Dato for udgivelse
03 Sep 2019 13:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2019 09:25
SKM-nummer
SKM2019.430.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0284939
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Gebyr - offentlig myndighed - afgiftspligtig person
Resumé

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at der ikke skal opkræves moms af de gebyrer, som X opkræver på vegne af Y-styrelsen.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4.

Reference(r)

Momslovens § 3, stk. 1 og 2.

Henvisning

 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit D.A.3.2.4.

Spørgsmål

 1. Skal der pålignes moms på de gebyrer, som X opkræver på vegne af Y-styrelse?

Svar

 1. Nej

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund

I sagen om A, som blev tiltrådt af Skatterådet (SKM2016.479.SR), vurderede Skatterådet, at der skal opkræves moms af det gebyr, som B betaler til A. Afgørelsen har skabt tvivl om momsbehandlingen af yderligere en gebyrordning, hvor Y-styrelsens gebyr opkræves af private. Gebyret opkræves af X på vegne af Y-styrelsen, til dækning af omkostningerne ved XXX.  

[…]

X

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Y-styrelsen og X, som fastsætter rammerne for X’s varetagelse af opgaverne i forbindelse med X (herefter benævnt samarbejdsaftalen).

X’s opgaver består i X. X administrerer den centrale database og herudover sikrer X overførsel af data til Y-styrelsen. X agerer som kontaktpunkt i forbindelse med modtagelse af eventuelle indberetninger fra XY. Udover de praktiske og administrative opgaver, er X bemyndiget til at opkræve de af Y-styrelsen fastsatte gebyrer.  

X er forpligtet til at udføre aftalens opgaver under iagttagelse af de til enhver tid gældende forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven, reglerne om god forvaltningsskik og ligebehandling i opgaveløsningen, såvel som det almindelige princip om tavshedspligt for forvaltningen. X er databehandler, og Y-styrelsen er dataansvarlig myndighed. X skal, i udførelsen af aftalens opgaver, sørge for at Persondatalovgivningen overholdes.

Uddrag af aftale om XXX

1. Parterne

Denne aftale er indgået mellem:

Y-styrelsen

 Og

X

[…]

3. Formål

Med denne Aftale delegerer Y-styrelsen opgaven med XXX til X.

Aftalens formål er at sikre en korrekt og effektiv [sagsbehandling]. X skal herunder sikre elektronisk registrering. X skal administrere den centrale database, herunder sikre overførsel af data til Y-styrelsen samt udøve funktionen som kontaktpunkt, såvel som opgaven med at modtage eventuelle indberetninger fra XY.  

X skal håndtere opkrævning af gebyrer for [sagsbehandling] og dette gebyrprovenu skal finansiere de delegerede opgaver, som fremgår af denne Aftale.

X påser, at administrationen sker i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse og forordning.

4. X’s forpligtigelser

X varetager den daglige drift i overensstemmelse med denne Aftale og med særlig henvisning til opgaven som beskrevet i bilag 1.

[…]

5. Myndighedskrav

X er forpligtet til at udføre de i Aftalen omfattede opgaver under iagttagelse af de til enhver tid gældende forvaltningsretlige regler, herunder bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven, reglerne om god forvaltningsskik og ligebehandling i opgaveløsningen, såvel som det almindelige princip om tavshedspligt for forvaltningen.

X er ved udførelsen af opgaver i henhold til Aftalen desuden forpligtet til at påse, at persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler overholdes. X er databehandler og Y-styrelsen er dataansvarlig myndighed.

[…]

7. Økonomi

X’s opgaver i denne Aftale bliver finansieret af gebyrer opkrævet ved [sagsbehandling]. Derfor skal X løbende afrapportere til Y-styrelsen, jf. nedenstående:

Udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning, aflæggelse af regnskab, afregning af udeståender efter aflæggelse af regnskab og indkøb af varer og tjenesteydelser sker i henhold til bilag 2.

[…]

Finansiering af X’s opgaver vedrørende aflevering af data til Statens Arkiver sker uden for denne Aftale. 

