Dato for udgivelse
06 Dec 2019 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Nov 2019 09:18
SKM-nummer
SKM2019.606.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0466673
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, almenvelgørende, konference, deltagergebyrer, sponsorpakker
Resumé

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger var en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, samt at Spørger var momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.5.21.2.

Spørgsmål

 1. Anses Spørger for en almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?
 2. Er deltagernes betaling af deltagergebyr ved en kongres afholdt i København momsfritaget, jf. momslovens§ 13, stk. 1, nr. 21?
 3. Er Spørgers indtægter ved sponsorpakker på kongressen momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

  Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja

  Beskrivelse af de faktiske forhold

  Spørger er en non profit forening med hjemsted i Tyskland, hvis formål er at fremme viden om procesanalyseteknologier på forskellige områder (kemi, farmakologi, bioteknologi).

  Ifølge vedtægterne forfølger foreningen udelukkende almennyttige formål. Foreningens formål er at støtte forskningen i kemiske teknologier inkl. bioteknologi og miljøteknik, samt tekniske og videnskabelige grundlag og at tjene fremskridtet på dette område. Desuden støtter foreningen uddannelse og videreuddannelse på disse områder. Der skal igangsættes en videnskabelige dialog mellem medlemmer og ikke-medlemmer på dette teknologifelt og dannes et netværk.

  Spørger vil afholde tre internationale årskonferencer. Den næste konference skal afholdes i København i perioden XX. Arrangementet i Danmark drejer sig om procesanalyseteknologier, især på områderne kemi, farmakologi og bioteknik. Kongressen skal forene de enkelte medlemmer samt interesserede forskere i Europa.

  Der holdes foredrag, posterpræsentationer og videnskabelige udstillinger.

  For at finansiere konferencen opkræves der et deltagergebyr. Desuden skal der sælges sponsorpakker til virksomheder, som bidrager til gennemførelsen af konferencen. Den første dag vil der blive gennemført en såkaldt postersession, hvor de enkelte autorer fremstiller deres posters over for de enkelte deltagere. Under denne aftenforanstaltning serveres der drikkevarer og lune småretter.

  Til slut på dag 2 vil en Conference Dinner/Award Ceremony blive afholdt. Der vil blive uddelt en pris til den bedste unge forsker og eventuelt småpriser til de bedste posterautorer. Der serveres også drikkevarer og mad til deltagerne.

  Foreningen gennemfører hele foranstaltningen på egen regning og egen økonomisk risiko. Der opkræves et gebyr, som giver adgang til konferencen og de tilknyttede aftensarrangementer.

  Organisationen skal bruge sine midler til at nå de mål og formål, der er angivet i vedtægterne, og ingen del af sådanne midler skal forfalde eller blive distribueret til medlemmerne af foreningen. Spørgers kalkulation medfører ikke noget overskud. Alle indtægter vil blive brugt til at dække de omkostninger, der skal til for at kunne gennemføre hele arrangementet.

  Uddrag af foreningens vedtægter:

  [Skattestyrelsens oversættelse]

  § 2 Mål og opgaver

  1. Foreningen forfølger udelukkende og umiddelbar almennyttige formål indenfor segmentet for reglerne for ’skattebegunstigede formål’. 

  Foreningens formål er:

  1. at fremme videnskab og forskning.
   Selskabet forfølger almennyttige formål - der rækker ud over sin medlemskreds -  at fremme kemisk teknologi herunder anlæg- og apparat teknologi indenfor bioteknologi, miljøteknologi og disses videnskabelige og teknologiske grundlag, samt at tjene videnskabstekniske foreninger til gunst for videnskaben, erhvervslivet og staten.
  1. at fremme uddannelse og videreuddannelse indenfor videnskab og forskning, herunder sammenarbejde mellem naturvidenskab og ingeniørvidenskab forskning og formidling af fremskridt samt praktisk erfaring indenfor området […]
  1. Vedtægternes formål forfølger bl.a. gennem et samarbejde mellem naturvidenskab og ingeniører indenfor områderne videnskab, teknologi og staten. Støtte og formidling af de videnskabelige fremskridt på områderne. Støtte industriel samfundsforskning. Økonomisk støtte til løsninger af videnskabelige og teknologiske art. Opgaver indenfor tredjemands forskningsprojekter, hvis disse er almennyttige eller hører under det offentligretlige område.

