Dato for udgivelse
20 Feb 2020 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Nov 2019 12:29
SKM-nummer
SKM2020.77.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0459819
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, almenvelgørende, konference, deltagergebyrer, sponsorpakker
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med afholdelse af en international konference i Danmark, samt deltagelse i et aftenarrangement, som led i konference.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit D.A.5.21.2.

 Spørgsmål

 1. Anses Spørger for en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr.21?
 2. Er deltagernes betaling af deltagergebyr ved en kongres afholdt i København momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr.21?
 3. Er Spørgers indtægter ved standleje og sponsorpakker på kongressen momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr.21?
 4. Er deltagerens betaling af deltagergebyr ved et aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1., nr. 21?

Svar:

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er en non-profit forening med hjemstedet i Y-land, hvis formål er at fremme viden om AA, jf. pkt. 2 i foreningens vedtægter.

Af pkt. 3 i foreningens vedtægter fremgår at foreningen opfylder dette formål ved (Skattestyrelsens oversættelse):

 • "Organisering af videnskabelige kongresser
 • Organisere undervisningsevents
 • Dele information ved hjælp af videnskabelige publikationer
 • Formidling af relevant information f.eks. gennem regelmæssige nyhedsbreve, via hjemmeside og andre elektroniske og ikke-elektroniske medier
 • Tilbyder uddannelse via e-læringsmoduler
 • Publicere retningslinjer og positionsdokumenter
 • Understøtter videnskabelige begivenheder fra interesseforbundne grupper
 • Oprettelse og støtte af arbejdsgrupper og særlige interessegrupper til fremme og udførelse af arbejde med specifikke emner
 • Støtter og faciliteter forskning
 • Tildeling af priser og tilskud til fremme af forskning, klinisk praksis og uddannelse
 • Etablering af et eller flere datterselskaber under den juridiske form af et selskab med begrænset ansvar
 • Fungere som forbindelsesled til med patient- og forældreorganisationer
 • Forbedre forståelsen, fremme og henlede opmærksomheden på aktuelle emner på europæiske og verdensniveau fora
 • Fungere som forbindelsesled til tilknyttede selskaber for yderligere forskning og opmærksomhed om alle relaterede aktiviteter og studier "

Medlemskabet er formuleret i vedtægterne. Der findes forskellige medlemskaber. Alle medlemmer er velkommen til at deltage i det årlige meeting. For at være medlem, skal man dokumentere en aktiv interesse indenfor dette medicinske område.

Af vedtægternes pkt. 4 fremgår, at: (Skattestyrelsens oversættelse)

"Foreningen består af medlemmer der er fuldt ud sundhedsfaglige professionnelle, eller nogle af tilsvarende uddannelse, under uddannelse og allierede sundhedsfaglige og emeritus-medlemmer. Medlemmer skal have en aktiv interesse i AA.

b. Forslag til alle kategorier af medlemskab skal fremsættes skriftligt til generalsekretæren to gange om året (de nøjagtige frister er defineret i selskabets regler og forordninger). Forslag om medlemskab skal støttes skriftligt af et fuldt ud medlem eller emeritusmedlem, der ikke på tidspunkt for ansøgningen er medlem af Rådet. Hvert forslag skal ledsages af curriculum vitae og liste over kandidatens publikationer, dokumentation for personlige præsentation af et papir / plakat fra tidligere årsmøder i A, B eller en C verdenskongres eller regelmæssig deltagelse i årlige møder af D, og en meningsfuld dokumentation af X og / eller Y i E.

c. Ansøgere om fuldt medlemskab skal have fremlagt et papir / plakat på et tidligere årsmøde i A, B eller på en C verdenskongres. Ansøgere der kan bevise et aktivt engagement og en betydelig "track-record" i E og mindst fem års fuldtidsuddannelse / ansættelse (eller tilsvarende deltid) kan ansøge om fuldt medlemskab uden kravet om personligt at præsentere et papir skal være opfyldt.

d. Kun fulde A-medlemmer med god status (dvs. har betalt deres kontingent) har stemmeret på den ordinære generalforsamling.

e. tilsvarende medlemmer skal være fulde medlemmer af andre C-associerede samfund eller ikke-europæiske medlemmer, der ikke opfylder kriterierne for fuldt medlemskab, men aktivt er involveret i AA.

