Dato for udgivelse
20 Sep 2019 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2019 10:40
SKM-nummer
SKM2019.456.TOLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Sagsnummer
19-0252560
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Erhvervsmæssig import
Emneord
Rentegodtgørelse, antidumpingtold
Resumé

Toldstyrelsen fastsætter med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, praksis for, hvornår der opnås rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told.

Der skal betales rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af importafgifter, herunder antidumpingtold, der er opkrævet i henhold til en EU-forordning, der efterfølgende er blevet ændret og/eller annulleret af EU-domstolen som følge af, at den har været i strid med EU-retten. Konsekvensen af dette er, at virksomhederne skal stilles som om, at den pågældende forordning ikke havde eksisteret.

Praksis anvendes, når told er opkrævet i strid med EU-retten. I de situationer har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, og ret til rentegodtgørelse af de beløb, der tilbagebetales. Der er tale om en praksis, der har virkning fra den 18. januar 2017.

Hjemmel

Reference(r)

EUTK artikel 116

Henvisning

A.A.12.3, A.B.7 og F.A.8

1. Sammenfatning

Toldstyrelsen fastsætter med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen praksis for, hvornår der opnås rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told, herunder antidumpingtold.

Praksis anvendes, når told er opkrævet i strid med EU-retten. I de situationer har de berørte parter, som har betalt denne told, ret til at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, og ret til rentegodtgørelse af de beløb, der tilbagebetales. Der er tale om en praksis, der har virkning fra den 18. januar 2017.

2. Baggrund og problemstilling

Ifølge EUTK artikel 116, stk. 6 giver toldgodtgørelse ikke anledning til, at der skal betales rentegodtgørelse. Af den tidligere toldkodeks, RFO 2913/92, artikel 241, anden tankestreg, fremgik det, at medlemsstaterne kunne fastsætte nationale regler om rentegodtgørelse i forbindelse med godtgørelse og tilbagebetaling.

Denne mulighed udgik i forbindelse med den nye EU-toldkodeks, nr. 952/2013, der trådte i kraft den 1. maj 2016. Det har derfor som udgangspunkt siden denne dato ikke været muligt at opnå rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told. Undtagelse hertil ses i EUTK artikel 116, stk. 6, 2. led, hvorefter der betales renter, såfremt en afgørelse om at indrømme godtgørelse ikke er gennemført inden for 3 måneder fra afgørelsen.

EU-domstolen har den 18. januar 2017 afsagt dom i sag C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, som giver anledning til at ændre praksis i EU og dermed også i Danmark.

EU-domstolen slår i sagen fast, at når importafgifter, herunder antidumpingtold, tilbagebetales med den begrundelse, at de er blevet opkrævet i strid med EU-retten, er der for medlemsstaterne en forpligtelse, der følger af EU-retten, til i forbindelse med tilbagebetalingen af de beløb, der er opkrævet i strid med EU-retten, at betale rente af tilbagebetalingsbeløbet. Disse renter påløber fra tidspunktet for disse virksomheders betaling af tilbagebetalingsbeløbet.

3. EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

Sagen omhandlede Wortmann, der i eget navn bragte fodtøj med overdel af læder med oprindelse i folkerepublikken Kina og Vietnam, i fri omsætning i Den Europæiske Unions område. Dette fodtøj henhører under en af de varekoder i den kombinerede nomenklatur, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 i forordning nr. 1472/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer fodtøj med en overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam. Der blev derfor pålagt antidumpingtold i henhold til denne forordning.

Forordning nr. 1472/2006 blev delvist ophævet af EU-domstolen ved dom. På baggrund af dette havde Wortmann anmodet om tilbagebetaling af antidumpingtold, der var pålagt efter forordning nr. 1472/2006. Wortmann anmodede endvidere om betaling af renter af de beløb, der var tilbagebetalt. Anmodningen om betaling af renter blev dog afvist af toldmyndighederne i Tyskland.

