Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at foretage ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft og fordringer med datafejl.

Afsnittet indeholder:

 • Beskrivelse af reglen og formål med reglen
 • Afskrivning er fakultativ
 • Fordringer, der kan afskrives, hvis betingelserne for afskrivning er opfyldt
 • Fordringstyper, der ikke kan afskrives
 • Betingelser for afskrivning
 • Flere skyldnere hæfter solidarisk for en fordring
 • Afskrivningsloft
 • Oplysninger pr. 18. september 2018
 • Den endelige afskrivning
 • Bemyndigelse til ekstraordinær afskrivning af grupper af fordringer
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af fordringer med datafejl
 • Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af tilbagebetalingskrav
 • Skatteforvaltningens afskrivning af skatter og afgifter mv.
 • Fordringstyper, der ikke er omfattet af bemyndigelserne
 • Gevinst, der opstår ved afskrivningen, er ikke skattepligtig.

Beskrivelse af reglen og formål med reglen

Ved lov nr. 258 af 10. april 2018 er der indsat regler i gældsinddrivelseslovens § 18h om, at der kan ske endelig afskrivning af en række mindre fordringer. Afskrivning sker efter en model, der dels tager hensyn til skyldnerens betalingsevne, og der dels varetager hensynet til retsfølelsen, således at fx bøder på bl.a. politiets område ikke afskrives. Den målrettede afskrivning skal sikre, at udgifterne til de såkaldte retskraftvurderinger af fordringer med tvivlsom retskraft står i rimeligt forhold til de enkelte fordringers størrelse, og at opgaven i praksis kan gennemføres både administrativt og organisatorisk.

Afskrivning er fakultativ

Adgangen til at afskrive er fakultativ og dermed valgfri. Dvs. at selv om en fordring opfylder alle betingelserne for endeligt at kunne afskrives, vil restanceinddrivelsesmyndigheden kunne undlade at gennemføre afskrivning. Det kan fx være tilfældet, hvis fordringen tilhører en gruppe af fordringer, hvor der er en vis sandsynlighed for, at fordringerne kan retskraftvurderes maskinelt.

Fordringer, der kan afskrives, hvis betingelserne for afskrivning er opfyldt

Fordringer, herunder renter og gebyrer, der er endeligt overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 19. november 2015 eller før denne dato er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen af disse fordringer, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om fordringernes retskraft.

Renter og gebyrer, der vedrører disse fordringer, og som efter den 19. november 2015 enten er dannet af restanceinddrivelsesmyndigheden som led i inddrivelsen eller er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om deres retskraft.

Opskrivningsfordringer, der fra og med den 1. april 2017 er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden og vedrører ovennævnte fordringer eller ovennævnte renter og gebyrer, der efter den 19. november 2015 er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, samt renter og gebyrer, der vedrører disse opskrivningsfordringer, kan endeligt afskrives, hvis der er tvivl om deres retskraft.

Ved opskrivning forstås en beløbsmæssig opjustering af en fordring, der er under inddrivelse. En opskrivning sker ved overdragelse af en såkaldt opskrivningsfordring til restanceinddrivelsesmyndigheden. Se gældsinddrivelseslovens § 4, stk. 13 og gældsinddrivelsesbekendgørelsens § 7, stk. 1.

Renter påløbet under opkrævningen og renter, der er påløbet under inddrivelsen af en fordring, der inden den 8. september 2018 er blevet indfriet, samt gebyrer og andre omkostninger anses som selvstændige fordringer ved afskrivning.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 1.

Fordringstyper, der ikke kan afskrives

 • Bøder, tvangsbøder, erstatningskrav og sagsomkostninger fastslået ved afgørelse i straffesag
 • Afsoningsomkostninger
 • Konfiskationskrav
 • Offerbidrag
 • Private underholdsbidrag
 • Toldkrav
 • Udenlandske fordringer
 • Fortrinsberettigede kommunale fordringer
 • Fordringer, der opkræves af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen
 • Renter vedrørende disse fordringstyper, der er påløbet under inddrivelsen
 • Renter påløbet under opkrævningen af private underholdsbidrag, toldkrav, udenlandske fordringer og fordringer, der opkræves af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 4.

Betingelser for afskrivning

 • Der er tvivl om retskraften for fordringen.
 • Der må ikke inden den 18. september 2018 være gennemført en retskraftvurdering. Der må ligeledes ikke inden den 18. september 2018 over for restanceinddrivelsesmyndigheden være fremsat en anmodning, der indebærer en retskraftvurdering af fordringen. Herudover må der ikke af andre grunde, som restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 18. september 2018 har fået kendskab til, skulle foretages en retskraftvurdering.
 • Fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen er mindre end 1.000 kr.
 • Fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen udgør mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren er en fysisk person med en skattepligtig indkomst, der ifølge skyldnerens pr. 8. september 2018 gældende årsopgørelse for indkomståret 2017 udgjorde mindre end 200.000 kr., og skyldneren ikke hæfter for fordringen som følge af sin deltagelse i et interessentskab eller anden virksomhed med flere deltagere, der hver især hæfter personligt, helt eller delvist og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Foreligger der den 8. september 2018 ingen årsopgørelse for 2017, anvendes den årsopgørelse for 2016, der var gældende den 8. september 2018. Foreligger der heller ingen årsopgørelse for 2016, anvendes den årsopgørelse for 2015, der var gældende den 8. september 2018. Foreligger der den 18. september 2018 ingen årsopgørelse for nogen af disse indkomstår, anses skyldneren for at have en skattepligtig indkomst, der er mindre end 200.000 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 1, 2, 3 og 5.

