Forelæggelse for Skatterådet

Skatteforvaltningen er pligtig til at forelægge sager om anvendelsen af omgåelsesklausulerne i LL § 3, stk. 1-4 og 5, for Skatterådet. Se LL § 3, stk. 7. Såfremt sagen vedrører anvendelsen af den internationale omgåelsesklausul i den tidligere LL § 3, stk. 1 og 2, eller omgåelsesklausulen i den tidligere LL § 3, stk. 3, vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomster (dvs. for perioden 1. maj 2015 til og med den 31. december 2018) er der ikke pligt til at forelægge sagen for Skatterådet.

Afgørende for, om sagen vil skulle forelægges Skatterådet, vil være, om det efter Skatteforvaltningens opfattelse bør indgå i afgørelsens begrundelse, at afgørelsen baseres eller vil kunne baseres på en anvendelse af bestemmelserne i LL § 3, stk. 1-5.

Forlænget ansættelsesfrist

Fristerne i SFL § 26, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 2, 2. pkt., for foretagelse eller ændring af ansættelser, der er en direkte følge af anvendelsen af LL § 3, stk. 1-5, forlænges med 1 måned og anses for afbrudt ved told- og skatteforvaltningens fremsendelse til Skatterådet og den skattepligtige af indstilling til afgørelse.

Det er kun de led i en ansættelse, der er en direkte følge af anvendelsen af den generelle omgåelsesklausul, der er omfattet af undtagelsen fra afgørelsesfristerne. Ønsker Skatteforvaltningen at gennemføre andre ansættelsesændringer, vil Skatteforvaltningen kunne træffe særskilt afgørelse herom uden forelæggelse for Skatterådet.

Se A.A.8.2.1.1.2 Ansættelsesfristen vedrørende forlængelsen af fristerne i SFL § 26 samt A.A.8.2.2.1.5 Ansættelsesfristen vedrørende forlængelsen af fristerne i SFL § 27.