Dato for udgivelse
05 Nov 2019 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Oct 2019 08:57
SKM-nummer
SKM2019.544.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0294379
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Livsforsikring i udlandet, sumudbetaling, arbejdsgiverindbetalinger, manglende skattebetaling
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en sumudbetaling af en livsforsikring i A-land ikke skulle medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5.

Ved en fejl havde spørger i sin skattepligtige indkomst ikke medregnet de præmier til livsforsikringen, der over en årrække var indbetalt af spørgers arbejdsgiver, jf. pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1.

Skatterådet bekræftede, at denne fejl ikke bevirkede, at udbetalingen af denne grund blev helt eller delvis skattepligtig.

Spørger havde også stillet spørgsmål om, hvorvidt en sumudbetaling af en anden af spørgers livsforsikringer i A-land kunne udbetales skattefri.

På baggrund af de modtagne oplysninger kunne det ikke med tilstrækkelig sikkerhed afgøres, om udbetalingen af denne livsforsikring var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 eller § 53 B, stk. 6, samt hvor stor en del af sumudbetalingen, der ville være henholdsvis skattepligtig eller skattefri.

Skatterådet afviste derfor at besvare spørgsmålet.

Hjemmel

Pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5
Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5
Pensionsbeskatningsloven § 53 B, stk. 2-3, og stk. 6
Pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5
Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5
Pensionsbeskatningsloven § 53 B, stk. 2-3, og stk. 6
Pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.A.10.4.2.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.A.10.4.2.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.A.3.9.3

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Er en sumudbetaling af en livsforsikring fra F1 AG skattefri?
 2. Er en sumudbetaling af en livsforsikring fra F2 skattefri?

Svar

 1. Ja.
 2. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er ansat i H1 GmbH, A-land filial Danmark. Der er tale om en virksomhed med fast driftssted i Danmark.

Spørger blev ansat i den danske filial i 198x, og er fortsat ansat. I tre år – perioden 199x indtil 199x – var spørger dog udstationeret til moderselskabets datterselskab i B-land. Bortset fra denne periode på tre år, har spørger været bosiddende i og fuldt skattepligtig til Danmark.

Arbejdsgiveren har tegnet to livsforsikringer for spørger. I perioden med ophold i B-land blev forsikringerne iflg. spørger håndteret på samme måde som i Danmark.

A.    Livsforsikringen i F1 AG

Af forsikringsaftale dateret d. 30.6.198x og forsikringsoversigt af d. 11.6 201x fremgår følgende:

Forsikringstager: H2 AG (arbejdsgiver)

Forsikret:             Spørger

Forsikringen er tegnet med virkning fra d. 1.1.1988.

Forsikringen ophører d. 1.1.202x.

Forsikringen giver ret til en kapitaludbetaling på 98.xxx,xx DM på udløbstidspunktet. Pr. 1.1.201x er kapitaludbetalingen 62.xxx EUR.

Forsikringen giver desuden ret til en kapitaludbetaling på 98.xxx,00 DM ved dødsfald som følge af en ulykke.

Pr. 1.1.201x er kapitaludbetalingen 62.xxx EUR.

Den årlige forsikringspræmie udgør: 2.xxx,xx DM.

Pr. 1.1.201x udgør den årlige præmie for livsforsikringsdelen 1.xxx,xx EUR og for ulykkesforsikringen 48,xx EUR, i alt 1.xxx,xx EUR.

Den eneste ændring, der er sket af forsikringen i dens løbetid er, at forsikringen, der tidligere var i DM, blev omregnet ved overgangen til EUR.

Omregningskursen fra DM til EUR var 1,956 DM pr. EUR.

Det fremgår ikke af forsikringsaftalen, om arbejdsgiveren betaler hele præmien eller om spørger, som arbejdstager skal betale en andel af denne.

Spørger har oplyst, at i perioden 198x – 200x (20 år) betalte spørger en årlig præmie på 6xx,xx euro og spørgers arbejdsgiver betalte et tilsvarende beløb.

I perioden 200x – 201x (12 år) betaler spørgers arbejdsgiver den samlede præmie, som årligt udgør 1.xxx,xx euro.

Spørger har tillige oplyst, at årsagen til, at der fra og med 200x har været fuld firmabetaling og ikke en egenbetaling, er, at der blev forhandlet en ny kontrakt (indgåelse af ny aftale), da spørger på dette tidspunkt overgik til at være sælger.

