xIndhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beskatning af midler, der vedrører indbetalt medlemskapital.

Afsnittet indeholder:

  • Etablering af indbetalt medlemskapital

  • Udbetaling af indbetalt medlemskapital

  • Forrentningen af indbetalt medlemskapital

Etablering af indbetalt medlemskapital

Indbetalt medlemskapital er den kapital, som andelshaveren indbetaler til den kooperationsbeskattede forening. Den stammer således fra beskattede midler fra andelshaveren.

Der kan eksempelvis være tale om et fast beløb pr. medlem eller et beløb differentieret på baggrund af forskellige medlemskategorier såsom geografi, produktionsvolumen, produkttyper, anciennitet mv.

Indbetalt medlemskapital kan således fx opstå ved:

  • at medlemskapitalen indbetales i forbindelse med stiftelsen af andelsforeningen, eller

  • at andelsforeningens generalforsamling bemyndiger foreningens bestyrelse til at udvidemedlems­kapitalen fx som en generel engangsudvidelse, eller en tilladelse til løb­ende at opkræve indbetaling fra ny indtrådte medlemmer.

Indbetalt medlemskapital kan således ikke etableres via afregningspriser med andelsforeningens medlemmer.

I SKM2011.227.SR udtalte Skatterådet i sin begrundelse, at såfremt en driftskapital, der etableres via afregningspriserne, skal have karakter af en indbetalt medlemskapital, skal kapitalen skattemæssigt anses for udloddet og derefter indbetalt.

Udbetaling af indbetalt medlemskapital

Hvis der er tale om udbetaling af midler, der stammer fra en indbetalt medlemskapital, så vil der være tale om midler, som tidligere har været beskattet hos andelshaveren. Denne situation opstår typisk, når en andelshaver udtræder fra andelsforeningen.

Hvis der er indbetalt til en medlemskapital vil foreningen som hovedregel tilbyde tilbagekøb af denne. Tilbagekøbet behandles efter reglen i LL§ 16 B. Dette medfører, at afståelsessummen er skattepligtig indkomst som personlig indkomst efter PSL § 4, stk. 4.

Der er dog muligt at søge Skattestyrelsen om tilladelse til, at LL § 16 B, stk. 1, ikke anvendes, men at afståelsen i stedet behandles efter ABL § 18, hvorefter gevinst eller tab medregnes som kapitalindkomst efter PSL § 4, stk. 1, nr. 5.  

Se også

Se også afsnit C.B.2.8 om andelsbeviser.

Forrentningen af indbetalt medlemskapital

Der er efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3, mulighed for til et medlem at udbetale udbytte af et beløb svarende til en normal forrentning af en indbetalt medlemskapital.

Da der er tale om forrentning af indbetalt medlemskapital, beskattes disse beløb som renteindtægter efter PSL § 4, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med PSL § 4, stk. 4, dvs. som kapitalindkomst.

Der er således tale om en fravigelse af kravet om, at enhver udlodning til medlemmerne skal ske på baggrund af den stedfundne omsætning med medlemmerne.

Bemærk i øvrigt at kravet om normal forrentning alene henviser til indbetalt medlemskapital. Se således SKM2011.227.SR, hvor Skatterådet udtalte, at en driftskapital ikke er at anse som en indbetalt medlemskapitel i lovens forstand. Der er heller ikke tale om en forrentning af et driftslån, idet der ikke er etableret et låneforhold til andelshaverne. Konsekvensen heraf er, at forrentningen ikke opfattes som en egentlig rente, men derimod som en slags opskrivning af driftskapitalen, og at kravet om at forrentningen skal ske i henhold til en normal forrentning ikke finder anvendelse.

Reglen om normal forrentning skal ses i sammenhæng med den selskabsretlige afgrænsning af en forening i forhold til et aktieselskab eller anpartsselskab.

Lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder angiver således: "§ 4. Ved et andelsselskab (andelsforening) forstås i denne lov en virksomhed omfattet af § 2, stk. 1 eller stk. 2, eller § 3, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller forbliver indestående i virksomheden"

Erhvervsstyrelsen har tidligere udtalt, at en forrentning af den indbetalte kapital med en sats på diskontoen + 2 pct.-point var for høj i forhold til begrebet "normal forrentning". Omvendt har Erhvervsstyrelsen udtalt, at diskontoen + 1 pct.-point kan anses for normalforrentning. En forrentning svarende til diskontoen + 1 pct.-point kan derfor godkendes skattemæssigt.

Andelsforeningen vil ikke længere være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, hvis denne forudsætning om normal forrentning ikke opfyldes.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.8.1.6 om betingelsen om at udlodning til medlemmerne skal ske på grundlag af den stedfundne omsætning m.m.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

x

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.227.SR

En driftskapital kan ikke anses for en indbetalt medlemskapital.