Dato for udgivelse
03 Feb 2020 12:38
Til
Bilforhandlere mv.
Sagsnummer
19-0885556
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har den 30. januar 2020 vedtaget regler (lovforslag L90 af 20. december 2020), som medfører, at satserne efter registreringsafgiftsloven for 2019 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler videreføres i 2020. Dette annullerer stigningen i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler.


Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler

De gældende regler i 2019 for registreringsafgift for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler videreføres, så satserne for 2019 også gælder i 2020. Der sker ingen ændringer i forhold til forhøjelserne for 2021 og frem.

Eldrevne køretøjer – regler 2019

I medfør af registreringsafgiftslovens § 5 b, stk. 1, indfases registreringsafgiften efter de gældende regler for eldrevne køretøjer over en periode fra 2016 til og med 2022. Det sker, ved at afgiften forhøjes fra år til år, således at afgiften i 2016-2019 udgør 20 pct., i 2020 udgør den 40 pct., i 2021 udgør den 65 pct. og i 2022 udgør den 90 pct. af afgiften for tilsvarende fuldt afgiftspålagte køretøjer.

Fra og med 2023 beregnes efter gældende regler fuld registreringsafgift. Der gives desuden et særligt fradrag i registreringsafgiften på 40.000 kr. i 2019 og på 77.500 kr. i 2020.

Plug-in-hybridbiler – regler 2019

For plug-in-hybridbiler beregnes registreringsafgiften efter registreringsafgiftslovens § 5 c.

Plug-in-hybridbilerne kunne tidligere (før 2015) opnå væsentligt lavere brændstofforbrug pr. km, da der tidligere ikke blev taget højde for forbruget af elektricitet, selvom distancen kørt på el-drift blev medregnet i den samlede forbrugsopgørelse. Derfor opnåede plug-in-hybridbilerne et større fradrag i registreringsafgiften, end bilernes reelle brændstofforbrug pr. km berettigede til.

Efter de for 2019 gældende regler for plug-in-hybridbiler skal der beregnes afgift med udgangspunkt i et brændstofforbrug, hvor elforbruget ikke er medregnet, og et tillæg, så der tages hensyn til elforbruget. Tillægget beregnes som differencen mellem registreringsafgiften ved en fuld indregning af elforbruget og registreringsafgiften uden indregning af elforbruget.

Tillægget indfases over en årrække. I 2019 medregnes 20 pct. af tillægget, i 2020 medregnes 40 pct., i 2021 medregnes 65 pct., i 2022 medregnes 90 pct. og i 2023 medregnes 100 pct. Der gives desuden et særligt fradrag i registreringsafgiften på 40.000 kr. i 2019 og på 77.500 kr. i 2020.

Eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler – nye regler

De gældende satser for 2019 videreføres, så satserne for 2019 også anvendes i 2020. Det vil sige, at ligesom i 2019 vil en sats på 20 pct. gælde for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler i 2020. Det samme vil desuden gælde for det særlige fradrag på 40.000 kr., som videreføres i 2020.

Der er ingen ændringer for 2021 og frem, hvor de gældende satser fastholdes. Der vil således gælde en sats på 65 pct. i 2021 og et bundfradrag på 0 kr.

Brændselscelledrevne køretøjer og natur- og biogasdrevne biler – ingen ændringer

Bemærk, at der ikke sker ændringer i indfasningen af registreringsafgiften for brændselscelledrevne køretøjer og natur- og biogasdrevne biler.

Overgangsregler

Lovændringen træder i kraft den 1. februar 2020, men har virkning fra den 1. januar 2020. Derfor vil Motorstyrelsen regulere registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler, som er afgiftsberigtiget i januar 2020 eller anmeldt til eksport i januar 2020.

Afgiftsberigtiget i januar 2020

For eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler, som bliver afgiftsberigtiget i januar 2020, men som efter lovens ikrafttrædelse skal afgiftsberigtiges med en sats på 20 pct. og et bundfradrag på 40.000 kr., tilbagebetales en eventuel difference i afgift.

Motorstyrelsen tilbagebetaler differencen til den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Det kan enten være en selvanmelder, en bilforhandler, som ikke er selvanmelder, eller en privat person, som selv har foretaget indregistrering og betalt afgiften. Motorstyrelsen vil af egen drift foretage tilbagebetalingen. Eventuelle tilbagebetalingskrav forfalder til betaling den 31. maj 2020 og forrentes efter rentelovens § 5.

Afgiftsberigtiget i januar 2020 og eksporteret i januar 2020

Der sker ingen tilbagebetaling af en eventuel afgiftsdifference, hvis et eldrevet køretøj eller en plug-in-hybridbil er afgiftsberigtiget i januar 2020, og der også i januar 2020 er anmodet om eksportgodtgørelse for køretøjet. Dette forventes dog at vedrøre ganske få køretøjer.

Afgiftsberigtiget i perioden 2016-2019 og afgiftsberigtiget i januar 2020

For eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler, som er afgiftsberigtiget i perioden 2016-2019, og hvor der i januar 2020 er anmodet om eksportgodtgørelse, efterreguleres eksportgodtgørelsen efter den 1. februar 2020, så eksportgodtgørelsen beregnes med udgangspunkt i en sats på 20 pct. og et bundfradrag på 40.000 kr. Skatteforvaltningen opkræver en eventuel afgiftsdifference hos den, der har modtaget eksportgodtgørelsen.