Indhold

Dette afsnit omhandler reglen om udskydelse af forældelse for fordringer under inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Særligt i forhold til bødeforvandlingsstraf.

Regelgrundlag

Det fremgår af gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, tidligst regnes fra den 20. november 2021. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 1253 af 17. november 2015, og er ændret ved lov nr. 814 af 9. juni 2020, hvor der skete en yderligere udskydelse af forældelsen.

Den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe den 20. november 2021, er fordringens oprindelige forældelsesfrist.

Der er ikke tale om afbrydelse af forældelsesfristen, men i stedet tale om udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.

Denne udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er ikke til hinder for, at der inden den 20. november 2021 kan foretages forældelsesafbrydende skridt, hvorved der tilvejebringes et særligt retsgrundlag for fordringen, fx et gældsbrev, en skriftlig anerkendelse af fordringens eksistens og størrelse eller en dom, som medfører en 10-årig forældelsesfrist. Se forældelseslovens § 5, stk. 1. Hvis eksempelvis en oprindelig forældelsesfrist på 3 år senest den 19. november 2021 er erstattet af en frist på 10 år efter tilvejebringelsen af et særligt retsgrundlag, fx en dom, er det den 10-årige forældelsesfrist, der tidligst kan løbe fra den 20. november 2021.

Vær dog opmærksom på, at fordringer, der er registreret i inddrivelsessystemet PSRM, som udgangspunkt har en forældelsesfrist på 3 år, uanset om der er opnået et særligt retsgrundlag for fordringerne. Se afsnit G.A.2.4.3. Forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse (kun fordringer i PSRM).

Fordringer, der den 19. november 2015 allerede var bortfaldet ved forældelse, skal afskrives efter de gældende regler herom.

Bestemmelsen indebærer, at en afbrydelseshandling, fx pantefogedens gennemførelse af udlægsforretning efter forældelseslovens § 18, stk. 2, der er gennemført den 20. november 2021 eller tidligere, ikke får forældelsesmæssig betydning, idet forældelsesfristen tidligst løber fra den 20. november 2021. Den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe fra denne dato, kan afbrydes på sædvanlig vis.

Se også

Se mere om hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden kan afbryde forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse afsnit G.A.2.4.4 Afbrydelse af forældelsen.

Særligt i forhold til bødeforvandlingsstraf

Forældelse af forvandlingsstraf er ikke omfattet af reglen om udskydelse af forældelse i gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1, som indsat ved lov nr. 1253 af 17. november 2015. Se bemærkningerne til § 1, nr. 1 i lovforslag nr. 18 af 8. oktober 2015.

Se også

Se mere om forældelse af bødeforvandlingsstraf i afsnit G.A.2.4.5 Forældelse af gæld opstået ved strafbare forhold og forvandlingsstraf.

Se mere om bødeforvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1 Forvandlingsstraf for bøder.