelser om afskæring fra TastSelv skal opfylde kravene i FVL § 24 til en begrundelses indhold, herunder at kravet om, at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.