Ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, § 4, affattes ML § 28 således:

§ 28. For varer, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 1 eller 2, er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen finder sted, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For ydelser, herunder anvendelse af en vare, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 2, 4 og 5, er afgiftsgrundlaget de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For varer og ydelser, som en virksomhed anvender ved byggeri m.v., og hvoraf der skal betales afgift efter §§ 6 og 7, er afgiftsgrundlaget normalværdien. Tilsvarende gælder for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 3 (immaterielle aktiver, Skattestyrelsens bemærkning), samt for § 5, stk. 6 (varer og ydelser i forbindelse med byggeri, Skattestyrelsens bemærkning), når udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale.

Stk. 4. Ved normalværdi forstås hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på tidspunktet for leveringen af de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet. Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er afgiftsgrundlaget for varer købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer og i mangel af en købspris kostprisen og for ydelser de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen.

Stk. 5. For varer, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 1, der er indkøbt for mindre end 1.000 kr., kan afgiftspligtige personer vælge at anvende den pris, som den afgiftspligtige person har indkøbt varen for, som afgiftsgrundlag.

Ikrafttræden

Bestemmelsen vil først blive sat i kraft, når EU´s Ministerråds godkendelse foreligger af den i bestemmelsens stk. 5 fastsatte forenklede ordning, hvorefter virksomheder kan vælge at anvende indkøbsprisen som momsgrundlag i forbindelse med udtagning, når der er tale om varer eller ydelser af mindre værdi. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Formål

Momslovens regler om fastsættelse af momsgrundlaget ved udtagning er ændret i overensstemmelse med de bagvedliggende bestemmelser i momssystemdirektivet, jf. artikel 74, 75 og 77

Momsgrundlaget ved udtagning af varer er herefter som udgangspunkt købsprisen for varerne på tidspunktet for udtagningen. Hvis en sådan købspris ikke findes, fordi varen ikke er købt, men fremstillet i virksomheden, skal momsgrundlaget fastsættes på baggrund af købsprisen for en tilsvarende vare. Kun i tilfælde, hvor der ikke findes en købspris for varen eller for en tilsvarende vare, vil kostprisen skulle anvendes.

Ved fastlæggelsen af købsprisen for en tilsvarende vare skal der bl.a. lægges vægt på væsentlige kendetegn for en sammenlignelig vare, herunder f.eks. kvaliteten, standen m.v. For så vidt angår egenproducerede aktiver, investeringsaktiver, driftsmidler eller fast ejendom til eget brug vil lovændringen medføre, at udtagningen som udgangspunkt skal ske til købsprisen for en tilsvarende vare på tidspunktet for udtagningen.

Ved udtagning af ydelser, herunder anvendelse af virksomhedens aktiver, er momsgrundlaget de udgifter, som virksomheden har haft i forbindelse med levering af ydelsen.

Derudover er der i ML § 28, stk. 5, fastsat en forenklet ordning, hvorefter virksomheder kan vælge at anvende indkøbsprisen som momsgrundlag i forbindelse med udtagning, når der er tale om varer eller ydelser af mindre værdi.

Se også

Se også bemærkninger til lov nr. 1295 af 5. december 2019 (L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love.)

Se også L 27 A - svar på spm. 20 om at opstille eksempler på ændringen af momslovens udtagningsregler, fra skatteministeren.

Bemærk

Den gældende lineære nedskrivning i ML § 28, stk. 4, af momsgrundlaget for aktiver, der er undergivet værdiforringelse, ophæves.

Ændringen betyder, at udtagning senere end 5 år efter anskaffelsen af aktiver, der er undergivet værdiforringelse, ikke længere kan ske uden momsmæssige konsekvenser. I stedet skal der betales moms af restværdien. Det gælder alle aktiver, herunder sådanne aktiver, som er omfatter af reglerne om investeringsgoder i ML §§ 43 og 44.

Se også

Se også D.A.4.3.7 Udtagning - kommende regler ML § 5.