Indhold

Dette afsnit omhandler inddragelse af nummerplade i henhold til lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlaget
  • Regel
  • Hæftelse for afgift

Lovgrundlaget

Der betales en løbende periodisk afgift af personbiler og varebiler. Afgiften betales efter køretøjets brændstofforbrug. 

Der betales afgift, herunder tillæg efter brændstofforbrugsafgiftsloven, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Motorregistret efter lov om registrering af køretøjer:

  • Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.
  • Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

Bestemmelserne om opkrævning af brændstofafgift fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. maj 2021 om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.3.

Regel

Hvis brændstofafgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.

Se brændstofafgiftslovens § 11.

Hæftelse for afgift

Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se BRÆNDAL § 5.

Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for Motorstyrelsen, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger) skiftet ikke er anmeldt til Motorstyrelsen.

Har anmeldelse til Motorstyrelsen medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

Såfremt en bil i strid med KØREGL, lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, ikke er registreret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.