f. Uddannelsesmedlemmer skal være medlemmer med mindre end 10 års erfaring i A; Uddannelses-medlemskab varer i op til fem år; for at forblive i foreningen, skal eleverne ansøge om fuldt medlemskab, efter denne periode.

g. F -medlemmer skal være medlemmer af medicinsk relaterede erhverv, der er tilknyttet E. F-medlemmer kan konvertere til fuldt medlemskab ved at udfylde kravene som defineret i afsnit 4c.

h. Emeritus-medlemmer skal være medlemmer med god status, som har trukket sig tilbage fra aktiv praksis. De har ret til gratis medlemskab af foreningen, men har ikke stemmerettigheder. Medlemmer kan ansøge om at blive emeritusmedlemmer skriftligt til sekretæren.

i. Rådet har pligt til at behandle alle ansøgninger to gange om året og give moplysninger om de kandidater, som de anbefaler til medlemskab. Eksisterende medlemmer træffer den endelige beslutning om optagelse af et medlem uden at skulle begrunde et afslag. Antallet af medlemmer begrænses som bestemt af medlemmerne på generalforsamlingen. Afstemning om optagelse af nye medlemmer kan ske elektronisk.

j. Hvis et medlems årlige abonnement bortfalder i tre på hinanden følgende år, afgøres spørgsmålet om fortsættelse af medlemskab af Rådet.

k. Et medlem, hvis adfærd er til skade for selskabets velfærd, formål eller omdømme, kan udelukkes fra foreningen uden begrundelse på generalforsamlingen efter forslag fra Rådet."

I vedtægternes pkt. 5, fremgår vedrørende foreningens mødeaktiviteter (Skattestyrelsens oversættelse):

"a. Foreningen afholder et årligt videnskabeligt møde til præsentation og diskussion af papirer fra medlemmer og gæster på et sted og tidspunkt, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

b. Der afholdes en årlig generalforsamling i løbet af det videnskabelige møde.

c. Rådet mødes inden generalforsamlingen.

d. Der kan indkaldes til andre møder i foreningen eller i Rådet."

Foreningen er tillige ansvarlig for publicering af et tidsskrift, af vedtægternes pkt. 6 fremgår:

"Ved en valgt repræsentant, redigerer foreningen et tidsskrift med henblik på at fremme foreningens formål, dvs. tidsskriftets generelle politik afgøres af Rådet.

 Rådet vælger en redaktør i fem år, og han / hun er ikke berettiget til genvalg, undtagen ved ekstraordinære omstændigheder.

En redaktørkandidat kan foreslås skriftligt til Rådet via General Sekretæren den 7. januar i det år, hvor der skal vælges en redaktør.

 Fem til ti medlemmer af foreningen vælges af Rådet efter aftale med redaktøren for redaktionsrådet, som mødes på den årlige generalforsamling.

Redaktøren deltager i rådsmødet en gang om året.

Tidsskriftet kan deles på lige vilkår med andre organisation/samfund, der har

det samme formål. Under sådanne omstændigheder skal redaktionerne mødes

årligt.

Publikationsudvalget er et fælles udvalg med G. Det inkluderer den tidligere formand, den siddende formand og kassereren, samt og redaktør for hver af de øvrige organisationer.  Formandsposten deles mellem de to tidligere formænd. "

Organisationens Råd bestå, jf. vedtægternes pkt. 8. af følgende medlemmer (skattestyrelsens oversættelse):

"1. Formand
2. Generalsekretær
3. Kasser
4. Næstformand (ikke-afstemningsret)
5. Ni rådsmedlemmer inklusive:

a. Formanden for XX
b. Formanden for YY
c. ZZ- formand
d. Det unge A-udvalgs formand
e. Formand for F Committee
f. Uddannelsessekretæren
g. Den videnskabelige sekretær
h. Repræsentanten for internationale anliggender
Arrangøren af ​​det næste årsmøde (har ikke stemmeret)
Det udøvende Råd består af følgende personer:

1. Formanden
2. Generalsekretæren
3. Kasseren
4. Næstformand (efter invitation)
5. Resident Director (kun ved invitation)

Det udøvende Råd fører tilsyn med administrationen af ​​organisationen.

