Dato for udgivelse
28 Nov 2019 17:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Nov 2019 16:53
SKM-nummer
SKM2019.589.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Herning, BS 9774/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Fremlagde, dokumentbeviser, særlig, grunde, skriftveksling, administrativ, behandling,
Resumé

Sagen angik, om sagsøgeren havde haft rådighed over og anvendt en bil tilhørende sagsøgerens bror, og om sagsøgeren følgelig skulle beskattes heraf i medfør af statsskattelovens § 4. På dagen for forberedelsens afslutning fremlagde sagsøgeren nye dokumentbeviser, og Skatteministeriet tog på baggrund af dette nye materiale bekræftende til genmæle over for sagsøgerens principale påstand.

Retten fandt i sin afgørelse vedrørende sagens omkostninger, at der forelå sådanne særlige grunde, at Skatteministeriet som den tabende part ikke skulle betale sagsomkostninger til sagsøgeren, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3. Retten lagde herved vægt på, at sagsøgeren både under skriftvekslingen og den forudgående administrative behandling af sagen havde været opfordret til at fremlægge det omhandlede materiale, at sagsøgeren ikke på nogen måde havde sandsynliggjort, at han ikke kunne have fremskaffet materialet tidligere, og at materialet fandtes at være et helt afgørende bevis i sagen.

Reference(r)

Retsplejelovens § 312, stk. 3

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019, C.A.2.2.1

Parter

A

(v/adv. Rasmus Nørgaard Bek)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af Byretsdommer

Jan Tino Knudsen

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag, der er modtaget den 20. marts 2018, har sagsøgeren, A, i processkrift 5 af 6. november 2019 fremsat følgende endelige principale påstand:

Principalt: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 21.666 kr. og for indkomståret 2011 nedsættes med 40.000 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har den 7. november 2019 taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens principale påstand som ændret den 6. november 2019.

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at gavebeskatte sagsøgeren af rådigheden over sin brors bil og i bekræftende fald, hvor stort et beløb, der er grundlag for at beskatte.

Rettens begrundelse og resultat

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens principale påstand, afsiger retten dom efter sagsøgerens principale påstand.

Efter retsplejelovens § 312, stk. 1, skal den tabende part erstatte modparten de udgifter, retssagen har påført modparten. Retten kan dog efter stk. 3 bestemme, at den tabende part ikke eller kun delvis skal erstatte modparten de påførte udgifter, hvis særlige grunde taler for det.

Det følger af forarbejderne til bestemmelsen (FT 2004-05, Tillæg A, s. 5552), at der kan blive tale om hel eller delvis fritagelse for betaling af sagsomkostninger til den vindende part, hvis denne part ved sin ageren har fremtvunget sagen, hvis resultat lige så vel kunne være opnået uden retssag.

Sagsøgte har under hele sagen opfordret sagsøgeren til at fremlægge udskrifter fra det installerede flådestyringssystem. Sagsøgeren har endvidere været opfordret hertil under den forudgående administrative behandling af sagen.

Forberedelsen af sagen sluttede den 24. oktober 2019, og sagsøgeren har samme dag indleveret en udskrift fra det installerede flådestyringssystem, der dækker en betydelig del af den periode, som sagen angår. Det bemærkes herved, at udskriften, der blev fremlagt som bilag 3, kun dækkede en ubetydelig del af den nævnte periode.

Hvorfor sagsøgeren først har kunnet fremskaffe oplysningerne på så sent et tidspunkt af sagen fremstår både efter processkrift 4 og efter procesindlægget om sagsomkostninger reelt helt ubegrundet. Sagsøgeren har således ikke på nogen måde sandsynliggjort, at han ikke kunne have fremskaffet oplysningerne allerede under den forudgående administrative behandling af sagen.

På baggrund af det beskrevne forløb, og idet oplysningerne fra flådestyringsstyringssystemet findes at være et helt afgørende bevis i sagen, finder retten, at der foreligger sådanne særlige grunde, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part, jf. retsplejelovens § 312, stk. 3.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 21.666 kr. og for indkomståret 2011 nedsættes med 40.000 kr.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.