  Uddannelse og videreuddannelse […]

  Herudover gennemføres formålstjenlige foranstaltninger, især afholdelse af kongresser, fagmøder, symposier, seminarer, foredrag og udstillinger. Videre udgiver Foreningen tidsskrifter og andre publikationer […]

  § 3 Økonomiske midler og almennyttelighed

  1. Foreningen virker uden gevinst for øje, og forfølger ikke egennyttige formål.
  2. Foreningens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen økonomisk støtte fra Foreningen.
  3. Ingen person må modtage økonomisk støtte til formål der ikke stemmer overens med Foreningens vedtægter. Ingen person må modtage uforholdsmæssig meget i støtte.
  4. Foreningen er upolitisk

  […]

  § 17 Foreningens opløsning

  […]

  1. Ved Foreningens opløsning tilfalder Foreningens formue A1, A2, eller hvis

  dette ikke længere findes eller ikke længere er anerkendt som almennyttig fond, til A3. Ifald dette ikke længere findes eller ikke længere er anerkendt som almennyttig forening, tilfalder formuen A4 i Frankfurt am Main, til formål der udelukkende og umiddelbar også fremover vil gå til almennyttige formål, der står Foreningen nær.

  Spørger har oplyst, at sponsorpakkerne tilbydes til almindelige markedspriser.

  Spørgers opfattelse og begrundelse

  Spørgsmål 1:

  Spørger er en nonprofit organisation, som har til formål at fremme uddannelsesmæssige, velgørende og videnskabelige formål. Spørgers formål er således ikke at drive økonomisk virksomhed.

  Spørger opfylder dermed at være en forening, som har almennyttige (filantropiske) formål (uddannelse, videnskab, forskning) og som skaber et netværk på tværs af forskning på teknologiområdet og uddannelse.

  Spørger har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på en anden måde almennyttig karakter.

  Spørgsmål 2:

  Spørgers årlige konference opfylder forudsætningerne i § 13 stk. 1 nr. 17. Selskabet driver ikke virksomhed med at sælge billetter til arrangementer eller salg af varer eller ydelser i øvrigt.

  Gennemførelsen af konferencen sker på Spørgers regning og risiko. Deltagergebyret for den videnskabelige og uddannelsesmæssige del af konferencen er derfor omfattet af momsfritagelsen i nr. 21. Deltagergebyret omfatter adgang til konferencen på alle tre dage, samt deltagelse i de tilknyttede aftensarrangementer. Adgangen indeholder servering af drikkevarer og småretter under arrangementet.

  Spørger køber samtlige ydelser i Danmark til markedspriser. Samtlige omkostninger fordeles på de planlagte deltagerantal og hele opkrævningen foregår i form af et deltagergebyr uden, at der foretages en specifikation af de enkelte leverancer under deltagelsen af konferencen.

  Da Spørger køber samtlige leverancer til markedspriser opstår der ikke nogen

  konkurrencefordrejning. Spørger forventer ikke noget overskud. Hvis der opstår et overskud bruges dette til foreningens almennyttige formål. Spørger betragter hele arrangementet som et velgørende arrangement, som ikke gennemføres med gevinst for øje. Alle elementer under konferencen leveres uden forretningsmæssig karakter og anvendes i forbindelsen med det almennyttige formål af konferencen.

  Spørgsmål 3:

  De foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

  De formål, som efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer. Spørgers konference og formål er bl.a. at undervise fagligt eller formidle viden på det sundhedsfaglige område.

  Af Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit D.A.5.21.2, fremgår følgende:

  "Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21:

  1)      Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter ML § 13, stk. 1, nr. 1-6.

  Den almennyttige forening gennemfører en konference, som indeholder uddannelsesmæssige komponenter og filantropiske indhold, som er fritaget efter nr. 3 og 4.

  2)      Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter.

  Salg af sponsorpakker og udlejning af udstillingsstand sker som led i den almennyttige konference.

