åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D.8.1 Renter og gebyrer efter opkrævningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Dette afsnit handler om renter og gebyrer efter opkrævningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Opkrævningslovens anvendelsesområde
  • Gebyr
  • Renter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opkrævningslovens anvendelsesområde

Opkrævningsloven gælder for opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning eller i EF-forordninger. Loven gælder ikke opkrævning af told og opkrævning efter aktiesparekontoloven. Loven gælder kun for opkrævning af virksomhedens ejers, selskabets, fondens eller foreningens egne indkomstskatter, i det omfang dette er særligt fastsat i anden lovgivning

Loven gælder derudover for opkrævning af andre skatter og afgifter m.v. end de i OPKL § 1, stk. 1 nævnte, i det omfang der i anden lovgivning henvises til denne lov.

Se OPKL § 1.

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for hver rykker (såkaldte erindringsskrivelser) vedrørende betaling efter opkrævningsloven. Se OPKL § 6.

Renter

Hvis et beløb på skat eller afgift ikke betales rettidigt, eller der er givet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente. Se OPKL § 7, stk. 1.

Renten efter OPKL § 7, stk. 1.  beregnes dagligt fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales.

Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, udgør basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med et tillæg på 0,7 procentpoint. Se OPKL § 7, stk. 1.

Basisrenterne offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Den offentliggjorte rentesats gælder hele kalenderåret. Se OPKL § 7, stk. 2.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se OPKL § 7, stk. 1.

Se også

Der gælder særlige regler for forrentning af skattekontoen. En debetsaldo forrentes med den rente, der er fastsat i § 7, stk. 1, jf. stk. 2. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Renten er ikke fradragsberettiget. En debetsaldo på 200 kr. eller derunder forrentes ikke efter registreringen af virksomhedens ophør.

Se OPKL § 16 c, stk. 1. Reglerne om forrentning af skattekontoen er omtalt i afsnit A.B.4.5.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatteforvaltningen 
 SKM2020.507.SKTST  Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2021  
 SKM2019.608.SKTST  Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2020  
SKM2018.560.SKTST Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2019
SKM2017.644.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018
SKM2016.490.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2017
SKM2015.760.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2016
SKM2014.827.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015