Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af modregning hos umyndige.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Umyndiges gældsforpligtelser
  • Hvornår kan det være relevant at inddrive hos umyndige?
  • Modregning.

Definition

Ved umyndige forstås unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, samt voksne, der er frataget den retlige handleevne.

Umyndiges gældsforpligtelser

Umyndige kan ikke stifte gæld, fx i form af lån eller kreditkøb. Derimod er der intet i vejen for, at umyndige kan pådrage sig gældsforpligtelser. Det almindelige erstatningsansvar for skadegørende handlinger eller undladelser gælder nemlig også for umyndige. Umyndige kan derfor hæfte for et erstatningsansvar. Efter retspraksis kan erstatningsansvar dog ikke pålægges børn på under ca. 4 år.

Personer over den kriminelle lavalder (15 år) kan endvidere ifalde strafansvar, der kan udmøntes i en bøde, som den pågældende hæfter for. I retspraksis er det endvidere fastslået, at personer under 18 år hæfter for bl.a. kontrolafgifter i S-tog og busser.

Hvornår kan det være relevant at inddrive hos umyndige?

Spørgsmålet om inddrivelse kan fx være relevant ved inddrivelse af kontrolafgifter hos mindreårige gratister i S-tog eller busser eller ved inddrivelse hos mindreårige, som har modtaget en bøde for en strafferetlig forseelse, fx overtrædelse af færdselsloven.

Modregning

Det er især i forbindelse med tilbagebetaling af overskydende skat, at modregning hos umyndige kan komme på tale.

Umyndige råder selv over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handlerevne. Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Se værgemålsloven § 42, stk. 1, nr. 1, og stk. 2.

De midler, som bliver tilbagebetalt til den umyndige i form af overskydende skat, må stamme fra den umyndiges selverhverv, som umyndige selv har råderet over, hvis det er erhvervet, efter at de er fyldt 15 år, eller efter de er frataget den retlige handleevne. Der må derfor i disse tilfælde modregnes i den overskydende skat. Den umyndiges selvstændige råderet bevirker endvidere, at modregning i den overskydende skat ikke kræver underretning af værgen.