Flere skyldnere hæfter solidarisk for en fordring

Hæfter flere skyldnere helt eller delvist for en fordring, kan afskrivning alene ske, hvis samtlige skyldnere, som fordringen er under inddrivelse over for pr. 8. september 2018, opfylder betingelserne. Hvis to fysiske personer hæfter solidarisk for en fordring på fx 5.000 kr., skal afskrivningsbetingelserne være opfyldt for begge skyldnere, for at afskrivning kan ske. Havde den ene person en skattepligtig indkomst i indkomståret 2017 på 200.000 kr. eller mere, vil fordringen ikke kunne afskrives, selv om den anden person for samme indkomstår havde en skattepligtig indkomst på under 200.000 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 6.

Afskrivningsloft

Der gælder et afskrivningsloft i forhold til den enkelte skyldner. Afskrivningsloftet beregnes som et grundbeløb på 50.000 kr. med tillæg af 50 procent af den samlede størrelse på de fordringer, der resterer, hvis der sker afskrivning af fordringer for et samlet beløb på 50.000 kr., og som den 8. september 2018 er under inddrivelse i forhold til skyldneren.

Tillægget på 50 procent relaterer sig til alle øvrige fordringer under inddrivelse hos skyldneren den 8. september 2018, dvs. også fordringer der ikke vil kunne afskrives efter den foreslåede afskrivningsmodel, fordi fordringerne fx enten ikke har tvivlsom retskraft eller er fordringer, der friholdes fra afskrivningen, fx bøder eller fordringer, der hver især udgør mere end 7.500 kr.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 7.

Oplysninger pr. 18. september 2018

Ved anvendelse af afskrivningsmuligheden er det de oplysninger, som restanceinddrivelsesmyndigheden den 18. september 2018 var i besiddelse af, der skal lægges til grund.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 8.

Den endelige afskrivning

Afskrivningen gælder hele fordringen inklusive renter påløbet under inddrivelsen, hvorfor alle skyldforhold vedrørende fordringen og de nævnte renter ophører efter afskrivningen.

Når den endelige afskrivning er foretaget, giver restanceinddrivelsesmyndigheden skyldneren meddelelse herom.

Se gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 8 og 9.

Bemyndigelse til ekstraordinær afskrivning af grupper af fordringer

Ved lov nr. 258 af 10. april 2018 er der i gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 10 indsat tre bemyndigelser for skatteministeren til at udstede bekendtgørelser om, at der kan foretages ekstraordinær afskrivning af grupper af fordringer, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at inddrive eller opkræve fordringerne, eller hvor der foreligger ganske særlige grunde til at gennemføre afskrivning. Bemyndigelserne vil blive udnyttet gennem skatteministerens udstedelse af bekendtgørelse, der sendes i ekstern høring. Bemyndigelserne vil først blive anvendt efter orientering af Finansudvalget. Bemyndigelserne gælder i en 5-årig periode. Adgangen til at udstede regler om de pågældende afskrivninger skal være udnyttet senest den 1. april 2023.

Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af fordringer med datafejl

Skatteministeren har bemyndigelse til at fastsætte regler om, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal kunne foretage ekstraordinær afskrivning af en gruppe af fordringer, hvis der består tvivl om rigtigheden af de oplysninger, der er nødvendige for fordringernes inddrivelse, eller disse oplysninger mangler, og det vil være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at afklare denne tvivl eller at fremskaffe oplysningerne, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

Restanceinddrivelsesmyndighedens afskrivning af tilbagebetalingskrav

Skatteministeren har tillige bemyndigelse til at fastsætte regler om, at restanceinddrivelsesmyndigheden for grupper af tilbagebetalingskrav inklusive eventuelle renter, gebyrer og andre omkostninger, som tilkommer restanceinddrivelsesmyndigheden, kan foretage endelig afskrivning uden en vurdering af hvert enkelt tilbagebetalingskrav, hvis der består tvivl om rigtigheden af de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetalingskravenes opkrævning og inddrivelse, eller disse oplysninger mangler, og det vil være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at afklare denne tvivl eller fremskaffe oplysningerne, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

Skatteforvaltningens afskrivning af skatter og afgifter mv.

Endelig er der indsat bemyndigelse for skatteministeren til at kunne fastsætte regler om, at SKAT (nu Skatteforvaltningen), som fordringshaver, for en gruppe af fordringer bestående af skatter og afgifter mv. med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger kan foretage endelig afskrivning uden en vurdering af hver enkelt fordring, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger for SKAT (nu Skatteforvaltningen) at gennemføre opkrævning, eller hvis der foreligger andre ganske særlige grunde til at gennemføre endelig afskrivning.

Fordringstyper, der ikke er omfattet af bemyndigelserne

For alle tre bemyndigelser gælder, at de fordringstyper, der ikke kan afskrives efter bestemmelsen i gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 1 (afskrivning på grund af tvivl om retskraft), heller ikke vil kunne afskrives efter disse tre bemyndigelser. Se ovenstående afsnit Fordringstyper, der ikke kan afskrives.

Gevinst, der opstår ved afskrivningen er ikke skattepligtig

Gevinst, der opstår, ved at fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger afskrives endeligt efter regler fastsat med bemyndigelse i gældsinddrivelseslovens § 18h, stk. 1 og 10, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se gældsinddrivelseslovens § 18g, indsat ved lov nr. 258 af 10. april 2018. Endvidere kan der henvises til afsnit C.B.1.4.3.3.