Dato for udgivelse
02 Mar 2020 09:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2020 09:27
SKM-nummer
SKM2020.49.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0571246
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter i medfør af skattekontrollovens § 62, jf. § 59, skulle meddele Skattestyrelsen oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders pengeoverførsler til og fra Danmark.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, jf. § 59

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62, jf. § 59

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2019-2, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Skatterådet har på mødet den 28. januar 2020 behandlet en sag om indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 til brug i Skattestyrelsens projekt Money Transfer.

Formålet med projekt Money Transfer IV

Til brug for det videre arbejde i projekt Money Transfer har Skattestyrelsen anmodet om Skatterådets tilladelse til at indhente oplysninger for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019 fra de samme pengeinstitutter, som var omfattet af Skatterådets tilladelse i SKM2016.532.SR om ikke identificerede personer og virksomheders pengeoverførsler til og fra udlandet. Anmodningen sker i medfør af skattekontrollovens § 62, jf. § 59, og i forlængelse af de tidligere Skatterådstilladelser i Money Transfer I-III. 

Formålet med projekt Money Transfer IV er:

  • at finde ikke-beskattede indtægter og formuer skjult i udlandet,
  • at vise, at der er en opdagelsesrisiko, når man som skattepligtig forsøger at skjule indtægter og formuer i udlandet, og
  • at give Skattestyrelsen et grundlag for udvælgelse af kontrolsager på området for pengeoverførsler til og fra Danmark.

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra Danmark uden nærmere afgrænsning i forhold til de lande, som pengeoverførslerne vedrører. Skattestyrelsen vil med oplysningerne foretage udsøgninger inden for den ordinære ligningsfrist på tre år.

Baggrund

På baggrund af erfaringerne fra de tidligere Money Transfer-projekter I - III er det Skattestyrelsens vurdering, at indhentelse af nye oplysninger om pengeoverførsler fra Danmark til alle lande vil give grundlag for at foretage væsentlige indkomstkorrektioner

De forudgående Skatterådstilladelser er følgende:

Projekt Money Transfer I

  • Daværende SKAT fik i maj 2009 Skatterådets tilladelse til at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra udlandet hos visse udvalgte pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder for perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2013. Kontrolprojektet blev afsluttet den 31. december 2013.

 Projekt Money Transfer II

  • Daværende SKAT fik i juni 2013 Skatterådets tilladelse til at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra udlandet hos visse udvalgte pengeinstitutter for perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013. Kontrolprojektet blev afsluttet den 31. maj 2017.

 Projekt Money Transfer III

  • Daværende SKAT fik i oktober 2016 Skatterådets tilladelse (SKM2016.532.SR) til at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra udlandet hos en række udvalgte pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016. Projektet forventes afsluttet den 31. december 2019.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at de udenlandske pengestrømsoplysninger, som er indhentet i de 3 tidligere Money Transfer projekter, har været af væsentlig betydning og sågar afgørende for det opnåede provenu, og at der ikke findes noget alternativ til at finde tilsvarende sager. Oplysningerne vurderes derfor nødvendige til brug for skattekontrol jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Hvilke pengeinstitutter, pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen ønsker adgang til alle transaktioner hos de samme pengeinstitutter, som var omfattet af Skatterådets tidligere tilladelse, SKM2016.532.SR.

Såfremt nogle af de nævnte pengeinstitutter mv. er en del af en koncern, der foretager udenlandske pengeoverførsler i andre selskaber i koncernen, og som er relevante i forhold til pålægget, skal pålægget også omfatte disse selskaber.

Indhentning af data og den videre proces

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra Danmark i elektronisk form, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Indhentning af data vil foregå efter aftale med det enkelte pengeinstitut, i hvilken forbindelse Skattestyrelsen vil redegøre for projektet og for de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med udlevering og opbevaring af data.

De udvalgte pengeinstitutter har alle erfaring med at afgive data til Money Transfer-projektet. Det er Skattestyrelsens forventning, at dette forhold vil gøre arbejdet og processen med at udlevere data enklere for de omfattede pengeinstitutter.

Skattestyrelsen vil informere Finans Danmark nærmere om projektet forinden der rettes henvendelse til pengeinstitutterne.

Oplysninger, som ønskes indhentet

Skattestyrelsen ønsker detaljerede transaktionsoplysninger, hvor SWIFT/SEPA eller tilsvarende betalingsløsninger er blevet anvendt i forbindelse med pengeoverførsler.

Baseret på de hidtidige erfaringer i Money Transfer projekterne fastsættes en bagatelgrænse på 1.000 kr. på transaktionsniveau vedrørende personer for at reducere datamængden og derved skabe proportionalitet mellem modtaget datamængde og anvendelse af datamængde.

For hvilken periode indhentes oplysningerne

Skattestyrelsen ønsker data for perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2019. Skattestyrelsen ønsker at sikre kontinuitet i data i forhold til tidligere leverede data.

Offentliggørelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod. Der foreligger ikke særlige hensyn der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådet eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, jf. § 59, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger hos de angivne pengeinstitutter om pengeoverførsler til og fra udlandet for perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2019, til brug for kontrol af ikke individuelt bestemte fysiske eller juridiske personers skattepligt og skatteansættelse.

Skatterådets beslutning

Skatterådet ønskede et yderligere pengeinstitut omfattet af pålægget om oplysningspligt. Med denne tilføjelse tiltrådte Skatterådet Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62 indhenter oplysninger hos de udvalgte pengeinstitutter, som angivelser i indstillingen.