Spørger har fremlagt modtagne opkrævninger fra arbejdsgiveren på sin egen andel af forsikringspræmien, der pr. år udgør 1.xxx DEM (199x-200x) og 6xx,xx EUR (200x-200x).

Det har ikke været muligt for spørger, at fremskaffe opkrævningerne fra arbejdsgiveren vedrørende 199x og tidligere år, da de er gået til grunde, fordi firmaets kontor på Z-vej nedbrændte i 199x.

B.     Livsforsikringen i F2

Af forsikringsoversigt af d. 11.11.201x fremgår følgende:

Forsikringstager: H3 AG (arbejdsgiver)

Forsikret:             Spørger

Forsikringen er tegnet med virkning fra d. 1.10.1993.

Forsikringen ophører d. 1.10.20xx.

Forsikringen giver ret til en forventet kapitaludbetaling på 58.xxx,xx EUR på udløbstidspunktet d. 1.10.20xx.

Forsikringen giver desuden ret til en kapitaludbetaling på 44.xxx,xx EUR

(pr. 1.10.20xx) ved dødsfald.

Pr. 1.10.20xx udgør den årlige forsikringspræmie 1.xxx,xx EUR.

Det fremgår ikke af oversigten, om arbejdsgiveren betaler hele præmien eller om spørger, som arbejdstager skal betale en andel af denne.

Spørger har oplyst, at i perioden 199x – 200x (15 år) betalte spørger en årlig præmie på 6xx,xx euro og spørgers arbejdsgiveren betalte et tilsvarende beløb.

I perioden 200x – 201x (12 år) betaler spørgers arbejdsgiver den samlede præmie, som årligt udgør 1.xxx,xx euro.

Spørger har tillige oplyst, at årsagen til, at der fra og med 200x har været fuld firmabetaling og ikke en egenbetaling, er, at der blev forhandlet en ny kontrakt (indgåelse af ny aftale), da spørger på dette tidspunkt overgik til at være sælger.

Spørger har fremlagt modtagne opkrævninger fra arbejdsgiveren på sin egen andel af forsikringspræmien, der pr. år udgør 1.xxx DEM (199x-200x) og 6xx,xx EUR (200x-200x).

Det har ikke været muligt for spørger, at fremskaffe opkrævningerne fra arbejdsgiveren vedrørende 199x og tidligere år, da de er gået til grunde, fordi firmaets kontor på Z-vej nedbrændte i 199x.

Spørger har fremlagt dokumentation for, at i de 20 år, henholdsvis 15 år, hvor spørger selv betalte 50 % af de årlige forsikringspræmier, skete denne betaling med beskattede midler.

Dokumentationen består af:

Lønseddel for juli 199x, lønseddel for december 199x, oplysningsseddel fra arbejdsgiveren over skattepligtig indkomst og betalt skat for 199x og kopi af sin selvangivelse til B-land for indkomståret 199x.

Det fremgår af lønsedlen for juli 199x og december 199x, at der på månedsbasis for 199x er blevet fratrukket et beløb 9xx,xx HFL (svarende til 8xx,xx DM) og for 199x et beløb på 8xx,xx HFL af nettolønnen, dvs. at det fratrukne beløb ikke er fradraget i bruttolønindkomsten, som er grundlag for beregningen af den løbende indeholdelse af skat.

Spørger har oplyst, at det fratrukne beløb er betaling til arbejdsgiverens moderselskab i A-land, og at den månedlige betaling i juli 199x på kr. 8xx,xx DM til arbejdsgiverens moderselskab dækker følgende:

Sygeforsikring på 5xx DM, arbejdsløshedsforsikring på 2xx DM, forsikringspræmie til F1 1xx DM, i alt 8xx DM.

Spørgers egen betaling af forsikringspræmierne ses ikke fradraget i selvangivelsen fra B-land for 1993.

Den del af forsikringspræmierne, som spørgers arbejdsgiver har betalt, ses ikke medtaget i den skattepligtige lønindkomst hverken på lønsedlerne, eller oplysningsseddelen og den selvangivelsen for 1993 fra B-land.

Spørger er ikke blevet beskattet af de af arbejdsgiveren betalte forsikringspræmier til forsikring A og B, mens han var skattepligtig til Danmark, idet arbejdsgiveren ikke har medtaget de betalte præmier i den lønindkomst, som arbejdsgiveren har opgjort og indberettet til skatteforvaltningen for de enkelte indkomstår.

