Dato for udgivelse
31 Jan 2020 08:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2019 08:21
SKM-nummer
SKM2020.41.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0665654
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Virksomhedsordningen, omvalg, valg, genoptagelsesfrist, omvalgsfrist, beskatningsform, passivitet, selvangivelsesvalg
Resumé

Ejeren af en personligt drevet virksomhed blev anset for berettiget til at kunne vælge virksomhedsordningen for indkomståret 2014. Ejeren drev virksomhed med udlejning af ejendom og var ifølge skattekontrollovens § 1, stk. 5, omfattet af bekendtgørelse nr. 535 af 22/05/2013 - Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse. Som følge heraf modtog ejeren den 30. marts 2015 årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2014, hvoraf fremgik, at SKAT havde fastsat resultatet af virksomheden til 45.187 kr. ud fra selvangivelsen for 2013. Det fremgik endvidere af årsopgørelsen, at der var tale om et skøn, og at klageren selv skulle selvangive det korrekte beløb i rubrikken. SKAT henviste til skattekontrollovens § 16 i forhold til 4 ugers fristen. Ejeren indtastede først resultat af virksomhed, herunder fordeling af renteudgifter og valg af virksomhedsordningen, den 13. november 2016. Denne ændring var inden for genoptagelsesfristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, men efter omvalgsfristen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, 2. punktum. SKAT godkendte herefter resultat af virksomhed og angivelse af renteudgifter, men afviste valg af virksomhedsordningen med henvisning til, at der er tale om et omvalg. Landsskatteretten fandt, at ejeren først i forbindelse med den digitale indtastning af resultatet af virksomheden den 13. november 2016 havde foretaget et valg af beskatningsform med anvendelse af virksomhedsordningen. Der var derfor i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, ikke tale om et omvalg af beskatningsform. Landsskatteretten henså herved til, at ejeren ikke forud for indtastningen selv havde valgt beskatningsform, og at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS 1998, 719 LSR, tilsiger, at den passivitet, der havde været fra ejeren efter SKATs udsendelse af årsopgørelsen for 2014 og indtil den 13. november 2016, ikke kunne føre til, at ejeren havde foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

Reference(r)

Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2
Skattekontrollovens § 1, stk. 5, § 16, stk. 1
Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.3.1

SKAT har afvist anmodning om valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2014.                             

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren kan vælge virksomhedsordningen for indkomståret 2014.

Faktiske oplysninger
Klageren udlejer ejendommen adresse Y1. Klageren har i indkomståret 2013 valgt beskatning efter virksomhedsordningen.

Klageren har den 13. november 2016 digitalt indtastet udlejningsvirksomhedens resultat for indkomståret 2014, herunder angivet renteudgifter i virksomheden. Klageren har i den forbindelse valgt beskatning efter virksomhedsordningen.

SKAT har godkendt og ændret resultat af virksomhed og renteudgifter som anmodet, men har afvist valg af beskatning efter virksomhedsordningen.

Klagerens årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2014 er udskrevet den 30. marts 2015 med online adgang den 6. marts 2015, hvor SKAT på den fremsendte årsopgørelse ansætter resultat af virksomhed til 45.187 kr., hvilket er lig med årets resultat af virksomhed året før. SKAT har på årsopgørelsen beskattet overskuddet efter personskattelovens almindelige regler.

SKAT anfører følgende på årsopgørelse nr. 1 for 2014:

"ORIENTERING FRA SKAT
Du får en årsopgørelse uden at have selvangivet først. Du skal dog stadig tjekke, at de beløb, vi har skrevet på årsopgørelsen, er rigtige.

De oplysninger, vi bruger til at opgøre din indkomst, får vi fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter. I Tastselv under "Personlige Skatteoplysninger" kan du se, hvad der er indberettet til SKAT.

Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. juli 2015. Brug Tastselv, hvis du har rettelser til din årsopgørelse. Vi sender ikke din årsopgørelse eller eventuelle indbetalingskort til restskat med posten. Hvis du har en restskat, skal du derfor selv finde indbetalingskortene i TastSelv under "Betaling".

Der kan senere ske ændringer, og du vil så modtage en ny årsopgørelse.

Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at underrette SKAT, hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdiskat er for lav. Undladelse heraf kan medføre strafansvar, medmindre du er under den kriminelle lavalder.

Fristen på 4 uger regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Rubrik 111 Vi har fastsat beløbet Overskud af virksomhed ud fra et skøn. Du skal selv skrive det korrekte beløb i rubrikken."

Klageren har ikke reageret på årsopgørelsen før den digitale indsendelse den 13. november 2016.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om valg af virksomhedsordningen for indkomståret 2014.

SKAT har begrundet afgørelsen med følgende:

"(…)

Begrundelsen er, at det fremgår af Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 at til- og omvalg om Virksomhedsordningen skal anvendes, skal været tilkendegivet senest 30/6 i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Det vil for 2014 sige senest 30/6 2016.

Vi har modtaget din ændring 13. november 2016, dvs. efter fristen, og kan derfor desværre ikke godkende ændringen.

