Dato for udgivelse
05 Dec 2019 12:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Aug 2019 12:21
SKM-nummer
SKM2019.600.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0000828
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Efteropkrævning, tinglysningsafgift, skadesløsbrev, pant, tilsvarende pantebrev
Resumé

Landsskatteretten fandt, at klagerens tinglysning af et skadesløsbrev den 4. juni 2017 opfyldte betingelserne i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, og at beregningen af tinglysningsafgiften skulle ske efter § 7. Retten bemærkede, at det af forarbejderne fremgik, at intentionen med bestemmelsen i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, var, at der ved panthaverskifte og pantsætterskifte kun skulle betales den faste afgift på 1.660 kr. Da det tinglyste skadesløsbrev og det aflyste skadesløsbrev havde samme hovedstol og omfattede de samme aktivtyper, ansås betingelsen om, at der skal være tale om et ”tilsvarende pantebrev” efter tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, 1. pkt., for opfyldt. Betingelserne om, at der ved tinglysningen af det nye skadesløsbrev skulle afgives en erklæring om, at anmeldelsen var omfattet af 1. pkt., og at aflysningen af det tidligere skadesløsbrev skulle ske inden 30 dage, var ligeledes opfyldt.

Der skulle således ikke betales yderligere i tinglysningsafgift end den faste afgift på 1.660 kr., hvorfor SKATs afgørelse blev ændret.

Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven (dagældende lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. med senere ændringer) § 5, stk. 7 og § 7
Forarbejderne til tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 6 (nu stk. 7)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit E.B.4.3.3

Klagen vedrører SKATs efteropkrævning af tinglysningsafgift på 9.000 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs efteropkrævning til 0 kr.

Faktiske oplysninger
Virksomheden H1 ApS, cvr-nr. […] (herefter H1) opkøbte den 30. maj 2017 virksomheden H2 A/S, cvr-nr. […] (herefter H2).

På tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen var der i H2 tinglyst et skadesløsbrev med løbenummer […]. Kreditor på pantebrevet var F1-Bank A/S, cvr-nr. […].

Klageren er kreditor i H1. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen tinglyste klageren den 4. juli 2017 et skadesløsbrev med løbenummer […] med pant i virksomheden H1.

Det fremgår af skadesløsbrevets anmelderoplysninger, at tinglysningen af skadesløsbrevet sker på vilkår om aflysning af angivet pantebrev (skadesløsbrev) senest 30 dage efter tinglysning af det nye pantebrev (skadesløsbrev). I forbindelse med tinglysningen betalte klageren 1.660 kr. i tinglysningsafgift.

Klageren aflyste det gamle skadesløsbrev med løbenummer […] den 6. juli 2017.

De pågældende skadesløsbreve har en hovedstol på 600.000 kr. og virksomhedspant i form af pant i: simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, driftsinventar og driftsmateriel, goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).

SKATs afgørelse
Det er SKATs opfattelse, at der ved virksomhedsoverdragelsen er sket tinglysning af et nyt virksomhedspant. Pantsætter bliver dermed en anden virksomhed, og derved mener SKAT, at tinglysningsafgiften skal beregnes efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1. SKAT har på denne baggrund truffet afgørelse om, at der udover den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr., skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af hovedstolen, hvilket svarer til 9.000 kr.

Som begrundelse herfor, har SKAT bl.a. anført følgende:

"Virksomhedspant er afgrænset til de aktiver, der tilhører den virksomhed, som har pantsat sig. Debitor er så at sige selv pantet, og når debitor ændres, ændres pantet. Dette ses også tinglysningsmæssigt ved, at virksomhedspantet registreres på den nye virksomheds blad i personbogen.

Uanset at hovedstolen og de pantsatte aktivtyper ikke ændres ved tinglysningen, medfører den omstændighed, at ny debitor pantsætter nye fysiske aktiver, at der er tale om et nyt pantsætningsforhold, der skal afgiftsberigtiges efter hovedreglen i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1. - og ikke efter § 5, stk. 7, der alene medfører en afgiftsbetaling på 1.660 kr.

SKAT beregner tinglysningsafgiften således:

Hovedstol

600.000 kr.

1,5% af 600.000 kr.                     

9.000 kr.

Fast afgift

1.660 kr.

Tinglysningsafgift

10.660kr.

Betalt ved tinglysningen

1.660 kr.

Til betaling

9.000 kr.

"

Klagerens opfattelse
Det er klageren opfattelse, at der ved tinglysningen af skadesløsbrevet den 4. juli 2017 er tale om "et tilsvarende pantebrev" efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7. Klageren har på denne baggrund nedlagt påstand om, at der alene skal betales den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr.

Som begrundelse herfor har klageren bl.a. anført følgende:

"Ved virksomhedspant pantsættes de flydende aktiver i en erhvervsvirksomhed, og der er efter tinglysningsloven mulighed for løbende ændringer i de pantsatte aktivtyper i forbindelse med virksomhedens drift. Det er således ikke alle virksomhedens aktiver, der pantsættes ved virksomhedspant, men kun de af pantsætter /virksomhedsejeren særligt valgte aktivtyper.