Spørger oplyser, at livsforsikringerne for medarbejderne i koncernen hjemmehørende i A-land administreres fra en særlig afdeling med sæde i A-land, som beklageligvis ikke har været bekendt med de danske skatteregler om skattepligt (manglende bortseelsesret) for indbetaling på en livsforsikring i A-land, når medarbejderen er bosat i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad 1. F1-AG

Det er spørgers opfattelse, at denne forsikring er omfattet af statsskattelovens § 5 b, hvorefter en engangsudbetaling er skattefri.

Den kendsgerning, at spørger fejlagtigt ikke er blevet beskattet af arbejdsgiverens indbetalinger på forsikringen, kan ikke have den konsekvens, at udbetalingen helt eller delvis bliver skattepligtig. Der er ingen hjemmel til beskatning af udbetalingen.

Så snart det bindende svar er modtaget, vil spørger rette henvendelse til Skattestyrelsen angående den manglende beskatning af den af arbejdsgiveren årligt betalte præmie.

Ad 2. – F2

Det er spørgers opfattelse, at denne forsikring, der er tegnet i 1993, er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, da der er tale om en livsforsikring, der ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, fordi den er tegnet i et udenlandsk forsikringsselskab.

Der er ikke fradragsret eller bortseelsesret for præmier til ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, jf. § 53 A, stk. 2, 1. pkt.

Spørger har da heller ikke foretaget fradrag for egne indbetalinger, ligesom indbetalingerne er sket med beskattede midler.

Når en arbejdsgiver betaler præmien på en livsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, er medarbejderen skattepligtig af den af arbejdsgiveren betalte præmie, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2, 3. pkt.

Den kendsgerning, at spørger fejlagtigt ikke er blevet beskattet af arbejdsgiverens indbetalinger på forsikringen, betyder ikke, at der har været bortseelsesret for de af arbejdsgiveren betalte præmier.

Konklusionen er derfor, at engangsudbetalingen af forsikringen fuldt ud er skatte- og afgiftsfri, da der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for de præmier, der er indbetalt i hele perioden, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Så snart det bindende svar er modtaget, vil spørger rette henvendelse til Skattestyrelsen angående den manglende beskatning af den af arbejdsgiveren årligt betalte præmie.

Efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 1. pkt., er det årlige afkast på forsikringen skattepligtigt. Så snart det bindende svar er modtaget, vil vi rette henvendelse til Skattestyrelsen angående den manglende beskatning af det årlige afkast.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en sumudbetaling af en livsforsikring fra F1 AG er skattefri.

Begrundelse

I 1988, hvor spørgerens arbejdsgiver tegnede den kombineret livs- og ulykkesforsikring for spørgeren i det tyske livsforsikringsselskab F1 AG, skulle en kapitalforsikring i pensionsøjemed være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der er berettiget til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, jf. pensionsbeskatningslovens dagældende kapitel 1, § 10, stk.1, nr. 1.

Den i livsforsikringsselskab F1 AG, A-land oprettede kapital- og ulykkesforsikring opfylder derfor ikke betingelserne for en kapitalforsikring i pensionsøjemed, og er af denne grund ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at forsikringen fra tegningstidspunktet er omfattet af pensionsbeskatningslovens dagældende § 50, stk.1, nr. 1 og 7, der omfatter livsforsikringer, som ikke opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1, samt syge-og ulykkesforsikringer, der ejes af den skattepligtige.

Pensionsbeskatningslovens § 50 er fortsat gældende for bl.a. livs – og ulykkesforsikringer, der er tegnet inden d. 18. februar 1982, medmindre

 • pensionsopspareren/forsikringstageren har valgt beskatning efter
  pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B før den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter pensionsopsparerens/forsikringstagerens senere tilflytning til Danmark, jf. Lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 6, stk. 3 og stk. 12.
 • forsikrings- eller pensionsordningen er ændret efter d. 18. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af PBL § 50.

Spørger har ikke valgt forsikringen beskattet efter pensionsbeskatningslovens
§ 53 A eller § 53 B, og forsikringen er alene ændret pga. overgangen til EUR, hvor ændringen alene har bestået i en omberegning af forsikringssummerne og præmiens størrelse fra DM til EUR.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er kapital-og ulykkesforsikringen i F1 AG derfor fortsat omfattet af reglerne i pensionsbeskatningslovens § 50.

