Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten vedrørende handel med værdipapirer efter SIL § 19 i lovens kapitel 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Indberetning om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v.
  • Aktiesparekonto
  • Indberetning af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven for personer
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.
  • Bemyndigelse i SIL § 21 til fastsættelse af nærmere regler om værdipapirer omfattet af bl.a. SIL § 19
  • Oversigt over domme kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Regel

Indberetningspligtige efter SIL § 19, stk. 3 skal indberette oplysninger til Skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser. Herudover omfatter indberetningspligten hævninger i kontoførende investeringsforeninger og indfrielser af obligationer, erhvervelse og afståelse af obligationer, konvertible obligationer, aktiver og investeringsbeviser. Se SIL § 19, stk. 1.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 10 B, stk. 1.

I SIL § 19, stk. 2, fastsættes, hvilke oplysninger der skal indberettes. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 10 B, stk. 4,► der dog var bemyndigelsesregel.◄

SIL § 19, stk. 3, indeholder en afgrænsning af de professionelle aktører, der er indberetningspligtige. Bestemmelsen er en videreførelse ►af § 57, stk. 1 og 2, i den nu ophævede ◄bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Efter SIL § 19, stk. 4, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2. Bestemmelse er ny ift. den tidligere SKL.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 10 B. stk. 1

§ 19, stk. 1

Bestemmelsen omhandler indberetningspligt om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 og investeringsbeviser.

Indberetningspligten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger og indfrielser af obligationer.

Indberetning skal dog ikke foretages, hvis der er tale om en undtaget ordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, jf. § 50.

Bestemmelsen er en videreførelse af nuværende lovgivning, men hvorefter indberetningspligten nu fremgår af selve lovbestemmelsen, men at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Ved lov nr. 1429 af 5. december 2018 om Aktiesparekontolov er der i § 19, stk. 1, indsat følgende nye pkt. i bestemmelsen

Tilsvarende gælder for overførsel af de i 1. pkt. nævnte værdipapirer mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.«

Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love er aktieavancebeskatningslovens § 19 opdelt, således at der i SIL § 19, stk. 1, 1. pkt. henvises til aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C.

Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2020.

§ 10 B, stk. 4

§ 19, stk. 2

Efter bestemmelsen, skal de indberetningspligtige efter stk. 3, indberette oplysninger efter stk. 1 vedrørende indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person.

Indberetningspligten kommer som noget nyt til at fremgå af selve lovteksten.

§ 57, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 890 af

10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven (udmøntning af § 10 B, stk. 2)

§ 19, stk. 3

Bestemmelse er en videreførelse af den tidligere § 57, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Bestemmelsen omhandler den indberetningspligt, der påhviler den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af værdipapirer nævnt i stk. 1 eller kontrakter og fordringer nævnt i stk. 2.

Bestemmelsen indeholder en afgrænsningen af de professionelle aktører, der er indberetningspligtige efter den tidligere SKL § 10 B.

Med ændringen kommer kredsen af indberetningspligtige til at fremgå direkte af lovteksten. Der er foretaget enkelte sproglige præciseringer i forhold til bekendtgørelsen, men der er ikke sket nogen materiel ændring. Formålet med ændringen har været, at skabe større sammenhæng mellem reglerne for indberetning fra de finansielle virksomheder.

Ved lov nr. 1429 af 5. december 2018 om Aktiesparekontolov er der i § 19, stk. 3 indsat følgende nye pkt. i bestemmelsen

I SIL § 19, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 2.« til: »stk. 2 eller medvirker til overførsler omfattet af stk. 1, 2. pkt.« 

Bestemmelsen er ny

§ 19, stk. 4

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2.

Bestemmelsen er ny. Begrundelsen for en sådan ny bestemmelse er, at formuleringen af stk. 1 og 4 i den gældende skattekontrollovs § 10 B (svarende til stk. 1 og 2 i den nugældende SIL § 19) i sig selv er formuleret som bemyndigelsesbestemmelser. Med den nye formulering, er bestemmelsen formuleret således, at indberetningspligten følger direkte af lovteksten. Dermed er det nødvendigt med en særskilt hjemmel til at fastsætte nærmere regler om indberetningen.

§ 10 C, stk. 1, 1. pkt.

§ 21

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af den i §§ 18 og 19 omhandlede indberetningspligt.

Indberetningen

Det fremgår af SIL § 19, stk. 3, at indberetningspligten påhviler den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af værdipapirer nævnt i SIL § 19, stk. 1 eller kontrakter og fordringer nævnt i SIL § 19, stk. 2. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter eller fordringer.