[…]

11. Overdragelse af aftalen

X er indforstået med, at Y-styrelsen er en offentlig myndighed, hvor der kan forekomme ressortomlægninger. X er derfor indforstået med, at Y-styrelsen uden X’s samtykke frit kan overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne Aftale til anden offentlig myndighed i forbindelse med en ressortomlægning.

X kan ikke overdrage den Aftale til anden organisation eller virksomhed uden først at have indhentet skriftligt accept fra Y-styrelsen.  

12. Rettigheder

Alle data registreret i henhold til denne Aftale tilhører Y-styrelsen, mens selve databasen tilhører X.

Ved ophør af Aftalen, skal alle data overdrages til Y-styrelsen efter Y-styrelsens anvisninger, og overdragelsen skal ske straks.

[…]

Uddrag af bilag 1 til Aftale om X

1. X

X [sagsbehandling] på vegne af Y-styrelsen.

[…]

X etablerer de nødvendige systemer til [sagsbehandling]  

3. X

Efter anmodning varetager X [sagsbehandling].  

X udarbejder en formular til brug for ansøgning om X. Formularen skal godkendes skriftligt af Y-styrelsen inden ibrugtagningen og formularen må ikke ændres uden forudgående skriftlig godkendelse af Y-styrelsen.

[…]

3.1. X

X sagsbehandler i overensstemmelse med X-forordningens bestemmelser herom.

[…]

6. Varetagelse af funktionen som kontaktpunkt

X fungerer som det danske kontaktpunkt, jf. X-forordningens artikel X.

8. Varetagelse af den centrale database

X varetager den centrale database, jf. artikel X og X, på vegne af Y-styrelsen.

[…]

9. Overførsel af data fra den centrale database til Y-styrelsen

Y-styrelsen udarbejder et job, der dagligt kopierer data fra X’s central database over til Y-styrelsen. Herefter gøres data tilgængelig for brugerne hos Y-styrelsen på sædvanlig vis.

[…]

10. Generelt

X er forpligtet til at udføre de af aftalen omfattede opgaver under iagttagelse af reglerne om god forvaltningskik og ligebehandling samt de krav, som fremgår af den til enhver tid gældende lovgivning.

I forvaltningsloven findes en række regler om, hvordan offentlige myndigheder og private organer, som har fået henlagt afgørelseskompetence fra offentlige myndigheder, skal behandle sager. Loven indeholder bl.a. regler om myndighedernes/ private organers pligt til at vejlede borgerne og om parters adgang til aktindsigt, partshøring, begrundelse og klagevejledning. Ud over de lovbestemte reger findes der også en række uskrevne forvaltningsretlige regler. De er bl.a. fastlagt af domstolene og i ombudsmandens praksis. Det er f.eks. en uskreven forvaltningsretlig regel, at det som udgangspunkt er myndighedens/ det private organs ansvar, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger til, at sagen kan afgøres.

10.1. Afgørelser og klageadgang

X har, jf. denne Aftale, kompetence til at modtage og behandle ansøgninger vedrørende X på vegne af Y-styrelsen.

X kan træffe afgørelse om:

 • hvorvidt der foreligger tilstrækkelige oplysninger til [sagsbehandling],
 • X,
 • X,
 • Krav om besigtigelse ved X i tilfælde af tvivl om X ,
 • X,
 • X.

Når X træffer afgørelser, skal X sikre, at den/de berørte parter skriftligt informeres om klageadgangen som beskrevet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om X.

[…]

10.3. Arkivering/journalisering

Lovkravet om journalisering findes i § 15 i offentlighedsloven. Det følger her af stk. 1, at "Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed skal journalises, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form."

[…]

Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af X som led i administrativ sagsbehandling, der har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt, skal journaliseres.

Uddrag af bilag 2 til Aftale om X

1. Lovgrundlag for opkrævning af gebyrer

Hjemmel og gebyrsatser for X fremgår af kapital X og bilag X i bekendtgørelse nr. X om betaling for X.  

For at sikre, at det årlige resultat for gebyrordningen, hverken generer overskud eller underskud set over en fireårig periode, kan Y-styrelsen løbende hæve eller sænke gebyrsatserne. Ændring af gebyrsatserne vil blive meddelt til X af Y-styrelsen.

Alle opkrævede gebyrer er ekskl. moms.

