Dato for udgivelse
14 Nov 2019 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Nov 2019 13:45
SKM-nummer
SKM2019.562.MOTORST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0491385
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Sikkerhedsstillelse, selvanmeldere, trappemodel
Resumé

Styresignalet beskriver trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftslovens § 15. Sikkerhedsstillelsen for den enkelte virksomhed fastsættes således, at den står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for. Sikkerhedsstillelsen kan samtidig justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v.

Trappemodellen består af fem trin. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænger af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse ved eksport.

Trappemodellen har virkning fra 1. januar 2020.

Hjemmel

Registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, afsnit I.A.1.9 om registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven

1.     Sammenfatning

Styresignalet beskriver en trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftslovens § 15. Sikkerhedsstillelsen for den enkelte virksomhed fastsættes, så den står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for, og sikkerhedsstillelsen kan justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v. 

Trappemodellen består af fem trin. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænger af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse ved eksport. 

2.     Baggrund og problemstilling 

I 2008 blev det muligt for registrerede autoforhandlere selv at angive værdien af deres brugte køretøjer. Registrerede autoforhandlere havde tidligere alene mulighed for at afregne registreringsafgift for nye køretøjer månedsvist bagud til SKAT efter SKATs værdifastsættelse. 

I dag er ca. 1.200 autoforhandlere, eksportører og leasingselskaber registrerede og anvender ordningen (selvanmelderordningen). 

Hjemlen til selvanmelderordningen fremgår af registreringsafgiftslovens § 14, hvorefter en virksomhed under nærmere betingelser kan registreres hos Skatteforvaltningen som såkaldt selvanmelder. Det medfører, at virksomheden selv kan gennemføre en række ekspeditioner, som ellers foretages af Motorstyrelsen. Selvanmeldere skal angive afgiften af et køretøj, angive godtgørelsen af afgift ved eksport af køretøjer og periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af. 

En selvanmelder skal stille en sikkerhed på min. 500.000 kr., for betaling af afgifter efter registreringsafgiftsloven m.v. Ved en lovændring af registreringsafgiftsloven i 2017, jf. lov nr. 1195 af 14. november 2017, blev der indført hjemmel til at indføre en trappemodel, hvor sikkerhedsstillelsen for den enkelte selvanmelder skal stå mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som selvanmelderen hæfter for, og hjemmel til at sikkerhedsstillelsen samtidig kan justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v. 

3.     Regelgrundlaget

Lovgrundlaget for registrering som selvanmelder

De nærmere betingelser for registrering som selvanmelder fremgår af registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1:

En virksomhed, der opfylder følgende betingelser, kan registreres:

  1. Virksomheden skal være hjemmehørende her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU.
  2. Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med motorkøretøjer eller påhængsvogne eller sættevogne til motorkøretøjer eller erhvervsmæssigt udleje sådanne køretøjer.
  3. Virksomheden må ikke have gæld til staten.
  4. Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller likvidation.
  5. Virksomheden skal stille sikkerhed på mindst 500.000 kr. for betaling af afgifter efter denne lov, herunder tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse, samt renter og gebyrer vedrørende disse afgifter og godtgørelser.

Hvis virksomheden eller virksomhedens ejer, bestyrelse, direktion eller anden ledelse har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen, kan Skatteforvaltningen nægte registrering, eller bringe en registrering som selvanmelder til ophør.

Minimumssikkerhedsstillelsen, jf. nr. 5 ovenfor, blev ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 forhøjet fra 200.000 kr. til 500.000 kr. Forhøjelsen fra 200.000 kr. til 500.000 kr. gælder for alle registrerede virksomheder, uanset om de er registreret før eller efter lovens ikrafttræden. 

Forhøjet sikkerhedsstillelse

Ved lov nr. 1195 af 14. november 2017, hvor minimumssikkerhedsstillelsen blev forhøjet fra 200.000 kr. til 500.000 kr., blev der endvidere indsat et nyt § 15, stk. 2:

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om højere sikkerhedsstillelse efter stk. 1, nr. 5, som følge af virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar efter denne lov, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Told- og skatteforvaltningen kan med 1 måneds varsel til den første i en måned ændre kravet om sikkerhedsstillelse, hvis virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt i forhold til tidspunktet for sikkerhedsstillelsen eller den seneste regulering heraf, eller hvis told- og skatteforvaltningens fastsættelse af sikkerhedens størrelse har været baseret på mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.

Idet Skatteforvaltningen også efter de tidligere gældende regler kunne kræve højere sikkerhedsstillelse end minimumsbeløbet, var der i vidt omfang tale om en præcisering af gældende ret.

Den nye § 15, stk. 2, har, jf. bemærkningerne til lovforslaget, til formål at sikre, at sikkerhedsstillelsen for de enkelte virksomheder står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for, og at sikkerhedsstillelsen samtidig kan justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v.

Skatteforvaltningen kan herefter fastsætte en højere sikkerhedsstillelse end minimumssikkerhedsstillelsen på 500.000 kr. Samtidig er de kriterier, som skal indgå i vurderingen af den forhøjede sikkerhedsstillelse, angivet direkte i loven. Der skal ved vurdering af størrelsen af sikkerhedsstillelsen henses til virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer.

Af bemærkningerne fremgår, at øvrige risikofaktorer eksempelvis kan være manglende indlevering af årsregnskab, lav egenkapital i forhold til afgiftstilsvaret, tidligere betalingsproblemer eller tilsvarende faktorer, som er egnede til at så tvivl om virksomhedens fremtidige betalingsevne eller -vilje.

I lovforslaget blev det lagt til grund, at Skatteforvaltningen skal udarbejde offentligt tilgængelige retningslinjer for sikkerhedsstillelsen, der som udgangspunkt skal fastsættes ud fra virksomhedens afgiftstilsvar. 

