Dato for udgivelse
29 Mar 2019 10:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Feb 2019 08:38
SKM-nummer
SKM2019.181.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1151610
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Almenvelgørende, kontingent, deltagergebyr, kongres, standleje
Resumé

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet endvidere bekræfte, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og 21.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit D.A.5.4.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit D.A.5.21.2.

Spørgsmål

 1. Anses Spørger for at være en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?
 2. Er medlemmernes betaling af kontingent til Spørger momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?
 3. Er deltagernes betaling af deltagergebyr ved den årlige kongres momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?
 4. Er Spørgers indtægter ved standleje ved den årlige kongres momsfritaget, jf. § 13, stk. 1, nr. 21?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en sammenslutning af X og X.

Spørger er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber.

Som medlemmer optager Spørger alle, som er interesseret i fremme af Spørgers formål.

Enkeltpersoner kan optages som personlige ordinære medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen.

Firmaer, institutioner m.fl. kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i Spørgers almindelige virksomhed, men har kun én stemme ved valg og afstemning på generalforsamlingen.

For alle medlemskaber gælder, at medlemskabet giver ret til deltagelse i Spørgeres almindelige virksomhed og arrangementer.

Udover en årlig generalforsamling afholder Spørger et årligt landsmøde/kongres over 3 dage. På kongressen er der foredrag med præmieringer, poster med udstilling med præmiering samt en industriudstilling

Herudover afholder Spørger medlemsmøder om X aktiviteter nationalt og internationalt.

Spørger udgiver seks gange årligt medlemsbladet X, der er et tværfagligt magasin, der dækker det X fagområde på tværs af hospitaler, uddannelsesinstitutioner og industri.

Spørger har ca. X antal personlige medlemmer, X firma medlemmer og X selskabsmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer arbejder alle frivilligt og ulønnet.

Det årlige landsmøde finansieres delvis ved betaling af et deltagergebyr fra hver enkel deltager, og delvis ved salg af standpladser til virksomheder beskæftiget inden for X.

Evt. overskud fra aktiviteter anvendes udelukkende til Spørgers formål.

Gældende vedtægter:

Nedenstående vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den X:

§ 1. NAVN

Stk. 1

Institutionens navn er X. På engelsk er navnet: X

§ 2. FORMÅL

Stk. 1

Spørgers formål er at fremme folkesundheden ved at styrke X og ved at fremme den videnskabelige udvikling på det X område.

Stk. 2.

Formålet søges opfyldt blandt andet ved, at:

 • Facilitere videndeling og samarbejde mellem X samt uddannelses- og sundhedssystem
 • Skabe kontakt mellem personer, som er interesserede i X med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning
 • Styrke X faglighed
 • Formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser studiekredse og lignende
 • Synliggøre og udbrede kendskab til det X aktiviteter

§ 3. MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1

Som ordinære medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, der er interesseret i fremme af Spørgers formål.

Stk. 2

Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i Spørgers almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Stk. 3

Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, om den pågældende kan optages som medlem.

Stk. 4

Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og kun efter skriftlig henvendelse til Spørger.

Stk. 5

Kontingent opkræves forud for 1 år ad gangen.

§ 4. LEDELSE OG KOMPETENCE

Stk. 1

Øverste myndighed i X er generalforsamlingen, mens den daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest sammen med landsmødet. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved udsendelse af dagsordenen til alle medlemmer. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal mindst omfatte:

Valg af dirigent

Regnskab for det forløbne år. Budget for det løbende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af revisorer.

Eventuelt.

Stk. 3

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidigt opgiver forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

Stk. 4

Spørgers bestyrelse består af 8-12 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisorsuppleant vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til X’s forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret. Således tilstræbes det, at der i bestyrelsen er repræsentation af fagpersoner inden for X og nært beslægtede områder fra hospitalerne, regionerne, universiteterne, industrien og fra det lægefaglige område.