[…]

5. Afregning af udestående efter aflæggelse af regnskab

Når Y-styrelsen har vurderet om regnskabet er retvisende, afregnes indtægter og udgifter mellem X og Y-styrelsen. Y-styrelsen giver besked til X, når udeståendet skal afregnes. Afregning sker ved at fremsende en kreditnota for indtægter og en faktura for udgifter.

X fremsender:

 • En kreditnota for hele indtægten for året, jf. det godkendte regnskab
 • En faktura for hele udgiften for året, jf. det godkendte regnskab.

Herved afregnes resultatet for året, da differencen mellem kreditnota og faktura svarer til årets resultat.

Uddrag af bilag 3 til Aftale om X: Retningslinjer for regnskabsaflæggelse

Der foretages ved X’s regnskabsaflæggelse en opgørelse af de faktiske omkostninger i forbindelse med varetagelsen af opgaver vedrørende X  

Opgørelsen af personaleomkostninger baseres på tidsregistrering og faktiske lønomkostninger m.v. Opgørelse af de øvrige omkostninger (IT, trykning m.m.) baseres på regnskabsførte udgifter.

Indtægter og udgifter sammenholdes, hvilket giver et resultat:

 • Resultat

Uddrag af bilag 4: Revisionskontrakt

1.1.

Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

[…]

3.2.3.

Revisor skal sikre sig, at der sker en hensigtsmæssig registrering af Y-styrelsens midler samt en løbende opgørelse og afstemning heraf.

Finansiering

Gebyrordningen finansieres af gebyrer, som er fastsat af Y-styrelsen, det vil sige, at gebyrerne skal dække de omkostninger, som X har i forbindelse med gebyrordningen. Det er X, som på vegne af Y-styrelsen opkræver gebyrerne ved [sagsbehandling].

Gebyrtaksterne for [sagsbehandling] fremgår af bilag X i bekendtgørelse nr. X.

X’s opgavevaretagelse i forbindelse med driften og administrationen af gebyrordningen er underlagt reglerne i statsvirksomheders budget og regnskab. Det betyder, at der skal tilstræbes balance på gebyrordningen over en 4-årig periode (Budgetvejledningen 2016, afsnit 2.3.1.2). Gebyrerne på ordningen justeres derfor efter samme principper, som de andre gebyrordninger i Y-styrelsen. Ved ændringer af gebyrsatserne bliver disse meddelt skriftligt til X af Y-styrelsen.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem X og Y-styrelsen skal X gennemføre kvartalsvis budgetopfølgning af gebyrordningen, hvor det faktiske resultat sammenholdes med det budgetterede resultat. Y-styrelsen bliver orienteret om resultatet for kvartalet. Forekommer væsentlige ændringer i indtægter eller udgifter, som har betydning for resultatet, skal X skriftligt kontakte Y-styrelsen.

X er i henhold til samarbejdsaftalen med Y-styrelsen forpligtet til senest i juni måned at fremsende regnskabet for det foregående år til Y-styrelsen.

Regnskabet skal være påført en ledelsespåtegning samt den uafhængige og statsautoriserede revisors erklæring for regnskabet.

I bilag 4: Revisionskontrakten (gengivet i uddrag ovenfor) til samarbejdsaftalen mellem X og Y-styrelsen er det yderligere fastsat, at X skriftligt indhenter den uafhængige revisors indforståelse med at ville revidere regnskabet i overensstemmelse med bilag 4.

Nedenfor fremgår X’s resultatopgørelse for året 20xx

Resultatopgørelse 20xx for X
2017                                                                                                     Regnskab
                                                                                                           Kr.
Indtægter
X x
Hastebehandling af x  x
Udstedelse af x  x
Udstedelse af x    x
Hastebehandling af x x
Udstedelse af x 
Hastebehandling af udstedelse af x      x
Genudstedelse af x    x
Hastebehandling af genudstedelse x
 Løbende opdatering af status i lokal database   x
Registrering af ny x    x
Opdatering af lokal database ved x    x
Udstedelse af x   x
Genudlevering af x                                                                                         x
Sum   x
Udgifter
Løn og pension    x
Nyanskaffelser til x   x
IT-udvikling (Udvikling af database)   x
Køb fra kopicenter hos X (kopiering af materiale)   x
Køb fra eksterne trykkerier vedrørende x    x
Forsendelse (brevpapir, porto, kuverter)    x
Intern servicedrift, IT-drift, Licenser m.v.                                          x
Sum      x
Resultat   - x

 Tallene i ovenstående tabel stammer fra X’s regnskab på gebyrordningen for 20xx. Regnskabet er påtegnet den uafhængige revisors erklæring.

