Dato for udgivelse
10 Feb 2020 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2019 10:10
SKM-nummer
SKM2020.65.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0601708
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsbeskatning, EU, objektiv skattefritagelse, fællesskabernes pensionsordning
Resumé

Spørger ønskede at vide, om pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold er objektivt skattefritaget. Objektiv skattefritagelse forudsætter, at man har været ansat i EU i mindst 10 år, hvilket Spørger ikke havde. Ved overførsel af midler fra Fællesskabernes pensionsordning til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger og efterfølgende udbetaling af herfra, vil udbetalingen således blive beskattet.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1088 af den 3. september 2015, pensionsbeskatningsloven

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens §§ 20 og 41

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.10.2.8.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.F.7.1.1.

Redaktionelle noter

Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten. Se Landsskatterettens afgørelse SKM2020.402.LSR.

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling?

Svar

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i perioden fra den 1. september 2013 - 15. oktober 2017 været ansat i et EU-agentur.

Spørger var ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt (>>åremålskontrakt<<) frem til ultimo august 2020, i alt 7 år med tilhørende mulighed for forlængelse.

Spørger var i ansættelsesperioden ansat i et EU-land. Spørger havde ligeledes tjenestested i samme EU-land.

Spørger opsagde af personlige årsager ansættelsesforholdet for at vende tilbage til Danmark. Ansættelsesforholdet ophørte med virkning pr. 15. oktober 2017. 

Spørger indbetalte under ansættelsen bidrag til den obligatoriske EU-pensionsordning.

Spørger har ligeledes indbetalt skat af lønnen optjent under EU-ansættelsesforholdet.

Efter ansættelsesforholdets ophør opstod spørgsmålet, hvordan midlerne i pensionsordningen, optjent under EU-ansættelsesforholdet, skulle håndteres.

Da Spørgers ansættelsesforhold havde en varighed på under 10 år, var der to mulige modeller/ordninger, som Spørger kunne vælge imellem i forbindelse med håndteringen af pensions-midlerne i EU-regi, hvilket var 1) severance grant/allocation de départ eller 2) transfer of pension rights/transfert de droits à la pension.

Af strukturmæssige årsager er de enkelte modeller beskrevet nedenfor, og hvilke skattemæssige konsekvenser disse forventeligt ville medføre for Spørger.

1) Severance grant/allocation de départ

Ordningen medfører, at der sker en kontantudbetaling til en af Spørger oplyst konto. Beløbet vil udgøre ca. tre gange de midler, som Spørger havde optjent i EU-pensionsordningen.

I følge “Paymaster's Office Termination of service of temporary and contract staff members and accredited parliamentary assistants Practical Guide" kan ordningen også anvendes efter tilladelse fra en relevant EU-institution eller ved midlertidige ansættelser.

I forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, valgte Spørger denne ordning.

Spørger fik oprindeligt tilsagn om, at der kunne ske kontantudbetaling af midlerne efter severance grant/allocation de départ. I tilsagnet blev det meddelt Spørger, at;

“We therefore hereby confirm that the payment referred to above will be paid in euros on the account you gave us."

Skattemæssigt ville der være tale om en godtgørelse, hvorfor udbetaling heraf ikke ville have skattemæssige konsekvenser for Spørger i henhold til nationale beskatningsregler, jf. Protokol (nr. 7) vedrørende den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter, artikel 12 (tidl. Artikel 13), sml. Rådets forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, art. 2, stk. 1, sml. Den Juridiske Vejledning C.F.7.1.11

Spørger blev efterfølgende kontaktet telefonisk af en medarbejder, som meddelte, at tilsagnet blev tilbagetrukket. Begrundelsen var, at man tidligere havde oplevet, at en række tidligere (typisk yngre) ansatte havde fået udbetalt midlerne, men ikke formåede at administrere ordningen økonomisk ansvarligt, således at midlerne reelt set ikke ville dække den ansattes pension. På baggrund af sagerne havde man nu valgt, at der ikke kunne ske udbetaling af midlerne efter ordningen. Efterfølgende modtog Spørger en officiel skrivelse fra kommissionen, hvorefter udbetalingen blev nægtet med følgende begrundelse:

“In this context, the limitation of the possibility to receive a severance grant for staff who have less than 10 years of service is put into balance by the possibility to transfer the pension rights and constitute a pension in a public or private scheme. The ratio of this system is to privilege the constitution of a pension, as a regular future revenue, and avoid situations where persons would find themselves without sufficient revenue at the age of retirement and would have to appeal to the social assistance of the Member States.