Indberetningspligten vedrørende hævninger fra en konto i en kontoførende investeringsforening påhviler foreningen.

Indberetningspligten vedrørende indfrielser af obligationer påhviler som udgangspunkt den, der modtager værdipapirerne i depot til forvaltning. Er værdipapiret ikke deponeret her i landet, og formidles indfrielsen af obligationen af en anden, der som led i sit erhverv formidler eller foretager indløsninger, påhviler indberetningspligten denne.

Indberetningspligten vedrørende overførsler mellem ejeren og dennes pensionsordning m.v. eller aktiesparekonto, påhviler den, der som led i sit erhverv medvirker til overførsler omfattet af skatteindberetningslovens § 19, stk. 1, 2. pkt.

Indberetning om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v.

Det fremgår af SIL § 19, stk. 1, at de indberetningspligtige efter SIL § 19, stk. 3 skal indberette om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser. Indberetningspligten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger og indfrielser af obligationer. Indberetning skal dog ikke foretages, hvis der er tale om en undtaget ordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, jf. § 50.

Indberetningen  efter SIL § 19, stk. 1, nr. 1-5, skal  indeholde:

Nr. 1 - Oplysning om identiteten, antallet eller den pålydende værdi og arten af værdipapirerne.

Nr. 2 - Oplysning om anskaffelsestidspunktet, afståelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet.

Nr. 3 - Oplysning om anskaffelsessummen, afståelsessummen eller indfrielsesbeløbet samt eventuel betaling for vedhængende renter.

Nr. 4 - Oplysning om tidspunktet for den enkelte hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening.

Nr. 5 - Oplysning om den del af den urealiserede fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til den enkelte hævning. Opgørelsen skal ske i overensstemmelse med lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Bestemmelse sikrer, at der kan foretages automatisk beregning af gevinster og tab på køb og salg af aktier, så henholdsvis gevinst eller tab kan fortrykkes på borgernes årsopgørelser. Beregningen foretages i dag, for så vidt angår gevinster og tab på investeringsbeviser og aktier m.v. i investeringsselskaber.

Når der i bestemmelsen henvises til »aktier m.v.« skal dette forstås som de papirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Aktiesparekonto

Indberetningspligten efter SIL § 19, stk. 1, omfatter også overførsel af de i SIL § 19, stk. 1, 1. pkt., nævnte værdipapirer mellem en aktiesparekonto og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer.

Efter SIL § 19, stk. 1, 2. pkt.,► er der indberetningspligt for pengeinstitutter m.v. ◄for så vidt angår overførsel af obligationer, investeringsbeviser og aktier m.v. i investeringsselskaber til og fra pensionsordninger m.v., der omfattes af pensionsbeskatningsloven. De nævnte værdipapirer mellem ejeren og dennes aktiesparekonto ligeledes skal indberettes på lige fod med ejerens andre salg og køb af aktier for frie midler. Hermed bliver Skatteforvaltningen i stand til beregne ejerens avance og tab på de pågældende værdipapirer, som overføres til eller fra det »frie« depot uden for pensionsordningen og aktiesparekontoen.

Hvis aktiespare- eller pensionskontoen er placeret i et andet pengeinstitut end ejerens »frie« depot, vil indberetningen skulle foretages af det pengeinstitut, der efter branchens kutyme eller efter indbyrdes aftale mellem pengeinstitutterne står for indberetningen. Det vil normalt være det pengeinstitut, hvor aktiespare- eller pensionskontoen er placeret.

Overførsler mellem en ejers pensionsordning og aktiesparekonto vil ikke skulle indberettes efter den foreslåede bestemmelse. Det skyldes, at en sådan afståelse og erhvervelse ikke påvirker ejerens almindelige indkomst.

Indberetning af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven for personer

Efter SIL § 19, stk. 2, skal de indberetningspligtige efter det SIL § 19, stk. 3,  indberette oplysninger efter SIL § 19, stk. 1, vedrørende indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person.

Tilsvarende er gældende for fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Denne bestemmelse omhandler visse strukturerede fordringer, dvs. fordringer, der reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v.

Bestemmelsen indebærer, at der skal ske indberetning, hvis en, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af kontrakter og strukturerede fordringer eller indgår eller formidler aftaler om sådanne kontrakter eller strukturerede fordringer (primært pengeinstitutter), formidler en handel med kontrakter eller strukturerede fordringer eller indgår eller formidler indgåelse af aftaler herom.