Spørgers bestyrelse suppleres af et antal konsulenter, herunder studenterrepræsentanter fra universitetsuddannelserne, der dækker X og nært beslægtede områder.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7

Foreningen tegnes af mindst 2 ud af følgende: formand, kasserer, næstformand.

Kassereren kan dog disponere og betale efter den i § 4, stk. 6 nævnte forretningsorden.

§ 5 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1

Spørgers regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Spørgers regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 3

For Spørger hæfter kun den til enhver tid værende formue.

§ 6. LOVÆNDRINGER OG EKSKLUSION

Stk. 1

Ændring af Spørgers love eller eksklusion af medlemmer kan kun ske med vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og ved hver generalforsamling kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved den sidste af disse generalforsamlinger kan medlemmer skriftligt afgive deres stemme vedrørende forslaget til lovændring eller eksklusion. Brevstemmer skal, for at være gyldige, være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

§ 7. OPHØR OG LIKVIDATION

Stk.

Beslutning om ophævelse træffes efter de samme regler som gælder for ændring af Spørges love.

Stk. 2. Ved beslutning om ophævelse og opløsning af Spørger skal Spørgers midler tilfalde en anden almenvelgørende forening med et tilsvarende eller lignende formål.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har under sin begrundelse gengivet nedenstående bestemmelser.

 • Momslovens§ 13, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 21
 • Momssystemdirektivets artikel 132 - 134

Spørger har under sin begrundelse gengivet uddrag af de nedenfor anførte afgørelser:

De af Spørger gengivne bestemmelser og praksis er gengivet nedenfor under punktet ”Lovgivning, forarbejder og praksis”

Spørgsmål 1

Spørger har til formål at fremme den videnskabelige og X udvikling for at fremme folkesundheden og sygdomsbekæmpelse ved at skabe et netværk på tværs af forskning, uddannelse, sundhedsvæsenet og industrien.

Spørgers formål er således ikke at drive økonomisk virksomhed, men derimod at fremme sundhed og sygdomsbekæmpelse, ud fra et uegennyttigt formål.

Spørger opfylder således betingelserne for at være en filantropisk forening/selskab. Spørger anses derfor for at have et almennyttigt formål, jf. Skatterådet i SKM 2013.67 SR.

Det er derfor Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1, bør besvares med Ja.

Spørgsmål 2

Når Spørger anses for at være en almennyttig forening med et formål af filantropisk karakter vil medlemmernes betaling af kontingent være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, i det omfang der foreligger levering mod vederlag.

Det er derfor vores opfattelse, at spørgsmål 2, bør besvares med Ja.

Spørgsmål 3 og 4

Den årlige kongres afholdes med det formål at sikre vidensdeling inden for X samt formidling af ny forskning og muligheder. På kongressen er der ERFA-grupper, networking, præsentationer og foredrag om X emner, debatoplæg samt industriudstilling.

Det opkrævede deltagergebyr sker således i forbindelse med aktiviteter i overensstemmelse med Spørgers filantropiske formål, og betingelserne nr. 1 og 2 for anvendelse af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 må derfor anses for opfyldt.

Et evt. overskud fra kongressen anvendes udelukkende til Spørgers formål, hvorfor den 3. betingelse også må anses for opfyldt.

Endelig anfører SKAT i SKM2013.67 SR, at den i sagen omhandlede kongres er målrettet fagfolk med interesse inden for forskning og behandling af sygdomme, og da der ikke findes tilsvarende konkurrerende momspligtige organisationer eller arrangementer, anser SKAT derfor ikke momsfritagelsen for at ville medføre konkurrenceforvridning. 

Tilsvarende findes der ikke momspligtige organisationer eller arrangementer, der er i konkurrence med Spørgers kongres, hvorfor en momsfritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Der er derfor Spørgers opfattelse, at både spørgsmål 3 og spørgsmål 4 bør besvares med Ja.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Det er ved besvarelsen af spørgsmål 1 – 4 forudsat, at Spørger driver økonomisk virksomhed i momslovens forstand og at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens §§ 3, stk. 1 og 4.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger momsretligt kan anses for at være en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Begrundelse

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter fritaget for moms.

