Toldangivelse af brevforsendelser til fri omsætning

Ved brevforsendelser forstås breve, postkort, blindeforsendelser og tryksager, der ikke er pålagt told. Se DF art. 1, nr. 26.

Hvis brevforsendelser ikke er toldangivet til fri omsætning på anden måde, anses de for at være angivet til fri omsætning ved indpassage i EU, og modtageren anses for at være klarerer. Disse brevforsendelser anses for at være antaget og frigivet ved udlevering til modtageren. Se DF art. 138, litra e) i kombination med art. 141, stk. 2. og GF art. 220.

Hvis det ikke er muligt at levere en brevforsendelse til modtageren, anses toldangivelsen til fri omsætning for ikke at være indgivet. Brevforsendelsen anses for at være under midlertidig opbevaring, indtil der kan skal tilintetgørelse, reeksport eller anden bortskaffelse. Se GF art. 220, stk. 2

Toldangivelse for varer i postforsendelser til fri omsætning

Postforsendelser er defineret som, andre varer end brevforsendelser, der er anbragt i en postpakke eller et kolli og transporteres af en postvirksomhed eller på dennes ansvar i henhold til bestemmelserne i Verdenspostkonventionen, som blev vedtaget den 10. juli 1984 inden for rammerne af De Forenede Nationer. Se DF art. 1, nr. 24).

Postvirksomhed er defineret som en operatør, der er etableret i og udpeget af en medlemsstat til at yde den internationale tjeneste, der reguleres af Verdenspostkonventionen. Se DF art. 1, nr. 25).

Der vil blive indført særlige krav til oplysninger i toldangivelser for visse varer i postforsendelser, som dog først vil skulle anvendes fra det tidspunkt, hvor de nationale importsystemer er blevet opgraderet. Se DF art. 144, stk. 2,  som affattet ved forordning 2020/877.

Indtil datoerne for opgradering af de nationale importsystemer kan medlemsstaterne fastsætte, at varer i postforsendelser anses for at være angivet og antaget til fri omsætning ved varernes frembydelse for toldmyndighederne, hvis

  • varerne er ledsaget af en CN22-angivelse/eller en CN23-angivelse eller af begge,
  • varernes værdi ikke overstiger 1.000 EUR, og
  • varerne ikke er genstand for forbud og restriktioner.

Dette gælder dog ikke for postforsendelser fritaget for told ifølge art. 23, stk. 1, eller art. 25, stk. 1 i RFO nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, der ikke er genstand for forbud og restriktioner.

Se DF art. 144.

Postforsendelser af ringe værdi

Indtil senest 1. oktober 2021 kan varer i postforsendelser, der er fritaget for told i henhold til RFO nr. 1186/2009 art 23, stk. 1 og art.25, stk. 1, angives til fri omsætning ved frembydelse for toldmyndighederne, når følgende betingelser alle er opfyldt: 

  • Toldmyndighederne har godkendt denne fremgangsmåde og de afgivne oplysninger

  • Moms ikke angives i overensstemmelse med særordningerne i afsnit XII, kapitel 6, afdeling 4, eller i afsnit XII, kapitel 7, i direktiv 2006/112/EF (de kommende regler om bortfald af momsfritagelse for varer af ringe værdi), og

  • Forsendelsen ledsages af en CN22-angivelse eller en CN23-angivelse

Se DF art. 138, stk. 1, litra f) i kombination med art. 143, stk. 3.

De omfattede varer er varer af ringe værdi, dvs. med enkelte undtagelser varer, hvis værdi ikke overstiger 80 kr., og gaver fra privatpersoner til privatpersoner, hvis værdi ikke overstiger 360 kr. 

Toldangivelsen anses for antaget og varer frigivet til fri omsætning, når varerne er leveret til modtageren. Se GF art. 220, stk. 1.

Hvis det ikke har været muligt at levere en vare af ringe værdi til modtageren, anses toldangivelsen for denne, som ikke at være indgivet. De varer som ikke er blevet leveret, anses for at være under midlertidig opbevaring, indtil de bliver tilintetgjort, reeksporteret eller på anden måde bortskaffet. Se GF art. 220, stk. 2.

Forsendelser af varer hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR 

Indtil dagen før momsfritagelsen for varer af ringe værdi bortfalder, anses varer hvis reelle værdi ikke overstiger 22 EUR, som angivet til fri omsætning ved frembydelse for toldmyndighederne, forudsat at de krævede oplysninger godkendes af disse myndigheder.

Se DF art. 138, litra g) i kombination med art. 141, stk. 5.

Toldangivelser af brev- og postforsendelser til eksport

Brevforsendelser anses for at være angivet til eksport ved deres udpassage af EU. Se GF art. 141, stk. 2, 2. afsnit.  

Varer i postforsendelser, hvis værdi er under 1.000 EUR og som ikke er toldpligtige, anses for at være angivet til eksport ved deres udpassage fra EU. Se DF art. 141, stk. 4.