Hvis der både er en ejer og en bruger af køretøjet vil begge hæfte solidarisk for den pågældende afgift.

  • Vægtafgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se VÆGTAL § 10 om betaling af afgift mv.
  • Brændstofafgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge. Se BRÆNDAL § 5.
  • Vejbenyttelsesaffgift betales af den, der på tidspunktet for benyttelsen af vejnettet enten ejer køretøjet, fører køretøjet, har rådighed over det i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet. Er der tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.

Skatteforvaltningen vil først opkræve afgiften hos brugeren. Hvis brugeren ikke betaler afgiften vil Skatteforvaltningen foretage opkrævning af afgiften hos ejeren (medhæfteren). Der pålægges ikke noget rykkergebyr på opkrævningen eller rykkerskrivelsen til medhæfteren.

Begge de solidarisk hæftende skal have haft mulighed for, at betale kravet før Skattestyrelsen anmoder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader. Derfor vil varslingen om nummerpladeinddragelse skulle sendes til medhæfteren (ejeren).