Der pålignes ikke moms på gebyrerne, som X opkræver på vegne af Y-styrelsen, eller af det vederlag, som Y-styrelsen betaler til X som refusion af de omkostninger, X har haft i forbindelse med administrationen af gebyrordningen.

X fremsender årligt en faktura til Y-styrelsen over de afholdte udgifter på gebyrordningen excl. moms og en kreditnota over gebyrindtægterne. 

Gebyrindtægterne overføres til Y-styrelsen, og Y-styrelsen refunderer de af X afholdte udgifter uden moms i forbindelse med udstedelse [sagsbehandling].

Det er Y-styrelsen, der afholder underskud eller overskud på gebyrordningen, da samtlige indtægter og udgifter hos X, der er knyttet til sagsbehandlingen, afregnes med Y-styrelsen.

Nedenfor vises Y-styrelsens regnskab for indtægter og udgifter på gebyrordningen.

Y-styrelsens regnskab for X Y-styrelsens regnskab for X
20xx                                                                                                     Regnskab Kr.
Gebyrindtægter  x
Udgifter                                                                                                              x
Resultat for året     -x

Kopi af faktura til [modtager af sagsbehandlingsydelserne]

Af den modtagne kopi fremgår følgende:

"X opkræver på vegne af Y-styrelsen"

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Y-styrelsens opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et nej, da Y-styrelsens vederlag til X for levering af ydelsen (administration af gebyrordningen) er afgiftspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1, og derfor skal pålignes moms.

Ifølge momslovens § 4, stk. 1, skal der betales moms af varer og ydelser, der bliver leveret mod vederlag.

Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov, jf. momslovens § 27, stk. 1.

I sagen om A var det Skatterådets vurdering, at A’s opgavevaretagelse var at anse som levering af en tjenesteydelse til Y-styrelsen. Skatterådet fandt herefter, at det af B betalte gebyr for [sagsbehandling], skal anes for at være et vederlag for de tjenesteydelser, som A leverer til Y-styrelsen. Selvom A altså ikke modtog et vederlag direkte fra Y-styrelsen, var det en forudsætning for B’s betaling af gebyret, at A leverer en ydelse til Y-styrelsen. Betaling af gebyret var derfor så tæt forbundet med leveringen af ydelsen, at der reelt var tale om levering af en ydelse mod vederlag. Hertil kommer, at A beholder gebyrindtægterne, hvilket kan betragtes som et tilskud fra Y-styrelsen til dækning af A’s administrationsomkostninger ved levering af ydelsen, hvilket igen betyder, at Y-styrelsens vederlag til A 0 kr. Gebyret er derfor momspligtigt, jf. momslovens § 27, stk. 1.

I nærværende gebyrordningen videresendes gebyrindtægterne til Y-styrelsen og der opkræves ikke moms af gebyrerne eller af vederlaget fra Y-styrelsen til X.   

Med udgangspunkt i sagen om A skal X’s opgavevaretagelse anses som levering af en tjenesteydelse til Y-styrelsen. I modsætning til A modtager X ikke gebyrindtægterne. X leverer ydelsen mod et vederlag fra Y-styrelsen (betaling af administrationsudgifterne). I nærværende sag må det efter Spørgers opfattelse være vederlaget, som udgør afgiftsgrundlaget, og som derfor skal pålignes moms, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal pålignes moms på de gebyrer, som X opkræver på vegne af Y-styrelsen.

Begrundelse

Y-ministeren kan fastsætte regler om xx, jf. § X i bekendtgørelse af lov om X.  

Y-ministeren kan endvidere henlægge beføjelsen til [sagsbehandling] til en privat institution, ligesom ministeren kan fastsætte regler om, at den private institution skal opkræve et gebyr herfor på ministerens vegne, jf. § X i bekendtgørelse af lov om X.  

