Er din virksomhed momsregistreret, kan du på visse betingelser få moms betalt i EU tilbage. Hvis virksomheden har haft udgifter i udlandet til fx hotelophold og adgang til messer i forbindelse med virksomhedens momsmæssige aktiviteter, kan virksomheden ofte få moms retur. Det kaldes momsrefusion. Du kan søge om at få hele eller dele af momsen retur fra det land, hvor udgiften har været.

Læs mere om hvilke køb, det gælder, og om betingelserne for at få momsrefusion herunder.

Fristen for at søge om momsrefusion er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen. Fristen for at søge momsrefusion for køb foretaget i 2020 er torsdag d. 30. september 2021. Hvis du skal søge om momsrefusion fra Storbritannien, skal du dog gøre det inden d. 31. marts 2021.

Søg om at få tilbagebetalt moms (momsrefusion)

Eksempler på køb, du typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

  • Persontransport
  • Brændstof
  • Hotelophold
  • Restaurantbesøg
  • Adgang til messer

Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. Du kan se EU-landenes regler på EU’s hjemmeside.

Hvis leverandøren har opkrævet moms ved en fejl, skal du kontakte leverandøren.

Hvis din virksomhed har delvis momsfradragsret i Danmark

Hvis din virksomhed har delvis fradragsret i Danmark, kan du også kun få delvis momsrefusion. Derfor skal du oplyse sidste års fradragsprocent i din ansøgning om momsrefusion. Er fradragsprocenten for eksempel 80 procent, skal du skrive "80" i feltet "Pro rata-sats" i din ansøgning. Bliver fradragsprocenten ændret, skal du rette pro rata-satsen.

Pro rata-sats skal også bruges, hvis købet kun giver dig ret til begrænset fradrag efter det andet EU-lands regler. Som dansk virksomhed skal du bruge de danske regler for beregning af fradragsprocenten. Læs mere om fradrag for moms.

  1. Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
  2. Indkøbene skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter.
  3. Du får kun tilbagebetalt moms af beløb, der overstiger minimumsgrænsen i det enkelte EU-land. Se alle EU-landenes minimumsgrænser (europa.eu).
  4. Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår.
  5. Fristen for at søge om momsrefusion er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen.

Refusionsbeløbet bliver altid sendt direkte til din konto fra myndighederne i EU-landet.
Nogle EU-lande kræver, at du vedhæfter fakturaer for dine køb. Hvis du skal vedhæfte fakturaer, vil det fremgå i TastSelv Erhverv, når du søger om momsrefusion. Det er ikke alle lande, der godtager forenklede fakturaer.

Danske virksomheder, der vil søge om momsrefusion fra et land uden for EU, skal oftest sende en blanket til skattemyndighederne i det land, de søger tilbagebetaling fra. Blanketten får du ved at henvende dig til landets ambassade i Danmark.

Du skal søge om at få momsen tilbage under Momsrefusion i TastSelv Erhverv.

Du kan også få andre til at søge om momsrefusion på vegne af virksomheden. Det er dog ikke alle EU-lande, der accepterer fuldmagter til, at en anden end ansøgeren kan få momsen udbetalt.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om momsrefusion, på siden Sådan søger du om momsrefusion.

Når du har søgt om momsrefusion, sender Skattestyrelsen ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen.

Har du spørgsmål til din ansøgning, efter den er sendt, skal du kontakte skattemyndighederne i det land, du søger momsrefusion fra. Find adressen på siden Vat Refund Contact Points (ec.europa.eu). Oplys ansøgningens referencenummer.

Oversigt over koder ved evt. afslag på ansøgning

Du kan risikere, at din ansøgning om momsrefusion i et andet EU-land enten får et afslag eller kun får en delvis godkendelse. Når du får svar på din ansøgning, kan du modtage en række koder, som forklarer årsagen til afslaget i udlandet.

Ved fuldt afslag på ansøgning om momsrefusion, kan du modtage følgende koder:

01 = Ansøgningsperiode er ugyldig.
02 = Det ansøgte beløb er mindre end minimumsbeløbet for perioden.
03 = Erhvervskoder skal skrives som NACE-koder. En NACE-kode er det samme som virksomhedens Branchekode. Du finder branchekoden på virksomhedens registreringsbevis fra Erhvervsstyrelsen eller på datacvr.virk.dk/data (virk.dk).
04 = Bankoplysninger kan ikke genkendes, er forkerte eller ukomplette.
05 = De indberettede forretningsmæssige aktiviteter kræver, at der fastsættes en pro rata-sats. En pro rata-sats angiver, om virksomhedens fradragsret for moms er 100 % eller mindre (delvis fradragsret).
06 = Det ser ud til, at ansøger har leveret varer eller tjenesteydelser i landet, hvor der er blevet søgt om momsrefusion fra og at ansøger ikke er omfattet af undtagelsen defineret i lovgivningen i Artikel 3 i Rådets Direktiv 2008/9/EF af 12.02 2008.  
07 = Ansøger er momsregistreret i landet, hvor der er blevet søgt om momsrefusion fra.
99 = Andet.

Ved afslag på ansøgning om momsrefusion for et enkelt køb (delvis godkendelse):

20 = Fakturaen eller importdokumentet er allerede blevet behandlet i en anden ansøgning om momsrefusion.
21 = Den anvendte valuta er ikke den nationale valuta i landet, hvor der er blevet søgt om momsrefusion fra.
22 = Arten af varer og ydelser kræves specificeret.
23 = Arten af varer og tjenesteydelser skal være oplyst tydeligt i ansøgningen når kode '10' er brugt.
24 = Køb af varer og tjenesteydelser blev ikke udført i Danmark.
25 = Varen er ikke indført til Danmark.
40 = Leverandørens momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer er ukendt eller var ikke aktiv for den anførte dato.
41 = Leverandørens navn og adresse svarer ikke til det oplyste momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.
42 = De oplyste informationer om leverandøren er ikke dem, der er angivet i import-/fakturadokumentet.
60 = En kopi af import-/fakturadokument er påkrævet.
61 = Det originale import-/fakturadokument, der blev anmodet om, blev ikke indsendt rettidigt.
62 = Import-/fakturadokumentet ser ud til at være en forfalskning.
63 = Import-/fakturadokumentet kan ikke læses.
70 = Der er blevet bedt om supplerende oplysninger, der ikke er indsendt til tiden.
80 = Den oplyste viser sig at være forkert i forhold til de oplysninger, som er oplyst af den kompetente myndighed i det land, som ansøger er etableret i. En pro rata-sats angiver, om virksomhedens fradragsret for moms er 100 % eller mindre (delvis fradragsret).
81 = Afgiftsgrundlaget eller/og afgiftsbeløb, der er angivet i anmodningen, er ikke det, der er angivet i import-/fakturadokumentet.
82 = Det ansøgte beløb svarer ikke til en betalt moms (der er ikke ansøgt om den moms, som er angivet på faktura).
83 = Arten af varer og tjenesteydelser, giver ikke grund til tilbagebetaling af moms i forbindelse med den anførte erhvervsaktivitet.
84 = Klassificeringskoden eller sub-kode svarer ikke til den leverede ydelse/vare i forhold til det, der er angivet i import-/fakturadokumentet.
85 = Det fradragsberettigede momsbeløb er begrænset til en given procentdel baseret på arten af de varer og tjenesteydelser, der er oplyst.
95 = Ansøgning er kun delvist behandlet - ikke en endelig beslutning.
99 = Andet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.