Dato for udgivelse
03 Feb 2020 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2020 14:27
SKM-nummer
SKM2020.50.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0006081
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos platformsbaserede tjenester at indhente oplysninger om ikke identificerede personer og deres indtægter i henhold til skattekontrollovens § 62.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62, stk. 1

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2019-2, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Skatterådet har på møde den 28. januar 2020 meddelt Skattestyrelsen tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger om ikke identificerede personer og deres indtægter fra fire platformsbaserede tjenester.

Formål og baggrund

Skattestyrelsen har i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, anmodet om Skatterådets tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger om ikke identificerede personer og deres indtægter fra fire platformsbaserede tjenester. Oplysningerne ønskes indhentet med henblik på at få bekræftet, at de indtægter, som udbydere af arbejdskraft på de platformsbaserede tjenester oplyser på deres årsopgørelse, stemmer overens med deres faktiske indtægt.

De seneste år har der været en stigende vækst i antallet af udbydere og brugere på platformsbaserede tjenester i Danmark. Blandt andet viser en rapport udarbejdet af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) i 2017, at ca. 40.000 personer i Danmark havde indtægter fra arbejdsplatforme i en periode på 12 måneder i 2016 og 2017.

Med Skatterådets tilladelse i SKM2018.92.SKAT indhentede Skattestyrelsen (daværende SKAT) primo 2018 oplysninger til brug for kontrol af unavngivne personers indtægter fra fem udvalgte arbejdsplatforme.

Forud for kontrollerne, men inden fristerne for at oplyse indkomst, indgik Skattestyrelsen et samarbejde om vejledning med flere af arbejdsplatformene. Vejledningsindsatsen foregik gennem arbejdsplatformenes kanaler, målrettet udbyderne.

Kontrollen blev afsluttet i 2019 og viste en lav grad af regelefterlevelse.

Skattestyrelsen vurderer derfor fortsat, at det - i samspil med vejledningsmæssige initiativer - i høj grad er relevant at forestå kontrol af indtægter, erhvervet gennem udbud af arbejdskraft på platformsbaserede tjenester.

De platformsbaserede tjenester, der søges oplysninger fra, indrapporterer generelt  ikke udbydernes indtægter til Skattestyrelsen.  

Det er derfor afgørende, at Skattestyrelsen modtager oplysningerne direkte fra arbejdsplatformene, idet de nødvendige oplysninger til brug for kontrol af udbydernes skattepligt og skatteansættelse ikke kan indhentes på andre måder.

Kontrolprojektet opfylder efter Skattestyrelsens opfattelse kravet om, at oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Hvem pålægges oplysningspligt

Fire udvalgte arbejdsplatforme pålægges oplysningspligt.

Hvilke oplysninger indhentes

Følgende oplysninger for alle registrerede udbydere af arbejdskraft hos de platformsbaserede tjenester:

  • Identifikationsoplysninger, dvs. navn, adresse, cpr-nr. og evt. cvr-nr.
  • Samlet indtægt
  • Antal overførsler fra den platformsbaserede tjeneste til den registrerede udbyder samt datoer for overførslerne
  • Oplysninger om de konti, indtægterne er sat ind på
  • Gebyr betalt fra udbyder til platformen

For hvilken periode indhentes oplysninger

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for kalenderåret 2019 vedrørende tre af de fire arbejdsplatforme.

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger for kalenderårene 2018 og 2019 vedrørende den fjerde arbejdsplatform, da der vedrørende denne følges op på den tidligere tilladelse fra Skatterådet, SKM2018.92.SKAT, som omfattede oplysninger for kalenderåret 2017. Skattestyrelsen ønsker at kontrollere regelefterlevelsen hos udbyderne på den pågældende platform, hvor der tidligere er gennemført både en vejlednings- og kontrolindsats.

Offentliggørelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod. Der foreligger ikke særlige hensyn der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådet eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at pålægge ovennævnte arbejdsplatforme oplysningspligt om ikke identificerede personer og deres indtægter som anført oven for.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte på mødet den 28. januar 2020 Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til. at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, indhenter oplysninger som angivet i indstillingen.