Y-ministeren har delegeret de beføjelser, som ministeren er tillagt i bl.a. lov om X, til direktøren for Y-styrelsen, jf. § 7, stk. 1 i bekendtgørelse om X.

Det er således direktøren for Y-styrelsen, som kan træffe beslutning om, at en privat institution skal varetage opgaven med at [sagsbehandling] samt træffe beslutning om, at den private institution skal opkræve et gebyr herfor.  

Det er i bekendtgørelse om X fastsat, at X, som er en privatretligt funderet organisation med tilknytning til brancheorganisationen X , skal forestå udstedelsen af de omhandlede identifikationsdokumenter, jf. bekendtgørelsens § X.

I § X i Y-bekendtgørelsen er det fastsat, at X for [sagsbehandling] skal opkræve et gebyr.

Der er i tilknytning til Direktøren for Y-styrelsens beslutning om, at X skal varetage opgaven med [sagsbehandling] indgået en aftale mellem Y-styrelsen og X.

Af aftalen fremgår bl.a. at X varetager opgaverne med [sagsbehandling] samt opkrævning af gebyr herfor på vegne af Y-styrelsen.

At gebyret opkræves på vegne af Y-styrelsen understøttes tillige af den sammen med anmodningen indsendte fakturakopi, hvoraf det fremgår, at X opkrævning af gebyret netop sker på vegne af Y-styrelsen.

Hensigten med de opkrævede gebyrer er, at disse skal finansiere de opgaver, som X skal varetage i medfør af aftalen.

X overfører årligt til de samlede gebyrindtægter til Y-styrelsen og sender årligt en faktura til Y-styrelsen over de udgifter, som X har haft i forbindelse med løsningen af opgaverne.

Det er Y-styrelsen, der afholder underskud eller overskud på gebyrordningen.

Idet der henvises til det ovenfor anførte, er det på baggrund af en konkret vurdering Skattestyrelsens vurdering, at virksomhedsudøvelsen [sagsbehandlingen] ikke er overdraget til en selvstændig tredjemand, men derimod udøves af Y-styrelsen ved brug af en underleverandør, jf. at X varetager opgaven på vegne af Y-styrelsen og for Y-styrelsens regning.  

Afgiftspligtig person

Der betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag af en afgiftspligtig person, jf. momslovens §§ 3, stk. 1 og 4, stk. 1 samt momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a og c.

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses dog ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, jf. momssystemdirektivets artikel 13.

For at være omfattet af fritagelsen i momssystemdirektivets artikel 13, er der således to betingelse, der skal være opfyldt samtidig: 

 • Virksomhedsaktiviteten skal udøves af et offentligretligt organ

Og

 • Virksomhedsaktiviteten skal varetages af dette organ i dets egenskab af offentlig myndighed.

De to betingelserne er gentaget af EU-Domstolen i flere domme, herunder eksempelvis i sag C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige.

Da ydelserne i form af [sagsbehandling] leveres af Y-styrelsen, jf. det ovenfor anførte, er betingelsen om at den pågældende virksomhed udøves af offentligretligt organ opfyldt.

For så vidt angår den anden betingelse følger det af EU-domstolens faste praksis, at betingelsen er opfyldt, når det offentligretlige organ varetager virksomheden på grundlag af sin særlige retlige status og dermed ikke udøver virksomheden på samme retlige vilkår, som private erhvervsdrivende, jf. herfor bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige.

[…]

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Y-styrelsen leverer den pågældende ydelse [sagsbehandling] i egenskab af offentlig myndighed.

Ved vurderingen har Skattestyrelsen lagt vægt på, at Y-ministeren/Y-styrelsen ved lov, som den eneste, er tillagt opgaven, at virksomhedsaktiviteten udøves efter særlige regler, som gælder for offentlige myndigheder, herunder bl.a. forvaltningsloven og offentlighedsloven, ligesom virksomhedsaktiviteten indebærer udøvelse af særlige myndighedsbeføjelser, jf. at der træffes afgørelse om bl.a. […]. Y-styrelsen udøver dermed ikke sin virksomhed på samme retlige vilkår som private erhvervsdrivende, jf. anvendelsen af tilsvarende kriterier i SKM2017.315.SR og SKM2018.352.SR.