Spørger har ikke bortseelses- eller fradragsret for de indbetalte forsikringspræmier, da præmierne ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 2.

Ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst skal spørger medregne de forsikringspræmier, som arbejdsgiveren betaler, jf. pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1.

Som ejer af forsikringen, skal spørger ikke medregne sumudbetalingen fra kapitalforsikringen ved forsikringens udløb d. 1.1.20xx ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5, 1. pkt.

Skattestyrelsen er enig med spørger i, at den kendsgerning, at spørger fejlagtigt ikke er blevet beskattet af arbejdsgiverens indbetalinger på forsikringen, ikke kan have den konsekvens, at udbetalingen helt eller delvis bliver skattepligtig.

Ved anvendelsen af reglen i pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5, hvorefter sumudbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelse af ejerens skattepligtige indkomst, kan der efter Skattestyrelsens ikke indenfor bestemmelsens ordlyd indfortolkes et krav om, at skattefriheden for sumudbetalingen betinger, at forsikringens ejer faktisk er blevet beskattet af præmiebetalinger fra arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1.

Skattestyrelsen er derfor enig med spørger i, at en sumudbetaling til spørger fra livsforsikring i F1 AG ikke skal medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, og derved er skattefri.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ” Ja ”.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en sumudbetaling af en livsforsikring fra F2 er skattefri.

Begrundelse

I 1993, hvor spørger var bosat i og skattepligtig til B-land, tegnede spørgerens arbejdsgiver livsforsikringen for spørgeren i livsforsikringsselskab F2 i A-land.

På tidspunktet d. 31.3.19xx, hvor spørger igen blev bosat i og skattepligtig til Danmark, skulle en kapitalforsikringer i pensionsøjemed være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der er berettiget til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, jf. pensionsbeskatningslovens dagældende kapitel 1, § 10, stk.1, nr. 1.

Den i livsforsikringsselskab F2, A-land oprettede kapitalforsikring opfylder derfor ikke betingelserne for en kapitalforsikring i pensionsøjemed, og er af denne grund ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. 

Da livsforsikringen er tegnet efter d. 18. februar 1992, er den i stedet omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1.

Uanset reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, gælder reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 4-6, for en livsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 1, hvis den opfylder betingelserne i § 53 B stk. 2 og 3.

Betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2

Pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, betinger, at livsforsikringen er oprettet af spørgers arbejdsgiver, mens spørger ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, eller var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Livsforsikringen er oprettet af spørgers arbejdsgiver i 1993, hvor spørgeren var skattepligtig til og hjemmehørende i B-land, og den opfylder derfor betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2

Betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 3

Pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 3, betinger, at samtlige indbetalinger til livsforsikringen, som er foretaget i den periode, hvor spørger ikke var skattepligtig til eller hjemmehørende i Danmark, men til B-land, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst på indbetalingstidspunktet i overensstemmelse med skattelovgivningen i B-land, eller at de indbetalinger, der er foretaget af spørgers arbejdsgiver, ikke er medregnet ved opgørelsen af spørgers skattepligtige indkomst på indbetalingstidspunktet i overensstemmelse med skattelovgivning i B-land.

Spørger har ikke fremlagt en erklæring fra skattemyndigheder i B-land eller tilsvarende dokumentation for, hvorvidt spørger - i den periode spørger har været skattepligtig til B-land -  har haft fradrags- eller bortseelsesret for henholdsvis arbejdsgiveres eller egne betalte forsikringspræmier til livsforsikringen efter skattelovgivningen i B-land.

I årene fra livsforsikringen blev tegnet i 1993 til og med 20xx, betalte spørger selv en årlig præmie på 6xx,xx euro, og spørgers arbejdsgiver betalte et tilsvarende beløb.

I de 15 år, hvor spørger selv betalte 50 % af de årlige forsikringspræmier, og betalte sin andel af forsikringspræmierne med beskattede midler, har spørger fremlagt dokumentation herfor i form af en lønseddel for december 199x, samt en kopi af sin selvangivelse til B-land for indkomståret 199x,

Det fremgår af lønsedlen for december 199x, at der på månedsbasis for 199x er fratrukket et beløb på 8xx,xx HFL af nettolønnen, dvs. at det fratrukne beløb ikke har reduceret den skattepligtige bruttolønindkomst, der ligger til grund for beregningen af skat.