Indberetningen sikrer, at oplysningerne kan indgå i forbindelse med Skatteforvaltningens kontrol og opsætning af adviser på borgernes årsopgørelse. Bestemmelsen sikrer tillige, at andre myndigheder, der benytter oplysninger om borgernes formue vil have adgang til oplysningerne, såfremt de pågældende myndigheder har hjemmel hertil.

Bemyndigelse

Det fremgår af SIL § 19, stk. 4, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter SIL § 19, stk. 1 og 2.

Bemyndigelsen er udnyttet i §§ 39-41 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v.

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

Det fremgår af SIB § 39, at indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter de i bekendtgørelsens § 35 nævnte obligationer, herunder konvertible obligationer, udbyttekuponer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser m.v.

Endvidere fremgår det af SIB § 39, stk. 2, at indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person, samt fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Der skal dog ikke indberettes om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.

Det fremgår af  SIB § 40, at pligten til at indberette om indgåelse af aftaler om kontrakter, jf. § 39, stk. 2, omfatter også pligt til at indberette om ændring af tidligere indgåede aftaler, herunder aftaler om forlængelse af et kontraktforhold.

Værdipapirer og kontrakter, jf. § 39, med udenlandsk status indberettes særskilt.

Det fremgår af SIB § 41, at indberetning efter SIL § 19, stk. 1, omfatter følgende oplysninger:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. § 1.

2) Identiteten af den eller de, der har erhvervet eller afstået værdipapiret, eller hvis værdipapir er blevet indfriet, jf. § 3.

3) Identiteten af det erhvervede, afståede eller indfriede værdipapir, herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt. For investeringsbeviser samt aktier m.v. i investeringsselskaber oplyses endvidere identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, og for konvertible obligationer oplyses udstedelseskoden.

4) Arten af værdipapiret, herunder med angivelse af om det er optaget til handel på et reguleret marked. For investeringsbeviser omfatter dette desuden oplysning om afdelingens art, og hvad den investerer i. Indberetningen om arten foretages efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen.

5) Antallet eller den nominelle værdi af anskaffede eller afståede værdipapirer.

6) Anskaffelses-, afståelses- eller indfrielsestidspunktet.

7) Anskaffelses-, afståelses- eller indfrielsessummen, herunder handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

Bemyndigelse i SIL § 21 til nærmere regler om værdipapirer omfattet af bl.a.§ 19

Efter SIL § 21 kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af den i SIL §§ 18 og 19 omhandlede indberetningspligt.

Efter SIB § 39 følger, at indberetningspligten efter SIL § 19 omfatter de i bekendtgørelsens § 35 nævnte obligationer, herunder konvertible obligationer, udbyttekuponer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C, investeringsbeviser m.v.

Indberetningspligten efter SIL § 19 omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person, samt fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Der skal dog ikke indberettes om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.130.SR

Sagen omhandlede et bindende svar vedrørende bitcoins og ether, og hvor spørgsmålet var, hvorvidt gevinst og tab ved disse kryptovalutaer skulle medregnes i den skattepligtige indkomst for spørger. SKAT fandt, og tiltrådt af Skatterådet, at der var tale om, at den skattepligtiges investeringer i bitcoins og ether måtte anses for anskaffet i spekulationshensigt, og hvorfor beskatning skulle ske efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Endvidere fandt Skatterådet, at fsva. de handler i bitcoins og ether, som var foretaget som "margin-handler", så måtte dette anses for at være investeringer i terminskontrakter, og omfattet af kursgevinstlovens § 29. Vedrørende disse margin-handler udtalte SKAT vejledende, at der efter SKL § 10 B var indberetningspligt, når der var tale om investering i terminskontrakter, salgsretter eller køberetter.

Bemærk

Hvis der er tale om en persons køb af bitcoins, ether etc., og hvor investeringen efter en konkret vurdering ikke er en investering i en terminskontrakter, salgsretter eller køberetter, falder forholdet ikke ind under indberetningspligten efter SKL § 10 B, idet indberetningspligten alene omfatter de udtrykkeligt opregnede værdipapirer, kontrakter mv.

I indberetningsbekendtgørelsens § 57, er det fastsat, at den indberetningspligtige efter SKL § 10 B, er den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i § 56 nævnte værdipapirer eller kontrakter. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter. Indberetningspligten påhviler således den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i bestemmelsen udtrykkeligt nævnte værdipapirer eller kontrakter. Se i øvrigt neden for under "Anmeldelse til registrering for indberetningspligt".

SIL § 19 er en videreførelse af den tidligere SKL § 10 B, stk. 1 og  den tidligere  § 57, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.