Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. i obligationsbaserede investeringsselskaber. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår er der tale om et obligationsbaseret investeringsselskab?
  • Hvilke regler gælder ikke for aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab?
  • Hvornår anvendes reglerne om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, ikke?

Regel

Personer skal medregne gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19, der er obligationsbaseret, jf. ABL § 19 C, stk. 2, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Gevinst og tab skal medregnes til kapitalindkomsten.

Se også

Hvornår er der tale om et obligationsbaseret investeringsselskab?

ABL § 19 C, stk. 2, indeholder en definition af, hvornår et investeringsselskab er obligationsbaseret. Et investeringsselskab er obligationsbaseret, medmindre det udtrykkeligt opfylder betingelserne i ABL § 19 B, stk. 2. Det vil sige, medmindre investeringsselskabet opfylder betingelserne for at være aktiebaseret.

Hvilke regler gælder ikke for aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab? 

Når aktier og investeringsbeviser mv. er omfattet af ABL § 19 C, omfattes de ikke samtidig af følgende regler:

  • Aktieavancebeskatningslovens hovedregler om gevinst og tab for selskaber. Se ABL §§ 8 og 9
  • Aktieavancebeskatningslovens hovedregler om gevinst og tab for personer. Se ABL §§ 12-14
  • Reglerne om næringsaktier. Se ABL § 17. 

Se ABL § 19 C, stk. 3. 

Hvornår anvendes reglerne om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, ikke?

Reglerne i ABL § 19 C anvendes ikke i følgende tilfælde:

  • Tegningsretter omfattet af ABL § 16, stk. 1
  • Andele i visse andelsforeninger. Se ABL § 18 og afsnit C.B.2.8
  • Investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se ABL §§ 21 og 22 og afsnit C.B.4.5

Se ABL § 19 C, stk. 3.