De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nævnes i ovennævnte lovforslag bl.a. amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde.

At lovforslaget fremgår endvidere, at det er bredden i overskuddets anvendelse, som er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

Spørger har til formål at fremme folkesundheden ved at styrke innovation og anvendelse af X, hvorved forstås udvikling og anvendelse af X. 

Spørgers formål søges opfyldt ved bl.a. at facilitere videndeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystem med henblik på at fremme den videnskabelige udvikling på X område, styrke den X faglighed, og synliggøre og udbrede kendskab til X, herunder ved afholdelse af en årlig kongres.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers formål på denne baggrund kan karakteriseres som ”sygdomsbekæmpelse”. Spørger opfylder således betingelsen om at være en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, samt SKM2010.158.SR og SKM2013.67.SR.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Ja”

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at medlemmernes betaling af kontingent til Spørger er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Begrundelse

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 omfatter foreningers levering af ydelser og varer i tilknytning hertil, til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Sådanne leveringer kan ske momsfrit, når de følgende 4 betingelser alle er opfyldt:

 1. Leveringen sker mod et kontingent
 2. Foreningen har et af de i bestemmelsen nævnte formål og leveringen har tilknytning til foreningens formål
 3. Foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og
 4. En afgiftsfritagelse ikke vil kunne medføre konkurrencefordrejning

Ad. 1. Levering mod et kontingent

Betingelsen om, at leverancen skal ske mod et kontingent, indebærer, at konkrete leverance til medlemmer er finansieret af kontingentet, jf. SKM2017.665.LSR

Medlemskab af Spørger giver ret til deltagelse i foreningens arrangementer bestående i en årlig generalforsamling, en årlig kongres over 3 dage samt medlemsmøder om X emner.

Medlemskab af foreningen giver endvidere ret til at modtage medlemsbladet, som udgives 6 gange årligt.

Med henvisning til ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at medlemskontingentet kan anses for at være betaling til Spørger for levering af nærmere angivne ydelser, jf. at det i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club er fastslået, at bidrag som betales af medlemmerne af en sportsforening, kan udgøre modydelsen for tjenesteydelser leveret af denne forening til trods for, at medlemmer, som ikke eller ikke regelmæssigt benytter foreningens faciliteter, ikke desto mindre er forpligtet til at betale et årligt bidrag.

Ad. 2. Foreningen har et af de i bestemmelsen nævnte formål og leveringen har tilknytning til foreningens formål

Det er en forudsætning for momsfritagelse, at leveringen har nær tilknytning til foreningens formål samt at foreningens formål er enten af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller har at gøre med borgerligere rettigheder.

Foreninger m.fl. med sygdomsbekæmpende formål er og har stedse været anset for at have et filantropisk formål, jf. SKM2010.158.SR og SKM2013.67.SR.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers formål, jf. svaret på spørgsmål 1, på denne baggrund må anses for omfattet af de i bestemmelsen nævnte formål, ligesom leverancerne må anses for at have tilknytning til formålet, jf. at leverancerne bl.a. ret til deltagelse af arrangementer om X emner og afholdelse af en årlig kongres/årsmøde om X emner.

Ad. 3 Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje

Det er en afgørende forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk.  1, nr. 4, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje.

Det er i anmodningen oplyst, at et overskud ved foreningens aktiviteter udelukkende kan anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål. Ligesom det af vedtægternes § 7 fremgår, at foreningens midler i tilfælde af en opløsning af foreningen skal tilfalde en anden almenvelgørende forening eller selskab med et tilsvarende formål. 

Spørger kan på denne baggrund ikke anses for at arbejde med gevinst for øje.

Ad. 4 En afgiftsfritagelse vil ikke kunne medføre konkurrencefordrejning

Endelig er det en forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at fritagelsen ikke kan medføre konkurrencefordrejning.