Formanden vælges for tre år ad gangen, men vil fungere som næstformand (ikke-afstemning) i et år inden hans / hendes embedsperiode starter, og fungerer som en ikke-stemmeberettiget, rådgivende tidligere præsident for en periode på ét år efter hans / hendes mandatperiodes ophør. Han / hun vil ikke være berettiget til genvalg som præsident efter hans / hendes mandatperiodes ophør. Han / hun skal være et fuldt medlem og har tidligere været medlem af Rådet, men han / hun må ikke have været medlem af Rådet i mindst et år forud for valget.

En kandidat til formandsposten kan (med hans / hendes skriftlige samtykke) foreslås skriftligt af fem medlemmer, der ikke på det tidspunkt er medlemmer af Rådet, til generalsekretæren af 7. januar inden næste generalforsamling. I tilfælde af at der ikke foreslås nogen kandidater, kan Rådet foreslå derefter en kandidat mindst tre måneder før generalforsamlingen.

Formanden vælges via en anonym elektronisk stemmeseddel af alle fulde A-medlemmer i god status og afsluttes femten dage før årsmødet. Afstemninger modtaget herefter er ugyldig. I tilfælde af mere end en kandidat til formandsposten, sker valget ved en enkelt overførbar afstemning. Der kræves et simpelt flertal af de, der stemmer. Resultatet af valget bliver annonceret på den ordinære generalforsamling.

I formandens fravær, fungerer næstformanden som formand på møder og udfører

sådanne pligter, som formanden eller rådet kan tildeles ham / hende."

Endvidere har Spørger fremlagt dokumentation fra det Y-land skattevæsen, som bekræfter, at Spørger på visse betingelser er skattefritaget i Y-land.

Af vedtægternes pkt. 3b fremgår det, at organisationen opnår finansiering ved (Skattestyrelsens oversættelse):

 • "Medlemskabs- og tilknytningsgebyrer
 • Tilskud, donationer og sponsorering
 • Indsamlinger, arv og andre gaver
 • Administration af aktiver (f.eks. renter, anden kapitalgevinstindkomst, indkomst fra leje osv.)
 • Ethvert overskud fra afholdelse af videnskabelige og uddannelsesmæssige møder og andre aktiviteter
 • Indtjening i forbindelse med kapitalandele i datterselskaber
 • Tidsskriftsabonnementsgebyrer, royaltybetalinger, tilmeldingsgebyrer og annonceindtægter
 • Andel i overskud relateret til den årlige videnskabelige kongres"

Spørgeren vil gerne gennemføre den XX. verdenskongres (World Congress of AA I København fra den zz. til den zz 20xx.

Af foreningens vedtægter, pkt. 16 fremgår, at (Skattestyrelsens oversættelse):

" Forslag til afholdelse af det årlige videnskabelige møde skal fremsættes skriftligt til kongressens organiseringskontor med kopi til generalsekretæren den 1. november efter indkaldelse af forsalg til et specifikt år er offentliggjort af foreningen. En liste over udvalgte potentielle destinationer skal være generalsekretæren i hænde den 7. januar det følgende år.

Afgørelsen og udnævnelsen træffes af et flertal af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen. Den udvalgte arrangør vil være et yderligere rådsmedlem i året før mødet og indtil udgangen af det møde, som han / hun er ansvarlig for at afholde. "

Af vedtægternes punkt 18, følger endvidere vedrørende den årlige kongres, at (Skattestyrelsens oversættelse):

“Det overordnede program fastlægges af arrangøren af det næste møde sammen med Den Videnskabelige Komité og i samråd med Eksekutivrådet og Rådet.

Foreningens mål er at tilskynde til inddrage ny og ikke nødvendigvis

Afsluttet forskningsarbejde på den årlige videnskabelige kongres. "

Konferencen, som afholdes hvert år, anses af Spørger for at være af uddannelsesmæssige og videnskabelige baggrund.

Der deltager op til xx personer fra xx lande. Arrangementet anses som et platform, hvor deltagerne udveksler videnskabelige oplysninger og emner på dette område.

Der deltager fagfolk, videnskabelige medarbejdere, forskere, udviklere og virksomheder, som leverer produkter og ydelser på dette område. Deltagerne i konferencen er mennesker, som har interesse i organisationens virke og dens emner.