(…)

Det fremgår af Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 at den skattepligtige ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, skal om virksomhedsordningen (eller Kapitalafkastordningen) skal anvendes for det pågældende indkomstår.

Der er frit valg for den erhvervsdrivende med hensyn til valg af beskatningsform, for så vidt at han opfylder betingelserne. Der kan i princippet vælges at skifte ordning fra år til år.

Valget af beskatningsform skal, jfr. VSL § 2, stk. 2., positivt anføres på selvangivelsen ved anvendelse af Virksomhedsskatteordningen og Kapitalafkastordningen.

Dette skal gøres inden fristen for indgivelse af selvangivelsen d. 1. juli året efter indkomstårets udløb. Man vil blive beskattet efter Personskattelovens almindelige regler, såfremt man ikke positivt tilkendegiver valg af henholdsvis Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen.

Den skattepligtige kan efterfølgende ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret.

SKAT har modtaget din ændrede tilkendegivelse den 11. november 2016, dvs. efter fristens udløb den 30/6 2016, og kan derfor ikke imødekomme dit valg om beskatning efter reglerne virksomhedsordningen.

Din revisor har ved telefonsamtale den 29/11 2016 tilkendegivet at det er hans opfattelse at du kan sidestilles med personer der på grund af manglende selvangivelse er blevet takseret, og har derfor henvist til afgørelse TFS1998,719LRS,

Du er omfattet af personkredsen, der fremgår af Skattekontrollovens § 1, stk. 5 sammenholdt med BEK nr. 535 af 22/05/2013, (Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse,) hvor det er fastsat at "mindre erhvervsdrivende" se bekendtgørelsens § 2, stk. 2, i lighed med fysiske personer der ikke driver selvstændig virksomhed, fremover vil modtage forslag til årsopgørelse fremfor en selvangivelse.

Af skattekontrollovens § 1, stk. 5 fremgår
Stk. 5. Skatteministeren fastsætter regler om, at visse selvangivelsespligtige, herunder selvangivelsespligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive en selvangivelse, modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

Da du således har fået forslag til årsopgørelsen, som du har pligt til at reagere på anser SKAT ikke den omtalte sag at være analog med din situation, idet der i afgørelsen er tale om skatteyder der ikke havde selvangivet, og derfor var blevet takseret af SKAT.

I dit tilfælde er der tale om at du har fået årsopgørelse nr. 1 med udskrivningsdato 30/3 2015, hvor resultat af virksomhed er medtaget. Virksomhedens resultat er med udgangspunkt i årsopgørelsen for 2013 foreslået medregnet med 45.187 kr.
Den 21/4 2015 er årsopgørelse nr. 2 udskrevet - ændringen her består i SKAT havde fået nye oplysninger om renteindtægter.
Den 12/7 2016 er årsopgørelse nr. 3 udskrevet - ændringen her består i modtaget oplysninger om renteudgifter af offentlig gæld.

Af dine årsopgørelser har resultat af virksomhed fremgået med 45.187 kr. hvilket er lig med sidste års selvangivne overskud (indkomståret 2013)

Såfremt der ikke ændres i tallene inden for selvangivelsesfristen, anses forslaget for at være borgers selvangivelse, idet det fremgår af årsopgørelsen at du har pligt til at reagere inden for 4 uger, eller senest ved selvangivelsesfristen.

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende din årsopgørelse for 2014, hvorfor denne hidtil har været forudsat at være korrekt

SKAT har drøftet spørgsmålet med vores juridiske afdeling, der udtaler at den udsendte årsopgørelse kan betragtes som et forslag, frem til selvangivelsesfristen, hvor den skattepligtige har ret og pligt til at rette såfremt der er fejl i beløbene.

Herefter betragtes den skattepligtige for at have selvangivet det beløb der fremgår af årsopgørelsen.

Heraf følger således også, at der gælder samme regler for valg af virksomhedsordningen, som for øvrige selvstændige, der har pligt til benytte de felter der fremgår af den "udvidede selvangivelse" herunder tilkendegivelse af valg om virksomhedsordningen, ønskes anvendt.

(…)."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren kan vælge virksomhedsordningen for indkomståret 2014.

Klagerens repræsentant har i klagen anført følgende:

"(…)

Lovgivning/praksis

TfS1998,719LSR:
"Der blev anmodet om anvendelse af virksomhedsskatteordningen i forbindelse med for sen indgivelse af selvangivelse. Uanset at selvangivelse først var indgivet efter ligningsfristens udløb, fandt Landsskatteretten efter indstilling fra Told- og Skattestyrelsen, at klageren var berettiget til at anvende virksomhedsskatteordningen."

Den Juridiske Vejledning C.C.5.2.3.1,

"En selvstændig blev anset for berettiget til at anvende virksomhedsordningen, selv om selvangivelsen var afleveret efter udløbet af ligningsfristen, og valget af virksomhedsordningen først var truffet på dette tidspunkt. Fristen i VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., gælder alene for omgørelse af det selvangivne valg. Da selvangivelsen ikke var afleveret tidligere, og der dermed ikke var truffet noget valg, var der ikke tale om en omgørelse af et tidligere valg. Se TfS 1998, 719 LSR."

 Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2:

Stk. 2. Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8

Vores opfattelse
Det er vores opfattelse, at A kan anvende virksomhedsordningen for indkomståret 2014.

Vi skal henvise til TfS 1998, 719 LSR, som omhandler en tilsvarende situation. I sagen havde klageren ikke afleveret selvangivelse til tiden, og afleverede først selvangivelsen efter ligningsfristens udløb. Her fandt Landsskatteretten, at betingelsen for anvendelse af virksomhedsordningen var til stede, når klager ikke tidligere havde indsendt selvangivelse, og dermed ikke truffet et valg omkring virksomhedsordningen eller ej for indkomståret.

A har ikke indsendt selvangivelse før 13. november 2016, og har derfor ikke foretaget noget valg omkring beskatningsform for indkomståret 2014.

Det er efter vores opfattelse uden betydning, at SKAT har udarbejdet en årsopgørelse efter den såkaldte "årsopgørelsesordning" med et skøn over virksomhedens overskud. En sådan årsopgørelse kan sammenlignes med en skønsmæssig ansættelse/taksation fra SKAT, svarende til sagen i TfS1998,719LSR.

Fristen i VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., gælder alene for omgørelse af det selvangivne valg. Da A ikke har afleveret selvangivelse tidligere, og der dermed ikke har truffet noget valg omkring beskatningsform for indkomståret 2014, er der ikke tale om omgørelse af et tidligere valg, jf. TfS 1998, 719 LSR og Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.5.2.3.1, hvorfor A er berettiget til at anvende virksomhedsordningen for 2014.

(…)."

Landsskatterettens afgørelse
Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8."

Landsskatterettens afgørelse i TfS 1998, 719 LSR omhandlede en situation, hvor Told-og Skattestyrelsen havde ansat resultat af virksomhed efter et skøn, og hvor den skattepligtige efter omvalgsfristen i den dagældende skattestyrelseslovs § 3 stk. 4, (svarer til nugældende virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2), indsendte sin selvangivelse med resultat af virksomhed, herunder med valg af virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om et omvalg omfattet af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, idet den skattepligtige ikke tidligere havde valgt beskatningsform. Den skattepligtige kunne derfor vælge virksomhedsordningen.

Landsskatterettens afgørelse i SKM2016.29.LSR omhandlede en situation, hvor SKAT havde udsendt en printselvangivelse til den skattepligtige, og hvor den skattepligtige efter omvalgsfristen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, indsendte sin udvidede selvangivelse med resultat af udlejningsvirksomhed, og med valg af virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt med henvisning til TfS 1998, 719 LSR, at der ikke var tale om et omvalg omfattet af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2. Den skattepligtige kunne derfor vælge virksomhedsordningen. Dette uanset, at den skattepligtige ikke havde reageret på printselvangivelsen inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 1.

Klageren, der driver virksomhed med udlejning af ejendom, er ifølge skattekontrollovens § 1, stk. 5, omfattet af bekendtgørelse nr. 535 af 22/05/2013 - Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse.

Af bekendtgørelsen fremgår, at "mindre erhvervsdrivende", jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, i lighed med fysiske personer, der ikke driver selvstændig virksomhed, fremover vil modtage forslag til årsopgørelse fremfor en selvangivelse.

SKAT har derfor den 30. marts 2015 sendt årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2014 til klageren. Heraf fremgår det, at SKAT har fastsat resultat af virksomhed til 45.187 kr. ud fra selvangivelsen for 2013. Det fremgår af årsopgørelsen, at der er tale om et skøn, og at klageren selv skal selvangive det korrekte beløb i rubrikken. SKAT henviser til skattekontrollovens § 16 i forhold til 4 ugers fristen.

Klageren indtaster først resultat af virksomhed, herunder fordeling af renteudgifter og valg af virksomhedsordningen, den 13. november 2016. Ændringen er inden for genoptagelsesfristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, men efter omvalgsfristen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, 2. punktum. SKAT godkender resultat af virksomhed og angivelse af renteudgifter, men afviser valg af virksomhedsordningen med henvisning til, at der er tale om et omvalg.

Landsskatteretten finder, at klageren først i forbindelse med den digitale indtastning den 13. november 2016 af resultat af virksomhed har foretaget et valg af beskatningsform med anvendelse af virksomhedsordningen. Der er derfor i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, ikke tale om et omvalg af beskatningsform.

Der er ved vurderingen henset til, at klageren ikke forud for sin indtastning selv har valgt beskatningsform, og at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS 1998, 719 LSR, tilsiger, at den passivitet, der har været fra klageren efter SKATs udsendelse af årsopgørelsen for 2014 og indtil den 13. november 2016, ikke kan føre til, at klageren har foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse, således at klageren kan vælge virksomhedsordningen for 2014. Det overlades til Skattestyrelsen at foretage eventuelle talmæssige reguleringer, som virksomhedsordningen medfører, herunder angivelse af rentekorrektion.