Spørger har oplyst, at beløbet er betaling til arbejdsgiverens moderselskab i A-land, og at det månedlige beløb dækker betaling af sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring og egen andel af forsikringspræmier.

Den del af forsikringspræmierne, som spørgers arbejdsgiver har betalt, ses hverken medtaget i den skattepligtige lønindkomst på lønsedlerne, eller inkluderet i indkomsten på oplysningsseddelen 199x fra arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverens præmieindbetalinger ses heller ikke medtaget ved opgørelse af den skattepligtige indkomst iflg. kopien af selvangivelsen til B-land for 199x.

Spørgers egen del af betaling af forsikringspræmierne ses ikke at være fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst iflg. selvangivelse til B-land for 199x.

I den årrække, hvor spørgeren har været skattepligtig til Danmark, har arbejdsgiverens moderselskab i A-land ved opgørelse af den skattepligtige danske lønindkomst, ikke behandlet forsikringspræmierne korrekt i henhold til de danske skatteregler, hverken på lønsedlerne eller indberetningerne til skattemyndighederne.

Spørger oplyser, at moderselskabet i A-land i perioden med ophold i B-land har håndteret forsikringerne på samme måde som i Danmark.

Arbejdsgiverens håndtering af forsikringspræmierne på løn- og oplysningssedlen for 199x, kan derfor ikke danne grundlag for Skattestyrelsens vurdering af, om der har været fradrags- eller bortseelsesret for forsikringspræmierne efter skattelovgivning i B-land, da disse ikke nødvendigvis afspejler skattereglerne i B-land.

Spørger er opfordret til, at tilvejebringe dokumentation for, at han ikke har haft bortseelses-eller fradragsret for forsikringspræmierne under sin udstationering i B-land.

Ud fra de modtagne oplysninger kan Skattestyrelsen ikke afgøre, hvorvidt betingelserne i pensionsbeskatningsloven § 53 B, stk. 3, er opfyldt, idet arbejdsgiver ikke har behandlet oplysningerne korrekt.

Det bevirker, at Skattestyrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan afgøre, om beskatning af udbetalingerne fra livsforsikringen er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 4-6, eller af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3-5.

På baggrund af de modtagne oplysninger kan Skattestyrelsen heller ikke opgøre, hvor stor en del af udbetalingen, der vil være henholdsvis skattepligtig og skattefri efter enten pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 eller § 53 B, stk. 6.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at en besvarelse af spørgsmålet af disse grunde må afvises.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ”Afvises”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1 nr. 1, var i LBK nr. 569 af 26. august 1987 affattet således:

§ 10. En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1.      Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der er berettiget til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet. Efter forsikredes fyldte 60. år kan en police kun oprettes som tillæg til en før denne alder oprettet police.

2.      ……

Pensionsbeskatningslovens § 50:

”§ 50. Reglerne i stk. 2-8 gælder for:

1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1,

3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, men som opfylder betingelserne i § 3,

4. livsforsikring og pensionskasseordning, der omfattes af §§ 2 eller 5-7, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,

5. anden livsforsikring, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,

6. rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50, og

7. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til forsikringer m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Overstiger de i indkomståret forfaldne præmier eller bidrag til livsforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 1-2, for en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller et selskab eller en forening m.v., der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1 eller efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., i alt 5.300 kr., betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb. Afgiften tilfalder statskassen. Beløbet på 5.300 kr. reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven). Præmier eller bidrag til livsforsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, medregnes ikke ved opgørelsen af det nævnte beløb. Dette gælder dog kun, hvis forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af afgiften. Afgiften forfalder for personer til betaling på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som 1. rate vedrørende restskatter, jf. kildeskattelovens § 61, og for selskaber og foreninger m.v. på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som indkomstskatten, jf. selskabsskattelovens § 30. Betales afgiften ikke rettidigt, betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten tilfalder statskassen og kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afgiften og den nævnte rente kan inddrives efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter, jf. kildeskattelovens afsnit VII, og af selskabsskatter, jf. selskabsskattelovens § 30. I øvrigt finder skattelovgivningens regler om pligt til at selvangive, straf for urigtig selvangivelse og klageadgang tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige præmier m.v. efter dette stykke.

Stk. 4. Løbende udbetalinger, der bortfalder ved de forsikredes eller pensionsberettigedes død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4, skal dog kun 70 pct. af udbetalingerne medregnes som skattepligtig indkomst.

