Regel

Gevinst eller tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL §§ 19 A - D.     For personer er der en opdeling af aktier mv. i henholdsvis aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsselskaber, jf. ABL §§ 19 B og C. For selskaber gælden reglen om beskatning af gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i ABL § 19 A.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2017.695.LSR

Landsskatteretten fandt, at et kompensationsbeløb fra et pengeinstitut for tab på investeringsbeviser skulle beskattes på det tidspunkt, hvor der blev indgået aftale om betaling af kompensation, og ikke på tidspunktet for salget af investeringsbeviserne.

SKM2015.124.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter reglen i SFL § 26, stk. 7, om regulering af balanceposter ikke gælder for lagerbeskattede finansielle kontrakter. Et tab i et indkomstår, for hvilket genoptagelse af skatteansættelsen var forældet, var derfor tabt.  

Afgørelsen vedrører finansielle kontrakter, men må anses at gælde helt tilsvarende vedrørende aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, og som i lighed med finansielle kontrakter skal lagerbeskattes.

SKM2014.860.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter SFL § 27, stk. 1, nr. 2, ikke kunne anvendes i et tilfælde, hvor skatteyderen ikke havde selvangivet tab på et lagerbeskattet værdipapir, idet en ændring af ansættelsen for et i øvrigt forældet indkomstår ikke var en direkte følge af en skatteansættelse for et senere år. Landsskatteretten stadfæstede endvidere, at reglen i SFL § 26, stk. 7, vedrørende ændring af balanceposter ikke kan anvendes for lagerbeskattede værdipapirer.

Skattestyrelsen

SKM.2020.520.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte spørgerens opfattelse, hvorefter spørgerens udenlandske investeringsbevis skulle være omfattet af ABL § 44 og dermed ville kunne sælges skattefrit. Det skyldes, at investeringsbeviset efter Skatterådets opfattelse var omfattet af ABL § 19 C om obligationsbaserede investeringsbeviser, udstedt af et investeringsselskab, og investeringsbeviser, der var udstedt af et investeringsselskab, var undtaget fra skattefrihedsreglen i ABL § 44.

 

SKM2019.123.SR

Skatterådet kunne bl.a. tiltræde, at gevinst konstateret i forhold til værdien på tilflytningstidspunktet var skattepligtig, og at tab på investeringsbeviset var fradragsberettiget, hvis der var givet meddelelse til skattemyndighederne herom efter reglerne i ABL § 19 A (dagældende). Derimod kunne det ikke bekræftes, at tab kunne fradrages, når blot investeringsbeviset var deponeret i et dansk værdipapirdepot.

 

SKM2018.323.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anses for at være et investeringsselskab efter ABL § 19.

Derimod kunne Skatterådet ikke bekræfte, at afståelsessummen ved tilbagesalg af aktier til spørger var omfattet af LL § 16 B, stk. 2, nr. 4. Afståelsessummen skulle derfor anses for udbytte.

For fysiske personer, der investerede for frie midler i spørger, skulle beskatningen ske efter reglerne om kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1. De fysiske personer skulle endvidere efter ABL § 23, stk. 7, anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktierne i spørger.

SKM2018.8.SR

Skatterådet bekræftede, at selskabet kunne tilbagesælge aktier til det udstedende selskab, og herefter generhverve et antal aktier i samme selskab en uge senere, uden at salget anses for at være et delsalg. Skatterådet anser imidlertid salget for at være et helsalg, der omfattes af LL § 16 B, stk. 1.

SKM2017.377.SR

Skatterådet bekræftede, at andelene i en investeringsforening ikke ansås for afstået, hvis en andelsklasse i en investeringsforening blev opdelt i to andelsklasser, hvor andele, der indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. på en given dato, dog senest den 1. juli 2017, blev omdannet til en ny andelsklasse med lavere omkostninger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at andelene i en investeringsforening skattemæssigt ikke ansås for afstået, hvis en gruppe af investorer i en andelsklasse, i en afdeling i en investeringsforening, der i en periode havde været opdelt i andelsklasser, blev flyttet til en anden andelsklasse i samme afdeling i samme investeringsforening, når det var forudsat, at de kunder, der skulle flyttes, indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v.

SKM2016.564.SR

Skatterådet bekræftede, at investeringsbeviserne ikke ansås for afstået, hvis en afdeling i en investeringsforening blev opdelt i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at der i den ene andelsklasse var lavere omkostninger, som følge af at investor havde en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. og den anden andelsklasse derimod havde højere omkostninger.

SKM2013.602.SR

I et ABL § 19-selskab sker der kapitalnedsættelse, og investorerne vederlægges med investeringsbeviser i en anden ABL § 19-investeringsforening. Det forudsættes, at der opnås tilladelse til, at det, der udloddes, anses for en afståelsessum, omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Skatterådet bekræftede, at det, der udloddes, anses for en afståelsessum.

SKM2013.601.SR

Et ABL § 19-selskab ville overdrage børsnoterede værdipapirer til en ny ABL § 19-investeringsforening mod vederlæggelse i investeringsbeviser, der svarede til handelsværdien af de indskudte børsnoterede værdipapirer. Skatterådet bekræftede, at dette skulle anses for en skattemæssig afståelse fra det sælgende selskab, og som et køb af den erhvervende forening, og ikke som en udlodning fra den erhvervende forening. 

SKM2013.599.SR

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at likvidationsprovenu fra et ABL § 19-selskab, som udloddes i samme kalenderår, som selskabet opløses, anses for en afståelse, omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

SKM2012.6.SR

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at der ikke skal indeholdes udbytteskat ved salg af aktier, der er omfattet af ABL § 19, til det udstedende selskab, idet gevinst og tab skal behandles efter reglerne i ABL, jf. LL § 16 B, stk. 2 nr. 4. Skatterådet fastslog endvidere, at afståelsessummen ikke er omfattet af begrænset skattepligt, idet der ikke er begrænset skattepligt af gevinster efter ABL.

SKM2010.354.SR

Skatterådet har i bindende svar bekræftet, at såvel realiseret som urealiseret gevinst skal medregnes i skatteansættelsen, når der er tale om et investeringsselskab.

 

SKM2009.550.SR

Skatterådet har i bindende svar fastslået, at værdiregulering ikke kan henføres til aktieindkomsten, selv om investeringsselskabet udelukkende investerer i aktier.