Dato for udgivelse
02 Oct 2019 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2019 10:39
SKM-nummer
SKM2019.481.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0244518
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Faglig sammenslutning, udlodning, opløsning, indkomstskattepligt, ligningsmæssigt fradrag
Resumé

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om det ville påvirke lokalafdelingens (under H1) tidligere og nuværende medlemmers fradragsret, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning skete udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus. Herudover blev der spurgt til, om den samme disposition ville påvirke medlemmernes indkomstskattepligt.

Efter ligningslovens § 13, stk. 1, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag kan ikke overstige et beløb på 6.000 kr.

Spørger var af den opfattelse at det ikke ville påvirke medlemmernes fradragsret, eller at der ville være tale om indkomstskattepligt for medlemmerne, såfremt lokalafdelingen opløses og der udloddes midler til en afdeling på et sygehus som led i opløsningen.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke ville påvirke lokalafdelingens tidligere og nuværende medlemmers fradragsret, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning skete udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus. Det følger af ligningslovens § 13, at der er tale om et årligt fradrag. Dermed følger fradraget indkomståret. Har medlemmet haft kontingentudgifter til en fagforening, der har til hovedformål at varetage medlemmernes økonomiske interesser, for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører, kan udgiften fradrages. Da de tidligere eller nuværende medlemmer ikke modtog midler ved opløsningen af lokalafdelingen, kunne Skatterådet endvidere bekræfte, at opløsningen ikke ville påvirke medlemmernes indkomstskattepligt. Det ville således ikke påvirke lokalafdelingens tidligere eller nuværende medlemmers fradragsret eller indkomstskattepligt, at lokalafdelingen, som led i opløsningen, udloddede midler til en afdeling på et sygehus.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Ligningslovens § 13

Henvisning

-

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.4.3.1.3

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og dermed redigeret form.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke vil påvirke lokalafdelingens nuværende eller tidligere medlemmers fradragsret efter ligningslovens § 13, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning sker udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke vil påvirke lokalafdelingens nuværende eller tidligere medlemmers indkomstskattepligt, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning sker udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 er en fagforening med hovedsæde i Y. H1 har omtrent xxx medlemmer, der betaler medlemskontingent, der er fradragsberettiget efter reglen i ligningslovens § 13 stk. 1.

H1 er ikke en skattepligtig forening. Dette følger af fondsbeskatningslovens § 1 nr. 3, litra a. I denne forbindelse bemærkes dog, at H1 udøver erhvervsaktiviteter i form af hoteldrift, ligesom H1s finansielle indtægter er skattepligtige jf. fondsbeskatningslovens § 8, stk. 3.

Af H1’s vedtægter fremgår af formålsbestemmelsen:

"Formål

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og dermed beslægtede interesser på et partipolitisk neutralt grundlag."

H1 udfører bl.a. følgende aktiviteter for medlemmerne:

- Juridisk rådgivning og bistand

- Karriererådgivning

- Fagligt relevante kurser

- Andre medlemsaktiviteter af faglig og social karakter

En del af medlemsaktiviteterne sker igennem lokale "afdelinger" på enkelte arbejdspladser.

Der findes i H1 i alt 6 sådanne lokale afdelinger af foreningen H1 på arbejdspladser rundt om i landet. Disse afdelinger er organiseret som foreninger med egen bestyrelse, men finansieres, som det vil fremgå herunder, af H1.

Lokalafdelingerne har mulighed for at disponere over midler som dels kommer fra H1 (som moderforening), dels direkte fra de enkelte medlemmer af lokalafdelingen, som samtidig er medlemmer af fagforeningen H1.

En af disse afdelinger er "lokalafdelingen", som omfatter medlemmer af H1, som arbejder i virksomheden G1 beliggende i Z.

Lokalafdelingen er organiseret som en forening og blev oprettet ved en stiftende generalforsamling den 28. januar 20xx.

Formålsbestemmelsen lyder således:

"§ 1. Sektionens navn er "lokalafdelingen". Sektionens hjemsted er på G1s hovedkontor pr. 20xx er dette på Z-vej.

§ 2. Foreningens medlemmer er funktionærer ansat i G1, som er optaget i sammenslutningen af H1.

§ 3. Foreningen har til formål, på et partipolitisk neutralt grundlag, at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser i forhold til virksomhedernes ledelse og andre ansatte."

På tidspunktet for oprettelsen var der anslået 45 medlemmer af lokalafdelingen. Siden 2014 har der ikke været aktivitet i lokalafdelingen, og antallet af medlemmer i lokalafdelingen udgør i dag 11 personer.

Der er den 3. december 2018 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt og konstitueret en bestyrelse.

Denne bestyrelse ønsker at opløse lokalafdelingen, hvilket H1 er enig i.

Af vedtægterne fremgår:

§ 9. Ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, jf. dog H1’s vedtægts § 8. Til vedtagelse af ændringen kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægterne skal altid efterfølgende godkendes af H1.

§ 10. Opløsning af foreningen kræver, at vedtagelse herom sker på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem de to generalforsamlinger skal være mindst én og højst tre måneder. Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende. Den sidste generalforsamling, som endelig vedtager opløsningen, træffer også beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Der er den 20. februar 2019 afholdt en ordinær generalforsamling, hvor det er besluttet at opløse lokalafdelingen.

Den endelige beslutning om opløsning skete på en ekstraordinær generalforsamling i april 2019. Vedtagelsen af den endelige opløsning er betinget af de skattemæssige konsekvenser som følge af nærværende anmodning om bindende svar. 