Stk. 5. Andre udbetalinger end nævnt i stk. 4, såsom udbetaling af kapitalforsikring eller opsparing ved ordningen udløb, udbetaling af tilbagekøbsværdi ved ophævelse af rente- eller kapitalforsikring, udbetaling ved ophævelse af en opsparing og udbetaling af bonus, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. dog § 53 og § 56, stk. 2.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v.

Stk. 7. Ved opgørelsen af den skattepligtige formue anvendes statsskattelovens § 12.

Stk. 8. Bestemmelsen i stk. 4, 2. pkt., anvendes også på en forsikring eller pensionskasseordning, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra d, nr. 3, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., uanset om forsikringen eller pensionskasseordningen opfylder de almindelige betingelser i §§ 2-5. For den del af udbetalingerne, der hidrører fra indbetalinger efter denne lovs ikrafttræden, gælder bestemmelsen dog kun med tilsvarende begrænsninger, som er fastsat for adgangen til fremtidig at indbetale til en af § 7 omfattet forsikring, jf. § 7, stk. 2. Bestemmelsen gælder heller ikke udbetalinger fra en ordning, hvor der efter lovens ikrafttræden er foretaget ændringer, der ikke kan forenes med lovens almindelige regler for en sådan ordning, jf. § 31.”

Lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen (med senere ændringer).

Ændringslovens § 6:

Ӥ 6.

 (…).

Stk. 3. § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, har for forsikring og pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 2. juni 1998. Forsikringstagere og pensionsopsparere, der bliver omfattet af § 53 A eller § 53 B i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, kan vælge at anvende bestemmelserne allerede fra og med 1. januar 1995.

(…).

Stk. 12. En forsikringstager eller pensionsopsparer, der har en forsikring eller pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, kan med virkning fra og med indkomståret 2004 vælge, at § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, såfremt pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B i øvrigt er anvendelig på forsikringen eller pensionsordningen. Valget er bindende og skal træffes inden den 1. januar 2006 eller i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet. (…)”

Pensionsbeskatningslovens § 56

§ 56. Beløb, der ydes ved, at forsikringspræmier m.v. betales af en anden end ejeren af forsikringen m.v., skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke ydelser, der er omfattet af lov om afgift af dødsboer og gaver, de indbetalinger fra en arbejdsgiver m.v., der er nævnt i § 19, de indbetalinger en fraskilt eller frasepareret ægtefælle foretager efter § 30, stk. 3, nr. 2, eller indbetalinger fra fonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Stk. 2. (…)

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.6:

Betingelser for at forsikrings- eller pensionsordningen stadig er omfattet af PBL § 50

Forsikringer og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992 er fortsat omfattet af PBL § 50, medmindre

 • pensionsopspareren/forsikringstageren har valgt beskatning efter PBL § 53 A eller PBL § 53 B før den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter pensionsopsparerens/forsikringstagerens senere tilflytning til Danmark
 • forsikrings- eller pensionsordningen er ændret efter d. 18. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af PBL § 50.

Hvilke ordninger er fortsat omfattet af PBL § 50?

Fælles for alle ordningerne er, at de skal være oprettet før den 18. februar 1992.

Reglerne i PBL § 50 omfatter fortsat følgende ordninger:

 • Livsforsikringer og danske pensionskasseordninger, der ikke er omfattet af PBL kapitel 1
 • …………….

 Fradrag for præmier

Der er ikke fradrag for indbetaling af præmier til ordningerne.

Afgiftspligtige præmier

Hvis der indbetales præmie til en livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1 eller til en livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og overstiger præmien et beløb på 10.900 kr. (2019), skal der betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb.

Det er en forudsætning, at

 • ejeren af ordningen er en person eller selskab, der er skattepligtig til Danmark, enten efter KSL § 1 eller SEL § 1
 • ordningen indeholder et opsparingselement og ikke kun er en ren risikoforsikring.

Præmien betales af andre end ejeren 

Præmier, der betales af andre end ejeren af forsikringen, skal medregnes i ejerens skattepligtige indkomst. Se PBL § 56, stk. 1.