This means that the payments made into a pension scheme or private insurance as foreseen in Article 12(2) of Annex VIII SR "in order to establish or maintain pension rights" have to be consistent with the global amount of pension contributions you could be expected to pay into a primary pension scheme or which you have actually paid into the pension scheme of the EU institutions (PSEUI) over the same period and the future revenue guaranteed by this payment has to be consistent with the one ensured through the transfer of the pension rights acquired under the PSEUI.

In this respect, the capital you have contributed to your private scheme, XX DKK, is very clearly not consistent with the amount paid to the PSEUI (XX €) and cannot at all be considered to provide you with an income in any way equivalent to the income which you would be able to acquire on the basis of the actuarial value of your acquired EU pension rights.

In the light of the principle of duty of care of the EU Institutions and taking into account this interpretation of the above mentioned rules, I regret to inform you that I cannot give you a positive answer to your request to obtain the benefit of a severance grant upon article 12(2) of Annex VIII to SR."

EU-kommissionen nævnte herefter, at;

“You are however eligible to a transfer out under Article 12(l)(b) of Annex VIII SR. This im-plies that the pension rights you acquired during your service at a EU institution, as well as those transferred to the PSEUI, will not be paid out to you but can be transferred to a pension fund or insurance company of your choice, which complies with the conditions laid down in Article 12(l)(b) of Annex VIII SR. I would like to point out that such a transfer of pension is free from EU taxes."

Spørger erklærede sig efterfølgende uenig i afgørelsen, hvilket bl.a. var henset til, at midlerne, som optjent under ansættelsesforholdet, ikke var de samlede pensionsmidler, som Spørger rådede over, da der var optjent en ganske betragtelig pensionsopsparing under diverse ansættelsesforhold i Danmark. Det egentlige beskyttelseshensyn, som EU-Kommissionen anvendte som begrundelse for afslaget, var derfor ikke aktuelt for Spørger, hvorfor det var Spørgers opfattelse, at ordningen fortsat kunne anvendes.

Spørger henvendte sig efterfølgende den 3. januar 2019 til EU-ombudsmanden med henblik på ændring af afgørelsen fra EU-kommissionen.

EU-ombudsmanden nægtede imidlertid at behandle klagen. Dette var bl.a. begrundet i en række processuelle forhold relateret det EU-retlige ansættelsessystem, hvor Spørger ikke havde anvendt forudgående appelmuligheder udtømmende i henhold til personalevedtægtens art. 90. EU-ombudsmanden var samtidig af den opfattelse, at Spørger havde anvendt en såkaldt "interlokutorisk formulering", hvilket efter det oplyste har givet EU-kommissionen anledning til at tro, at Spørger ikke ønskede at klage.

Spørger valgte efterfølgende ikke at gå videre med sagen, idet Spørger var, og er, af den opfattelse, at der ikke ville skulle svares skat af pensionsmidlerne optjent i EU-ansættelsesforholdet, jf. straks nedenstående.

2) Transfer of pension rights/transfert de droits à la pension

Ordningen medfører, at Spørger skal overføre pensionsmidler som opsparet under EU-ansættelsesforholdet, til en privat pensionsforvalter. Spørgers pensionsforvalter er en såkaldt ad-hoc forvalter undergivet en række betingelser for at kunne administrere midlerne optjent under EU-ansættelsesforholdet.

