Dato for udgivelse
26 Mar 2019 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Feb 2019 14:02
SKM-nummer
SKM2019.176.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
18-1765256
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, mandskabsvogne, arbejdsplads
Resumé

Skatterådet bekræfter, at den anvendelse af mandskabsvognen, som spørger ønsker, er omfattet af fritagelsen for registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Der er bl.a. lagt vægt på, at de eksterne adresser anses for museets arbejdspladser, når der er tale om museets kerneopgaver, som blandt andet er formidling, og mandskabet transporteres i virksomhedens erhvervsmæssige interesse. En virksomheds arbejdsplads defineres som den adresse, der ikke behøver at være fast etableret, hvorfra virksomhedens indtjening genereres.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit I.A.1.3.6.

Af hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt offentliggøres afgørelsen i forkortet og redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det vil være tilladt at anvende en afgiftsfri mandskabsvogn omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, til Museum As formidlingsaktiviteter således, at mandskabsvognen fortsat vil være fritaget for registreringsafgift?

Svar

 1. Ja, se begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Spørger Museum A (herefter "A") er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der jf. museumsloven er lovmæssigt forpligtiget til at bedrive formidling, forskning, indsamling, registrering og bevaring.

A bedriver i stigende omfang ekstern formidling - særligt i sommerhalvåret - dvs. A drager ud til andre steder end A´s nærområde med aktiviteter og mandskab. Det handler eksempelvis om:

  • Formidling af maritim madlavning med historiske madlavningsremedier
  • Opstilling af formidlingsplatforme med akvarier m.v. på havne m.v. til events.
  • Deltagelse i historiske kapsejladser med museets sejlende museumsgenstande.

I alle tilfælde er der tale om, at en varevogn med trailer (formidlingsvogn, bådtrailer eller madlavningsvogn) drager afsted i museets virke.

Mange gange oplever A, at det er problematisk at få fragtet det fornødne mandskab med til museets eksterne formidlingsaktiviteter, idet A’s almindelige varevogn kun tillader tre personer, hvor flere personer ofte er påkrævet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Gennem anvendelse af en afgiftsfri mandskabsvogn ønsker A at effektivisere sine formidlingsaktiviteter ved ikke længere at være begrænset af at skulle anvende flere køretøjer, når der foretages ekstern formidling.

A´s erhvervsmæssige virksomhed er, jf. museumsloven formidling, forskning, indsamling, registrering og bevaring. Det er A’s opfattelse at virksomheder, der driver erhvervsmæssig virksomhed, vil kunne anvende en mandskabsvogn.

En del af A’s virksomhed varetages tillige af frivillige. Det er også A’s opfattelse, at et tjenesteforhold skal rumme instruktionsbeføjelser, hvilket ikke nødvendigvis behøver at indeholde en egentlig aflønning. Det væsentlige er, at virksomheden driver erhvervsmæssig virksomhed og at køretøjerne benyttes til arbejde, der udføres i virksomhedens interesse.

Motorstyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det vil være tilladt at anvende en afgiftsfri mandskabsvogn omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, til museets formidlingsaktiviteter, således at mandskabsvognen fortsat vil være fritaget for registreringsafgift.

Begrundelse

Generelt

Det fremgår at registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9 at fritaget for registreringsafgift er motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring.

Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.3.6 Mandskabsvogne

Om anvendelsen af mandskabsvogne fremgår, at mandskabsvogne kun må bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer, og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed.

Begrebet "personer, der arbejder i ejerens eller brugeres virksomhed"

Afgørelsen af, om den pågældende person kan anses for at arbejde i ejerens eller brugerens virksomhed, vil altid vil bero på en samlet bedømmelse og vurdering af den

  • pågældende persons virke,
  • forholdet mellem den, der udfører arbejdet og den, for hvem det udføres, herunder adgangen til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, og
  • om det er i virksomhedens erhvervsmæssige interesse, at personen transporteres i mandskabsvognen.

Frivillige udfører typisk arbejde på virksomhedens initiativ og under virksomhedens kontrol- og tilsynsbeføjelse/instruktionsbeføjelse.

Når dette er tilfældet, vil en person, der arbejder ulønnet, være omfattet af begrebet "personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed" ifølge registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvis det er i virksomhedens interesse, at den frivillige transporteres i mandskabsvognen.

Konkret

I ønsker at anvende en afgiftsfri mandskabsvogn til transport af materiel og mandskab til museets eksterne formidlingsaktiviteter, som foregår uden for museets adresse. De eksterne adresser anses for museets arbejdspladser, når:

  • det arbejde, som udføres på de eksterne adresser, som udgangspunkt kan anses for museets kerneopgaver, som blandt andet er formidling, og
  • mandskabet transporteres i virksomhedens erhvervsmæssige interesse.

Det er vores opfattelse, at en virksomheds arbejdsplads defineres som den adresse, der ikke behøver at være fast etableret, hvorfra virksomhedens indtjening genereres.

Motorstyrelsen bemærker, at der ved dette bindende svar ikke er taget stilling til om museets frivillige kan anses for at opfylde betingelserne for "personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed". Det vil kræve yderligere oplysninger.

Indstilling

Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Motorstyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Reglerne om registreringsafgift står i Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017, senest ændret ved Lov nr. 1730 af 27. december 2018.

Det fremgår af lovens § 2, stk. 1, nr. 9, at fritaget for afgift er motorkøretøjer som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o. lign.)

Praksis

Det er i Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.3.6 Mandskabsvogne præciseret, hvad der forstået ved begrebet "personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed"

Afgørelsen af, om den pågældende person kan anses for at arbejde i ejerens eller brugerens virksomhed, vil altid bero på en samlet bedømmelse og vurdering af 

  • den pågældende persons virke,
  • forholdet mellem den, der udfører arbejdet og den, for hvem det udføres, herunder adgangen til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol og
  • om det er i virksomhedens erhvervsmæssige interesse, at personen transporteres i mandskabsvognen.

Ulønnet personale (frivillige)

Frivillige udfører typisk arbejde på virksomhedens initiativ og under virksomhedens kontrol- og tilsynsbeføjelse/instruktionsbeføjelse.

Når dette er tilfældet, vil en person, der arbejder ulønnet, være omfattet af begrebet "personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed" ifølge registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, hvis det er i virksomhedens interesse, at den frivillige transporteres i mandskabsvognen.