4.     Beskrivelse af trappemodel

Det følger af lovbemærkningerne til lov nr. 1195 af 14. november 2017, at det forventes, at der tages udgangspunkt i en trappemodel, hvor afgiftstilsvar inden for et bestemt spænd medfører sikkerhedsstillelse af en bestemt størrelse. Trappemodellen skal sikre, at sikkerhedsstillelsen for den enkelte virksomhed står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for, og at sikkerhedsstillelsen løbende kan justeres efter aktiviteten i virksomheden m.v. Dette skal desuden balanceres over for hensynet til virksomhedernes drift og likviditet, dvs. trappemodellen skal overholde proportionalitetsprincippet.

Trappemodellen kan dog afviges, således at sikkerhedsstillelsen forhøjes i forhold til trappemodellens fastsatte beløb, hvis det eksempelvis konstateres, at den fortsatte drift i den enkelte virksomhed er forbundet med usikkerhed på grund af eksempelvis betalingshistorik og øvrige risikofaktorer, herunder manglende indlevering af årsregnskab, lav egenkapital i forhold til afgiftstilsvaret, tidligere betalingsproblemer eller tilsvarende faktorer, som er egnede til at så tvivl om virksomhedens fremtidige betalingsevne eller -vilje. 

Trappemodellen

Trappemodellen tager udgangspunkt i selvanmelderens gennemsnitlige månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport 12 måneder tilbage i tid og har fem trin.

Sikkerhedsstillelsen fastsættes ud fra virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport 12 måneder tilbage i tid, dog tæller godtgørelsen ved eksport kun det halve. Årsagen hertil er, at risikoen for tab for staten er størst ved import. Ved import er der risiko både for betaling af registreringsafgiften og for regulering ved pristjek. Ved eksport består risikoen for tab kun ved pristjek, og hvor betingelserne for godtgørelse ikke er opfyldt. 

Oversigt over trappemodellen
Virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport
(Import tæller 1:1 og eksport det halve)
Sikkerhedsstillelse
0 - 1 mio. kr. 500.000 kr. (Mindstebeløbet)
1 - 2,5 mio. kr. 2.500.000 kr.
2,5 - 5 mio. kr. 5.000.000 kr.
5 - 10 mio. kr. 7.500.000 kr.
10 mio. kr. - Min. 7.500.000 kr., fastsættes dog individuelt

Regneeksempel

En virksomhed med en månedlig afgiftsbetaling på 4 mio. kr. (import) og en månedlig godtgørelse på 3 mio. kr. (eksport), skal efter den nye trappemodel stille en sikkerhed på 7,5 mio. kr. (1*4 mio. kr.+0,5*3 mio. kr. = 5,5 mio. kr., hvilket medfører en sikkerhedsstillelse på 7,5 mio. kr., jf. fjerde trin (5-10 mio. kr.)). 

Degressivt element

Trappemodellen har en degressiv skala, idet skalaen "knækker" ved intervallet 5-10 mio. kr. For selvanmeldere med en månedlig afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport (afgiftsbetaling tæller 1:1 og godtgørelsen ved eksport halvdelen) på over 10 mio. kr., skal der foretages en individuel risikobaseret vurdering af sikkerhedsstillelsen, der dog som minimum vil være på 7,5 mio. kr. 

Ændring i sikkerhedsstillelsen

Selvanmeldernes afgiftstilsvar monitoreres løbende, og sikkerhedsstillelsen skal som udgangspunkt revurderes årligt, medmindre det konstateres, at virksomhedens drift har ændret sig væsentligt i løbet af året. Sikkerhedsstillelsen ændres, hvis afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport 12 måneder bagud i tid har overskredet grænsen til et tilstødende trin med mere end 15 pct. Afgiftstilsvaret skal vurderes et år tilbage i tid for at minimere konsekvenserne af sæsonudsving.

Som beskrevet ovenfor vil sikkerhedsstillelsen blive revurderet én gang årligt, dog vil der i tilfælde af, at der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift, kunne ansøges Motorstyrelsen om nedsættelse af sikkerhedsstillelsen.

Såfremt risikoparametre ændres i væsentligt omfang, vil sikkerhedsstillelsen blive revurderet. Her vil faktorer som manglende indlevering af årsregnskab, lav egenkapital i forhold til afgiftstilsvaret, ny ejerstruktur, tidligere betalingsproblemer eller tilsvarende faktorer, som er egnede til at så tvivl om virksomhedens fremtidige betalingsevne eller vilje indgå i vurderingen. 

Nye virksomheder

Nye virksomheder skal følges tæt i de første tolv måneder, og sikkerhedsstillelsen vil blive fastsat bl.a. ud fra fremlagte budgetter. Hvis der ved monitorering af disse virksomheder konstateres store udsving i afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport kan sikkerhedsstillelsen ændres med kort varsel. 

5.     Gyldighed

Dette styresignal har gyldighed fra 1. januar 2020. 

Alle selvanmeldere vil blive vurderet med henblik på, at der kan træffes individuel afgørelse om forhøjelse af kravet til sikkerhedsstillelse for den enkelte selvanmelder efter trappemodellen inden 1. januar 2020. Det vurderes dog, at over halvdelen af alle selvanmeldere fremadrettet vil ligge på det nederste trin med krav om en sikkerhedsstillelse på 500.000 kr., hvorfor der for disse virksomheder ikke vil ske en forhøjelse af sikkerhedsstillelsen. 

Skatteforvaltningen vil inden 1. januar 2020 sende høringsbrev til selvanmeldere, hvor sikkerhedsstillelsen forventes at skulle forhøjes på baggrund af trappemodellen. 

Indholdet af styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2020-1, afsnit I.A.1.9. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2020-1 er styresignalet ophævet.