Dato for udgivelse
31 Jan 2019 15:37
Til
Virksomheder der er registreret for afgift på øl.
Sagsnummer
19-0074369
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Dette er en opdateret (og gældende) version af nyhedsbrev af den 27. december 2018, om at afgiften på øl blev sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier. Nyhedsbrevet indeholdte desværre en fejl i punktet omkring fremstilling af mere end 20.000 hl øl, i afsnittet ”Sådan bliver de nye ølmoderationssatser”.

 

Det fremgik fejlagtigt, at man skulle lægge 14,29 til, hvorimod det korrekte er, at man skal trække det beregnede beløb fra 14,29. Den korrekte beregningsmåde fremgår i det opdaterede nyhedsbrev, hvor der desuden er tilføjet supplerende oplysninger under afsnittet ”Husk at indberette til tiden”, hvor fremgangsmåden ved indberetning uddybes. 


Dette er en opdateret (og gældende) version af nyhedsbrev af den 27. december 2018, hvor vi informerede jer om, at afgiften på øl blev sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier. Nyhedsbrevet indeholdte desværre en fejl i punktet omkring fremstilling af mere end 20.000 hl øl, som I finder i afsnittet "Sådan bliver de nye ølmoderationssatser".

 

Det fremgik således fejlagtigt, at man skulle lægge 14,29 til, hvorimod det korrekte er, at man skal trække det beregnede beløb fra 14,29. Den korrekte beregningsmåde fremgår nedenfor og vil også fremgå af den juridiske vejledning 2019-1, hvor et beregningseksempel vil fremgå. Vi beklager fejlen.

 

I nugældende nyhedsbrev er desuden tilføjet supplerende oplysninger under afsnittet "Husk at indberette til tiden", hvor fremgangsmåden ved indberetning uddybes.

 

Vi skriver til jer, fordi I er registreret for en afgift på øl, så derfor kan en lovændring i ølmoderationsordningen have betydning for jer.

 

Ølafgiften bliver lavere for mindre bryggerier
Den 1. januar 2019 blev afgiften på øl sat ned for bryggerier, der fremstiller 200.000 hektoliter øl eller mindre om året. Det betyder, at mindre bryggerier har en lavere afgift på øl.

Størrelsen på afgiften afhænger af, hvor store mængder øl bryggeriet har fremstillet i det foregående kalenderår.

 

Sådan bliver de nye ølmoderationssatser

  • Bryggerier, der højst fremstillede 3.700 hektoliter øl det foregående kalenderår, får afgiften reduceret med 50 %.

  • Bryggerier, der fremstillede over 3.700, men højst 20.000 hektoliter øl det foregående kalenderår, får afgiften reduceret med den procentsats, man kommer frem til ved at dividere 168.607 med den fremstillede mængde øl (i hektoliter) og herefter lægge 4,43 til.

  • Bryggerier, der fremstillede mere end 20.000 (men maks. 200.000) hektoliter øl, får afgiften reduceret med den procentsats, der fremkommer ved at trække den fremstillede hektolitermængde øl det foregående kalenderår divideret med 14.003 fra 14,29.

Øl med et alkoholindhold på 0,5 % eller mindre indgår ikke i beregningen.

 

Husk at indberette til tiden

Hvis ændringen er relevant for jer, skal I fra januar 2019 beregne afgiften på den nye måde. Fristen for at indberette for perioden januar er den 15. februar 2019.

I indberetningsfeltet for ølafgift skal I som hidtil angive mængden i liter 100% (2 dec.).

 

I indberetningsfeltet for ølmoderation, skal I fremover angive det samlede ordinære afgiftsbeløb med minus foran. I skal angive jeres beregnede procentsats (som en andel i fire decimaler, fx 0,2022, hvilket svarer til en procentsats på 20,22), hvorefter systemet beregner det samlede afgiftsfradrag.

Systemet trækker selv afgiftsfradraget fra den ordinære ølafgift.

 

Hvis jeres ølmoderation skal beregnes ud fra flere forskellige procentsatser, skal I selv beregne jeres samlede fradrag i kr. og angive dette med minus foran i indberetningsfeltet for ølmoderation. Satsfeltet udfyldes med et 1-tal.

 

Vær opmærksom på, at I for perioden december 2018 skal beregne afgiften efter de dagældende regler. Fristen for at indberette for december var den 15. januar 2019.

Love og regler

Reglerne om ændringen af ølmoderationsordningen står i § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer som dette brev bygger på.

 

I finder Folketingets behandling af lovforslaget på ft.dk.

 

 

Eksempler:

Nedenstående er to eksempler som illustrerer den nye indberetningsløsning for ølmoderation.

 

Eksempel 1 (med vilkårlig mængde og fradragsprocent):

 

Et mindre bryggeri har i en afgiftsperiode (kalendermåned) angivet øl til beskatning svarende til 3.448,56 liter 100 % ethanolindhold. Bryggeriet har selv fremstillet hele mængden, og har beregnet deres fradragsprocent til 23,58 %.

 

Deres angivelse kommer til at se således ud:

 

De gule markeringer er de felter I selv skal udfylde. Feltet med den røde streg omkring, er det afgiftsbeløb som skal betales.

  

Eksempel 2 (med vilkårlig mængde og fradragsprocenter)

 

Et mindre bryggeri har i en afgiftsperiode (kalendermåned) angivet øl svarende til 40,32 liter 100 % ethanolindhold til beskatning. Bryggeriet har modtaget en del af mængden fra et andet bryggeri, men kan få ølmoderation for hele mængden. Det andet bryggeri, som øllet er modtaget fra, har dog beregnet en anden procentsats for ølmoderation, fordi de to bryggerier har fremstillet en forskellig mængde øl det foregående kalenderår.

 

Bryggeriets egen fremstilling svarer til 35,67 liter 100 % ethanolindhold, og deres fradragsprocent er beregnet til 50 %.

 

Bryggeriet har modtaget øl svarende til 4,65 liter 100 % ethanolindhold fra det andet mindre bryggeri, og dette bryggeri har beregnet en fradragsprocent til 33,33 %.

 

Bryggeriet har derpå beregnet, at deres ølmoderation i kr. udgør:

 

(35,67 * 56,02)*0,5000 + (4,65 * 56,02)*0,3333 = 1085,94 kr.

 

Deres angivelse kommer til at se således ud:

 De gule markeringer er de felter I selv skal udfylde. Feltet med den røde streg omkring, er det afgiftsbeløb som skal betales.