Dato for offentliggørelse
17 Feb 2020 10:08
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
13 Mar 2020 23:59
Kontaktperson
Signe Sparsø Koch
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0302598
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Afgift
Emneord
Chokoladeafgift, objektiv hæftelse, praksisændring, genoptagelse
Status
Bortfaldet
Resumé

Landsskatteretten har i SKM2019.170.LSR lagt til grund, at der har været en fast administrativ praksis om kun at rejse krav om hæftelse i sager, hvor der er tale om svig/unddragelse. Efter denne praksis rejses hæftelseskravet ikke, når den manglende betaling af afgiften blot skyldes manglende betalingsevne hos den betalingspligtige person, fx på grund af dennes konkurs, uden at der er tale om svig. Skattestyrelsen vil fremadrettet ændre praksis, således, at der kan rejses krav om hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, også i andre tilfælde end svig eller unddragelse, idet hæftelsesbestemmelsen gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er betalt afgift af varerne, som skulle være betalt efter loven. Praksisændringen har virkning for hæftelser vedrørende afgiftsperioder, der udløber efter offentliggørelsen af styresignalet.

I dette styresignal beskrives muligheden for genoptagelse som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR vedrørende hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2. I styresignalet fastsættes betingelse og frister for genoptagelse af sager vedrørende hæftelse for chokoladeafgiften. Endvidere ændres praksis vedrørende chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, med fremadrettet virkning.

Reference(r)

Chokoladeafgiftslovens § 29

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit i A.B.4.4.3. Hæftelse for betaling af punktafgift.

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Sammenfatning

I dette styresignal beskrives for det første muligheden for genoptagelse som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR vedrørende hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2. I styresignalet fastsættes betingelser og frister for genoptagelse af sager vedrørende hæftelse for chokoladeafgiften.

For det andet ændres praksis vedrørende chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, med fremadrettet virkning.

2. Baggrund

Et selskab F havde i perioden februar 2016 til september 2016, erhvervet afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer fra G1 ApS. G1 ApS havde købt de chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer hos G2 ApS. G2 ApS havde løbende angivet chokolade- og sukkervareafgift, men havde ikke indbetalt chokolade- og sukkervareafgiften til SKAT. I november 2016 blev der afsagt konkursdekret for G2 ApS. I september 2017 blev der afsagt konkursdekret for G1 ApS.

SKAT traf afgørelse om, at selskabet F hæftede solidarisk efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, på objektivt grundlag for betaling af afgiften.

Landsskatteretten traf i SKM2019.170.LSR afgørelse om, at selskabet F ikke hæftede solidarisk for afgiften. Landsskatteretten var enig med SKAT i, at chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2 er en objektiv hæftelsesregel, der finder anvendelse uanset god tro om den manglende betaling af afgiften. Landsskatteretten fandt imidlertid, at det ville være en skærpende administrativ praksisændring at anvende hæftelsesreglen på et tilfælde som det foreliggende.

Af Landsskatterettens begrundelse fremgår, at:

"I Skatteministerens svar på spørgsmål 355 af 25. april 2017 er indsat bemærkninger fra SKAT til skatteministeren. Af skatteministerens svar, samt SKATs bemærkninger fremgår:

"Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er undtagelsesvis, at denne regel skal anvendes. Det klare udgangspunkt må være, at det er dem, der ifølge loven er forpligtet til at betale afgift, som også skal betale den. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at reglerne skal bidrage til at forebygge afgiftssvig, og at de derfor er nødvendige, selvom de skal anvendes undtagelsesvis. Det fremgår også af SKATs bidrag nedenfor.
[…]
Det er kun i unddragelsesager, hvor det ikke er muligt for SKAT at identificere leverandøren af de afgiftspligtige varer, at SKAT rejser afgiftskravene over for køber. […]"

Landsskatteretten fandt, at en anvendelse af reglen i den i sagen omhandlede situation derfor ikke ville kunne ske uden forudgående varsel fra skattemyndighedernes side.

