Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper blev ophævet ved lov nr. 551 af 29 maj 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Dette betyder, at der ikke længere er mulighed for socialt udsatte grupper, at ansøge om gældseftergivelse efter disse regler fra og med d. 1. juni 2018, hvor loven trådte i kraft. Se § 2 i lov nr. 551 af 29 maj 2018.

Lovændringen finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden før den 1. juni 2018. Ansøgninger der er modtaget af restanceinddrivelsesmyndigheden inden den 1. juni 2018 behandles derfor efter de hidtil gældende regler, der er beskrevet herunder. Se § 11, stk. 4 i lov nr. 551 af 29 maj 2018.

Socialt udsatte grupper kan fremadrettet søge om eftergivelse efter de almindelige regler i gældsinddrivelseslovens § 13-15. Særligt gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 er relevant for socialt udsatte grupper, da det ikke længere er et absolut krav, at man skal have økonomisk afklarede forhold for at få eftergivet sin gæld til det offentlige.  

Se mere om eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 for socialt udsatte grupper i G.A.3.1.6.6.1.

 

Indhold

Dette afsnit omhandler eftergivelse for socialt udsatte grupper, efter den tidligere forsøgsordning. 

Afsnittet indeholder:

 • Hjemmel for eftergivelse
 • Betingelser for eftergivelse
 • Gældstyper, der ikke kan eftergives
 • Eftergivelse over 4 år
 • Forrentning
 • Berostillelse eller bortfald af eftergivelse
 • Inddrivelse efter bortfald af afgørelse om eftergivelse
 • Klageadgang.

Hjemmel for eftergivelse

Ved lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006, blev der vedtaget regler om eftergivelse af offentlig gæld for socialt udsatte grupper.

Reglerne blev senere lempet ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). Samtidig ændrede loven navn til lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Betingelser for eftergivelse

Skyldnere, som i mindst 3 år inden for en periode på 4 år har modtaget

 • hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller
 • dagpenge efter kap. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller
 • introduktionsydelse efter regler i kap. 5 i integrationsloven,

kan efter ansøgning til restanceinddrivelsesmyndigheden få eftergivet gæld til det offentlige.

Det er en betingelse for eftergivelse, at ansøgeren er kommet

 • i beskæftigelse
 • i fleksjob
 • under uddannelse eller
 • under revalidering.

Gæld, der kan eftergives, er gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og anden forfalden gæld, der opkræves af offentlige fordringshavere.

Gældstyper der ikke kan eftergives

Eftergivelse kan ikke ske for gæld

 • pådraget ved strafbare eller
 • erstatningspådragende forhold eller
 • som er opstået som følge af, at skyldneren uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige, fordi skyldneren har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed.

Eftergivelse over 4 år

Eftergivelse sker med et fast beløb pr. måned i 4 år. Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/48 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen.

Forrentning

Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld. Hvis eftergivelsen sættes i bero eller bortfalder, sker der fortsat ikke forrentning af den eftergivne gæld, dvs. den gæld, der har været omfattet af eftergivelsen.

Berostillelse eller bortfald af eftergivelse

Det er en betingelse for eftergivelse, at skyldneren ophører med at modtage

 • kontanthjælp
 • starthjælp eller
 • tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Modtager skyldneren, efter at eftergivelsen er iværksat, igen kontanthjælp, starthjælp eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sættes den månedlige eftergivelse i bero, indtil skyldneren ophører med at modtage hjælp. Når eftergivelsen har været stillet i bero i sammenhængende 12 måneder, ophører eftergivelsen for den resterende gæld.

Modtager restanceinddrivelsesmyndigheden et eller flere nye offentlige krav mod skyldneren til inddrivelse, som er forfaldet, efter at eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, falder afgørelsen om eftergivelse bort for den resterende gæld.

Inddrivelse efter bortfald af afgørelse om eftergivelse

Gæld, der vedrører en bortfalden afgørelse om eftergivelse, kan inddrives ved udpantning eller lønindeholdelse m.v. efter reglerne for inddrivelse i gældsinddrivelsesloven og eftergives efter reglerne i samme.

Klageadgang

Afgørelser om eftergivelse efter forsøgsordningen er endelige, dvs. der er ingen klageadgang.