Efter Spørger blev nødsaget til at anvende ordningen, blev værdien af den optjente pensionsret i EU, overført til den pågældende pensionsordning.

Spørger henvendte sig efterfølgende til Skattestyrelsen med henblik på at få afklaret sin skattemæssige retsstilling i forbindelse med behandlingen af pensionsordningen. Spørger anmodede Skattestyrelsen om at bekræfte, at udbetaling fra pensionsordningen ikke ville medføre skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for spørger. Skattestyrelsen besvarede imidlertid alene spørgsmålet om skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med selve overførslen af pensionsordningen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til Protokol (nr. 7) vedrørende den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, artikel 12 (tidligere artikel 13), fritages tjenestemænd og øvrige ansatte i EU, for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra unionen. Den objektive skattefritagelsesregel skal ses i relation til Rådets Forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, artikel 2, som fastlægger personkredsen, omfattet af artikel 13 i protokollen. I henhold til forordningen, vil følgende personer være omfattet af protokollen: a) personer, der er undergivet vedtægten for tjenestemænd eller ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, b) personer, der får invalidepension, alderspension samt efterladte pension fra Fællesskaberne samt c) personer, der får den godtgørelse i tilfælde af udtræden af tjenesten, der er fastsat i artikel 5 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/88.

Det er Spørgers opfattelse, at denne er omfattet af Rådets Forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, artikel 2, litra a og b, sml. desuden Protokol (nr. 7) vedrørende den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, artikel 12 (tidligere artikel 13). Det beror på, at Spørger er undergivet vedtægten for tjenestemænd. Til dokumentation herfor henvises der særligt til ansættelses-kontraktens (sagens bilag 1), art. 1. Dette skal særligt sammenholdes med det forhold, at Spørger under ansættelsen har svaret skat til EU.

Af samme grund er det Spørgers opfattelse, at betingelserne i Protokol (nr. 7) vedrørende den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, artikel 12 (tidligere artikel 13), er opfyldt, sammenholdt særligt med Rådets Forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, artikel 2, litra a og b.

Der henvises desuden Den Juridiske Vejledning pkt. C.F.7.1.1, hvoraf det fremgår, at;

"Pensioner fra EU:

Invalidepension, alderspension og efterladtepension, der udbetales af EU, er skattefri (objektivt skattefritaget). Se Rådets forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969 artikel 2."

Det er Spørgers opfattelse, at der er tale om en protokol og forordning, som er direkte anvendelig i dansk ret, og som hjemler objektiv skattefritagelse for tjenestemænd ansat i Unionen. Dette kan man se i EU-kommissionens vejledning til ansatte "European Union Official and Taxation - impact og the Protocol on Privileges an Immunities on the their tax status". Af vejledningen fremgår det, at;

" The Court of justice has reaffirmed its “Humblet" case-law1 in an important judgment issued on 5 July 2012 23. The Court ruled that:

“The second paragraph of Article 12 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the  European Union, … must be interpreted as meaning that it precludes national legislation… which takes account of the income, including the pensions and allowances on termination of service, paid by the European Union to its officials and other staff, or to its former officials and former staff, in calculating the cap on a tax such as the wealth tax".

The judgment is also important on a second aspect. The Court, expressly and for the first time, clearly stated that:

“In the interest of legal certainty, it must be held that, given that the income paid by the Union and subject to the Union’s own tax cannot be taxed either directly or indirectly by a Member State and given that it is withdrawn from the tax sovereignty of the Member States, a person in receipt of such income is also exempt from any obligation to declare the amount of such income to the authorities of a Member State" (paragraph 30). (…)

Invalidity pensions and retirement pensions are also exempt from national taxes, as are the survivors’ pensions paid by the European Union to the widows and widowers of officials and other servants.

(d) However, Article 12 does not apply to the following:

- taxes or duties imposed by the Member States in consideration of services rendered (e.g. regional tax, tax on refuse disposal, water rates, television and radio licence fees, etc.)

- vehicle registration taxes

- annual road tax

- in Belgium, impôt foncier (property tax)

- registration/stamp duties

- inheritance tax."

