Dato for udgivelse
21 Mar 2019 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2019 10:55
SKM-nummer
SKM2019.168.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0679947
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 26. februar 2019 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4, om tilladelse til indhentning af oplysninger hos et direkte-salg firma om samhandel med unavngivne distributører og om samhandel mellem disse distributører og unavngivne forhandlere. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4

Reference(r)

Skatteråd, pålæg af oplysningspligt

Henvisning

Den juridiske Vejledning (2019/1), afsnit A.C.2.1.3.2.7

Formål og baggrund

Skattestyrelsen har anmodet Skatterådet om, i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4, jf. §§ 58 og 61, at give tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger hos et direkte-salg firma om samhandel med unavngivne distributører samt oplysninger om samhandel mellem disse distributører og unavngivne forhandlere.  

Skattestyrelsen ønsker at få afdækket, om de forhandlere, der sælger direkte-salg firmaets produkter til den endelige forbruger, selvangiver / oplyser korrekt skattepligtigt resultat ved drift af erhvervsmæssig virksomhed.

De enkelte forhandlere af firmaets produkter anses for selvstændig erhvervsdrivende i forbindelse med salg af firmaets produkter.

Skattestyrelsen har foretaget kontrol af enkelte forhandlere. Erfaringen herfra indikerer følgende forhold: 

  1. Manglende kendskab til reglerne om opgørelsen af indkomsten i forbindelse med drift af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.

  2. Forhandlere er ikke særskilt registreret med et SE-nr. eller cvr-nr.

  3. Direkte-salg firmaet stiller biler til rådighed for de dygtigste forhandlere af firmaets produkter. Den private anvendelse skal beskattes.

Skattestyrelsen finder, at det er af væsentlig betydning, at også forhandlerne selvangiver / oplyser korrekte beløb. Indhentning af oplysningerne vurderes at være nødvendige for skattekontrollen, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Hvem skal pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen er ikke bekendt med hvilke fysiske og juridiske personer, der er distributører eller forhandlere af direkte-salg firmaets produkter. Derfor pålægges direkte-salg firmaet oplysningspligt. 

Hvilke oplysninger ønskes indhentet

Fra direkte-salg firmaet ønsker Skattestyrelsen at modtage følgende oplysninger: 

  • Oplysninger om omsætning eller udveksling af ydelser med distributørerne og forhandlerne af firmaets produkter i Danmark. Ligeledes ønskes oplysninger om goder i form af penge eller naturalier, der stilles til rådighed for distributørerne og forhandlerne, uanset om dette sker i forbindelse med et ansættelsesforhold eller ikke. Samhandlen skal være identificerbar med oplysninger om navn, adresse samt SE-nr., cvr-nr. eller cpr-nr. på den enkelte distributør eller forhandler.

Vedrørende de enkelte distributører ønsker Skattestyrelsen at modtage følgende oplysninger fra direkte-salg firmaet:

  • Oplysninger om omsætning eller udveksling af ydelser mellem distributører og forhandlerne af produkter. Ligeledes ønskes oplysninger om goder i form af penge eller naturalier, der stilles til rådighed for forhandlerne, uanset om dette er sket i forbindelse med et ansættelsesforhold eller ikke. Samhandlen skal være identificerbar med oplysninger om navn, adresse samt SE-nr., cvr-nr. eller cpr-nr. på den enkelte forhandler.

Skattestyrelsen vurderer, at de ønskede oplysninger kan fremskaffes hos direkte-salg firmaet.

For hvilken periode indhentes oplysninger

De oplysninger, der anmodes om, vedrører perioden 01.01.2016 – 31.12.2018.
Oplysningerne ønskes opdelt pr. distributør og forhandler for kalenderårene 2016, 2017 og 2018.

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne

Når Skattestyrelsen har foretaget gennemgangen af de modtagne oplysninger, vil Skatterådet blive orienteret om resultatet. Denne orientering forventes at ske 1. halvår 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1-2 og 4, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at indhente de ovennævnte oplysninger hos det pågældende direkte-salg firma.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på dets møde den 26. februar 2019 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at der indhentes oplysninger som angivet indstillingen hos det pågældende direkte-salg firma.