I dommen i sag C-8/01, Taksatorringen, har EU-domstolen fortolket begrebet ”konkurrencefordrejning” i fritagelsesbestemmelsen for tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper.

Af dommen kan det udledes, at det er momsfritagelsen i sig selv, som ikke må medføre konkurrencefordrejning, og dette på et marked, hvor konkurrencen under alle omstændigheder påvirkes af, at der findes en aktør, som leverer ydelser til sine medlemmer, og som ikke søger at opnå et overskud. Af dommen kan det endvidere udledes, at der i alle tilfælde skal ske en konkret vurdering af, om der er en risiko for konkurrencefordrejning enten aktuelt eller i fremtiden.

I sag-C8/01, Taksatoringen, udtalte EU-Domstolen endvidere, at hvis en sammenslutning, uanset enhver afgiftspålæggelse eller afgiftsfritagelse, kan være sikre på at beholde medlemmerne som kunder, kan det ikke antages, at en momsfritagelse, vil bevirke, at uafhængige erhvervsdrivende holdes ude fra markedet.

Overført til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, betyder dommen i sag C-8/01, Taksatorringen, at hvis en momsfritagelse af kontingentet ikke i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen, vil momsfritagelsen ikke kunne føre til konkurrencefordrejning i den betydning, som udtrykket er brugt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at en momsfritagelse af kontingentet ikke i sig selv vil være egnet til at påvirke konkurrencen.

Ved vurderingen har Skattestyrelsen bl.a. lagt vægt på, at der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke er et reelt marked for den omhandlede type af leverancer, jf. at hovedparten af ydelserne må anses for at være normal service for medlemmer af en forening, tilsvarende blev tillagt betydning i SKM2016.87.SR, ligesom foreningen uanset om leverancerne er pålagt afgift eller ej, må forventes at beholde medlemmerne som kunder.

Konklusion

Sammenfattende er det derfor Skattestyrelsens opfattelse, at alle betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, er opfyldt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ”Ja”.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at deltagergebyret ved den årlige kongres er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. 

Begrundelse

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under visse betingelser, fritaget for moms.

Momsfritagelsen forudsætter, at: 

 1. De pågældende varer og ydelser leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening
 2. Leveringen sker i forbindelse med foreningens velgørende m.v. aktiviteter
 3. Overskuddet udelukkende bruges til foreningens velgørende m.v. formål
 4. Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter.

Ad. 1. Leveret af en almenvelgørende eller almennyttig forening

Idet der henvises til Skattestyrelsens begrundelse under spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 2. Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til bestemmelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137. 

Spørger har til formål er at fremme folkesundheden ved at styrke innovation og anvendelsen af X og ved at fremme den videnskabelige udvikling på det X område.

Formålet søges opfyldt blandt andet ved, at facilitere videndeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystem og ved skabe kontakt mellem interesserede i X med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.

Den aktivitet, der ønskes omfattet af momsfritagelsen, er Spørgers afholdelse af en årlige kongres, som afholdes med det formål at sikre vidensdeling inden for X samt formidling af ny forskning og muligheder. På kongressen er der bl.a. ERFA-grupper, networking, præsentationer og foredrag om X emner, debatoplæg samt industriudstilling.

Skattestyrelsen finder på denne baggrund, at aktiviteten ligger indenfor foreningens formål. 

Ad. 3. Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål

Det er en betingelse, at et eventuelt overskud fra aktiviteten anvendes fuldt ud til foreningens almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. 

Den årlige kongres finansieres delvis ved betaling af et deltagergebyr fra hver enkel deltager, og delvis ved salg af standpladser til virksomheder beskæftiget inden for X.

Det er i anmodningen oplyst, at et overskud ved foreningens aktiviteter udelukkende kan anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål. Ligesom det af vedtægternes § 7 fremgår, at foreningens midler i tilfælde af en opløsning af foreningen skal tilfalde en anden almenvelgørende forening eller selskab med et tilsvarende formål. 

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt.