  3)      Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

  Alle indtægterne tjener gennemførelsen af konferencen ved at understøtte deltagergebyr.

  Hvis der imod forventning skulle opstå et overskud, bruges det til foreningens formål.

  4)      Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

  5)      Alle varer og ydelser købes i Danmark og købes til markedspriser og videreberegnes tilsvarende.

  Spørger mener, at ovenstående betingelser er opfyldt, hvorfor momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 21, kan finde anvendelse.

  Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

  Spørgsmål 1

  Det ønskes bekræftet, at Spørger anses for en almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?

  Begrundelse

  I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter fritaget for moms.

  De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137.

  Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nævnes i forarbejderne til momsloven, at disse kan være amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde, hvilke typisk er svarende til fritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

  Af lovforslaget fremgår desuden, at det er bredden i overskuddets anvendelse, som er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

  Spørger er en non profit forening, der ifølge § 2 i vedtægterne har til formål at fremme kemisk teknologi herunder anlæg- og apparat teknologi indenfor bioteknologi, miljøteknologi og disses videnskabelige og teknologiske grundlag, samt at tjene videnskabstekniske foreninger til gunst for videnskaben, erhvervslivet og staten.

  Videre fremgår det af vedtægterne, at foreningen udelukkende forfølger umiddelbar almennyttige formål indenfor segmentet for reglerne for ’skattebegunstigede formål’.

  Endelig fremgår det af vedtægterne, at foreningen ikke forfølger egennyttige formål, ligesom medlemmerne ingen økonomisk støtte modtager fra foreningen.

  Det er med baggrund heri Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger forfølger et almennyttigt formål, jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 21.

  Indstilling

  Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

  Spørgsmål 2

  Det ønskes bekræftet, at deltagernes betaling af deltagergebyr ved en kongres afholdt i København, er momsfritaget, jf. momslovens§ 13, stk. 1, nr. 21?

  Begrundelse

  Det lægges til grund for besvarelsen, at det af Spørger påtænkte salg af adgang til en konference i København mod vederlag, har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21, samt at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens § 4.

  I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, på visse betingelser, jf. også SKM2019.181.SR.

  Momsfritagelsen forudsætter således, at:

  1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
  2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
  3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
  4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
  5. Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter

  Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

  Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter

  De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan være aktiviteter, der fremgår af formålet eller er i tilknytning til formålet, eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til momsfritagelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137.

  Skattestyrelsen bemærker, at Spørger i henhold til vedtægterne skal forfølge sit formål bl.a. gennem et samarbejde mellem naturvidenskab og ingeniører indenfor områderne videnskab, teknologi og staten, herunder ved afholdelse af kongresser, fagmøder, symposier, seminarer, foredrag og udstillinger.

  Den aktivitet, som Spørger ønsker omfattet af momsfritagelsen, er afholdelse af en årlig international konference.

  De indtægter, som Spørger oppebærer ved salg af adgang til den årlige konference, er med til at finansiere selve afholdelsen af konferencen. På konferencen vil der efter det oplyste være foredrag, posterpræsentationer og videnskabelige udstillinger der omhandler procesanalyseteknologier, især på områderne kemi, farmakologi og bioteknik. Det er ifølge Spørger meningen, at konferencen skal forene de enkelte medlemmer og interesserede forskere i Europa.

  Skattestyrelsen finder på den baggrund, at aktiviteten ligger indenfor foreningens formål.

  Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål.

  Det er en betingelse, at overskuddet fra aktiviteten bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

  Den årlige kongres finansieres delvist ved betaling af deltagergebyr fra hver enkel deltager og delvist ved salg af sponsorpakker til de virksomheder, der bidrager til gennemførelsen af konferencen.

  Det fremgår af Spørgers vedtægter, at Spørger skal bruge sine midler til at nå de mål og formål, der er angivet i vedtægterne, samt at ingen del af disse midler skal forfalde eller distribueres til medlemmer af foreningen.

  Sluttelig følger det af § 17 i vedtægterne, at i tilfælde af foreningens opløsning skal resterende midler eller andre aktiver fordeles til velgørende formål, der er så tæt på foreningens formål som muligt.

  Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt, jf. også SKM 2019.98.SR og SKM.2019.181.SR.

  Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

  Endelig er det en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

  Den af Spørger påtænkte kongres er efter det oplyste målrettet personer, der finder interesse i Spørgers virke - dvs. bl.a. folk med videnskabelig baggrund.

  Det bemærkes desuden, at alle aktiviteterne i form af foredrag, workshops, diskussioner i plenum mv. er tilrettelagt med henblik på et opfylde Spørgers vedtægtsmæssige formål.

  Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers levering af adgang til kongressen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. også SKM2019.98.SR.

  Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

  Det er slutteligt en forudsætning, at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (2001/02, 2. samling, L137.), at salg af forretningsmæssig karakter ikke er omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

  Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af hvorvidt der er tale om et fast salgssted skal træffes ud fra en konkret vurdering.

  Elementer som salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment m.v. vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

  Spørger sælger adgang til en kongres i København. Dette kan ikke betragtes som et "fast salgssted", idet afholdelsen af kongressen i København er en enkeltstående begivenhed.

  Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af adgang til kongressen på denne baggrund ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter.

  Indstilling

  Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

  Spørgsmål 3

  Det ønskes bekræftet, at Spørgers indtægter ved sponsorpakker på kongressen momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

  Begrundelse

  Det lægges til grund for besvarelsen, at det af Spørger påtænkte salg af adgang til en konference i København mod vederlag har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21, samt at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens § 4.

  I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., på visse betingelser, jf. også SKM2019.181.SR.

  Momsfritagelsen forudsætter således, at:

  1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
  2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
  3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
  4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
  5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

  Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

  Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter

  Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres sker i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål.

  Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at overskuddet fra Spørgers salg af sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres udelukkende bruges til foreningens velgørende formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

  Skattestyrelsen bemærker, at salg af sponsorater sker i konkurrence med andre momspligtige aktører, som tilbyder forskellige former for markedsføring til erhvervsvirksomheder.

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21(2001/02, 2. samling, L137.), at ved vurderingen af om momsfritagelsen for en forenings salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter kan medføre konkurrencefordrejning, er det afgørende element fastsættelsen af prisen.

  I relation til betingelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er det afgørende, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

  Har den almenvelgørende eller almennyttige forening således fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

  Det afhænger derfor af en konkret, skønsmæssig vurdering, om en forenings salg medfører konkurrencefordrejning.

  Spørger har oplyst, at sponsorpakkerne tilbydes til almindelige markedspriser.

  Det er på denne baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af sponsorpakker i forbindelse med afholdelsen af den årlige konference ikke fremkalder konkurrencefordrejning, jf. også SKM2019.98.SR.

  Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

  Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  Indstilling

  Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

  Skatterådets afgørelse og begrundelse

  Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

  Lovgrundlag, forarbejder og praksis

  Spørgsmål 1

  Lovgrundlag

  Momslovens § 13, stk. 1:

  Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

  21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

  Forarbejder

  Lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137

  Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

  Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige ændres ikke ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 [nuværende nr. 17], således at de foreninger m.fl., der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22 [nuværende nr. 21].

  Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

  De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

  Til illustration kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt.

  Salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder m.v. i forbindelse med afholdelse af et stævne, klubkamp eller lignende klubaktiviteter vil være aktiviteter i tilknytning til klubbens formål og dermed være omfattet af fritagelsen. Ligesom almindelige sponsorater, herunder hovedsponsorater, salg af bandereklame m.v. vil være omfattet.

  Afholder en idrætsklub f.eks. en julebasar eller en sommerfest vil denne aktivitet ligeledes være omfattet af fritagelsen, idet sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål.

  Som eksempel på en aktivitet, der ikke kan anses for at være i tilknytning til idrætsklubbens formål eller en aktivitet, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde, kan nævnes afholdelse af kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed i f.eks. »teambuilding«.

  Foreninger med brede formålsbestemmelser som f.eks. humanitære foreninger vil have aktiviteter af mere varieret karakter, og vurderingen af hvilke aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen vil derfor være tilsvarende bredere. Arrangerer en sådan forening en koncert, racerfestival eller lignende vil disse være omfattet af fritagelsen.