(Spørgers understregning)

Med afsæt i bl.a. C-558/10 er det derfor Spørgers opfattelse, at de indtægter, herunder pensionsindbetalinger i forbindelse med ansættelsesforholdet, som er udbetalt af unionen, ikke kan undergives national beskatning, jf. C-558/10, pr. 30.

3) Det er Spørgers opfattelse, at der ingen steder, herunder i pensionsbeskatningsloven, findes hjemmel til beskatning af udbetaling af Spørgers midler optjent under EU-ansættelsesforholdet (og som overført gennem ordningen "Transfer of pension rights/transfert de droits à la pension"), som der ellers findes i pensionsbeskatningsloven, jf. bl.a. pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 5 og 6, sml. Bekendtgørelse 2012-12-21 nr. 1370 om beskatningen af pensionsordninger kapitel 12.

Såfremt national beskatning gennemføres, vil det herefter have den direkte konsekvens, at Spørger stilles væsentlig ringere, end hvis Spørger havde mulighed for 10 års ansættelse i EU, og dermed opnå udbetaling efter de væsentligt mere gunstige vilkår med skattebetaling for EU frem for national beskatning. Således virker det lovteknisk absurd, såfremt Spørger skattemæssigt skal stilles ringere grundet det forhold, at det ikke i henhold til EU’s beslutning var muligt at vælge Severance Grant med tilhørende EU-beskatning.

Sammenfattende er det derfor Spørgers opfattelse, at pensionsmidlerne optjent under EU-ansættelsesforholdet, er objektivt skattefritaget i henhold til Protokol (nr. 7) vedrørende den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, artikel 12 (tidligere artikel 13).

Af samme grund er det Spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med et "ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling.

Begrundelse

Denne sag omhandler, hvorvidt en pension optjent under ansættelse i EU er skattefri ved udbetaling. Spørger ønsker, at overføre pensionsordningen til en privat pensionsforvalter i Danmark.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 6, at pension fra Fællesskabernes pensionsordning kan overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1 nr. 1 (pensionsordninger med løbende udbetaling). Det beløb, som overføres til den danske pensionsordning, skal ikke beskattes ved overførslen fra Fællesskabernes pensionsordning til en anden pensionsordning.

Da indbetalingerne til Fællesskabernes pensionsordning er skattebegunstigede for EU-tjenestemanden, skal der betales skat ved udbetaling fra en pensionsordning, som er oprettet ved overførsel af midler fra Fællesskabernes pensionsordning, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.8.4.

Spørger henviser til, at det i Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter artikel 12 fremgår, at tjenestemænd og øvrige ansatte i EU fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra unionen. Dette gælder tillige for personer, der modtager pension fra Fællesskabernes pensionsordning, jf. Rådets Forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969, artikel 2 og Den juridiske vejledning afsnit C.F.7.1.1.

Det er korrekt, at ansatte i EU er objektivt skattefritaget af løn, vederlag og honorarer. Dette fremgår også af Den juridiske vejledning afsnit C.F.7.1.1. Af dette afsnit fremgår det endvidere, at pensioner fra EU er skattefrie.

Den objektive skattefritagelse for løn forudsætter, at personen er ansat i EU, hvilket vil sige at skattefritagelsen ophører, når personen ikke længere er ansat i EU. Skattefritagelsen for pension fra Fællesskabernes pensionsordning forudsætter, at personen har optjent ret til at modtage pension fra EU. Retten til pension fra Fællesskabernes pensionsordning forudsætter ansættelse i EU i 10 år, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.8.4. I denne sag er Spørger ikke længere ansat i EU og Spørger har ligeledes ikke optjent ret til pension fra Fællesskabernes pensionsordning, da Spørger ikke har været ansat i EU i 10 år.

Grunden til, at pension og løn fra EU er skattefritaget er, at lønnen og pensionen bliver beskattet til fordel for EU. Dette vil sige, at EU har beskatningsretten, hvorfor der ikke skal betales national skat.