Ad. 4. Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning

Endelig er det en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Den årlige kongres må efter det oplyste anses for at være målrettet fagfolk med interesse for anvendelse og udvikling af X.

Det bemærkes endvidere, at alle aktiviteterne på kongressen i form af ERFA-grupper, networking, præsentationer og foredrag om X emner, debatoplæg samt industriudstilling er tilrettelagt med henblik på at opfylde Spørgers vedtægtsmæssige formål.

Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers levering af adgang til kongressen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Ad. 5. Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

Endelig er det en forudsætning for at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

Spørgers afholdelse af en årlig kongres anses efter en konkret vurdering ikke for at være af forretningsmæssig karakter.

Ved vurderingen er der bl.a. henset til, at kongressen primært må antages at blive ”markedsført” overfor foreningens medlemmer og at deltagerne i kongressen primært må antages at være medlemmer af foreningen. Tilsvarende forhold var afgørende i SKM2014.132.SR.

Konklusion:

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse betingelserne for at Spørgers kongres kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er opfyldt og at der derfor ikke skal afregnes moms deltagergebyret.

Skattestyrelsen henviser herved tillige til SKM2013.67.SR, hvor en anden forenings afholdelse af en kongres i København ligeledes var omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med ”Ja”.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Spørgers indtægter fra standleje ved den årlige kongres er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Begrundelse

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. på visse betingelser.

Momsfritagelsen forudsætter således, at

 1. De pågældende varer og ydelser leveres af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Salget sker i forbindelse med foreningens velgørende m.v. aktiviteter
 3. Overskuddet udelukkende anvendes til foreningens velgørende m.v. formål
 4. En momsfritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

Ad. 1. Leveres af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

Idet der henvises til Skattestyrelsens begrundelse under spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad 2. Salget sker i forbindelse med foreningens velgørende m.v. aktiviteter

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til bestemmelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137. 

I bemærkningerne til lovforslaget nævnes til illustration, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt. Salg af mad- og drikkevarer og tørklæder m.v. i forbindelse med afholdelse af et stævne eller lignende klubaktiviteter vil være aktiviteter i tilknytning til klubbens formål og dermed omfattet af fritagelsen. Ligesom almindelige sponsorater, salg af bandereklame m.v. vil være omfattet.

Afholder en idrætsklub f.eks. en julebasar eller en sommerfest, vil denne aktivitet ligeledes være omfattet, idet sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller på anden måde almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål

Spørger har bl.a. til formål at facilitere videndeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystem

De leverancer, som Spøger ønskes fritaget for moms, er Spørgers udlejning af standpladser i forbindelse med Spørgers afholdelse af én årlige internationale kongres dedikeret til bl.a. præsentationer og foredrag om X emner.

De indtægter, som Spørger oppebærer ved udlejning af standpladser er med til at finansiere afholdelsen af den årlige kongres.

På den baggrund og med henvisning til bemærkningerne i lovforslaget er det Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers udlejning af standpladser i forbindelse med den årlige kongres kan anses for aktiviteter, der udnyttes til indsamling af midler til Spørgers primære almennyttige formål, som er facilitere videndeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystemet samt skabe kontakt mellem interesserede i X med forskellige uddannelse- og erhvervstilknytning, hvilket bl.a. sker ved afholdelse af den årlige kongres.

Ad. 3. Overskuddet udelukkende anvendes til foreningens velgørende m.v. formål

Det er en betingelse, at et eventuelt overskud fra aktiviteten anvendes fuldt ud til foreningens almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. 

Den årlige kongres finansieres delvis ved betaling af et deltagergebyr fra hver enkel deltager, og delvis ved salg af standpladser på industriudstilling til virksomheder beskæftiget inden for X.

Det er i anmodningen oplyst, at et overskud ved foreningens aktiviteter udelukkende kan anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål. Ligesom det af vedtægternes § 7 fremgår, at foreningens midler i tilfælde af en opløsning af foreningen skal tilfalde en anden almenvelgørende forening eller selskab med et tilsvarende formål. 