Som led i den videnskabelige kongres gennemføres forskellige workshops, symposiums og diskussioner. Deltagere betaler et deltagergebyr og får derved adgang til kongressen. Under kongressen serveres der forplejning for deltagerne. Deltagerne er medlemmer og ikke medlemmer, bl.a. også unge forskere og studerende. Prisen for deltagelse i kongressen er forskellig. Der kan købes en dagsadgang.

Under den videnskabelige kongres får interesserede virksomheder lejligheden til at sponsorere kongressen. Der sælges sponsorpakke til virksomhederne. Virksomhederne og andre foreninger, som støtter arrangementet, har mulighed for at reklamere for deres produkter og ydelser over for fagfolk på dette område imod betaling af en fast gebyr. Det sker gennem en stand eller/og en visning af firmalogo under kongressen.

Spørger har oplyst, at sponsorpakkerne og standlejen tilbydes til almindelige markedspriser.

Endvidere gennemføres der et aftenevent efter kongressens afslutning. Dette event er mere festligt og indeholder en menu og drikkevarer til deltagerne. Under denne aftenevent bliver enkelte forsker og fagfolk hyldet og der uddeles forskellige priser fra Spørger. Dette arrangement er udelukkende til medlemmerne og afregnes separat med et særligt gebyr.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1:

Spørger afholder hvert år en international konference, næste år i København. Spørgeren er en nonprofit organisation, som har til formål at fremme uddannelsesmæssige, velgørende og videnskabelige formål. Spørgerens formål er således ikke at drive økonomisk virksomhed. Spørgeren opfylder dermed kravet om at være en forening, som har almennyttige (filantropisk) formål (uddannelse, videnskab, forskning), der skaber et netværk på tværs af forskning, uddannelse sundhedsvæsenet for at fremme sygdomsbekæmpelse.

Spørger har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på en anden måde almennyttige karakter.

Spørgsmål 2:

Spørgers årlige konference opfylder forudsætningerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Selskabet driver ikke virksomheden med at sælge billetter til arrangementer eller salg af varer eller ydelser i øvrigt. Gennemførelse af konferencen sker på spørgerens regning og risiko. Deltagergebyret for den videnskabelige og uddannelsesmæssige del af konferencen er derfor omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr.17

Spørgsmål 3:

De foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

De formål, som efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer. Spørgerens konference og formål er bl.a. at undervise fagligt eller formidle viden på det sundhedsfaglige område.

Af Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit D.A.5.21.2, fremgår følgende:

"Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21:

1) Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter ML § 13, stk. 1, nr. 1-6.

Den almennyttige Foreningen gennemfører en konference, som indeholder uddannelsesmæssige komponenter og filantropiske indhold, som er fritaget efter nr. 3 og 4.

2) Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter.

Salget af sponsorpakker og udlejning af udstillingsstand sker som led i den almennyttige konference.

3) Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

Hele indtægten tjener til gennemførelsen af konferencen og subventionerer deltagergebyret. Hvis der opstår et overskud bruges den til foreningens formål.

4) Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Alle varer og ydelser købes i Danmark og købes til markedspriser og videreberegnes tilsvarende.

Spørger mener, at ovenstående 4 betingelser er opfyldt, hvorfor momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 21, kan finde anvendelse.

Spørgsmål nr. 4:

Salg af deltagergebyr til den afsluttende aftensevent til medlemmer af den almennyttige forening opfylder også de 4 nævnte forudsætninger.

Dette arrangement er en del af forenings konference for deres medlemmer. Hele konferencen har et filantropisk indhold. Denne aftenevent er til gavn for medlemmerne, som vil fremme filantropiske og videnskabelige formål. Ved festen hyldes enkelte medlemmer.

Deltagergebyr opkræves i forbindelsen med spørgerens almennyttige aktiviteter.  Gebyret opkræves til at dække omkostningerne i forbindelsen med dette arrangement. Der opstår ikke noget overskud. Der opstår heller ikke nogen konkurrencefordrejning, fordi alle leveringer betales til markedspriser hos danske virksomheder og videreberegnes til de enkelte deltager ved dette gebyr.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger anses for en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Begrundelse

I medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers levering af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter fritaget for moms.

