Indberetningspligten på de kontotyper, som skal indberettes under Pensiondiverse er omfattet af skatteindberetningslovens § 9, § 10 og § 11.

Indberetningspligten er uddybet yderligere i § 18, § 20 og § 25 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.  

►NY indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 9, stk. 1, nr. 14 (forsikringsselskaber og pensionskasser) og § 11, stk. 1, nr. 12 (pengeinstitutter) omfatter:
Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales senest 19. januar i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år (30 dages reglen).◄

Indberetningspligten efter § 18 (Forsikringsselskaber og pensionskasser) og § 25 (pengeinstitutter) ifølge § 53 A i pensionsbeskatningsloven omfatter:

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,

8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

9) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Indberetningspligten efter § 20 omfatter:

1) Kapitalværdistigning på en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt ifølge pensionsbeskatningslovens § 53.

2) Konti eller ordninger hvorfra der er sket en tilbagebetaling af præmie i forbindelsen med præmiefritagelse

3) Konti eller ordninger hvorfra der er sket en udbetaling af en bonus m.v. til arbejdsgiveren (pensionsbeskatningslovens § 24 (som følge af § 17 forbehold)).

Oversigt over konti eller ordninger, der skal indberettes om og med hvilken kontotype:

►Tilbagebetaling senest 19. januar af en indbetaling på en pensionsordning, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år.
(30-dages reglen i pensionsbeskatningslovens
§ 22 E)◄

►Kontotype 5◄   

►Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales senest 19. januar i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år (30 dages reglen).

Særlig regel over årsskiftet
For tilbagebetalinger, der foretages i året efter indbetalingen, gælder særlige regler.

Tilbagebetalingen skal ske senest den 19. januar 2022, uanset at der ikke er gået 30 dage fra indbetalingen.

Når tilbagebetalingen sker fra ultimo året 2021 og frem til 19. januar 2022, skal I indberette om tilbagebetalingen.

Indberetningen opskriver kundens formue pr. 31/12.

Privattegnede ordninger
Pensionsinstituttet skal indberette det tilbagebetalte beløb.

For arbejdsgiveradministrede ordninger gælder det, at pensionsindbetalingen skal tilbagebetales til arbejdsgiver. Pensionsinstituttet skal forsøge med arbejdsgiverens hjælp at udrede det nettobeløb, som pensionsinstituttet skal indberette om på kontotype 5 på arbejdstageren. Nettobeløbet skal være udtryk for det beløb, som arbejdstageren kunne have fået udbetalt inden årsskiftet.
Det betyder samtidig, at skulle en arbejdsgiver fejlagtigt have indbetalt på en ordning for en fratrådt medarbejder, skal der ikke ske indberetning på kontotype 5 om tilbagebetalingen, da den tidligere arbejdstager umiddelbart ikke får et nettobeløb  udbetalt.

Hvis tilbagebetalingen hen over årsskiftet bliver indbetalt på en anden pensionsordning, skal tilbagebetalingen ikke indberettes på kontotype 5.

Det tilbagebetalte beløb skal I indberette til CPS med negativt beløb og rettekode 1 senest den 20. januar 2022, så beløbet i CPS stemmer med de faktiske indbetalinger på ordningen for 2021.
Hvis det tilbagebetalte beløb indbetales på en anden ordning, skal der også indberettes om denne indbetaling i CPS ◄

Forsikringsordninger uden fradragsret oprettet efter 17. februar 1992.

Det gælder også ordninger oprettet før 18. februar 1992, når ordningen er ændret efter 17. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50

Kontotype 22

Indberetning om afkast og kapitalværdi på ordninger efter pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53, hvor forsikringsbegivenheden ikke er indtrådt.

Der skal indberettes om ejeren/berettigede nævnt i § 53 A, stk. 3 og § 53, stk. 2.

Se også § 18 (forsikringsselskaber, pensionskasser m.v.) § 20 (forsikringsselskaber m.v.) og § 25 (penge- og kreditinstitutter) i bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. jf. ovenstående.
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens
§ 53 A, stk. 3, 4. og 5. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5 eller den forenklede kapitaltilvækst-metode jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt.

Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår jf. § 53 A, stk. 3, 7. pkt..

De samlede kapitalværdistigninger (afkast) og kapitalværdien ved årets udgang på forsikringsordninger uden fradragsret omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53.

Kontotype 23

Indberetning om afkast / kapitalværdistigning og kapitalværdi efter pensionsbeskatningslovens § 53, når forsikringsbegivenheden er indtrådt.

Der skal indberettes om personerne nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 2.

Se også § 20 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. 
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 1, 2. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5. Jf. også 3. pkt.

Udbetalinger fra en medarbejders pensionsordning til en arbejdsgiver, der har taget forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17

Kontotype 24

Indberetning om udbetalinger til arbejdsgiver, der er indkomstskattepligtige for arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 24.

Tilbagebetalingen skal være inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Se også Juridisk Vejledning afsnit C.A.10.2.1.3.1.2

Indberetning om udbetalingen skal ske i udbetalingsåret.

Ved løbende udbetaling af invalidepension efter PBL § 17, stk. 1, nr. 4 skal indberetningen foretages for det indkomstår, som udbetalingsperioden vedrører.

Se også § 20 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. 

Udbetaling til en arbejdsgiver fra en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A som følge af et forbehold efter § 17 er ikke omfattet af indberetningspligten i § 20, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

Tilbagebetaling af præmier hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 10 A eller § 11.

Kontotype 25

Præmiefritagelse
Retten til præmiefritagelse anses for erhvervet på det tidspunkt, hvor det konstateres, at betingelsen for præmiefritagelse er opfyldt (nedsættelse af erhvervsevnen).

Behandling af præmietilbagebetalingsbeløb
Hvis en forsikringsejer har opnået ret til præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft, skal forsikringsselskabet indberette det samlede beløb, som tilbagebetales.
Der skal indberettes på den eller dem, der efter pensionsaftalen har ret til at modtage præmietilbagebetalingen. Dette kan være ejeren, arbejdsgiveren eller evt. begge.

►Tilbagebetalingen til arbejdsgiver fra en arbejdsgiveradministreret pensionsordning skal være inkl. arbejdsmarkedsbidrag◄.

►Præmietilbagebetaling fra en aldersordning skal pt. indberettes for både private og arbejdsgiver ordninger, da en privattegnet ordning også er omfattet af PBL § 10 A.

Ved tilbagebetaling fra en privat aldersordning skal jeres kunde anmode skattestyrelsen om at blive fritaget for  beskatning af denne tilbagebetaling ud fra dokumentation for beløbets størrelse◄

Indberetningen skal foretages for det indkomstår, hvor der sker tilbagebetaling af præmiebeløbet efter § 20, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

Der må ikke ske indberetning til CPS som nedskrivning af præmieindbetaling til hvert enkelt år.