Formuen i lokalafdelingen udgør pt. xxx kr.

Finansieringen er sket derved at medlemmerne af lokalafdelingen i perioden 2010 - 2014 er blevet opkrævet et ekstraordinært kontingent på xxx kr., af H1, ligesom fagforeningen H1 har suppleret med et tilsvarende beløb per medlem.

Kontingentopkrævningen er også foretaget af H1 til medlemmerne af lokalafdelingen i perioden 2015-2019, dog uden opkrævningen af det ekstraordinære kontingent eller supplering fra H1.

Medlemmerne, der har betalt kontingent, har haft mulighed for at fradrage dette efter reglen i ligningslovens § 13, stk. 1.

Lokalafdelingen har ikke modtaget kontingentindtægter efter tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at opløse foreningen.

Midlerne i lokalafdelingen, kan opgøres således:

  • Bidrag fra lokalafdelingens egne medlemmer svarer til 46,62 % af formuen
  • Bidrag fra H1 svarer til 53,38 % af formuen.

Under forudsætning af Skatterådets svar på nærværende anmodning om bindende svar, er det bestyrelsens intention

  • at den del af formuen som er indbetalt af lokalafdelingens medlemmer (46,62 % af den samlede formue) svarende til xxx kr. udloddes som en velgørende donation til en afdeling på et sygehus.
  • at xxx kr. af den del af formuen som H1 har bidraget med ligeledes udloddes til en afdeling på et sygehus.
  • at de resterne midler, anslået xxx kr., overgår til H1, til de almindelige faglige aktiviteter som beskrevet ovenfor.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er af den opfattelse at det ikke vil påvirke medlemmernes fradragsret, eller at der vil være tale om indkomstskattepligt for medlemmerne, såfremt lokalafdelingen opløses og der udloddes midler til en afdeling på et sygehus som led i opløsningen.

Ingen medlemmer af lokalafdelingen eller H1 får nogen del af de udloddede midler, som tværtimod tilgår en afdeling på et sygehus, som i forvejen modtager donationer fra en flerhed af givere.

De adspurgte spørgsmål skal således besvares med et "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det ikke vil påvirke lokalafdelingens nuværende eller tidligere medlemmers fradragsret efter ligningslovens § 13, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning sker udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus.

Begrundelse

Efter ligningslovens § 13, stk. 1, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag kan ikke overstige et beløb på 6.000 kr. 

Dette beløb reguleres ikke.

Fradrag er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skatteindberetningslovens § 31, har indberettet kontingentudgiften til told- og skatteforvaltningen, jf. ligningslovens § 13, stk. 2.

Medlemmerne af lokalafdelingen har indbetalt kontingent, gennem opkrævning fra H1.

Såvel H1 som lokalafdelingens formål, er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser.

Det følger af lokalafdelingens vedtægters § 10, at den sidste generalforsamling, også træffer beslutning om anvendelse af forenings midler.

Det er ud fra det oplyste lagt til grund, at H1 og lokalafdelingen er omfattet af ligningslovens § 13, stk. 1, samt at kontingentudgiften er blevet indberettet af H1 og dermed som udgangspunkt fradragsberettiget for medlemmerne, jf. ligningslovens § 13, stk. 2.

Kontingentbeløbene er bogført i lokalafdelingen, der ønskes opløst. Det er efter det oplyste hensigten at donere en del af lokalafdelingens formue til en afdeling på et sygehus som en velgørende donation. Den resterende andel skal efter det oplyste overføres til H1, til brug for deres almindelige faglige aktiviteter.

Det følger af ligningslovens § 13, at der er tale om et årligt fradrag. Dermed følger fradraget indkomståret. Har medlemmet haft kontingentudgifter til en fagforening, der har til hovedformål at varetage medlemmernes økonomiske interesser, for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører, kan udgiften fradrages. Dette er som nævnt ovenfor forudsat opfyldt, ved besvarelsen af nærværende anmodning om bindende svar.

Midlerne der ønskes udloddet ved opløsningen skal efter det oplyste doneres til en afdeling på et sygehus, henholdsvis overgå til H1.

Hverken tidligere eller nuværende medlemmer modtager ved opløsningen midler fra lokalafdelingen, hverken direkte eller indirekte.

Nuværende medlemmer betaler i 2019 kontingent til H1 og ikke direkte til lokalafdelingen.

Det vil derfor ikke medføre mistet fradragsret for tidligere eller nuværende medlemmer af lokalafdelingen, at der sker en donation til en afdeling på et sygehus, som led i afdelingens opløsning.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det ikke vil påvirke lokalafdelingens nuværende eller tidligere medlemmers indkomstskattepligt, hvis der i forbindelse med lokalafdelingens opløsning sker udlodning af afdelingens midler til en afdeling på et sygehus.

Begrundelse

Efter statsskattelovens § 4, omfatter den skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Som anført under Skattestyrelsens begrundelse vedrørende besvarelse af spørgsmål 1, modtager medlemmerne ingen midler, direkte eller indirekte ved opløsningen af lokalafdelingen.

Medlemmerne modtager heller ikke goder af økonomisk værdi, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Da spørger udelukkende har spurgt til medlemmernes indkomstskattepligt, har Skattestyrelsen ikke behandlet en eventuel skattemæssig virkning af udlodningen for lokalafdelingen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-2

Lovgrundlag

Statsskatteloven

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi (…)

(…)

Ligningsloven

13. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på 6.000 kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger som nævnt i 1. pkt., medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog §§ 30 og 31.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skatteindberetningslovens § 31, har indberettet kontingentudgiften til told- og skatteforvaltningen.