Spørger leverer af samme årsag heller ikke de pågældende ydelser i konkurrence med private virksomheder.

Det er således Skattestyrelsens vurdering, at Y-styrelsen ved leveringen af de omhandlede ydelser mod vederlag ikke agerer i egenskab af afgiftspligtig person.

Skattestyrelsen indstiller derfor til Skatterådet, at de gebyrer, som X i egenskab af underleverandør, opkræver på vegne af Y-styrelsen, ikke skal tillægges moms.  

Det bemærkes afslutningsvis, at der med det bindende svar ikke er taget stilling til den momsretlige behandling af det vederlag, som X modtager fra Y-styrelsen for at varetage opgaven med  […].   

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1 og 2

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver økonomisk virksomhed

Stk. 2 Som afgiftspligtige personer anses endvidere

1) […]

2) […]

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder

Momslovens § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a og c

Følgende transaktioner er momspligtige:

a) levering af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstatsområde af en afgiftspligtig person, som handler i denne egenskab

[…]

c) levering af ydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.

Momssystemdirektivets artikel 13

Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomheder eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, også selvom de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag.

Når de udøver sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog betragtes som afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse transaktioner, såfremt deres fritagelse for afgiftspligten vil føre til konkurrenceforvridning af en vis betydning.

Bekendtgørelse af lov om X.

§ X, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 1. Y-ministeren kan fastsætte regler om […]

§ X, stk. x

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til [sagsbehandling] til en privat institution. […] Ministeren kan i den forbindelse endvidere fastsætte regler om, at den private institution kan opkræve gebyrer på ministerens vegne.

Bek. om Y-styrelsens opgaver og beføjelser:

§ X, nr. X

Beføjelser, der efter følgende love er tillagt Y-ministeren, udøves af direktøren for Y-styrelsen,

1) lov om X

Bekendtgørelse om X

§ X

X [sagsbehandler].

Bek. om betaling for X  

§ X

X opkræver et gebyr for [sagsbehandling].

Praksis

C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige

I henhold til denne bestemmelses første afsnit anses offentligretlige organer ikke for afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed.

Som Domstolens gentagne gange har fastslået, fremgår det af en gennemgang af denne bestemmelse i lyset af direktivets formål, at to kumulative betingelser skal være opfyldt, for at reglen om afgiftsfritagelse finder anvendelse, nemlig et offentligretligt organs udøvelse af virksomhed og udøvelse af virksomhed, der varetages i egenskab af offentlig myndighed.

Hvad angår den sidste betingelse fremgår det af Domstolens faste praksis, at den virksomhed, der udøves i egenskab af offentlig myndighed, er den som varetages af offentligretlige organer på grundlag af deres særlige retlige status, hvilket dog ikke omfatter den virksomhed, som de pågældende organer udøver på samme retlige vilkår som private erhvervsdrivende.

SKM2018.352.SR

Det var Skatterådets opfattelse, at den selvejende institutions lovbestemte gebyrfinansierede opgaver blev udøvet i egenskab af offentlig myndighed.

Ved vurderingen lagde Skatterådet bl.a. vægt på, at den selvejende institution ved lov, som den eneste var tillagt opgaven med at træffe afgørelse i X-sager, at virksomhedsaktiviteten udøves efter særlige regler, som kun gælder for offentlige myndigheder, jf. at reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven finder direkte anvendelse, at virksomhedsaktiviteten er undergivet særlig domstolskontrol, ligesom virksomhedsaktiviteten indebærer udøvelse af særlige myndighedsbeføjelser, jf. anvendelsen af tilsvarende kriterier i C-446/98, Fazenda Pública, sag C-174/14, Saudacor og SKM2006.370.LSR.

SKM2017.315.SR

Det var Skatterådets opfattelse, at Spørger udøver sin virksomhed i egenskab af offentlig myndighed.

Skatterådet lagde ved vurderingen vægt på, at Spørger var oprettet ved lov, ligesom som den eneste er tillagt opgaven med dopingkontrol i dansk idræt ved lov. Spørger udøvede derfor ikke sin virksomhed på samme retlige vilkår som private erhvervsdrivende.