Når en persons ansættelse i EU ophører inden der er gået 10 år, har personen ikke ret til pension fra Fællesskabernes pensionsordning. Det beløb, som personen og EU har indbetalt til Fællesskabernes pensionsordning, kan efter ophør af ansættelsen udbetales fra EU eller overføres til en anden pensionsordning.

Når beløbet overføres til en anden pensionsordning, bliver beløbet ikke beskattet. Da beløbet ikke er blevet beskattet ved overførslen, skal beløbet beskattes når det udbetales. Når beløbet overføres til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger, vil udbetalingerne følge de skatteregler, som gælder for den nye ordning. Da der er tale om en pensionsordning med løbende udbetaling, skal der således betales skat af udbetalingerne, jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1.

Såfremt personen havde været ansat i EU i 10 år og dermed havde optjent ret til pension fra Fællesskabernes pensionsordning, da ville pensionsudbetalingerne blive beskattet i EU, da EU i dette tilfælde ville have beskatningsretten.

Udbetalinger fra pensionsordningen vil dermed blive beskattet uanset om man har optjent ret til pension eller ej. Forskellen er således blot, hvorvidt det er EU eller medlemsstaten som beskatter udbetalingerne.

I SKM2006.486.HR er det ligeledes præciseret, at bestemmelserne i en konvention vedrørende regler for immunitet, kun gælder for personer, som er aktuelt ansat i organisationen.

SKM2006.486.HR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skattefritagelsesbestemmelsen i overenskomsten mellem WHO og Danmark vedrørende gager og ydelser til organisationens embedsmænd tillige omfatter pensionsudbetalinger. Højesteret fandt, at overenskomstens skattefritagelsesbestemmelse efter en sproglig fortolkning alene hjemler national skattefrihed for personer, som aktuelt er ansat i FN’s organisationer.

Den omtalte afgørelse kan ses i sammenhæng med nærværende sag, da begge overenskomster henviser til, at skattefritagelsen udelukkende gælder for organisationernes ansatte. I nærværende sag har Spørger desuden ikke optjent ret til pension fra Fællesskabernes pensionsordning, hvorfor der ikke er tale om en pensionsordning som er objektivt skattefritaget.

Ved overførsel af midler fra Fællesskabernes pensionsordning til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger og efterfølgende udbetaling af herfra, vil udbetalingen således blive beskattet.

Pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er derfor ikke objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2015-09-03 nr. 1088 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1:

Til den skattepligtige indkomst medregnes:

 1. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger. Løbende ydelser fra forsikringer, som omfattes af § 5, er dog kun indkomstskattepligtige, såfremt de udbetales til forsikrede selv eller i kraft af en begunstigelsesbestemmelse til forsikredes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
 2. Udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til forsikrede eller kontohaver selv i overensstemmelse med ordningens vilkår om ratevis udbetaling samt udbetaling af rater efter forsikredes eller kontohavers død, såfremt raterne i kraft af en begunstigelsesbestemmelse udbetales til den pågældendes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller den pågældendes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
 3. Løbende udbetalinger fra en indeksordning til interessenten selv.
 4. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger og udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo, samt pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der tilfalder eventuelle begunstigede efter ægtefællens død, jf. § 30, stk. 2.

Pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1-6:

Overførsel af en hel ordning eller en delvis overførsel af en forsikring eller en pensionsaftale eller lignende, der ikke var i kraft ved udgangen af 1982, jf. § 10 i pensionsafkastbeskatningsloven, eller en opsparingsordning, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs § 10, stk. 1, til en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog stk. 9 , hvis overførslen sker:

 1. mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende livrenter,
 2. fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente, jf. dog stk. 8,
 3. fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun en af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller der er tale om en overførsel efter første udbetaling fra en af ordningerne, jf. dog stk. 10,
 4. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger,
 5. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden,
 6. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, jf. dog stk. 8,
 7. fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger, eller
 8. fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser, som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomheds §§ 204-206 eller som led i en fusion som nævnt i selskabsskattelovens § 13 H.