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt.

Ad. 4. En momsfritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning

Skattestyrelsen bemærker, at Spørgers salg af standpladser sker i konkurrence med andre momspligtige aktører, som tilbyder forskellige former for markedsføring af erhvervsvirksomheder.

I relation til betingelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er det afgørende, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

Af bemærkningerne til lovbestemmelsen fremgår således, at der ved vurderingen af om momsfritagelsen for en forenings salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter vil kunne medføre konkurrencefordrejning, er det afgørende element fastsættelsen af prisen.

Hvis foreningens salgspriser svarer til markedsprisen eller den vejledende udsalgspris, vil momsfritagelsen normalt ikke kunne medføre konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Det afhænger derfor af en konkret, skønsmæssig vurdering, om en forenings salg medfører konkurrencefordrejning.

Under forudsætning af, at Spørgers priser på udlejning af standpladser i forbindelse med afholdelsen af den årlige kongres fastsættes til markedsprisen vil betingelsen være opfyldt.

Ad. 5. Leveringen ikke har forretningsmæssig karakter

Endelig er det en betingelse, at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

Spørger udlejer standpladser til virksomheder m.v. i forbindelse med afholdelsen af foreningens årlige kongres. 

På grundlag af en samlet konkret vurdering er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers udlejning af standpladser i forbindelse med den årlig kongres ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter.

Ved vurderingen har Skattestyrelsen bl.a. henset til, at Spørgers aktivitet med udlejning af standpladser ikke har den nødvendige fasthed/kontinuitet med hensyn til omfang og varighed, til at kunne karakteriseres som værende af forretningsmæssig karakter, jf. at der er tale om udlejning af standpladser ved én årlig kongres.

Konklusion:

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers udlejning af standpladser i forbindelse med den årlige kongres kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger derfor ikke skal afregnes moms ved udlejning af standpladser.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med ”Ja”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse. 

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1, 2, 3 og 4

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1, 1. punkt.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

 Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1), 2), 3), 4) og 21)

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

”§ 13 Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

 1. Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed.
 2. Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.
 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.
 4. Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

[…]

17 ) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer, anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

[…]

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen”.

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b), c), d), e), i), l), o) og p) samt stk. 2

1.   Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[…]

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner

C) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv som fastsat af den pågældende medlemsstat

D) levering af organer, blod og mælk fra mennesker

E) levering af ydelser præsteret af tandteknikere som et led i udøvelsen af deres erhverv samt tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser

[…]

i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål

[…]

1) organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning

[…]

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning

p) transport af syge eller tilskadekomne personer med transportmidler specielt konstrueret til dette formål, som foretages af behørigt anerkendte organer

[…]

2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra o), kan medlemsstaterne indføre enhver nødvendig begrænsning navnlig med hensyn til antallet af de arrangementer eller størrelsen af de indkomne beløb, der giver ret til fritagelse.

Momssystemdirektivets artikel 133

Medlemsstaterne kan for så vidt angår andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfælde gøre meddelelse af hver af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser betinget af, at en eller flere af følgende forudsætninger er opfyldt:

 1. de pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne
 2. disse organer skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer, der ikke selv eller gennem formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne

 3. disse organers priser skal være godkendt af det offentlige, eller må ikke overstige sådanne godkendte priser, eller — for så vidt angår transaktioner, der ikke kræver godkendelse af priserne — være lavere end de priser, som momspligtige erhvervsvirksomheder forlanger for tilsvarende transaktioner

 4. fritagelserne må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder

De medlemsstater, som i henhold til bilag E til direktiv 77/388/EØF pr. 1. januar 1989 lagde moms på de transaktioner, der er omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra m) og n), kan ligeledes anvende betingelserne i stk. 1, litra d), når de pågældende leveringer af varer eller ydelser foretaget af offentligretlige organer fritages.

