Indhold

Dette afsnit omhandler inddragelse af nummerplade i henhold til lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlaget
  • Regel
  • Hæftelse for afgift
  • Historik

Lovgrundlaget

Der betales en løbende periodisk afgift af personbiler og varebiler. Afgiften betales efter køretøjets egenvægt eller tilladte totalvægt.

Der skal betales vægtafgift for samtlige afgiftspligtige køretøjer.

Der betales vægtafgift af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret:

  • Motorkøretøj
  • Traktor, herunder godkendt traktor
  • Påhængsvogn,
  • Sættevogn til personbefordring
  • Påhængsredskab, herunder campingvogn
  • Motorredskab, der er indrettet til godstransport.

Bestemmelserne om opkrævning af vægtafgift fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1107 af 2. juni 2021 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit afsnit I.A.4.

Regel

Hvis vægtafgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.

Se vægtafgiftslovens § 12, stk. 1.

Hæftelse for afgift

Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se VÆGTAL § 10 om betaling af afgift mv.

Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for Motorstyrelsen, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Hvis en afbetalingssælger tager et køretøj tilbage, påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

Har anmeldelse til Motorstyrelsen medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Såfremt et køretøj i strid med lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer ikke er registreret (godkendt), påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere (godkende).

Historik

Formuleringen af § 12, stk. 1, blev ændret ved L 2006 513 (lovforslag 205). Den hidtidige formulering lød:

»Hvis afgiften ikke erlægges rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning.«

Det fremgår af ændringslovens § 16, nr. 2, at § 12, stk. 1, 1. pkt., nyaffattedes således:

»Hvis afgiften ikke betales rettidigt, fjerner politiet snarest køretøjets nummerplader, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder derom.«

Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår: »Bestemmelsen er ændret fra en "skal-bestemmelse" til en "kan-bestemmelse". Herefter beror det på told- og skatteforvaltningens vurdering, om et køretøjs nummerplader skal fjernes som følge af manglende betaling af afgiften. Besluttes dette, skal politiet snarest efterkomme en anmodning herom fra told- og skatteforvaltningen. Ændringen er begrundet i to forhold. Dels er det hensigten, at opkrævningen af disse afgifter overgår fra Rigspolitiet til SKAT fra 2008. Dels effektiviserer ordningen med en skattekonto afgiftsbetalingen i en sådan grad, at den hidtidige ordning med inddragelse af nummerplader som følge af manglende betaling kan lempes.«

L 2006 513 skulle - bortset fra dens § 14 - sættes i kraft på skatteministerens bestemmelse, og dette skete ved bkg 2013 577. Denne ikrafttrædelsesbekendtgørelse satte imidlertid alene ændringslovens § 16, nr. 1, i kraft, mens nr. 2 om § 12, stk. 1, 1. pkt., ikke blev sat i kraft - hvilket havde sin årsag i, at bestemmelsen på det tidspunkt allerede var blevet ophævet ved L 2008 1338 § 7, nr. 1. Baggrunden for ophævelsen var ifølge bemærkningerne redaktionel og var en følge af, at lov om registrering af køretøjer sattes i kraft, hvorved Told- og Skatteforvaltningen pr. 2008-01-01 overtog administrationen af registrering af køretøjer fra rigspolitiet. Den ændrede formulering af § 12, jf. L 2006 513, er således aldrig trådte i kraft og er siden blev ophævet.