Stk. 2. Det samme gælder overførsel af en indeksordning fra et forsikringsselskab til et andet eller fra et pengeinstitut m.v. til et andet, i det omfang sådan overførsel kan ske efter de regler, som finansministeren har fastsat herom.

Stk. 3. Deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning behandles uanset stk. 1 ikke som en ud- og indbetaling, hvis overførslen sker

 1. til forsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet,
 2. til en pensionsordning ved et nyt ansættelsesforhold, når der efter lov, vedtægter eller lignende regler kun er hjemmel til at overføre en del af en ordning,
 3. fra en ordning af en del af årets bidrag, præmier og indbetalinger til en anden ordning efter stk. 1,
 4. mellem ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 eller 6, i det indkomstår, hvori ordningerne påbegyndes udbetalt. Det er en betingelse, at kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed udbetales fuldt ud i det nævnte indkomstår, og at rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed samt pensionsordninger med løbende udbetalinger påbegyndes udbetalt i det nævnte indkomstår.

Stk. 4. Ved deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning efter stk. 1, 2 eller 3 anses den overførte del fortrinsvis at hidrøre fra de senest indbetalte bidrag eller præmier.

Stk. 5. Overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, fra en rateforsikring eller fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en ordning for samme person oprettet efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber behandles ikke som ud- eller indbetaling. Det samme gælder tilbageførsel af det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v. til en ordning for samme person omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 6. Udbetales udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, indbetales den del af godtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v., til den danske stat. Det indbetalte beløb kan enten overføres til en pensionsordning omfattet af stk. 1, nr. 1, eller udbetales efter fradrag af afgift. Afgiften udgør 60 pct. uanset indbetalingstidspunktet. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb. Det beløb, der i henhold til 1. pkt. indbetales til den danske stat, forrentes af den danske stat over for den pågældende person indtil overførsel eller udbetaling, jf. 2. pkt., med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken.

Praksis

SKM2006.486.HR:

Sagen vedrørte hvorvidt skattefritagelsesbestemmelsen i overenskomsten mellem WHO og Danmark vedrørende gager og ydelser til organisationens embedsmænd tillige omfatter pensionsudbetalinger. Højesteret fandt, at overenskomstens skattefritagelsesbestemmelse efter en sproglig fortolkning alene hjemler national skattefrihed for personer, som aktuelt er ansat i FN’s organisationer.

Den juridiske vejledning 2019-2 C.A.10.2.8.4, Overførsel af pensionsordninger til og fra De Europæiske Fællesskaber:

(…)

Udbetaling og overførsel af pensionsrettigheder fra De Europæiske Fællesskaber til en anden pensionsordning

Ret til pension fra De Europæiske Fællesskabers pensionsordning forudsætter ansættelse i 10 år.

(…)

Indbetalingerne til EU's pensionsordning er skattebegunstigede for EU-tjenestemanden, idet der gælder bortseelsesret for disse indbetalinger i grundlaget for skatten til fordel for EU. Efter PBL § 18, stk. 8, kan der kun foretages fradrag for indbetalinger ved overførsel fra en anden skattebegunstiget pensionsopsparing, som ikke er omfattet af PBL, kapitel 1, hvis overførslen har skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person. Da overførselen af modværdien af de optjente pensionsrettigheder ikke har skattemæssige konsekvenser for den pågældende person hverken ved udbetalingen fra EU eller ved overførslen til den danske pensionsordning, er der ikke fradrag for indskud efter PBL, kapitel 1, ved overførslen.

(…)

Den juridiske vejledning 2019-2 C.F.7.1.1, Ansatte i organisationen:

(…)

Pensioner fra EU

Invalidepension, alderspension og efterladtepension, der udbetales af EU, er skattefri (objektivt skattefritaget). Se Rådets forordning nr. 549/69 af 25. marts 1969 artikel 2.

(…)