De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål nævnes i forarbejderne til momsloven, amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde, typisk svarende til fritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

Af lovforslaget fremgår endvidere, at det er bredden i overskuddets anvendelse, som er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

I henhold til Spørgers vedtægter er der er tale om en uafhængig non-profit forening, som har til formål, at: "fremme viden om gastroenterologi, hepatologi og ernæring".

Spørgers aktiviteter består bl.a. i at arrangere videnskabelige kongresser, undervisningsevents. Endvidere yder Spørger faglig rådgivning til foreningens medlemmer samt udbreder og deler viden om AA via guidelines, e-læringsmoduler og nyhedsbreve.

Foreningen spreder endvidere viden via foreningens hjemmeside og på den årlige kongres.

Endelig fremgår det af vedtægterne, at foreningen ikke forfølger egennyttige formål, ligesom medlemmerne ingen økonomisk støtte modtager fra foreningen.

På denne baggrund er det Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers formål kan karakteriseres som "sygdomsbekæmpelse" og dermed opfylder betingelsen for at kunne anses for en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, samt SKM2019.98.SR.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at deltagernes betaling af deltagergebyr ved en kongres afholdt i København momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Begrundelse

Det lægges til grund for besvarelsen, at det af Spørger påtænkte salg af adgang til en kongres i København mod vederlag, har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21, samt at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens § 4.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, som implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o, skal salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., på visse betingelser momsfritages.

Momsfritagelsen forudsætter, at

 1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
 4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter
 6. Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det kan være aktiviteter, der fremgår af formålet eller er i tilknytning til formålet, eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller almennyttigt arbejde, jf. forarbejderne til momsfritagelsen, lovforslag 2001/02, 2. samling, L137.

Spørger har oplyst, at den aktivitet, der ønskes omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er en international kongres dedikeret udbrede og dele viden om gastroenterologi, hepatologi. Arrangementet vil bestå af foredrag, workshops, præsentationer af papirer mv. der skaber et netværk på tværs af forskning, uddannelse sundhedsvæsenet for at fremme sygdomsbekæmpelse.

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at aktiviteten ligger indenfor foreningens formål.

Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.

Det er en betingelse, at overskuddet fra aktiviteten bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det fremgår af Spørgers vedtægter, at Spørger skal forfølge sit formål ved at organisere kongresser, undervisningsevents, understøtte videnskabelige begivenheder, støtte og facilitere forskning, forbedre forståelsen, fremme og henlede opmærksomheden på aktuelle emner på europæiske og verdensniveau fora mv.

Videre fremgår det, at medlemmer, som melder sig ud af Spørger eller bliver ekskluderet, ikke har nogen ret til nogen del af Spørgers formue.

Endelig fremgår det, at skulle Spørger blive opløst, så skal de tilbageværende midler i Spørger overføres til en non-profit organisation, som forfølger offentlige formål, som er sammenlignelige med Spørgers formål, og som ligeledes nyder skattefritagelse for almennyttige foreninger.

Til sidst fremgår det tillige, at under ingen omstændigheder skal nogen af Spørgers medlemmer eller stiftere modtage nogen del af Spørgers formue, ligesom Spørger ikke må bruge nogen del af formuen til gavn for Spørgers medlemmer eller stiftere.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens vurdering, at betingelsen om, at et overskud udelukkende skal bruges til foreningens velgørende formål, er opfyldt, jf. også SKM 2019.98.SR og SKM.2019.181.SR.

Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Den af Spørger påtænkte internationale konference i København i Danmark, er efter det oplyste målrettet personer, der finder interesse i Spørgers virke.

Der deltager fagfolk, videnskabelige medarbejdere, forskere, udviklere og virksomheder, som leverer produkter og ydelser på dette område. Deltagerne i konferencen er mennesker, som har interesse i organisationens virke og dens sundhedsfaglige emner.

Som led i den videnskabelige kongres gennemføres forskellige workshops, symposiums og diskussioner. Deltagere betaler et deltagergebyr og får adgang til kongressen. Under kongressen serveres der forplejning for deltagerne. Deltagerne er medlemmer og ikke medlemmer, bl.a. også unge forskere og studerende. Prisen for deltagelse i kongressen er forskellig.

Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers levering af adgang til kongressen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

Det er slutteligt en forudsætning, at leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, 3. punkt.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (2001/02, 2. samling, L137.), at salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af den foreslåede fritagelse, idet der i så fald er tale om almindelig erhvervsmæssig og dermed momspligtig virksomhed. Dette gælder uanset om overskuddet anvendes fuldt ud til et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Med salg af forretningsmæssig karakter tænkes først og fremmest på salg fra et fast salgssted som en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Afgørelsen af, hvorvidt der er tale om et fast salgssted, skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Elementer som salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment m.v. vil kunne indgå i vurderingen af, hvorvidt der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Spørger sælger adgang til en årlig kongres i København i Danmark.

Det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af adgang til kongressen på denne baggrund ikke kan anses for at være af forretningsmæssig karakter.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers opkrævning af deltagergebyrer for deltagelse i konferencen i København kan omfattes af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Skattestyrelsen henviser herved tillige til SKM2013.67.SR, hvor en anden forenings afholdelse af en kongres i København ligeledes opfyldte betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørgers indtægter ved salg af standleje og sponsorpakker på kongressen er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Det lægges til grund for besvarelsen, at det af Spørger påtænkte salg af standleje og sponsorpakker mod vederlag, har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21, samt at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens § 4.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., på visse betingelser, jf. også SKM2019.181.SR.

Momsfritagelsen forudsætter således, at:

 1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
 4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers indtægter fra salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres sker i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål.

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at overskuddet fra Spørgers salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres udelukkende bruges til foreningens velgørende formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Skattestyrelsen bemærker, at salg af standleje og sponsorater sker i konkurrence med andre momspligtige aktører, som tilbyder forskellige former for markedsføring til erhvervsvirksomheder.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bag momslovens § 13, stk. 1, nr. 21(2001/02, 2. samling, L137.), at ved vurderingen af om momsfritagelsen for en forenings salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter vil kunne medføre konkurrencefordrejning, er det afgørende element fastsættelsen af prisen.

I relation til betingelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er det afgørende, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

Har den almenvelgørende eller almennyttige forening således fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Det afhænger derfor af en konkret, skønsmæssig vurdering, om en forenings salg medfører konkurrencefordrejning.

Spørger har oplyst, at sponsorpakkerne og standlejen tilbydes til almindelige markedspriser.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af sponsorpakker i forbindelse med afholdelsen af den årlige konference ikke fremkalder konkurrencefordrejning, jf. også SKM2019.98.SR.

Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med den årlige kongres ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at deltagerens betaling af deltagergebyr ved et aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 21.

Begrundelse

Det lægges til grund for besvarelsen, at det af Spørger påtænkte salg af adgang til aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres, har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 21, samt at vederlaget som udgangspunkt er momspligtigt, jf. momslovens § 4.

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, momsfritages salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., på visse betingelser, jf. også SKM2019.181.SR.

Momsfritagelsen forudsætter således, at:

 1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Leveringen skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet fra leveringerne skal udelukkende bruges til den afgiftspligtiges velgørende mv. formål
 4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning
 5. Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter

Ad 1: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers indtægter fra salg af adgang til aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres sker i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål.

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at overskuddet fra Spørgers salg af adgang til aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres udelukkende bruges til foreningens velgørende formål, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers indtægter fra salg af adgang til aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres ikke vil kunne skabe konkurrencefordrejning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Ad. 5: Leveringen er ikke af forretningsmæssig karakter.

Idet der henvises til besvarelsen af Spørgsmål 2, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers salg af adgang til aftensarrangement efter gennemførelse af den videnskabelige kongres ikke er af forretningsmæssig karakter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1, 2, 3 og 4.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1, 1. led

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 og 21

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

17. Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse

21. Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, sat at overskuddets anvendelse på anmodning fra told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra l) og o), samt stk. 2

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

[…]

l) organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrencefordrejning.

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af, at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrencefordrejning.

 […]

2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra o, kan medlemsstaterne indføre enhver nødvendig begrænsning navnlig med hensyn til antallet af de arrangementer eller størrelsen f de indkomne beløb, der giver ret til fritagelse.