  Det er en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens velgørende eller almennyttige formål. Med overskud menes overskud efter afholdelse af udgifter, idet der i øvrigt kan henvises til praksis herom efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18

  Vedrørende spørgsmålet om konkurrencefordrejning bemærkes, at almenvelgørende eller almennyttige foreninger i almindelighed kun vil have salg af varer og ydelser i mindre omfang. […] Ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, vil nedenstående have afgørende betydning:

  Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

  Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

  Praksis

  Spørgsmål 2

  Lovgrundlag

  Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

  Forarbejder

  Se "Forarbejder" under Spørgsmål 1.

  Praksis

  SKM2019.181.SR

  Spørger var en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Skatterådet vurderede, at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr i forbindelse med afholdelse af en kongres, ikke skulle opkræve moms.

  Der blev bl.a. lagt vægt på, at Spørger havde til formål at fremme folkesundheden ved at styrke innovation og anvendelsen af X, samt ved at fremme den videnskabelige udvikling på det X område. Idet kongressen blev afholdt med det formål at sikre vidensdeling inden for X samt formidling af ny forskning og muligheder, vurderede man, at salget af adgangen til kongressen lå inden foreningens formål.

  Man lagde desuden vægt på, at det fremgik af foreningens vedtægter, at overskud fra foreningens aktiviteter udelukkende kunne anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål.

  Herudover lagde man vægt på, at kongressen efter det oplyste måtte anses for at være målrettet fagfolk med interesse for anvendelse og udvikling af X. En momsfritagelse ville derfor ikke medføre konkurrencefordrejning.

  Slutteligt blev der lagt vægt på, at kongressen primært måtte anses at blive "markedsført" over for foreningens medlemmer, og at deltagerne i kongressen primært måtte antages at være medlemmer af foreningen.

  SKM2019.98.SR

  Spørger var en nonprofit organisation, der havde til formål at fremme uddannelsesmæssige, velgørende og videnskabelige formål. Skatterådet vurderede, at Spørger opfyldte kravene i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og derfor var momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr, salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

  Ved vurderingen af, hvorvidt overskuddet fra foreningens aktiviteter udelukkende skulle bruges til foreningens velgørende mv. formål., lagde man vægt på, at det fremgik af foreningens vedtægter, at overskud fra foreningens aktiviteter udelukkende kunne anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål. Der blev desuden lagt vægt på, at eventuelle resterende midler eller andre aktiver ved opløsning af foreningen ville blive fordelt til en eller flere velgørende, uddannelsesmæssige eller videnskabelige organisationer/foreninger.

  Spørgsmål 3

  Lovgrundlag

  Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

  21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

  Momslovens § 21, stk. 1:

  Leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her.

  Forarbejder

  Se "Forarbejder" under Spørgsmål 1.

  Praksis

  SKM2019.181.SR

  Spørger var en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Skatterådet vurderede, at Spørger ved opkrævning af deltagergebyr samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelse af en konference, ikke skulle opkræve moms.

  Der blev bl.a. lagt vægt på, at udlejningen af standpladserne skete i forbindelse med Spørgers afholdelse af den årlige kongres, hvor man ønskede at udbrede foreningens formål, samt at udlejningen var med til at finansiere kongressen.

  Man lagde desuden vægt på, at det fremgik af foreningens vedtægter, at overskud fra foreningens aktiviteter udelukkende kunne anvendes til at opfylde de i vedtægterne angivne formål.

  Herudover lagde man vægt på, at det afgørende element ved vurderingen af, om udlejningen af standpladserne ville medføre konkurrencefordrejning, var foreningens fastsættelse af prisen. Man gjorde opmærksom på, prisen skulle fastsættes til markedsprisen.

  Slutteligt blev der lagt vægt på, at Spørgers aktivitet med udlejning af standpladser ikke havde den nødvendige fasthed/kontinuitet med hensyn til omfang og varighed, til at kunne karakteriseres som værende af forretningsmæssig karakter, idet der var tale om udlejning af standpladser ved én årlig kongres.