Momssystemdirektivets artikel 134

Levering af varer og ydelser omfattes ikke af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser i følgende tilfælde:

 1. såfremt transaktionerne ikke er uomgængelig nødvendige for udførelsen af de transaktioner, der er fritaget for afgift
 2. såfremt transaktionerne hovedsageligt tager sigte på at give organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder.

Forarbejder

Lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137

Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Afgræsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige ændres ikke ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 [nuværende nr. 17], således at de foreninger m.fl., der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22 [nuværende nr. 21].

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme ne vis videre kreds af personer til gode.

De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

Til illustration kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyre idræt. Salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder m.v. i forbindelse med afholdelse af et stævne, klubkamp eller lignende klubaktiviteter vil være aktiviteter i tilknytning til klubbens formål og dermed være omfattet af fritagelsen. Ligesom almindelige sponsorater, herunder hovedsponsorater, salg af bandereklame m.v. vil være omfattet.

Afholder en idrætsklub f.eks. en julebasar eller en sommerfest vil denne aktivitet ligeledes være omfattet af fritagelsen idet sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål.

Som eksempel på en aktivitet, der ikke kan anses for at være i tilknytning til idrætsklubbens formål eller en aktivitet, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejder, kan nævnes afholdelse af kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed i f.eks. ”team-building”.

Foreninger med brede formålsbestemmelser som f.eks. humanitære foreninger, vil have aktiviteter af mere varieret karakter, og vurderingen af hvilke aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen vil derfor være tilsvarende bredere. Arrangerer en sådan forening en koncert, racerfestival eller lign. vil disse være omfattet af fritagelsen.

Det er en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens velgørende eller almennyttige formål. Med overskud menes overskud efter afholdelse af udgifter, idet der i øvrigt kan anses til praksis herom efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18 [nuværende nr. 17].

Vedrørende spørgsmålet om konkurrencefordrejning bemærkes, at almenvelgørende eller almennyttige foreninger i almindelighed kun vil have salg af varer og ydelser i mindre omfang […] Ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, vil nedenstående have afgørende betydning:

Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

Praksis

C-174/00, Kennemer Golf & Country Club

En tjenesteydelse kan kun beskattes, såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, i det det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren.

Den omstændighed at det årlige bidrag udgør et fast beløb og således ikke har nogen sammenhæng med hver personlig anvendelse af golfbanen ændrer ikke det forhold, at der sker en gensidig udveksling af ydelser mellem medlemmerne af sportsforeningen og denne forening. De ydelser, som foreningen leverer, består nemlig i at stille sportskomplekset såvel som de fordele, der er forbundet hermed, til permanent rådighed for medlemmerne og ikke i lejlighedsvis at levere ydelser på medlemmernes anmodning. Der eksisterer således en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler til sportsforeningen og de ydelser som denne leverer.

C-8/01, Taksatorringen

Indledningsvis bemærkes, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i sjette momssystemdirektivs artikel 13 [nuværende momssystemdirektivs artikel 132] skal fortolkes strengt da de er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person.

[…]

Det er momsfritagelsen i sig selv, der ikke må kunne fremkalde konkurrencefordrejning, og dette skal være tilfældet på et marked, hvor konkurrencen under alle omstændigheder påvirkes af, at der findes en aktør, som leverer ydelser til sine medlemmer, og som ikke må søge at opnået et overskud.

Som generaladvokaten har fremhævet i punkt 131 i forslaget til afgørelse, kan det – hvis sammenslutningerne, uanset enhver afgiftspålæggelse eller afgiftsfritagelse, kan være sikre på at beholde medlemmerne som kunder - ikke antages, at det er den afgiftsfritagelse, der indrømmes dem, som bevirker, at uafhængige erhvervsdrivende holdes ude fra markedet. 