Momssystemdirektivets artikel 133

Medlemsstaterne kan for så vidt angår andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfælde gøre meddelelse af hver af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n) fastsatte fritagelser betinget f, at en eller flere f følgende forudsætninger er opfyldt:

a) de pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, mens skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne.

b) disse organer skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer, der ikke selv eller gennem formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne.

c) disse organers priser skal være godkendt af det offentlige, eller må ikke overstige sådanne godkendte priser, eller - for så vidt angår transaktioner, der ikke kræver godkendelse af priserne - være lavere end de priser, som momspligtige erhvervsvirksomheder forlanger til tilsvarende transaktioner.

d) fritagelserne må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder.

De medlemsstater, som i henhold til bilag C til direktiv 77/388/EØF pr. 1. januar 1989 lagde moms på de transaktioner, der er omhandlet i artikel 132, stk. 1, litra m) og n), kan ligeledes anvende betingelserne i stk. 1, litra d), når de pågældende leveringer af varer og ydelser foretaget af det offentlige fritages.

Momssystemdirektivets artikel 134

Levering af varer og ydelser omfattes ikke af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m), og n), fastsatte fritagelse i følgende tilfælde:

a) såfremt transaktionerne ikke er uomgængelig nødvendige for udførelsen af de transaktioner, der er fritaget for afgift

b) såfremt transaktionerne hovedsageligt tager sigte på at give organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder.

Forarbejder

Lovforslag 2001/02, 2. samling, L 137

Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige ændres ikke ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 [nuværende nr. 17], således at de foreninger m.fl., der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22 [nuværende nr. 21].

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

Til illustration kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt.

Salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder m.v. i forbindelse med afholdelse af et stævne, klubkamp eller lignende klubaktiviteter vil være aktiviteter i tilknytning til klubbens formål og dermed være omfattet af fritagelsen. Ligesom almindelige sponsorater, herunder hovedsponsorater, salg af bandereklame m.v. vil være omfattet.

Afholder en idrætsklub f.eks. en julebasar eller en sommerfest vil denne aktivitet ligeledes være omfattet af fritagelsen, idet sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål.

Som eksempel på en aktivitet, der ikke kan anses for at være i tilknytning til idrætsklubbens formål eller en aktivitet, der typisk udnyttes i det velgørende eller almennyttige arbejde, kan nævnes afholdelse af kommerciel foredrags- eller kursusvirksomhed i f.eks. »teambuilding«.

Foreninger med brede formålsbestemmelser som f.eks. humanitære foreninger vil have aktiviteter af mere varieret karakter, og vurderingen af hvilke aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen vil derfor være tilsvarende bredere. Arrangerer en sådan forening en koncert, racerfestival eller lignende vil disse være omfattet af fritagelsen.

Det er en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens velgørende eller almennyttige formål. Med overskud menes overskud efter afholdelse af udgifter, idet der i øvrigt kan henvises til praksis herom efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18

Vedrørende spørgsmålet om konkurrencefordrejning bemærkes, at almenvelgørende eller almennyttige foreninger i almindelighed kun vil have salg af varer og ydelser i mindre omfang. […] Ved vurderingen af, om momsfritagelsen vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, vil nedenstående have afgørende betydning:

Prisfastsættelsen er et afgørende element ved vurderingen. Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Andre elementer såsom afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang, anvendelse af markedsføring m.v. kan være relevante for vurderingen af, hvorvidt der foreligger konkurrencefordrejning.

Praksis

SKM2019.181.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms.

I overensstemmelse med Spørgers anmodning kan Skatterådet endvidere bekræfte, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2019.98.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

SKM2013.67.SR

Skatterådet fandt, at en forening, hvis hovedformål var at fremme og styrke forskningen og forbedre de kliniske resultater blandt klinikere og forskere i forhold til en nærmere defineret sygdom, var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet foreningens formål måtte anses for at være af filantropisk karakter.

Skatterådet fandt endvidere, at de tilmeldingsgebyrer for deltagelsen i en kongres, som opkræves af foreningen, er fritaget for moms, under forudsætning af, at indtægterne fra tilmeldingsgebyrerne udelukkende anvendes til formål, der er i overensstemmelse med den almennyttige forenings formålsbeskrivelse.

[…]

Kongressen var målrettet fagfolk med interesse indenfor forskning og behandling af sygdomme. Der findes ikke tilsvarende konkurrerende momspligtige organisationer eller arrangementer.

SKAT finder derfor ikke, at momsfritagelsen af kongressen vil medføre konkurrenceforvridning.