3. Regelgrundlaget

Det fremgår af § 29, stk. 2 i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018 med senere ændringer, at:

Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

4. Ny praksis

Landsskatteretten har i SKM2019.170.LSR lagt til grund, at der har været en fast administrativ praksis om kun at rejse krav om hæftelse i sager, hvor der er tale om svig/unddragelse. Efter denne praksis rejses hæftelseskravet ikke, når den manglende betaling af afgiften blot skyldes manglende betalingsevne hos den betalingspligtige person, fx på grund af dennes konkurs, uden at der er tale om svig.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at hæftelsesbestemmelsen i chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2 er en objektiv hæftelsesregel, hvorefter en virksomhed, der erhverver varer, hvoraf der ikke er betalt den afgift, der skulle være betalt efter loven, hæfter solidarisk på objektivt grundlag for betaling af afgiften, uanset årsagerne til den manglende afgiftsbetaling hos en leverandør og virksomhedens gode tro herom. Der er i bestemmelsen ikke knyttet andre betingelser til forpligtelsen til at betale afgift af varerne end, at der ikke er betalt afgift af varerne, som skulle være betalt efter loven.

Skattestyrelsen vil derfor fremadrettet lægge følgende praksis til grund:

Der kan rejses krav om hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, også i andre tilfælde end svig eller unddragelse, idet hæftelsesbestemmelsen gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er betalt afgift af varerne, som skulle være betalt efter loven.

Praksisændringen har virkning for hæftelser vedrørende afgiftsperioder, der udløber efter offentliggørelsen af styresignalet.

Afgiftsperioden for registrerede virksomheder er kalendermåneden. Se opkrævningslovens § 2, stk. 1, samt chokoladeafgiftslovens § 14.

Hvis styresignalet eksempelvis offentliggøres den 1. april 2020, har den ved styresignalet fastsatte praksisændring virkning for hæftelseskrav vedrørende afgiftsperioden 1. april 2020 til 30. april 2020 og fremefter.

5. Genoptagelse

Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR betyder, at virksomheder, der er blevet pålagt hæftelse i henhold til chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, i sager, hvor der ikke er tale om svig/unddragelse, i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper kan anmode Skattestyrelsen om at genoptage behandlingen af deres sag.

Skatteforvaltningslovens frist- og forældelsesregler finder ikke anvendelse for en sådan anmodning om genoptagelse. Hæftelseskravet efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, mod en senere erhverver mv. af chokoladeafgiftspligtige varer, er ikke krav som følge af en afgifts- eller skatteansættelsessag mod den hæftende. Der er derfor ikke spørgsmål om genoptagelse efter skatteforvaltningsloven.

Hvis genoptagelse sker, og det herefter vurderes, at tidligere hæftelseskrav - ud fra de af Landsskatteretten i SKM2019.170.LSR anførte grunde - har været uretmæssig, skal der ske tilbagebetaling af tidligere betalte beløb.

Det bemærkes, at virkningen af den af Landsskatteretten statuerede praksis kun er bagudrettet, samt at Landsskatterettens afgørelse alene har betydning for hæftelsessager, hvor der ikke har været tale om svig eller unddragelse.

5.1. Forældelse

Krav om tilbagebetaling af betalte hæftelseskrav reguleres af forældelseslovens regler.

Efter forældelseslovens § 3, stk. 1, er forældelsesfristen 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Eventuelt krav på tilbagebetaling vedrørende hæftelseskrav efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, forældes herefter 3 år efter forfaldstidspunktet, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Dette betyder, at de berørte virksomheder kan anmode om tilbagebetaling 3 år tilbage fra offentliggørelsen af dette styresignal, hvis kravet rejses overfor Skatteforvaltningen inden 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Har en virksomhed efter Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR og inden offentliggørelsen af dette styresignal fremsat anmodning om genoptagelse og tilbagebetaling, har virksomheden krav på tilbagebetaling 3 år tilbage fra anmodningstidspunktet.

Såfremt der 3 måneder senere end offentliggørelsen af dette styresignal rejses krav på tilbagebetaling, gælder de sædvanlige forældelsesregler.

5.2 Anmodning om genoptagelse og tilbagebetaling

Anmodning om genoptagelse af afgiftsansættelsen skal indgives til Skatteforvaltningen via SKAT.dk, Tast-Selv, eller sendes til adressen: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

6. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i den næstkommende opdatering af Den juridiske vejledning, afsnit i A.B.4.4.3 Hæftelse for betaling af punktafgift. Herefter er styresignalet ophævet.