(…)

En ulovhjemlet særregel ved virksomhedsoverdragelse
Ud fra ordlyden i tinglysningsafgiftsloven § 5 stk. 7 skal beregning af afgift ved tinglysning af skadesløsbrev, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, ske på vilkår om aflysning af "et tilsvarende pantebrev" efter samme bestemmelse, foretages efter § 7.

Til belysning af forståelse af begrebet "et tilsvarende pantebrev" kan henvises til lovforslag L 162 2004-2005, hvor § 4 omhandler den foreslåede § 5, stk. 6 i tinglysningsafgiftsloven, som er den nuværende § 5 stk. 7 i tinglysningsafgiftsloven."

Landsskatterettens afgørelse
Når der i det følgende henvises til tinglysningsafgiftsloven, er dette en henvisning til dagældende lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv. med senere ændringer.

Følgende fremgår af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7 og § 7:

"§5 (…)
Stk. 7. Beregning af afgift ved tinglysning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, der sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, foretages efter § 7. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt. Det er endvidere en betingelse, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant aflyses senest 30 dage efter tinglysning af det nye pant

(…)

§7
For andre tinglysninger, der ikke er omfattet af §§ 4- 6 a, udgør afgiften 1.660 kr., jf. dog § 8"

Følgende fremgår af forarbejderne til § 5, stk. 6 (nu stk. 7):

"Den foreslåede ordning indebærer anvendelse af skadesløsbreve. Det følger af de foreslåede regler i § 47 c, stk. 2, 2. pkt., og § 47 d, stk. 2, 2. pkt., at skadesløsbreve som nævnt i disse bestemmelser ikke kan overdrages. Dette betyder således, at den gældende regel i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 5, om lempelige afgiftsregler bl.a. ved debitor- og kreditorskifte ikke vil kunne finde anvendelse.

(…)

Med § 4 foreslås tinglysningsafgiftslovens § 5 derfor ændret bl.a. med henblik på at sikre, at der ikke skal betales 1,5 pct. af det pantsikrede beløb i det tilfælde, hvor tinglysningen af pantebrevet sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev. Hermed bliver tinglysning af debitor- og kreditorskifter afgiftsmæssigt ligestillet med de gældende pantsætningsformer.
Det foreslås således, at der indsættes et nyt stk. 6 i tinglysningsafgiftslovens § 5, hvorefter beregning af afgift ved tinglysning af virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, der sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, foretages efter § 7.

(…)

Det aflyste pantebrev skal efter den foreslåede bestemmelse være et »tilsvarende pantebrev«. Det vil sige, at to nærmere betingelser skal være opfyldt, for at den fordelagtige afgiftsberegning finder anvendelse. Den foreslåede regel indebærer således en prøvelse heraf.

For det første skal det nye skadesløsbrev have samme beløbsmæssige størrelse i samme valuta som det aflyste pantebrev. Er der indsat en rentebestemmelse, der forhøjer det pantsikrede beløb, skal denne ligeledes være identisk.
For det andet indebærer den foreslåede regel, at det ikke er muligt at benytte sig af den fordelagtige afgiftsregel, hvis der efter det nye pantebrev er pant i andre eller flere aktivtyper end det aflyste.
Er de to ovennævnte bestemmelser ikke opfyldt, skal der således svares afgift efter lovens øvrige bestemmelser."

Landsskatteretten bemærker, at det fremgår af angivelserne i forarbejderne, at intentionen med bestemmelsen i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7 var, at der ved panthaverskifte og pantsætterskifte kun skal betales den faste afgift på 1.660 kr. 

Virksomheden H1 opkøbte den 30. maj 2017 virksomheden H2. Klageren tinglyste i denne forbindelse den 4. juli 2017 et skadesløsbrev med pant i virksomheden H1. Det fremgår af skadesløsbrevet anmelderoplysninger, at tinglysningen af skadesløsbrevet sker på vilkår om aflysning af angivet skadesløsbrev senest 30 dage efter tinglysning af det nye skadesløsbrev. Den 6. juli 2017 aflyste klageren et skadesløsbrev i virksomheden H2. Hovedstolen på begge skadesløsbreve var i begge tilfælde 600.000 kr. og omfattede sammen aktivtyper.

Retten bemærker, at da det tinglyste skadesløsbrev og det aflyste skadesløsbrev har samme hovedstol og omfatter de samme aktivtyper, er betingelsen om at der skal være tale om et "tilsvarende pantebrev" efter tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, 1. pkt. opfyldt. Betingelserne om, at der ved tinglysningen af det nye skadesløsbrev skal afgives en erklæring om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt. og aflysningen af det tidligere skadesløsbrev skal ske inden 30 dage, er ligeledes opfyldt.

Retten finder på baggrund af ovenstående, at klagerens tinglysning af skadesløsbrevet den 4. juni 2017 opfylder betingelserne i tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 7, og beregningen af tinglysningsafgiften derved skal ske efter § 7. Derved skal klageren ikke betale yderligere i tinglysningsafgift, da klageren har betalt den faste afgift på 1.660 kr.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs efteropkrævning til 0 kr.