SKM 2017.690 SR

Skatterådet bekræftede at en organisation, hvis aktiviteter retter sig mod børn i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde, kunne anses for at være en almenvelgørende organisation. Organisationens aktiviteter anses derfor for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, da foreningens formål anes for at være af filantropisk karakter jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2017.665.SR

Da en forening ikke kunne anses for at have leveret en modydelse til medlemmerne for deres kontingentbetaling, forelå der allerede af denne grund ikke momspligt heraf, jf. momslovens § 4, stk. 1.

SKM2016.87.SR

Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse vil kunne påvirke konkurrencevilkårene på markedet til skade for andre udbydere, som udøver lignende aktiviteter Der vil dog ikke være tale om konkurrencefordrejning, når en organisations salg af varer og ydelser alene fungerer, som en normal service for foreningens medlemmer og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

SKM2014.132.SR

Foreningens levering af kurser anses efter en konkret vurdering ikke for at være af forretningsmæssig karakter. Der lægges i den forbindelse afgørende vægt på, at kurserne fortrinsvis er foreningens medlemmer og pårørende. Der lægges endvidere vægt på, at kurserne fortrinsvis udbydes og markedsføres direkte overfor medlemmerne. Markedsføringen vil efter det oplyste ske via foreningens medlemsblad og hjemmeside. Endelig lægges der vægt på, at aktiviteten genererer et samlet negativt økonomisk resultat.

SKM 2013.67 SR

Angik en europæisk almennyttig nonprofitorganisation, der har til formål:

 • At støtte og fremme basal og klinisk forskning inden for sygdommen
 • At repræsentere sygdomme fællesskabet
 • At være aktivt involveret i at koordinere initiativer inden for forskning både i Europa og på verdensplan
 • At organisere årlige kongresser inden for behandling og forskning
 • At anspore unge forskere inden for sygdomsområdet

Skatterådet fandt at foreningens formål måtte anses for at være af filantropisk karakter,

Skatterådet fandt endvidere, at de tilmeldingsgebyrer for deltagelsen i kongressen som opkræves af foreningen var fritaget for moms, under forudsætning af, at indtægterne fra tilmeldingsgebyrerne udelukkende anvendes til formål, der er i overensstemmelse med den almennyttige forenings formålsbeskrivelse.

[…]

Kongressen var målrettet fagfolk med interesse indenfor forskning og behandling af sygdomme. Der findes ikke tilsvarende konkurrerende momspligtige organisationer eller arrangementer.

Skatterådet fandt derfor ikke, at en momsfritagelse af kongressen ville medføre konkurrenceforvridning.

SKM2010.158.SR

Foreningen havde til formål at fremme forskning, uddannelse og behandling indenfor sygdommen Z samt at virke rådgivende vedrørende Z’s placering indenfor det danske sundhedsvæsen.

Foreningen havde et uddannelsesudvalg, et møde- og efteruddannelsesudvalg samt et forskningsudvalg. Formålet med uddannelsesudvalget var, dels at arbejde for at sikre og udvikle kvaliteten af den lægelige videreuddannelses i X, dels at fremme rekruttering til specialet og dels at rådgive bestyrelsen vedrørende speciallæge uddannelsen.

Forskningsudvalget havde til formå at fremme forskning indenfor Z og virke rådgivende overfor bestyrelsen om emner vedrørende forskning. Forskningsudvalgets opgaver omfattede blandt initiering og støtte til nationale og internationale forskningsprojekter, støtte til udvikling og koordination af udvalgte kliniske databaser, initiering og støtte til udfærdigelse af opdaterede kliniske retningslinjer/anbefalinger og eventuelle instrukser, samt bidrage til og arbejde for at videnskabelige kongresser afholdes i Danmark.

Med henvisning til at Foreningens formål var at fremme forskning, uddannelse og behandling inden for Z samt at virke rådgivende vedrørende Z’s placering indenfor det danske sundhedsvæsen anså Skatterådet Foreningen for at have et filantropisk formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Henset hertil opfyldte foreningen betingelserne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, om at levere velgørende eller på anden måde almennyttige vedtægtsbestemte ydelser. Foreningen kunne derfor ligeledes med hensyn til sit formål være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22