Skattestyrelsen kan, hvis en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning, afkræve virksomheden yderligere skatter og afgifter til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Se OPKL § 5, stk.1

Af bemærkningerne til OPKL § 5, stk. 1, fremgår (forslag til lov nr. 19 af 6. oktober 1999 om opkrævning af skatter og afgifter):

"Stk. 1 angår skyldige skatte- og afgiftsbeløb som følge af urigtige angivelser. Der foreslås regler, som i dag gælder efter momsloven, lønsumsafgiftsloven og de fleste punktafgiftslove. Reglerne går ud på, at et beløb, der efterreguleres som følge af urigtige angivelser, skal betales inden 14 dage. Betales beløbet inden denne frist, sker der ingen forrentning. Betales beløbet efter de 14 dage, forrentes beløbet fra den dag, efterbetalingskravet er fremsat.

Dette vil betyde en ændring for arbejdsmarkedsbidrag og indeholdt A-skat, der i dag forrentes fra det tidspunkt, hvor beløbet skulle have været indbetalt. For et sådant princip taler - ved disse typer af tilsvar - at det er på dette tidspunkt, beløbet er (eller burde have været) indeholdt. Imod taler dog, at det ved en efterangivelse kan være vanskeligt at opdele efteropkrævningen i enkelte perioder - med måneden som afgiftsperiode vil der være 12 perioder pr. år, som efteropkrævningen skal fordeles på, med separat renteberegning for hver periode. Dette virker unødig omstændeligt. Samtidig gives der i dag ingen rentegodtgørelse for A-skat og AM-bidrag, der tilbagebetales på et senere tidspunkt. Det kan betyde, at en virksomhed, der efterregulerer nogle år tilbage, og skal have penge tilbage totalt set, kan risikere at skulle betale mere i renter, end det beløb, de har betalt for meget. På denne baggrund foreslås det, at der først påløber renter fra den 1. i den måned, hvor der er sidste rettidige indbetalingsdag, jf. § 7."

Krav i henhold til afgørelse efter OPKL § 5, stk. 1, forrentes således fra det tidspunkt, hvor der er gået 14 dage fra det tidspunkt, hvor Skatteforvaltningen har fremsat krav om betaling. Betales beløbet inden denne frist, sker der ingen forrentning.  Dette betyder, at kravene ikke forrentes fra den sidste rettidige betalingsdag, der ville have været gældende, hvis virksomheden havde opfyldt sin pligt til at angive (korrekt).

Kravet forrentes efter de almindelige rentebestemmelser i OPKL § 7 og OPKL § 16 c, stk. 1. 

Bemærk

Opkrævningsloven gælder for opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen. Loven omfatter således både registrerede virksomheder og uregistrerede virksomheder. Se OPKL § 1, stk. 1.

Dette betyder at Skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse af fx et momstilsvar for en uregistreret virksomhed skal foretages efter OPKL § 5, dvs. med en betalingsfrist på 14 dage efter påkrav. Dette betyder, at de omhandlende beløb ikke forrentes fra udløbet af de oprindelige angivelses- og afregningsfrister (i fx momsloven).