Eksempel

En skatteyder blev anset indkomstskattepligtig af præmien på en livsforsikring, jf. PBL § 56, stk. 1, som blev betalt af et selskab, hvori han var eneaktionær. Ifølge policen var skatteyder både den forsikrede og forsikringstager, mens skatteyders nærmeste pårørende var indsat som begunstiget. Den årlige forsikringspræmie blev betalt af selskabet. Retten anerkendte ikke, at der var sket en fejl, og det blev heller ikke tillagt betydning, at forsikringen var håndpantsat. Se TfS 1998, 84 ØLD

Beskatning af afkast/tilvækst

Afkastet af ordningerne er skattefrit, så længe forsikringsbegivenheden ikke er indtruffet. Når forsikringsbegivenheden for en kapitalforsikring er indtruffet, beskattes afkastet efter PBL § 53.

Beskatning af udbetalinger

Udbetalinger i form af løbende ydelser beskattes som personlig skattepligtig indkomst.

Af løbende udbetalinger fra ordninger, der er omfattet af kapitel 1, men som er valgt beskattet efter PBL § 50, beskattes dog kun 70 pct. af den del af udbetalingen, der kan henføres til indbetalinger, efter ordningen er valgt beskattet efter PBL § 50.

Kapitaludbetalinger og andre ikke livsbetingede udbetalinger, fx rateudbetalinger, beskattes ikke.

Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.5

Valg af beskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992

Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at vælge beskatning efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B, når forsikrings-/pensionsordningen er oprettet før den 18. februar 1992.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Tilflyttere
 • Fuldt skattepligtige personer.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Forsikringstagere og pensionsejere med en ordning oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992 har ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, stk. 2, der indsætter § 6 stk. 12 i lov nr. 429 af 26. juni 1998 fået mulighed for at vælge, at ordningen skal være omfattet af PBL §§ 53 A eller 53 B, hvis disse bestemmelser i øvrigt er anvendelige på ordningen.

Tilflyttere

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

Bestemmelsen i § 6 stk. 12 i lov nr. 429 af 26. juni 1998, som er indsat ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, stk. 2 indeholder ikke en nøjagtig tidsfrist for valget. Landsskatteretten fandt, at valget skal foretages senest ved indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvori den fulde skattepligt til Danmark indtræder, jf. SKM2015.75.LSR

Valget skal meddeles enten til Skattestyrelsen eller til forsikringsselskabet mv. Meddelelsen til Skattestyrelsen sker på blanket 49.020 (Erklæring L), der findes på Skattestyrelsens hjemmeside. Meddelelse til selskabet kan kun gives, hvis selskabet er forpligtet til at afgive oplysninger til Skattestyrelsen efter skatteindberetningslovens §§ 9 eller 11 og kapitel 3 Bek. nr. 927 af 26. juni 2018.

Er forsikringen eller pensionsordningen ikke oprettet i et forsikringsselskab mv., som afgiver oplysninger til Skattestyrelsen efter skatteindberetningslovens §§ 9 eller 11, sørger Skattestyrelsen for, at en kopi af forsikringstagerens eller pensionsopsparerens meddelelse sendes til forsikringsselskabet mv.

Meddelelsen fra forsikringstageren eller pensionsopspareren (blanket 49.020) til Skattestyrelsen skal derfor indeholde oplysning om

 • identifikation af forsikringstageren eller pensionsopspareren
 • identifikation af ordningen (fx policenummer)
 • identifikation af instituttet (navn og adresse)
 • hvilken bestemmelse der kan finde anvendelse (PBL § 53 A eller § 53 B).

Valget har virkning fra og med det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet mv. får oplysning om valget.

Fuldt skattepligtige personer

Efter loven gjaldt retten til omvalg også personer, der var fuldt skattepligtige, da loven fik virkning. Efter bemærkninger til loven skulle der imidlertid ikke kunne spekuleres i sådan en valgfrihed ved først at vælge beskatning efter PBL afsnit II A umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor pensionen kan udbetales. Derfor skulle pensionsopsparerne allerede inden den 1. januar 2006 have besluttet sig for, om ordningen skal beskattes efter PBL afsnit II A.
Der er tale om en absolut frist. Derfor er der ikke mulighed for dispensation, selvom skatteyderen har glemt at meddele inden den 1. januar 2006, at han eller hun ønskede sin pensionsordning beskattet efter PBL afsnit II A.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015 (med senere ændringer).

Pensionsbeskatningslovens § 53 A:

”§ 53 A. Reglerne i stk. 2 – 5 gælder for

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. (…)

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. (…).

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået.(…)
Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. (…).

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. (...).

Stk. 6. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 53 B:

”§ 53 B. Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.