EU-domstolen bemærkede hertil, at toldkodeksens artikel 241, første punktum (svarende til EUTK, artikel 116, stk. 6) bestemmer, at toldmyndighedernes godtgørelse af import- eller eksportafgifter samt eventuel låne- eller morarente opkrævet i forbindelse med betalingen ikke medfører, at myndighederne skal betale renter. Dog kan denne bestemmelse ikke i sig selv indebære, at det gyldigt bestemmes, at der ikke skal ske betaling af renter i den omhandlede sag.

EU-domstolen konkluderede derfor, at toldkodeksens artikel 241 ikke kan finde anvendelse på de omstændigheder, som det handlede om i denne sag. Dette skyldes, at tilbagebetalingen af den pågældende antidumpingtold havde fundet sted efter EU-domstolens ophævelse af den forordning, der var grundlag for den nævnte afgift. Da afgiftens opkrævning var uforenelig med EU-retten, bemærker EU-domstolen, at det følger af EU-retten, at medlemsstaterne har en forpligtelse til også at betale rentegodtgørelse af tilbagebetalingsbeløbet.

4. Toldstyrelsens fastlæggelse af praksis

EU-domstolens dom i sagen C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen medfører, at der skal betales rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af importafgifter, herunder antidumpingtold, der er opkrævet i henhold til en EU-forordning, der efterfølgende er blevet ændret og/eller annulleret af EU-domstolen som følge af, at den har været i strid med EU-retten. Konsekvensen af dette er, at virksomhederne skal stilles som om, at den pågældende forordning ikke havde eksisteret.

Der skal betales rentegodtgørelse af det samlede tilbagebetalingsbeløb. Dette betyder, at såfremt der er påløbet morarenter, skal der ydes rentegodtgørelse af både hovedstolen og påløbne morarenter.

Beregningen og udbetalingen af rentegodtgørelse skal ske på toldmyndighedens foranledning. Beregningen og udbetalingen skal således fremadrettet finde sted uden særlig anmodning fra indbetaleren.

5. Rentegodtgørelsens rentesats

For importafgifter, der blev pålagt i perioden fra den 18. januar 2017 til den 31. December 2017, og hvor gennemførelsesforordningen ikke fastsatte en sådan rente, gælder de nationale regler for rentegodtgørelse. Der henvises i denne forbindelse til Den juridiske vejledning, afsnit A.A.12.3, hvorefter rentesatsen er den sats, der for den pågældende periode gælder efter § 5 i renteloven.

Fra den 1. januar 2018 til den 1. august 2018 har EU-Kommissionen fastsat en standardrente. Formuleringen, der fremgår af forordningerne, lyder således: De morarenter, der skal betales i tilfælde af tilbagebetaling af morarenter, er den sats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank til dennes vigtigste refinansieringstransaktioner, som offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, der er gældende den første kalenderdag i den måned, hvor fristen udløber, forhøjet med ét procentpoint.

Den 2. august 2018 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2018/1046 i kraft. Af artikel 109 i denne følger det, at rentesatsen er, "når et beløb skal tilbagebetales som følge af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol eller som følge af en mindelig tvistbilæggelse, den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, den første kalenderdag i hver måned. Rentesatsen må ikke være negativ. Renten løber fra datoen for betaling af det beløb, der skal tilbagebetales, til den dato, hvor tilbagebetalingen forfalder til betaling."

6. Anmodning om rentegodtgørelse efter den 18. januar 2017

Der er tale om en praksis med virkning fra 18. januar 2017. Praksis gælder for al tilbagebetaling af afgifter/told, som kan støttes på en annullering efter 18. januar 2017, uanset om der er tale om afgifter/told, som er betalt inden den 18. januar 2017. Såfremt en virksomhed har søgt og modtaget tilbagebetaling som følge af en dom fra EU-domstolen, der har ophævet en forordning, men uden at virksomheden har modtaget rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetalingen i perioden fra den 18. januar 2017 og frem til i dag, skal virksomheden kontakte Toldstyrelsen via regulering@toldst.dk.

7. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2020-1. Herefter er styresignalet ophævet.